அபிதான சிந்தாமணி

சோழன்குராப் - வளவன் 762 சோழன் பெருங்கிள்ளி ஒறு நூறாயிரம் பொன் பரிசளித்தவன். சோழன் நலங்கிள்ளி தம்பிமாவளத்தான்- இவன்மீது முடத்தாமக்கண்ணியார் பொ தாமப்பல் கண்ணனாராற் பாடப் பெற்ற ருநராற்றுப்படை பாடிப் பரிசு பெற்றனர். வன். (புற - நா.) | சேரமான் பெருஞ்சேரலாதனுடன் பொரு சோழன் நல்லுருத்திரன் - இவன் ஊக்க துவென்றவன், இவனைக் கரிகாலன் என முள்ளாரிடம் விருப்பும், மடிகளிடம் வெ வும், சோழன் கரிகால் வளவன் எனவும், றுப்பும் உள்ளவன். இவனுக்குச் சோழன் கூறுவர். கரிகாற்சோழன் ஒருவன் இவ நல்லுத்தான் எனவும் பெயர் கூறுவர். னுக்குப் பின் இருந்ததாகத் தெரிகிறது. (புற - நா. (புற - நா.) | சோழன் நெய்தலங்கான லிளஞ்சேட் செ சோழன் தாாப் பள்ளித்துஞ்சிய பெருந்திரு ன்னி - ஊன்பொதி பசுங்குடையரால் மாவளவன் - உறையூர் மருத்துவன் பாடல் பெற்றவன். சேரமான் பாமுளூ தாமோதரனாரால் பாடப் பெற்றவன். பா ரெறிந்த நெய்தலங்கானல் இளஞ்சேட்செ ண்டியன் வெள்ளியம்பலத்துத் துஞ்சியபெ ன்னிக் கொரு பெயர். (புற - நா.) ருவழுதியுடன் நட்புடையான். (புற - நா.) சோழன் புலவன் - பாண்டியன் போரிற் சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவள புறந்தந்தோடுவது கண்டு கூறியது. “மான வன் - ஆலத்தூர்க்கிழாராலும், ஐயூர்முட பான பயன்வந்தானென வழுதி, போன வனாராலும், எருக்காட்டூர் தாயங்கண்ணனா வழி யாரேனும் போவாரோ - ஆனால், ராலும் பாடல் பெற்றவன். (புற - நா.) படவே யமையாதோ பாவியே னிந்தக், சோழன் செங்கணான் - இவனே கோச்செ குடைவேலுடை நுழைந்தகோ" வசை பாடிய புலவனை மதுரையிற் பாண்டியன் ங்கட்சோழன் என்பர். இவன் ஒரு சோ ழன் சேரமான் கணைக்காலிரும்பொறை கண்டு முனியப் பின்னுங் கூறியது. இல ங்கிலை வேற்கிள்ளி யெதிர்மலைந்த அந்நாட், யைச் சிறை வைத்துப் பொய்கையார் கள பொங்கலனும்பொன் முடியுஞ்சிந்த- நிலங் வழி நாற்பது பாட விடுதலை செய்தவன். இவன் திருமங்கையாழ்வார் காலத்தவன் குலுங்க, ஒடினார் மேலோ வுயர் தாள வொ என்பதைப் பெரிய திருமொழி (6) ஆம் ண்குடையாய், பாடினா மேலோ பழி கம்பனைக் கொன்றானென்று பழிகூறலின் பத்தாலறிக. ஆதலால் இவன் காலம் சற் பாண்டியனிடத்துச் சோழன் விட்ட புல றேறக்குறைய சசு00 சில்லரை வருஷ வன் முடி சூட்டு மங்கலநாள் பாடிய வசை மாகிறது. (புற - நா) "பாண்டியரிற் பாண்டியரிற் பாழான பா சோழன் செருப்பாழியெறிந்த இளஞ்செட்) ண்டியரிற், ஈண்டிரென விட்ட வெழுத் சென்னி - ஊன்பொதி பசுங்குடையரால் தல்ல - பூண்ட திருப், போகவென்றும் வே பாடல் பெற்றவன். (புற - நா.) ற்றூர் புகு தவென்று நீயிவண்விட், டேக சோழன் நலங்கிள்ளி - ஆலத்தூர் கிழாரா வென்று மிட்ட வெழுத்து இது கேட்டுப் லும், உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனாரா பாண்டியன் நன்றாகவே பொருள் கண்டு லும் பாடப் பெற்றவன. இவன் ஆற்ற பொருள் கொடுக்கப் புலவன் மறுத்தான். லுடையான் எனவுங் பொதுமகளிரை விரு சோழன் நெடுங்கிள்ளி வென் செங்க ம்பாதவன் எனவும், வரையாது கொடுக் வென் தாயுடன் பிறந்த அம்மான் சோழன் கும் வள்ளல் எனவும், கூறுப. இவன் மணக்கிள்ளியின் மகனுமானவன், இவன் பாண்டி நாட்டிலிருந்த எழாண்களை அழித் உறையூர்ச் சோழரில் ஒருவன். இவன் துக் கைக்கொண்டு அதில் தன் கொடியை காரியாற்றில் கிள்ளி வளவனுடனும் நலங் நாட்டினவன், மாவளத்தானுக்குத் தம கிள்ளியுடனும் செய்த போரில் இறந்த யன், இவனுக்குச் சேட்சென்னி எனவும், னன். ஆதலால் இவனுக்குக் காரியாற்றுத் புட்பகை எனவும், தேர்வண்கிள்ளி என துஞ்சிய நெடுங்கிள்ளி யெனப் பெயர்: வும், பெயர், நெடுங்கிள்ளியுடன் பகை சோழன் பெருங்கிள்ளி - சோழன் நெடுங் கொண்டோன் பலவாசருடன் போர் செய் கிள்ளியின் மகன், உறையூர்ச் சோழன், தலைப் பொருளாகக்கொண்ட இவன் உறை இவனுக்கு விரோதமாக இவன் ஜாதியார் யூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார் சொல்லால் கலகம் விளைக்க இவன் மலையமானது அதனைத் துறந்து அறமேற்கொண்டான்.) முள்ளூர் மலையில் ஓடி ஒளித்தனன். (புற - நா.) இவனை அந்த ஆபத்தில் காத்தவன் மலைய
சோழன்குராப் - வளவன் 762 சோழன் பெருங்கிள்ளி ஒறு நூறாயிரம் பொன் பரிசளித்தவன் . சோழன் நலங்கிள்ளி தம்பிமாவளத்தான் இவன்மீது முடத்தாமக்கண்ணியார் பொ தாமப்பல் கண்ணனாராற் பாடப் பெற்ற ருநராற்றுப்படை பாடிப் பரிசு பெற்றனர் . வன் . ( புற - நா . ) | சேரமான் பெருஞ்சேரலாதனுடன் பொரு சோழன் நல்லுருத்திரன் - இவன் ஊக்க துவென்றவன் இவனைக் கரிகாலன் என முள்ளாரிடம் விருப்பும் மடிகளிடம் வெ வும் சோழன் கரிகால் வளவன் எனவும் றுப்பும் உள்ளவன் . இவனுக்குச் சோழன் கூறுவர் . கரிகாற்சோழன் ஒருவன் இவ நல்லுத்தான் எனவும் பெயர் கூறுவர் . னுக்குப் பின் இருந்ததாகத் தெரிகிறது . ( புற - நா . ( புற - நா . ) | சோழன் நெய்தலங்கான லிளஞ்சேட் செ சோழன் தாாப் பள்ளித்துஞ்சிய பெருந்திரு ன்னி - ஊன்பொதி பசுங்குடையரால் மாவளவன் - உறையூர் மருத்துவன் பாடல் பெற்றவன் . சேரமான் பாமுளூ தாமோதரனாரால் பாடப் பெற்றவன் . பா ரெறிந்த நெய்தலங்கானல் இளஞ்சேட்செ ண்டியன் வெள்ளியம்பலத்துத் துஞ்சியபெ ன்னிக் கொரு பெயர் . ( புற - நா . ) ருவழுதியுடன் நட்புடையான் . ( புற - நா . ) சோழன் புலவன் - பாண்டியன் போரிற் சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவள புறந்தந்தோடுவது கண்டு கூறியது . மான வன் - ஆலத்தூர்க்கிழாராலும் ஐயூர்முட பான பயன்வந்தானென வழுதி போன வனாராலும் எருக்காட்டூர் தாயங்கண்ணனா வழி யாரேனும் போவாரோ - ஆனால் ராலும் பாடல் பெற்றவன் . ( புற - நா . ) படவே யமையாதோ பாவியே னிந்தக் சோழன் செங்கணான் - இவனே கோச்செ குடைவேலுடை நுழைந்தகோ வசை பாடிய புலவனை மதுரையிற் பாண்டியன் ங்கட்சோழன் என்பர் . இவன் ஒரு சோ ழன் சேரமான் கணைக்காலிரும்பொறை கண்டு முனியப் பின்னுங் கூறியது . இல ங்கிலை வேற்கிள்ளி யெதிர்மலைந்த அந்நாட் யைச் சிறை வைத்துப் பொய்கையார் கள பொங்கலனும்பொன் முடியுஞ்சிந்த - நிலங் வழி நாற்பது பாட விடுதலை செய்தவன் . இவன் திருமங்கையாழ்வார் காலத்தவன் குலுங்க ஒடினார் மேலோ வுயர் தாள வொ என்பதைப் பெரிய திருமொழி ( 6 ) ஆம் ண்குடையாய் பாடினா மேலோ பழி கம்பனைக் கொன்றானென்று பழிகூறலின் பத்தாலறிக . ஆதலால் இவன் காலம் சற் பாண்டியனிடத்துச் சோழன் விட்ட புல றேறக்குறைய சசு00 சில்லரை வருஷ வன் முடி சூட்டு மங்கலநாள் பாடிய வசை மாகிறது . ( புற - நா ) பாண்டியரிற் பாண்டியரிற் பாழான பா சோழன் செருப்பாழியெறிந்த இளஞ்செட் ) ண்டியரிற் ஈண்டிரென விட்ட வெழுத் சென்னி - ஊன்பொதி பசுங்குடையரால் தல்ல - பூண்ட திருப் போகவென்றும் வே பாடல் பெற்றவன் . ( புற - நா . ) ற்றூர் புகு தவென்று நீயிவண்விட் டேக சோழன் நலங்கிள்ளி - ஆலத்தூர் கிழாரா வென்று மிட்ட வெழுத்து இது கேட்டுப் லும் உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனாரா பாண்டியன் நன்றாகவே பொருள் கண்டு லும் பாடப் பெற்றவன . இவன் ஆற்ற பொருள் கொடுக்கப் புலவன் மறுத்தான் . லுடையான் எனவுங் பொதுமகளிரை விரு சோழன் நெடுங்கிள்ளி வென் செங்க ம்பாதவன் எனவும் வரையாது கொடுக் வென் தாயுடன் பிறந்த அம்மான் சோழன் கும் வள்ளல் எனவும் கூறுப . இவன் மணக்கிள்ளியின் மகனுமானவன் இவன் பாண்டி நாட்டிலிருந்த எழாண்களை அழித் உறையூர்ச் சோழரில் ஒருவன் . இவன் துக் கைக்கொண்டு அதில் தன் கொடியை காரியாற்றில் கிள்ளி வளவனுடனும் நலங் நாட்டினவன் மாவளத்தானுக்குத் தம கிள்ளியுடனும் செய்த போரில் இறந்த யன் இவனுக்குச் சேட்சென்னி எனவும் னன் . ஆதலால் இவனுக்குக் காரியாற்றுத் புட்பகை எனவும் தேர்வண்கிள்ளி என துஞ்சிய நெடுங்கிள்ளி யெனப் பெயர் : வும் பெயர் நெடுங்கிள்ளியுடன் பகை சோழன் பெருங்கிள்ளி - சோழன் நெடுங் கொண்டோன் பலவாசருடன் போர் செய் கிள்ளியின் மகன் உறையூர்ச் சோழன் தலைப் பொருளாகக்கொண்ட இவன் உறை இவனுக்கு விரோதமாக இவன் ஜாதியார் யூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார் சொல்லால் கலகம் விளைக்க இவன் மலையமானது அதனைத் துறந்து அறமேற்கொண்டான் . ) முள்ளூர் மலையில் ஓடி ஒளித்தனன் . ( புற - நா . ) இவனை அந்த ஆபத்தில் காத்தவன் மலைய