அபிதான சிந்தாமணி

சோலை - 794 சோதிலிங்கம் பன்னிரண்டாவன சோணை - 1. இது காண்டவனத்தில் மை சோதிடம் - 1. கிரகங்களின் 'சகாரஞ் நாக பர்வதத்திற் றோன்றிக் கங்கையிற் சொன்ன கணித நூல். கலக்கும் நதி. இது செந்நிறமுடைய தாத 2. இது கணிதஸ்கந்தம், சங்கிதாஸ்கந் வால் இப்பெயர் பெற்றது. இதில் சோண தம், சாதகஸ்கந்தம் என மூவகைப்பட்டுப் பத்திரர் எனும் விநாயகர் தோன்றுவர். பஞ்சாங்கம் கணிக்கும் விதம், கூறும். சங்கி இதில் சோணகுண்டம் என்பது ஒன்று தாஸ்கந்தம் சகல கிரியைகட்கு நன்னாள் உண்டு. சிந்துரன் பார்வதியார் வயிற் தீநாட்களைக் கூறும், சாதாஸ் கந்தமாவது றிருந்த விநாயச மூர்த்தியின் சிரத்தைச் கிரகங்களைப்பற்றிய பலா பலங்களையும் சேதித்து இக்குண்டத்தி லிட்டானாதலால் யோகங்களையும் கூறும். இப்பெயர் பெற்றது. சோதி நீர் ஏரி- ஆப்பிரிகாகண்டக்சாய் பாமா 2. விச்வாமித்திரர் ஆச்ரமத்திற்கும் மிதி தீவிலுள்ள வாடாலூ எரியி னீரின் மேற் லைக்கும் இடையிலுள்ள வேறொரு சதி. பாகம். எக்காலத்தும் ஒரேசோதிமயமாய் 3. சேரலாதன் மனைவி. (சிலப்பதிகா.) காணப்படுகிறதாம். இதில் தீபாகனி ஈத் 4 திருவண்ணாமலை, துண்டென்பர். 5. மகததேசத்திலுள்ள நதி, சோதிமாம் - தென் அமெரிகாவைச் சேர் சோதகர்கள் - பங்காளிகளில் எழு தலைந்த பிரேசில் நாட்டில் உள்ள ஒருவகை முறைக்குமேல் குல கோத்திரம் தெரிகிற மரம். இராக் காலங்களில் பெருஞ்சோதி வரையிலுள்ள ஞாதிகள். (மநு.) - யாகப் பிரகாசிக்கின்றதாம். இந்தியாவில் சோதகன் - ஸ்திரீ, புருடர் நாபியை விட சிற் சில இடங்களில் இவ்விதமாம் உண்டு, மாகக்கொண்டு தீமை பேசுவிக்குந் தெய் சோதிமலர் - ஸ்வீடன் தேசத்துக் காடுக வம். | ளில் ஒரு செகப்பும் பொன்னிற முமான சோதகை - கிராஷக தமப்பிரச்சாதகன் ஒருவகை மலர் புட்பிக்கிறதாம். அது இர 'விரோதியின குமரிகள். இவர்கள் ஆசார வில் சோதியாகப் பிரகாசிக்கிற தென்பர். மலலாத இடத்தைச் சேர்ந்திருந்து சீமை சோதிமாலை -1, திலட்டன் புதல்வி. புரியும் தேவதைகள். '2. மேகவாகனன் புதல்வி. அருக்க சோதமன் -சௌ தர்மேந்திரன்; சௌ தர்ம கீர்த்தியின் மனைவி.. மென்பது கற்பலோகம் பதினாறனுள் முத சோதிமான் -- இவன் மகவுவேண்டித் சவ லாவது, இந்த இந்திரன் பத்திராபதியின் மியற்றிப் பெண்மகவுபெற்றுச் சோதிட வேண்டுகோளால் உதயணனுக்கு மகனாகப் சால் இந்த மகவின் பிறப்பு, தேசத்திற் பிறக்கும்படி சோதவனென்னும் முனிவ கரிட்டமென வறிந்து பெட்டியிலிட்டு ஆற் னுக்குக் கட்டளையிட்டனன். (பெருங்கதை.) | றில் விட்டனன். தற்செயலாய் மகவடங் 'சோதவன் - ஒரு முனிவன். இவன் சௌ கிய பெட்டி மயனிட மகப்பு - மான் தர்மேந்திரனுடைய கட்டளையால் நரவா பேழையைத் திறந்து மகவிருப்பது கண்டு தீர்க்க சுமங்கலியாக என ஆசீர்வதிக்கக் ணனாக வந்து பிறந்தவன். (பெ- கதை.) கேட்ட மகவு நான் கன்னிகை, என் பிற சோதி - நகுஷன் என்னும் வசுவின் குமரன்.) ப்பு நாட்டிற்கு அழிவென்று தந்தையால் சோதிகன் - கத்ரு குமான், நாகன். ஆற்றில் இடப்பட்டேன் என, மயன் என் சோதிட நூல்கள் - வடமொழியில், பார்க்க தவத்தால் மாங்கல்யத்துடன சந்திரமதி வம், கார்க்கியம், பராசரம், பாரத்வாசம், யெனப் பிறக்க, என அவ்வாறே அம்மகவு பிரகஸ்பதீயம், ஆர்ஷ்யம், பௌர்ஷ்யம், தீக்குளித்து மதி தயன் குமரியாய்ப் பிறந்து சித்தாந்த சிரோமணி, சூர்ய சித்தாந்தம், அரிச்சந்திரனை மணந்தனள் ககோள சித்தாந்தம், ஆர்யபட சித்தாந்த சோதிமின்னல் - ஐப்பசி மாதம் சோதி மெனப் பல நூல்களும் தமிழில் வீமேசுர நக்ஷத்திரத்தில் சூரியன் வரும் நாளில் கிமக் உள்ள முடையான், உள்ள முடையான், கில் மின்னினல் மழையுண்டு, குமாரசுவாமீயம், சாதகாலங்காரம், சாதக சோதிலிங்கம் பன்னிரண்டாவன - சௌ சிந்தாமணி, செகராஜசேகரம், சந்தான ராட்டிரத்தின் சோமநாதலிங்கம், ஸ்ரீசை நீபிகை, கார்த்திகேயம், அம்மணீயம், லத்தில் மல்லிகார்ச்சுனலிங்கம், உச்சயினி சிநேந்திரமாலை, விதானமாலை முதலிய வில மாகாள லிங்கய, ஓங்காரலிங்கம், ஹிம பல வுள. வத்கிரியில் கேதாரலிங்கம், டாகினியில்
சோலை - 794 சோதிலிங்கம் பன்னிரண்டாவன சோணை - 1 . இது காண்டவனத்தில் மை சோதிடம் - 1 . கிரகங்களின் ' சகாரஞ் நாக பர்வதத்திற் றோன்றிக் கங்கையிற் சொன்ன கணித நூல் . கலக்கும் நதி . இது செந்நிறமுடைய தாத 2 . இது கணிதஸ்கந்தம் சங்கிதாஸ்கந் வால் இப்பெயர் பெற்றது . இதில் சோண தம் சாதகஸ்கந்தம் என மூவகைப்பட்டுப் பத்திரர் எனும் விநாயகர் தோன்றுவர் . பஞ்சாங்கம் கணிக்கும் விதம் கூறும் . சங்கி இதில் சோணகுண்டம் என்பது ஒன்று தாஸ்கந்தம் சகல கிரியைகட்கு நன்னாள் உண்டு . சிந்துரன் பார்வதியார் வயிற் தீநாட்களைக் கூறும் சாதாஸ் கந்தமாவது றிருந்த விநாயச மூர்த்தியின் சிரத்தைச் கிரகங்களைப்பற்றிய பலா பலங்களையும் சேதித்து இக்குண்டத்தி லிட்டானாதலால் யோகங்களையும் கூறும் . இப்பெயர் பெற்றது . சோதி நீர் ஏரி - ஆப்பிரிகாகண்டக்சாய் பாமா 2 . விச்வாமித்திரர் ஆச்ரமத்திற்கும் மிதி தீவிலுள்ள வாடாலூ எரியி னீரின் மேற் லைக்கும் இடையிலுள்ள வேறொரு சதி . பாகம் . எக்காலத்தும் ஒரேசோதிமயமாய் 3 . சேரலாதன் மனைவி . ( சிலப்பதிகா . ) காணப்படுகிறதாம் . இதில் தீபாகனி ஈத் 4 திருவண்ணாமலை துண்டென்பர் . 5 . மகததேசத்திலுள்ள நதி சோதிமாம் - தென் அமெரிகாவைச் சேர் சோதகர்கள் - பங்காளிகளில் எழு தலைந்த பிரேசில் நாட்டில் உள்ள ஒருவகை முறைக்குமேல் குல கோத்திரம் தெரிகிற மரம் . இராக் காலங்களில் பெருஞ்சோதி வரையிலுள்ள ஞாதிகள் . ( மநு . ) - யாகப் பிரகாசிக்கின்றதாம் . இந்தியாவில் சோதகன் - ஸ்திரீ புருடர் நாபியை விட சிற் சில இடங்களில் இவ்விதமாம் உண்டு மாகக்கொண்டு தீமை பேசுவிக்குந் தெய் சோதிமலர் - ஸ்வீடன் தேசத்துக் காடுக வம் . | ளில் ஒரு செகப்பும் பொன்னிற முமான சோதகை - கிராஷக தமப்பிரச்சாதகன் ஒருவகை மலர் புட்பிக்கிறதாம் . அது இர ' விரோதியின குமரிகள் . இவர்கள் ஆசார வில் சோதியாகப் பிரகாசிக்கிற தென்பர் . மலலாத இடத்தைச் சேர்ந்திருந்து சீமை சோதிமாலை - 1 திலட்டன் புதல்வி . புரியும் தேவதைகள் . ' 2 . மேகவாகனன் புதல்வி . அருக்க சோதமன் - சௌ தர்மேந்திரன் ; சௌ தர்ம கீர்த்தியின் மனைவி . . மென்பது கற்பலோகம் பதினாறனுள் முத சோதிமான் - - இவன் மகவுவேண்டித் சவ லாவது இந்த இந்திரன் பத்திராபதியின் மியற்றிப் பெண்மகவுபெற்றுச் சோதிட வேண்டுகோளால் உதயணனுக்கு மகனாகப் சால் இந்த மகவின் பிறப்பு தேசத்திற் பிறக்கும்படி சோதவனென்னும் முனிவ கரிட்டமென வறிந்து பெட்டியிலிட்டு ஆற் னுக்குக் கட்டளையிட்டனன் . ( பெருங்கதை . ) | றில் விட்டனன் . தற்செயலாய் மகவடங் ' சோதவன் - ஒரு முனிவன் . இவன் சௌ கிய பெட்டி மயனிட மகப்பு - மான் தர்மேந்திரனுடைய கட்டளையால் நரவா பேழையைத் திறந்து மகவிருப்பது கண்டு தீர்க்க சுமங்கலியாக என ஆசீர்வதிக்கக் ணனாக வந்து பிறந்தவன் . ( பெ - கதை . ) கேட்ட மகவு நான் கன்னிகை என் பிற சோதி - நகுஷன் என்னும் வசுவின் குமரன் . ) ப்பு நாட்டிற்கு அழிவென்று தந்தையால் சோதிகன் - கத்ரு குமான் நாகன் . ஆற்றில் இடப்பட்டேன் என மயன் என் சோதிட நூல்கள் - வடமொழியில் பார்க்க தவத்தால் மாங்கல்யத்துடன சந்திரமதி வம் கார்க்கியம் பராசரம் பாரத்வாசம் யெனப் பிறக்க என அவ்வாறே அம்மகவு பிரகஸ்பதீயம் ஆர்ஷ்யம் பௌர்ஷ்யம் தீக்குளித்து மதி தயன் குமரியாய்ப் பிறந்து சித்தாந்த சிரோமணி சூர்ய சித்தாந்தம் அரிச்சந்திரனை மணந்தனள் ககோள சித்தாந்தம் ஆர்யபட சித்தாந்த சோதிமின்னல் - ஐப்பசி மாதம் சோதி மெனப் பல நூல்களும் தமிழில் வீமேசுர நக்ஷத்திரத்தில் சூரியன் வரும் நாளில் கிமக் உள்ள முடையான் உள்ள முடையான் கில் மின்னினல் மழையுண்டு குமாரசுவாமீயம் சாதகாலங்காரம் சாதக சோதிலிங்கம் பன்னிரண்டாவன - சௌ சிந்தாமணி செகராஜசேகரம் சந்தான ராட்டிரத்தின் சோமநாதலிங்கம் ஸ்ரீசை நீபிகை கார்த்திகேயம் அம்மணீயம் லத்தில் மல்லிகார்ச்சுனலிங்கம் உச்சயினி சிநேந்திரமாலை விதானமாலை முதலிய வில மாகாள லிங்கய ஓங்காரலிங்கம் ஹிம பல வுள . வத்கிரியில் கேதாரலிங்கம் டாகினியில்