அபிதான சிந்தாமணி

சோமகுண்டம் 156 சோமசுந்தரமூர்த்தி | 2. இவன் கௌடதேசாதிபதி, இவன் தடாதகையாரின் தாய் கடலாட விரும்பிக் குமரன் வம்சவிவர்த்தனன், இவனற்குண, குமரியுடன் கூற அம்மையார் நாயகர்க்குக் நற்செயலுடையனாயினும் கர்மத்தால் கூறச் சிவமூர்த்தி எழு கடலையும் இறந்த மகோதர வியாதி பெற்று வில்வாரண்ய காஞ்சனமாலையின் கணவனையும் வருவித் மடைந்து சிவ பூஜையால் நீங்கப்பெற்ற துக் கடலாடச்செய்து உக்கிரகுமார பாண் வன். | டியனைப் பெற்று அவனுக்குத் திருமுடி சோமதண்டம் - காவிரியின் சங்கமத்தி சூட்டி வேல், வளை, செண்டு அருளி, லுள்ள தீர்த்தம். (சிலப்பதிகாரம் ) அவற்றைக் கடல, இந்திரன், மேரு இவர் சோமகேசன் - ஒரு பாரத வீரன். களின் மேல் எறியக் கட்டளை தந்து திருக் சோம்கேயாதிகள் - பாஞ்சாலன் படைத் கோயிலில் எழுந்தருளி (சுசி) திருவிளை - துணைவர். யாடல் புரிந்தவர். சோமசமஸ்தம் - அக்ரிஷ்டோமம், அத் சோமசுந்தாபாதசேகான்-இவன் வங்கிய யக்னிஷ்டோமம், உத்தியம், சோடசி, பாத பாண்டியனுக்குப் பின் அரசு செய்த அதிராத்ரம், அப்தோரியாமம், வாஜபே வன். சோழனை மடுவில் வீழ்த்தியவன். யம் என்னும் யாகபேதங்கள். சோமசுந்தாழர்த்தி - பாணபத்திரர் பொரு சோமசருமன் -1. அக்செருமனைக் காண்க. ட்டுப் பாண்டியன் பொன்னறை யிடத் 2. சோமநாதத்தில் திருக்கார்த்திகை துள்ள பொருள்களையெல்லாங் கொடுத் 'யில் சிவதரிசனஞ் செய்யச்சென்று சந்தி துப் பிறகு கொடுக்க் இல்லாமையால் சேர தானத்துத் திருவிளக்குக் கீழ்வீழ்ந்து மான் பெருமாளிடம் திருமுகப்பாசுரம் அவிழ்ந்து போகக்கண்டு சும்மா விருந்து "மதிமலி புரிசைமாட்க் கூடற்பதிமிசை மறுபிறப்பில் பேயாயினவ. நிலவும் பானிறவரிச்சிறை, யன்னம்பயில் 3. சாபமாமனிவனுக்குத் தந்தை. பொழிலாலவாயின், மன்னியசிவனியான் '4. சாலிலூகன் குமரன், இவன் குமான் மொழி தருமாற்றம், பருவக்கொண் மூஉப் சாத்தனுவன், படியெனப் பாவலர்க், குரிமையினுரி சோமசிரவசு - ஜநமேஜயன் புரோகி தன். மையி னுதவ யொளி திகழ், குருமாமதி 'சோமசீதளமகாராசன் - காசியிலாண்ட புரை குலவிய குடைக்கீழச், செருமாவுகை பௌத்த அரசன், இவன் குமான் உக்ர க்குஞ் சேரலன் காண்க. பண்பால் யாழ் சீதளன். வல பாணபத்திரன், மன்போலென்பா சோமசுந்தர பாண்டியன் - மலையத்துவச லன் பன் றன்பால், காண்பது கருதிப் பாண்டியன் தவத்தால் திருவவதரித்த போந்தனன், மாண்பொருள் கொடுத்துவா 'தடாதகைப் பிராட்டியாரென்று திருப் விடுப்பதுவே" என்று வரைந்து கொடுத் பெயர்கொண்ட பார்வதிபிராட்டியாரைத் துக் கனவிடை செரமானுக்கும் கட்டம் - திருமணஞ்செய்ய எழுந்தருளிய சிவமூர்த் தந்து பா. சுபத்திரரை யனுப்பிப் பொருள் தியிச்சையாற் கொண்ட திரு வுரு. இவர், கொடுப்பித்தவர். தடாதகைப் பிராட்டியாரைத் திருமணஞ் ' 2 செண்பகமாறன் தன் மனக் கருத் செய்துகொண்டு அம் மணக்கோலந் தரி தைத் தெரிவிக்கும்படி பொற்கிழி தூக் சிக்கவந்த பதஞ்சலி வியாக்கிரபாத முனி கிப் புலவர்களைக் கேட்கப் புலவர்கள் பல வர்கள் பொருட்டு வெள்ளியம்பலத் திரு ரும் பலவாறு பாட அரசனது எண்ண ம் நடன தரிசனம் தந்து, திருமணத்தில் சரிவராமையால் தருமி எனும் சிவவேதியர் தேவ இருடியர் உண்டு மிகுந்த பொருள் தமக்கு அப்பொருளைக் கொடுப்பிக்கும்படி கள் அதிகப்பட் டிருப்பதைத் தேவியார் வேண்டச் சோமசுந்தரக்கடவுள் “கொங்கு திருவாய்மலாத் தமது குடையாளாகிய தேர் வாழ்க்கையஞ் சிறைத் தும்பி காமஞ் குண்டோதரனுக்கு அன்னமிடச் செய்து, செப்பாது கண்டது மொழிமோ, பயிலி அவை பற்றாமையால் இருந்த மற்றப்பாக யது கெழீஇய நட்பின், மயிலியற் செறி மாசா தவைகளையும் உண்டு பசி தீராது யெயிற்றரிவை கூந்தலி, னறியவுமுள வருந்தியவனுக்கு அன்னக்குழி அருளி, வோ நீயறியும் பூவே" என்னும் திருப்பா சீர் வேட்கையால் வருந்தி அவன் எரி, சுரந் தரப்பெற்று அதனைப் பாண்டியலுக் குளம் முதலிய வறள உண்டும் பற்றது குக் காட்டப் பாண்டியன் களிப்புற்றுப் வருந்தக் கண்டு வைகையை வருவித்தவர். பொற்கிழிதா இருக்கையில் நக்கீரர் இப்
சோமகுண்டம் 156 சோமசுந்தரமூர்த்தி | 2 . இவன் கௌடதேசாதிபதி இவன் தடாதகையாரின் தாய் கடலாட விரும்பிக் குமரன் வம்சவிவர்த்தனன் இவனற்குண குமரியுடன் கூற அம்மையார் நாயகர்க்குக் நற்செயலுடையனாயினும் கர்மத்தால் கூறச் சிவமூர்த்தி எழு கடலையும் இறந்த மகோதர வியாதி பெற்று வில்வாரண்ய காஞ்சனமாலையின் கணவனையும் வருவித் மடைந்து சிவ பூஜையால் நீங்கப்பெற்ற துக் கடலாடச்செய்து உக்கிரகுமார பாண் வன் . | டியனைப் பெற்று அவனுக்குத் திருமுடி சோமதண்டம் - காவிரியின் சங்கமத்தி சூட்டி வேல் வளை செண்டு அருளி லுள்ள தீர்த்தம் . ( சிலப்பதிகாரம் ) அவற்றைக் கடல இந்திரன் மேரு இவர் சோமகேசன் - ஒரு பாரத வீரன் . களின் மேல் எறியக் கட்டளை தந்து திருக் சோம்கேயாதிகள் - பாஞ்சாலன் படைத் கோயிலில் எழுந்தருளி ( சுசி ) திருவிளை - துணைவர் . யாடல் புரிந்தவர் . சோமசமஸ்தம் - அக்ரிஷ்டோமம் அத் சோமசுந்தாபாதசேகான் - இவன் வங்கிய யக்னிஷ்டோமம் உத்தியம் சோடசி பாத பாண்டியனுக்குப் பின் அரசு செய்த அதிராத்ரம் அப்தோரியாமம் வாஜபே வன் . சோழனை மடுவில் வீழ்த்தியவன் . யம் என்னும் யாகபேதங்கள் . சோமசுந்தாழர்த்தி - பாணபத்திரர் பொரு சோமசருமன் - 1 . அக்செருமனைக் காண்க . ட்டுப் பாண்டியன் பொன்னறை யிடத் 2 . சோமநாதத்தில் திருக்கார்த்திகை துள்ள பொருள்களையெல்லாங் கொடுத் ' யில் சிவதரிசனஞ் செய்யச்சென்று சந்தி துப் பிறகு கொடுக்க் இல்லாமையால் சேர தானத்துத் திருவிளக்குக் கீழ்வீழ்ந்து மான் பெருமாளிடம் திருமுகப்பாசுரம் அவிழ்ந்து போகக்கண்டு சும்மா விருந்து மதிமலி புரிசைமாட்க் கூடற்பதிமிசை மறுபிறப்பில் பேயாயினவ . நிலவும் பானிறவரிச்சிறை யன்னம்பயில் 3 . சாபமாமனிவனுக்குத் தந்தை . பொழிலாலவாயின் மன்னியசிவனியான் ' 4 . சாலிலூகன் குமரன் இவன் குமான் மொழி தருமாற்றம் பருவக்கொண் மூஉப் சாத்தனுவன் படியெனப் பாவலர்க் குரிமையினுரி சோமசிரவசு - ஜநமேஜயன் புரோகி தன் . மையி னுதவ யொளி திகழ் குருமாமதி ' சோமசீதளமகாராசன் - காசியிலாண்ட புரை குலவிய குடைக்கீழச் செருமாவுகை பௌத்த அரசன் இவன் குமான் உக்ர க்குஞ் சேரலன் காண்க . பண்பால் யாழ் சீதளன் . வல பாணபத்திரன் மன்போலென்பா சோமசுந்தர பாண்டியன் - மலையத்துவச லன் பன் றன்பால் காண்பது கருதிப் பாண்டியன் தவத்தால் திருவவதரித்த போந்தனன் மாண்பொருள் கொடுத்துவா ' தடாதகைப் பிராட்டியாரென்று திருப் விடுப்பதுவே என்று வரைந்து கொடுத் பெயர்கொண்ட பார்வதிபிராட்டியாரைத் துக் கனவிடை செரமானுக்கும் கட்டம் - திருமணஞ்செய்ய எழுந்தருளிய சிவமூர்த் தந்து பா . சுபத்திரரை யனுப்பிப் பொருள் தியிச்சையாற் கொண்ட திரு வுரு . இவர் கொடுப்பித்தவர் . தடாதகைப் பிராட்டியாரைத் திருமணஞ் ' 2 செண்பகமாறன் தன் மனக் கருத் செய்துகொண்டு அம் மணக்கோலந் தரி தைத் தெரிவிக்கும்படி பொற்கிழி தூக் சிக்கவந்த பதஞ்சலி வியாக்கிரபாத முனி கிப் புலவர்களைக் கேட்கப் புலவர்கள் பல வர்கள் பொருட்டு வெள்ளியம்பலத் திரு ரும் பலவாறு பாட அரசனது எண்ண ம் நடன தரிசனம் தந்து திருமணத்தில் சரிவராமையால் தருமி எனும் சிவவேதியர் தேவ இருடியர் உண்டு மிகுந்த பொருள் தமக்கு அப்பொருளைக் கொடுப்பிக்கும்படி கள் அதிகப்பட் டிருப்பதைத் தேவியார் வேண்டச் சோமசுந்தரக்கடவுள் கொங்கு திருவாய்மலாத் தமது குடையாளாகிய தேர் வாழ்க்கையஞ் சிறைத் தும்பி காமஞ் குண்டோதரனுக்கு அன்னமிடச் செய்து செப்பாது கண்டது மொழிமோ பயிலி அவை பற்றாமையால் இருந்த மற்றப்பாக யது கெழீஇய நட்பின் மயிலியற் செறி மாசா தவைகளையும் உண்டு பசி தீராது யெயிற்றரிவை கூந்தலி னறியவுமுள வருந்தியவனுக்கு அன்னக்குழி அருளி வோ நீயறியும் பூவே என்னும் திருப்பா சீர் வேட்கையால் வருந்தி அவன் எரி சுரந் தரப்பெற்று அதனைப் பாண்டியலுக் குளம் முதலிய வறள உண்டும் பற்றது குக் காட்டப் பாண்டியன் களிப்புற்றுப் வருந்தக் கண்டு வைகையை வருவித்தவர் . பொற்கிழிதா இருக்கையில் நக்கீரர் இப்