அபிதான சிந்தாமணி

சோழவம்ச சரித்திரம் 761 சோழன் கரிகாற்பெருவளத்தான் "னம் வமையிலக்கிய இவர்கள் அரசாண்டார்கள். இரண்டாம் சோழவாணிபமகருஷி கோத்ரன் - ஒரு நூற்றாண்டில் தொண்டைநாடு (பொடா வைசியகுலத் தலைவன். சிபிச்சக்கிரவர்த்தி லமி) கூறியபடி நாமதர் எனும் ஜாதியா யாகஞ் செய்த காலத்தில் அதை விக்னஞ் ருக்கு நாடாயிருந்தது. A.D ஏழாம் நூற் செய்யப் புறா வுருக்கொண்டுவந்த இந்தி சாண்டில் ஹூயூன்ஸங் கூறியபடி காஞ்சி என் பொருட்டுத் தசை நிறுக்கத் தராசிட்டு ஒரு சிற்றரசாயிருந்தது. இக்காஞ்சி ஏழாம் | நிறுத்தவன். நூற்றாண்டின் மத்தியில் மேலைச்சாளுக்கி சோழனும் தேவியும் - காடுமீனம்படக் யரால் செயிக்கப்பட்டது. (8)-ம் நூற்றாண் கண்டநங்கண்டன் வேற், கோடுமேயுந்து டில் சோழர்களால் செயிக்கப்பட்டது. றைத்தொண்டியிக்கோனகர், தேடுநீடுங் சோழவம்ச சரித்திரம் - (கோபிநாதராவ் 'கொடிதெரியநாமுய்யவந், தாடுமேபாடுமே கூறியபடி) சோழர்கள், சற்றேறக்குறைய யன்னமேயின்னமே" இது தேவி பாடி (4) ஆம் நூற்றாண்டில் சோழ நாட்டை யது. "மலையிலும் கானினும் போயினார் அரசாண்டிருந்தனர். அவர்களுக்குட்பட் வருவரே, முலையின் மேற் பசலை போய் பெ பலர் சோழநாட்டை ஆண்டிருந்தனர். முதனிறங் கொள்ளுமே, அலையிலங்கிய இந்தச் சோணாட்டரசர் (6) ஆம் நூற் கொடைச்சோமன் வாழ்பு வனையில் தலை முண்டில் அரசாண்டனர், (6) ஆம் நூற் யிலங்கிய நடத்தன்னமே யின்னமே" இது ராண்டின் மத்தியில் பல்லவ வம்சத்தவ சோழன் பாடியது. னாகிய பாமேசுர போத்தரச னிறந்தான், சோழன் இராசசூயம் வேட்ட பெருநற் இவனுக்குப்பின் நந்திவர்மபல்லவ மல்லன் கிள்ளி - தேர்வண்மலையனைத் துணையா அரசாண்டான். இவனைத் தமிழ்நாட்டா கக்கொண்டு சேரமான் மாந்தரஞ் சேரலி சர்களி னு தவியால் சித்திரமாயன் எனும் ரும் பொறையோடு பொருது அவனை பல்லவன் எதிர்த்தான். பிறகு நந்திவர்ம வென்றவன் உலோச்சனாரால் பாடல் பெற் பல்லவனை எதிர்த்தனர். உதயசந்திர றவன், ஔவையாராலும் பாடப் பெற்ற னெனும் படைத்தலைவன் அவனை விடுவித் வன், பாண்டரங்கண்ணனாரால் பாடல் தான். இந்தக் காலமுதல் (கி - பி. 760) பெற்றவன். (புற - நா.) தமிழ் நாட்டரசர் தலை யெடுத்தனர். இவர் சோழன் இலவந்திகைப் பள்ளித்துஞ்சிய களில் ஒருவருக்கொருவர் பெண் கொடுக் நலங்கிள்ளி சேட்சென்னி - இவன் சிற கும் சம்பந்தம் உண்டு (கி.பி. 862) பட்டந் ந்த வீரன், கோனாட்டு எறிச்சலூர் மாட தரித்த வரகுண பாண்டியன் தாய் ஒரு வன் மதுரைக்குமரனாராற் பாடப் பெற்ற சோழன் மகள். இவர்கள் நிருபதுங்கனெ வன். (புற - நா) னும் பல்லவனையும் அவன்கீழ்ச் சிற்றாச சோழன் உருவப்பஃறே ரிளஞ்சேட்சென் னான பிரதிவிபதி - (I) என்னும் அரசனை னி- பாணரானும் பெருங்குன்றூர்க் கிழா யும் வென்றனர். அக்காலத்தரசாண்ட தமி -ராலும் பாடப் பெற்றவன், கரிகாற் ழரசர் - விஜயாலயன் மகன் ஆதித்தசோழ பெருவளத்தானுக்குத் தந்தை, அழுந்தூர் னும், பாண்டியன் மாறஞ்சடையனும், வேளிடை மகட்கொண்டான், (புற - நா.) வாகுணபாண்டியனுமாம். இவர்களில் சோழன் கரிகாற்பெருவளத்தான் - இவன் ஆதித்தன் நிருபதுங்கனைச் செயித்துச் சோழன் உருவப்பஃறேரிளஞ்சேட்சென் சோணாட்டின் ஒரு பகுதியைப் பற்றினான்..னி புதல்வன், நாங்கூர் வேளிடை மகட் வரகுணன் - திருப்புறம்பியத்தில் நடந்த கொண்டோன். தம்முள் மாறுபட்டு வந்து போரில் பிரதிவிபதியைக் கொன்றான். இக் நியாயங் கேட்டோர் இருவர், இவன் இளை காலமுதல் 13-வது நூற்றாண்டு வரையில் யனென்று கூறியது நோக்கி நரை முடித் சோழராஜ்யம் உச்சம் பெற்றிருந்தது. துத் தன்னை விருத்தன்போற் காட்டி நியா இச் சோழவம்சத்தில் அடிக்கடி எடுத் யங் கூறியவன். இளமையில் நெருப்பாற் துக் கூறப்படுவார் பராந்தகன், இராஜ சுடப்பட்டவன். தான் கருவூரிலிருக்கை ராஜன், இராஜேந்திரன். இவர்கள் மூவர் யில் கழுமலமென்னும் ஊரிலிருந்த யானை கள் இவர்கள் சந்ததியாரும் இப்பெயரால் யாற் கொண்டுவரப்பட்டு அரசாட்சிக்குரிய வழங்கப் படுகிறார்கள். வனாயினவன் இரும்பிடர்த் தலையார்க்கு சோழவம் சாந்தக பாண்டியன் - இரிபு 'மருமான். கடியலூர் உருத்திரங்கண்ண மர்த்தன பாண்டியனுக்குக் குமரன் னார் இயற்றிய பட்டினப்பாலைக்குப் பதி - 96
சோழவம்ச சரித்திரம் 761 சோழன் கரிகாற்பெருவளத்தான் னம் வமையிலக்கிய இவர்கள் அரசாண்டார்கள் . இரண்டாம் சோழவாணிபமகருஷி கோத்ரன் - ஒரு நூற்றாண்டில் தொண்டைநாடு ( பொடா வைசியகுலத் தலைவன் . சிபிச்சக்கிரவர்த்தி லமி ) கூறியபடி நாமதர் எனும் ஜாதியா யாகஞ் செய்த காலத்தில் அதை விக்னஞ் ருக்கு நாடாயிருந்தது . A . D ஏழாம் நூற் செய்யப் புறா வுருக்கொண்டுவந்த இந்தி சாண்டில் ஹூயூன்ஸங் கூறியபடி காஞ்சி என் பொருட்டுத் தசை நிறுக்கத் தராசிட்டு ஒரு சிற்றரசாயிருந்தது . இக்காஞ்சி ஏழாம் | நிறுத்தவன் . நூற்றாண்டின் மத்தியில் மேலைச்சாளுக்கி சோழனும் தேவியும் - காடுமீனம்படக் யரால் செயிக்கப்பட்டது . ( 8 ) - ம் நூற்றாண் கண்டநங்கண்டன் வேற் கோடுமேயுந்து டில் சோழர்களால் செயிக்கப்பட்டது . றைத்தொண்டியிக்கோனகர் தேடுநீடுங் சோழவம்ச சரித்திரம் - ( கோபிநாதராவ் ' கொடிதெரியநாமுய்யவந் தாடுமேபாடுமே கூறியபடி ) சோழர்கள் சற்றேறக்குறைய யன்னமேயின்னமே இது தேவி பாடி ( 4 ) ஆம் நூற்றாண்டில் சோழ நாட்டை யது . மலையிலும் கானினும் போயினார் அரசாண்டிருந்தனர் . அவர்களுக்குட்பட் வருவரே முலையின் மேற் பசலை போய் பெ பலர் சோழநாட்டை ஆண்டிருந்தனர் . முதனிறங் கொள்ளுமே அலையிலங்கிய இந்தச் சோணாட்டரசர் ( 6 ) ஆம் நூற் கொடைச்சோமன் வாழ்பு வனையில் தலை முண்டில் அரசாண்டனர் ( 6 ) ஆம் நூற் யிலங்கிய நடத்தன்னமே யின்னமே இது ராண்டின் மத்தியில் பல்லவ வம்சத்தவ சோழன் பாடியது . னாகிய பாமேசுர போத்தரச னிறந்தான் சோழன் இராசசூயம் வேட்ட பெருநற் இவனுக்குப்பின் நந்திவர்மபல்லவ மல்லன் கிள்ளி - தேர்வண்மலையனைத் துணையா அரசாண்டான் . இவனைத் தமிழ்நாட்டா கக்கொண்டு சேரமான் மாந்தரஞ் சேரலி சர்களி னு தவியால் சித்திரமாயன் எனும் ரும் பொறையோடு பொருது அவனை பல்லவன் எதிர்த்தான் . பிறகு நந்திவர்ம வென்றவன் உலோச்சனாரால் பாடல் பெற் பல்லவனை எதிர்த்தனர் . உதயசந்திர றவன் ஔவையாராலும் பாடப் பெற்ற னெனும் படைத்தலைவன் அவனை விடுவித் வன் பாண்டரங்கண்ணனாரால் பாடல் தான் . இந்தக் காலமுதல் ( கி - பி . 760 ) பெற்றவன் . ( புற - நா . ) தமிழ் நாட்டரசர் தலை யெடுத்தனர் . இவர் சோழன் இலவந்திகைப் பள்ளித்துஞ்சிய களில் ஒருவருக்கொருவர் பெண் கொடுக் நலங்கிள்ளி சேட்சென்னி - இவன் சிற கும் சம்பந்தம் உண்டு ( கி . பி . 862 ) பட்டந் ந்த வீரன் கோனாட்டு எறிச்சலூர் மாட தரித்த வரகுண பாண்டியன் தாய் ஒரு வன் மதுரைக்குமரனாராற் பாடப் பெற்ற சோழன் மகள் . இவர்கள் நிருபதுங்கனெ வன் . ( புற - நா ) னும் பல்லவனையும் அவன்கீழ்ச் சிற்றாச சோழன் உருவப்பஃறே ரிளஞ்சேட்சென் னான பிரதிவிபதி - ( I ) என்னும் அரசனை னி - பாணரானும் பெருங்குன்றூர்க் கிழா யும் வென்றனர் . அக்காலத்தரசாண்ட தமி - ராலும் பாடப் பெற்றவன் கரிகாற் ழரசர் - விஜயாலயன் மகன் ஆதித்தசோழ பெருவளத்தானுக்குத் தந்தை அழுந்தூர் னும் பாண்டியன் மாறஞ்சடையனும் வேளிடை மகட்கொண்டான் ( புற - நா . ) வாகுணபாண்டியனுமாம் . இவர்களில் சோழன் கரிகாற்பெருவளத்தான் - இவன் ஆதித்தன் நிருபதுங்கனைச் செயித்துச் சோழன் உருவப்பஃறேரிளஞ்சேட்சென் சோணாட்டின் ஒரு பகுதியைப் பற்றினான் . . னி புதல்வன் நாங்கூர் வேளிடை மகட் வரகுணன் - திருப்புறம்பியத்தில் நடந்த கொண்டோன் . தம்முள் மாறுபட்டு வந்து போரில் பிரதிவிபதியைக் கொன்றான் . இக் நியாயங் கேட்டோர் இருவர் இவன் இளை காலமுதல் 13 - வது நூற்றாண்டு வரையில் யனென்று கூறியது நோக்கி நரை முடித் சோழராஜ்யம் உச்சம் பெற்றிருந்தது . துத் தன்னை விருத்தன்போற் காட்டி நியா இச் சோழவம்சத்தில் அடிக்கடி எடுத் யங் கூறியவன் . இளமையில் நெருப்பாற் துக் கூறப்படுவார் பராந்தகன் இராஜ சுடப்பட்டவன் . தான் கருவூரிலிருக்கை ராஜன் இராஜேந்திரன் . இவர்கள் மூவர் யில் கழுமலமென்னும் ஊரிலிருந்த யானை கள் இவர்கள் சந்ததியாரும் இப்பெயரால் யாற் கொண்டுவரப்பட்டு அரசாட்சிக்குரிய வழங்கப் படுகிறார்கள் . வனாயினவன் இரும்பிடர்த் தலையார்க்கு சோழவம் சாந்தக பாண்டியன் - இரிபு ' மருமான் . கடியலூர் உருத்திரங்கண்ண மர்த்தன பாண்டியனுக்குக் குமரன் னார் இயற்றிய பட்டினப்பாலைக்குப் பதி - 96