அபிதான சிந்தாமணி

அபிருந்தனர் 66 அபிஷேகர் காதுகதை, யமகம், பிரஸ்தானபிரகரணம் அபிமான்-அநலன் முதற்குமரன். என எழு பிரிவுகளை யுடையது. அபிரன்- பிராமணனுக்கு அம்பஷ்ட கன் அபிறந்தனர்-1. சைநநாலாவது தீர்த்தங்னிகை இடம் பிறந்தவன். (மது.) கார், இக்ஷவாகுவம்சம், சுயம்வரமகாராஜா அபிராமன் - காளமேகனை நாலுபாஷையி வின்குமார், தாய் சித்தார்த்தாதேவி. இவர் லும் கவிபாட ஏவினவன். மாகமீ சுக்லபக்ஷம் துவாதசி புனர்பூச | அபிராமி-சத்தமாதீர்களுள் ஒருத்தி. நக்ஷத்திரத்தில் சநாம், இவர் உன்னதம் (உடு)வில் சுவர்ண வர்ணம். (நிய) லக்ஷம் அபிராமிபட்டர் - இவர் சோழநாட்டுத் பூர்வம் ஆயுஷ்யம். திருக்கடவூரிலிருந்த பௌரோகிதர். இவர் அபிநந்தனன் - இந்திரபதம்பெற யாகஞ் வாமியின் பூசை மேற்கொண்டவர். அபி 'செய்ய, இந்திரன் காலரூபி யென்பவனை சாமியிடம் அந்தரங்க அன்புள்ளவராய்ச் வேண்டி யாகத்தை அழிப்பிக்க யாகமிழந் புறத்தில் யார்க்கும் அதைத் தெரிவிக்கா தவன். மல் பஞ்சமகாபாதகர்போல் நடித்து வரு 2. ஒரு சாரணன். (சூளாமணி). கையில் இவரிடம் வெறுப்புக்கொண்ட வேதியர் தஞ்சை சரபோஜி அரசனிடங் அபிநவதத்தன்- இவன் மந்திர சித்தியால் சங்கராசாரியருக்கு மூலநோய் ஏவியவன். குறைகூறினர். அரசன் உணர்ந்து இவரை அபிநவதப்தாசாரியன் மதம் - இம்மதம், அழைத்துவாக் கட்டளையிடச் சேவகர் சங்கராசாரியருக்கு (உஉ +) வருஷங்க இவரை அரசனிடங் கொண்டுபோய் விட் ளுக்குப்பின் காச்மீரத்தில் பிறந்த மகா டனர். அரசன் பட்டரை நோக்கி நீர், மகேச்வராசாரியர் என்ற பிருதுப் பெய கையில் வைத்திருப்பது என்னவெனப் ரடைந்த அபிநவகுப்தாசாரியரால் கற் பட்டர், அது பஞ்சாங்கம் என்றனர். ஆயின் பிக்கப்பட்டது. இது, ஒருவித சைவ நாளை என்ன திதியெனப் பட்டர், அமா வாசையைப் பௌர்ணிமா என்றனர் மதம். இவ்வுலகம், ஆண்டவனாகிய சிவ உடனே அரசன் இது மதிகெட்ட தினம் னது ஆகாரம், பதார்த்தங்களும், ஆத்மா என்று பட்டரை நோக்கி நாளை முழுமதி வம் சிவனின் வேறுபட்டவை. சிவனே யைக் காட்டக்கூடுமோ என்ன, அதற்கு சுவதந்திரன். மற்றத் தேவர்கள் அச்வ உடன்பட்டு அரசன் கட்டளைப்படி சிறை தந்திரர், மாயை யென்று ஒரு பொருள் உண்டு. குரு உபதேசத்தினால், தான் யிலிருந்து அக்னிகுண்டத்தைக் கீழே கொளுத்தி உறியிலிருந்து பாடி ஒவ்வொரு ஈசனென்று அறியின் முத்தியடைவன் என்னும், இவர், பிரத்தியபிஞ்ஞா விவ்ருதி கவிக்கு ஒவ்வொரு கயிறுகளை நறுக்கி 'விழிக்கே யருளுண்டு" எனுங் கவியில் விமர்சனி யெனும் பெயரால் சைவசூத்ர தேவி தரிசனந்தா, தேவியை அபிராமி பாஷ்யஞ் செய்திருக்கின் றனர். அந்தாதி பாடி உபாசனைசெய்து அவள் அபிபூ - காசிராஜன் புத்திரன். பாண்டவர் தரிசநத்தில் தமது குறைகூறி இரந்து பக்ஷத்தைச் சேர்ந்தவன். வசுதானபுத் அம்மையாரிடம் குண்டலம் பெற்று அவள் திரனால் கொல்லப்பட்டவன். கட்டளைப்படி ஒன்றை ஆகாயத்தில் விட் அபிமதி-துரோணன் பாரி. இவளிடத்துச் டெறிந்து மறுநாள் சாயங்காலம் அரசனும் 'சோகம், பயம் முதலிய உதித்தன. மற்றவரும் அஞ்சும்படி ஆகாயத்தில் பூரண அபிமன்யு - இவன் அருச்சுகனுக்குச் சந் சந்திரனைக் காட்டியவர். இவர் பாடிய திரன் அம்சத்தால் சுபத்திரையிடம் பிறந் அபிராமி அந்தாதி சொன்னோக்கம் பொரு தவன். பாரியை விராடராசன் பெண் ணோக்கமும் பிராட்டியருளுந்தரத்தக்கது. ணாகிய உத்தரை. இவன் பாரதப்போரில் பதின்மூன்றா நாள் பதுமயூகத்துள் புகுந்து அபினி- இது கசகசாச்செடியின் காயைக்கிள் என் மகன் விட்சேனன் லக்ன ளுதல், பிளத்தல் முதலிய இடங்களிலிருந்து குமரன், முதலியோரை மாய்த்துச் சயந் ஒழுகும் பால. காற்றுப்பட இறுகுவது. கனல் கொல்லப்பட்டவன். இவனி றந்ததினால் மயக்கம் உண்டு உறக்கமுண்டாம். காலத்து இவன் மனையாள் வயிற்றில் பரீ அபீஷியந்தன்-சந்திரவம்சத்து அரசன்குரு மித்துக் கருவாயிருந்தான். இவனது புத்திரன். தாய் வாகினி (பாரதம். ஆதி.) மற்ற குமார் சுதசோன், வீமசேநன், உக் அபிஷேகர் - பண்டாரத்தார் வகைகளில் இரசேநன். (பாரதம்). ஒருவகை வேளாண் ஜாதியார், இவர்கள்
அபிருந்தனர் 66 அபிஷேகர் காதுகதை யமகம் பிரஸ்தானபிரகரணம் அபிமான் - அநலன் முதற்குமரன் . என எழு பிரிவுகளை யுடையது . அபிரன் - பிராமணனுக்கு அம்பஷ்ட கன் அபிறந்தனர் - 1 . சைநநாலாவது தீர்த்தங்னிகை இடம் பிறந்தவன் . ( மது . ) கார் இக்ஷவாகுவம்சம் சுயம்வரமகாராஜா அபிராமன் - காளமேகனை நாலுபாஷையி வின்குமார் தாய் சித்தார்த்தாதேவி . இவர் லும் கவிபாட ஏவினவன் . மாகமீ சுக்லபக்ஷம் துவாதசி புனர்பூச | அபிராமி - சத்தமாதீர்களுள் ஒருத்தி . நக்ஷத்திரத்தில் சநாம் இவர் உன்னதம் ( உடு ) வில் சுவர்ண வர்ணம் . ( நிய ) லக்ஷம் அபிராமிபட்டர் - இவர் சோழநாட்டுத் பூர்வம் ஆயுஷ்யம் . திருக்கடவூரிலிருந்த பௌரோகிதர் . இவர் அபிநந்தனன் - இந்திரபதம்பெற யாகஞ் வாமியின் பூசை மேற்கொண்டவர் . அபி ' செய்ய இந்திரன் காலரூபி யென்பவனை சாமியிடம் அந்தரங்க அன்புள்ளவராய்ச் வேண்டி யாகத்தை அழிப்பிக்க யாகமிழந் புறத்தில் யார்க்கும் அதைத் தெரிவிக்கா தவன் . மல் பஞ்சமகாபாதகர்போல் நடித்து வரு 2 . ஒரு சாரணன் . ( சூளாமணி ) . கையில் இவரிடம் வெறுப்புக்கொண்ட வேதியர் தஞ்சை சரபோஜி அரசனிடங் அபிநவதத்தன் - இவன் மந்திர சித்தியால் சங்கராசாரியருக்கு மூலநோய் ஏவியவன் . குறைகூறினர் . அரசன் உணர்ந்து இவரை அபிநவதப்தாசாரியன் மதம் - இம்மதம் அழைத்துவாக் கட்டளையிடச் சேவகர் சங்கராசாரியருக்கு ( உஉ + ) வருஷங்க இவரை அரசனிடங் கொண்டுபோய் விட் ளுக்குப்பின் காச்மீரத்தில் பிறந்த மகா டனர் . அரசன் பட்டரை நோக்கி நீர் மகேச்வராசாரியர் என்ற பிருதுப் பெய கையில் வைத்திருப்பது என்னவெனப் ரடைந்த அபிநவகுப்தாசாரியரால் கற் பட்டர் அது பஞ்சாங்கம் என்றனர் . ஆயின் பிக்கப்பட்டது . இது ஒருவித சைவ நாளை என்ன திதியெனப் பட்டர் அமா வாசையைப் பௌர்ணிமா என்றனர் மதம் . இவ்வுலகம் ஆண்டவனாகிய சிவ உடனே அரசன் இது மதிகெட்ட தினம் னது ஆகாரம் பதார்த்தங்களும் ஆத்மா என்று பட்டரை நோக்கி நாளை முழுமதி வம் சிவனின் வேறுபட்டவை . சிவனே யைக் காட்டக்கூடுமோ என்ன அதற்கு சுவதந்திரன் . மற்றத் தேவர்கள் அச்வ உடன்பட்டு அரசன் கட்டளைப்படி சிறை தந்திரர் மாயை யென்று ஒரு பொருள் உண்டு . குரு உபதேசத்தினால் தான் யிலிருந்து அக்னிகுண்டத்தைக் கீழே கொளுத்தி உறியிலிருந்து பாடி ஒவ்வொரு ஈசனென்று அறியின் முத்தியடைவன் என்னும் இவர் பிரத்தியபிஞ்ஞா விவ்ருதி கவிக்கு ஒவ்வொரு கயிறுகளை நறுக்கி ' விழிக்கே யருளுண்டு எனுங் கவியில் விமர்சனி யெனும் பெயரால் சைவசூத்ர தேவி தரிசனந்தா தேவியை அபிராமி பாஷ்யஞ் செய்திருக்கின் றனர் . அந்தாதி பாடி உபாசனைசெய்து அவள் அபிபூ - காசிராஜன் புத்திரன் . பாண்டவர் தரிசநத்தில் தமது குறைகூறி இரந்து பக்ஷத்தைச் சேர்ந்தவன் . வசுதானபுத் அம்மையாரிடம் குண்டலம் பெற்று அவள் திரனால் கொல்லப்பட்டவன் . கட்டளைப்படி ஒன்றை ஆகாயத்தில் விட் அபிமதி - துரோணன் பாரி . இவளிடத்துச் டெறிந்து மறுநாள் சாயங்காலம் அரசனும் ' சோகம் பயம் முதலிய உதித்தன . மற்றவரும் அஞ்சும்படி ஆகாயத்தில் பூரண அபிமன்யு - இவன் அருச்சுகனுக்குச் சந் சந்திரனைக் காட்டியவர் . இவர் பாடிய திரன் அம்சத்தால் சுபத்திரையிடம் பிறந் அபிராமி அந்தாதி சொன்னோக்கம் பொரு தவன் . பாரியை விராடராசன் பெண் ணோக்கமும் பிராட்டியருளுந்தரத்தக்கது . ணாகிய உத்தரை . இவன் பாரதப்போரில் பதின்மூன்றா நாள் பதுமயூகத்துள் புகுந்து அபினி - இது கசகசாச்செடியின் காயைக்கிள் என் மகன் விட்சேனன் லக்ன ளுதல் பிளத்தல் முதலிய இடங்களிலிருந்து குமரன் முதலியோரை மாய்த்துச் சயந் ஒழுகும் பால . காற்றுப்பட இறுகுவது . கனல் கொல்லப்பட்டவன் . இவனி றந்ததினால் மயக்கம் உண்டு உறக்கமுண்டாம் . காலத்து இவன் மனையாள் வயிற்றில் பரீ அபீஷியந்தன் - சந்திரவம்சத்து அரசன்குரு மித்துக் கருவாயிருந்தான் . இவனது புத்திரன் . தாய் வாகினி ( பாரதம் . ஆதி . ) மற்ற குமார் சுதசோன் வீமசேநன் உக் அபிஷேகர் - பண்டாரத்தார் வகைகளில் இரசேநன் . ( பாரதம் ) . ஒருவகை வேளாண் ஜாதியார் இவர்கள்