அபிதான சிந்தாமணி

சோலையப்பன 759 - சோழ அரசர்கள் சோலையப்பன் - இவர் முத்துக்கிருஷ்ண 6. அரிவரிதேவன் அல்லது திரிபுவன பூபாலன் தமரர். இவர் கொடையாளர் வீரதேவசோழன் 986 to 1023, புலவர்க்கு கொடுத்துப் புகழ் பெற்றவர். இந்தச் சோழர்கள் டாக்டர் பர்னல் கூறு இவரை சவ்வாது புலவர், “அலையான் கிறபடி A. D. 850 to 1023 இந்தியாவின் சவடுபடா னாருடனுங்காயான், இலையென் வடபாகத்திலும் அரசாண்டார்கள் சோழர் பதோர் நாளுமில்லை - கலநேர்ந்த, சாலை கள் அரசாட்சி B. C. 250-ல் இருந்ததாக முத்துகிருஷ்ணனருள் சற்குணசிந் தாம அசோகன் சாஸனத்தினால் தெரிகின்றது. ணியைச் சோலையென்று சொன்னவரார் சொல்” எனப் பாடினர். பாண்டியர்கள் அரசாட்சிக்கு முற்பட்ட தாகத் தெரியவருகிறது. எவ்வாறெனில் சோவனர் - ஒரு வீரசைவர், இவர் சிவ சோழர்களுடைய பெண்ணைப் பாண்டிய காசனமிலாது அன்ன முண்னமை யறி நாட்டை ஸ்தாபித்த முதல் பாண்டியன் ந்த சமணர், இவரைத் தங்கள் இருப்பிடத் மணம் புரிந்ததாகத் தெரிகின்றது. துக் கொண்டுபோய் ஜின்னைச் சிவமூர்த் தியென்று வணங்கச் செய்தனர். இவர் 'சிங்கள சரித்திரகாரர்கள் B.0.247-ல் நோக்கம் பட்டதும் ஜைன விக்கிரகம் சோழர்கள் இலங்கையை எதிர்த்து அதை பொடியாயிற்று. (44) வருஷம் ஆண்டதாகக் கூறுகிறார்கள் சோழ அரசர்கள் - சோழநாடு தென்னிந்தி அதற்கு (100) வருஷத்திற்குப் பிறகு மறு யாவில் ஒரு பெரும்பாகம். சோழர்கள் படியும் படை யெடுத்தனர். மூன்றாம் தென்னிந்தியாவின் கீழ்ப்பாகத்தையும், படை யெடுப்பு A. D. 110 சிங்களர் சோழ பாண்டியர்கள் தென்பாகத்தையும், சேரர் 'ராஜ்ஜியத்தின் மேல் A. D. 113 படை 'கள் மேபாகத்தையும் ஆண்டனர். இவர் யெடுத்தார்கள். அதுவன்றியும் சோழ 'கள் அசோகர் காலத்துக்கு முற்பட்டவர் னோடு பகைத்த பாண்டியனுக்கு உதவி கள் என்று. கிரீக் சரித்திரக்காரர் கூறி யாக 10-ம் நூற்றாண்டில் ஒரு பெருஞ் யிருக்கின்றனர். A. D. 2-ம் நூற்றாண் சேனையை அனுப்பினர். இதில் பாண்டி டீல் உறையூர் இவர்களுக்கு இராஜதானி யன் தோல்வி யடைந்ததால் சோழர்கள் யாக இருந்தது. 7-ம் நூற்றாண்டில் மலைக் மீண்டும் சிங்களத்தின்மேல் படையெடுத்து கற்றம் (கும்பகோணம்) இராஜதானியாக அஜ-ப்பட்டார்கள். இருந்தது. 10-ம் நூற்றாண்டில் தஞ்சா ராஜராஜன் காலத்தில் கிழக்குச் சாளுக் வர் இராதானியாக இருந்தது. டாக்டர் கியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் சம்பந்தம் பர்னல் உன்பவர் 10-ம் நூற்றாண்டில் கங் இருந்தபடியால் வேங்கநாடும் கலிங்கநாடும் கைகொண்ட சோழபுரம் இராஜதானியாக சோழ ராஜ்யத்தைச் சேர்ந்தன. இராஜ கூறுகிறார். சோழர்களுக்குப் புலிக்கொடி ராஜன் இலங்கையை அரசாண்ட 4-வது இது பல்லவர்களிடத்திலிருந்து பிடுங்கிக் மிகுண்டுவின் அதாவது 1023 A. D. கால கொண்டது. இராஜராஜன் காலம் முதற் த்தவன் என்று தெரிகின்றது. இராஜ கொண்டு சோழ வம்சம் தெரியவரினும் இராஜன் A. D, 1059 இலங்கையின் மேல் (A. D. 1023-ல்) இராஜராஜன் காலத் படை யெடுத்து ஜெயித்து மிகுண்டுவைச் துக்கு முன்னிருந்த சோழர்களைப்பற்றி சிறைப்படுத்தினான், ஒன்றும் தெரியவில்லை . Lovis Rice என் இராஜராஜேந்திரசோழன் அல்லது பவர் கூறுகிறபடி இராஜராஜனுக்கு முன் குலோத்துங்க சோழன் IA. D. (1064 - மைசூருக்குக் கிழக்கில் பின் வரும் சோழர் 1113) இவன் மிக்க பராக்கிரமுள்ளவன். கள் அரசாண்டதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. தன்னுடைய அரசாட்சியை ஒரிஸ்ஸா 1. ஆதித்தியவர்மராஜேந்திர சோழன் வரையில் பரவ செய்து பாண்டிய அரசாட் A.D. 867 i0 927. சியைத் தன்வசப்படுத்திப் பல்லவர்களைக் 2. வீரசோழ நாராயணராஜன் 927 tol காஞ்சியிலிருந்து துரத்தினான். (11)-ம் 1 977. நூற்றாண்டில் வங்காளத்தை செயித்தான், 3. தாசோத்தியராயன். சோழர்கள் முதலாவது சோமேஸ்வான் 4. பராந்தகராய அரிமாலி. காலத்தில் மேற்குச் சாளுக்கியர்களை நாசம் 5. திவ்விய ராஜன் அல்லது தேவராய செய்தார்கள். அநேக ஜைனர்களுடய சோழன். கோயில்களை இடித்துத் தகர்த்தனர். +
சோலையப்பன 759 - சோழ அரசர்கள் சோலையப்பன் - இவர் முத்துக்கிருஷ்ண 6 . அரிவரிதேவன் அல்லது திரிபுவன பூபாலன் தமரர் . இவர் கொடையாளர் வீரதேவசோழன் 986 to 1023 புலவர்க்கு கொடுத்துப் புகழ் பெற்றவர் . இந்தச் சோழர்கள் டாக்டர் பர்னல் கூறு இவரை சவ்வாது புலவர் அலையான் கிறபடி A . D . 850 to 1023 இந்தியாவின் சவடுபடா னாருடனுங்காயான் இலையென் வடபாகத்திலும் அரசாண்டார்கள் சோழர் பதோர் நாளுமில்லை - கலநேர்ந்த சாலை கள் அரசாட்சி B . C . 250 - ல் இருந்ததாக முத்துகிருஷ்ணனருள் சற்குணசிந் தாம அசோகன் சாஸனத்தினால் தெரிகின்றது . ணியைச் சோலையென்று சொன்னவரார் சொல் எனப் பாடினர் . பாண்டியர்கள் அரசாட்சிக்கு முற்பட்ட தாகத் தெரியவருகிறது . எவ்வாறெனில் சோவனர் - ஒரு வீரசைவர் இவர் சிவ சோழர்களுடைய பெண்ணைப் பாண்டிய காசனமிலாது அன்ன முண்னமை யறி நாட்டை ஸ்தாபித்த முதல் பாண்டியன் ந்த சமணர் இவரைத் தங்கள் இருப்பிடத் மணம் புரிந்ததாகத் தெரிகின்றது . துக் கொண்டுபோய் ஜின்னைச் சிவமூர்த் தியென்று வணங்கச் செய்தனர் . இவர் ' சிங்கள சரித்திரகாரர்கள் B . 0 . 247 - ல் நோக்கம் பட்டதும் ஜைன விக்கிரகம் சோழர்கள் இலங்கையை எதிர்த்து அதை பொடியாயிற்று . ( 44 ) வருஷம் ஆண்டதாகக் கூறுகிறார்கள் சோழ அரசர்கள் - சோழநாடு தென்னிந்தி அதற்கு ( 100 ) வருஷத்திற்குப் பிறகு மறு யாவில் ஒரு பெரும்பாகம் . சோழர்கள் படியும் படை யெடுத்தனர் . மூன்றாம் தென்னிந்தியாவின் கீழ்ப்பாகத்தையும் படை யெடுப்பு A . D . 110 சிங்களர் சோழ பாண்டியர்கள் தென்பாகத்தையும் சேரர் ' ராஜ்ஜியத்தின் மேல் A . D . 113 படை ' கள் மேபாகத்தையும் ஆண்டனர் . இவர் யெடுத்தார்கள் . அதுவன்றியும் சோழ ' கள் அசோகர் காலத்துக்கு முற்பட்டவர் னோடு பகைத்த பாண்டியனுக்கு உதவி கள் என்று . கிரீக் சரித்திரக்காரர் கூறி யாக 10 - ம் நூற்றாண்டில் ஒரு பெருஞ் யிருக்கின்றனர் . A . D . 2 - ம் நூற்றாண் சேனையை அனுப்பினர் . இதில் பாண்டி டீல் உறையூர் இவர்களுக்கு இராஜதானி யன் தோல்வி யடைந்ததால் சோழர்கள் யாக இருந்தது . 7 - ம் நூற்றாண்டில் மலைக் மீண்டும் சிங்களத்தின்மேல் படையெடுத்து கற்றம் ( கும்பகோணம் ) இராஜதானியாக அஜ - ப்பட்டார்கள் . இருந்தது . 10 - ம் நூற்றாண்டில் தஞ்சா ராஜராஜன் காலத்தில் கிழக்குச் சாளுக் வர் இராதானியாக இருந்தது . டாக்டர் கியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் சம்பந்தம் பர்னல் உன்பவர் 10 - ம் நூற்றாண்டில் கங் இருந்தபடியால் வேங்கநாடும் கலிங்கநாடும் கைகொண்ட சோழபுரம் இராஜதானியாக சோழ ராஜ்யத்தைச் சேர்ந்தன . இராஜ கூறுகிறார் . சோழர்களுக்குப் புலிக்கொடி ராஜன் இலங்கையை அரசாண்ட 4 - வது இது பல்லவர்களிடத்திலிருந்து பிடுங்கிக் மிகுண்டுவின் அதாவது 1023 A . D . கால கொண்டது . இராஜராஜன் காலம் முதற் த்தவன் என்று தெரிகின்றது . இராஜ கொண்டு சோழ வம்சம் தெரியவரினும் இராஜன் A . D 1059 இலங்கையின் மேல் ( A . D . 1023 - ல் ) இராஜராஜன் காலத் படை யெடுத்து ஜெயித்து மிகுண்டுவைச் துக்கு முன்னிருந்த சோழர்களைப்பற்றி சிறைப்படுத்தினான் ஒன்றும் தெரியவில்லை . Lovis Rice என் இராஜராஜேந்திரசோழன் அல்லது பவர் கூறுகிறபடி இராஜராஜனுக்கு முன் குலோத்துங்க சோழன் IA . D . ( 1064 - மைசூருக்குக் கிழக்கில் பின் வரும் சோழர் 1113 ) இவன் மிக்க பராக்கிரமுள்ளவன் . கள் அரசாண்டதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது . தன்னுடைய அரசாட்சியை ஒரிஸ்ஸா 1 . ஆதித்தியவர்மராஜேந்திர சோழன் வரையில் பரவ செய்து பாண்டிய அரசாட் A . D . 867 i0 927 . சியைத் தன்வசப்படுத்திப் பல்லவர்களைக் 2 . வீரசோழ நாராயணராஜன் 927 tol காஞ்சியிலிருந்து துரத்தினான் . ( 11 ) - ம் 1 977 . நூற்றாண்டில் வங்காளத்தை செயித்தான் 3 . தாசோத்தியராயன் . சோழர்கள் முதலாவது சோமேஸ்வான் 4 . பராந்தகராய அரிமாலி . காலத்தில் மேற்குச் சாளுக்கியர்களை நாசம் 5 . திவ்விய ராஜன் அல்லது தேவராய செய்தார்கள் . அநேக ஜைனர்களுடய சோழன் . கோயில்களை இடித்துத் தகர்த்தனர் . +