அபிதான சிந்தாமணி

சைநியம் 745 சையாம்மதம் கின்றனர். இது குதித்துக் குதித்து அழ 4. பிரதிபன் பாரியை. காய்ப் பாடும். | 5. கிருஷ்ணனுடைய பாரியையாகிய சைநியம் - கிருஷ்ணமூர்த்தியின் குதிரை -மித்திர விந்தைக்கு ஒரு பெயர். களில் ஒன்று. | 6. சூரியவம்சத்துச் சகரன் பத்தினி, சைந்தவன் - சிந்துதேசாதிபதி, ஜயத்ரதன். 7. தியூமத் சோராஜன் பாரியை. சைந்தவாயனன்- விஸ்வாமித்திர புத்திரன். |சைமினி -- 1. யமபுரியைக் காண்க. சைபன் - (yp on) அங்குசநாளி. இது 2. சயமுனியைக் காண்க. ஒரு ஜல சூத்திரம். '3. அளவை நூலாசிரியன். (மணி.) சைபியன் -1, விருஷ்ணி வம்சத்தரசன், சையத்காதீ -(வகுதைநகர்) தமிழ் நாட்டுக் 2. கோவாசன் என்னும் க்ஷத்திரியன் காயற்பதியி லிருந்த லப்பைசாதிப் பிரபு. 3. கிருஷ்ணன் தேர்க்கு திரையில் ஒன்று. கொடையாளி தமிழ் வித்வான்களுக்கு 4. விஷதர்பனுக்கு ஒரு பெயர். வேண்டிய பரிசளித்துப் புகழ்படைத்தவர் 5. கிருஷ்ண னிடம் யுத்தம் செய்த ஒரு இவர் சமாதியிலடங்கிய பின் ஒரு கவிஞர் க்ஷத்திரியன். அவ்விடஞ்சென்று பாடச்சமாதிவெடித்துக் சைப்பியர் - 1. தருமர் இராஜசூயத்தில் கையிலிருந்த மோதிரம் தந்தான். இதனால் பிரமஸ்தானத்திருந்த ருஷி. செத்தும் கொடுத்தான் சீதக்காதி என்பர். 2. சிபிவம்சத்தவர். சையமினி - யமபுரியைக் காண்க. | சைப்பியன் - 1. கிருஷ்ணனால் செயிக்கப் சையாதீ -- 1. வைவச்சு தமதுவின் குமரன். பட்டவன். ஆங்கீரஸர் யாகத்தில் இரண்டாமகளில் 2. இவன் கொடையால் தர்மநெறி தவ செய்யத்தக்க தர்மத்தைச் செய்து ஒரு பது அரசருகையில் இவனது ஈகை பெண் பெற்றவர். அப் பெண்ணுக்குச் யைச் சோதிக்க இந்திரன் கழுகாகவும், சுகன்னியெனப் பெயர். இவ்வரசன், கும அக்னி புரவாகவும் உருக்கொண்டு கழுகு ரியுடன் ஒருகால் சியவனருஷியின் ஆச்சி புறாவைத் துரத்த புற அரசனை அபயம் ரமமடைய அப் பெண் பூஞ்சோலையின் டைச்சுது. கமுகு அரசனிடம் என் பசிக்கு ஒருபுறத்திலிருந்த புற்றில் ஒளிவரக்கண்டு வாய்ந்த இரையை விடவேண்டுமென அர அவ்வொளியை முள்ளால் குத்த அதினி என் கழுகை நோக்கி அடைக்கல மடைந் ன்று இரத்தம் பெருகியது. இதனால் சை ததை விடேன் என, அவ்வளவு மாம்சம் யாதிசேநா சமுத்திரத்தின் இரு விழியும் தருக என, அரசன் மற்ற உயிர்களைக் அடைந்தன. அரசன் துணுக்குற்று நடந் கொல்ல அஞ்சித் தானே தன் தேகத்தை ததை வினவப் பெண் உண்மை கூறக் அறுத்துத் துலையிலிட்டுப் போதாமல் துலை கேட்டு முனிவரை அபராதக்ஷமை வேண் பு: தந்தனன். தேவர் தம் உருக்காட்டி டிப் பெண்ணையும் அவருக்கே மணஞ் வியந்து சென்றனர். (வால்மீகி-ராமாயணம்) செய்வித்தவன். இவன் குமார், உத்தான சைப்யம் சுக்ரீவம் - கிருஷணன் தேர்க் 'பரிகசு, ஆனர்த்தன், பூரிஷேணன். குதிரைகள். 2. பிராசீநன் குமான், தேவி பானுமதி. சைப்யை -1. விதேகராசன் பெண்; இவள் சையாம்மதம் - இத் தேசத்தார் புத்த தர் தன் கணவனாகிய சத்தது, பாகீரதியில் மத்தை அனுசரித்தவராயினும் ஒரு வித ஸ்நானஞ்செய்து விஷ்ணு பூசை செய்து, மான பத்ததியை அனுஷ்டிக்கிறார்கள். திரும்பிவருகையில் ஒரு பாஷண்டியிடத் அதாவது, சோமகௌதமன் என்பலன் சில் லீணாய்ப் பேசின தால் பூனை, சழுதை, புட்பத்தில் பிறந்து சர்வஞானியாய் துரு காக்கை, கொக்கு முதலிய பல சன்ம விருக்ஷ த்தடியில் தலஞ் செய்து சித்திகளை மெடுத்துக் கடைசியில் மானிடவுருப் பெற் படைந்தான். இவனுக்குத் சேவகச்கன் மனன். அதுவரையில் சைப்யை எவரை என்று ஒரு சகோதான் இருந்தனன. இவ் பும் மணம்கொள்ளாதிருந்து தன் கணவன் விருவரும் ஒருவருக்கொருவர் யுத்தஞ் யானிடவுருக்கொண்டதைப் பூர்வசன்மப் செய்து முடிவில் சோமகோதமனே வெற் பழக்கத்தால் அறிந்து அவனை மணந்து 'றியடைந்தான். இவனைத் தேவனாகக் சுகித்தவள். | கொள்வர். இத்தேவனுக்குப் பல தேவா 2. சியாமகன் கேலி, விதர்ப்பன் தாய். லயங்களுண்டு. இவர்கள் தங்கள் தேவ 3. ஒரு தீர்த்த ம், னுக்கு ஆட்டுப்பலி யிடுகின்றனர். இச்சம் 94
சைநியம் 745 சையாம்மதம் கின்றனர் . இது குதித்துக் குதித்து அழ 4 . பிரதிபன் பாரியை . காய்ப் பாடும் . | 5 . கிருஷ்ணனுடைய பாரியையாகிய சைநியம் - கிருஷ்ணமூர்த்தியின் குதிரை - மித்திர விந்தைக்கு ஒரு பெயர் . களில் ஒன்று . | 6 . சூரியவம்சத்துச் சகரன் பத்தினி சைந்தவன் - சிந்துதேசாதிபதி ஜயத்ரதன் . 7 . தியூமத் சோராஜன் பாரியை . சைந்தவாயனன் - விஸ்வாமித்திர புத்திரன் . | சைமினி - - 1 . யமபுரியைக் காண்க . சைபன் - ( yp on ) அங்குசநாளி . இது 2 . சயமுனியைக் காண்க . ஒரு ஜல சூத்திரம் . ' 3 . அளவை நூலாசிரியன் . ( மணி . ) சைபியன் - 1 விருஷ்ணி வம்சத்தரசன் சையத்காதீ - ( வகுதைநகர் ) தமிழ் நாட்டுக் 2 . கோவாசன் என்னும் க்ஷத்திரியன் காயற்பதியி லிருந்த லப்பைசாதிப் பிரபு . 3 . கிருஷ்ணன் தேர்க்கு திரையில் ஒன்று . கொடையாளி தமிழ் வித்வான்களுக்கு 4 . விஷதர்பனுக்கு ஒரு பெயர் . வேண்டிய பரிசளித்துப் புகழ்படைத்தவர் 5 . கிருஷ்ண னிடம் யுத்தம் செய்த ஒரு இவர் சமாதியிலடங்கிய பின் ஒரு கவிஞர் க்ஷத்திரியன் . அவ்விடஞ்சென்று பாடச்சமாதிவெடித்துக் சைப்பியர் - 1 . தருமர் இராஜசூயத்தில் கையிலிருந்த மோதிரம் தந்தான் . இதனால் பிரமஸ்தானத்திருந்த ருஷி . செத்தும் கொடுத்தான் சீதக்காதி என்பர் . 2 . சிபிவம்சத்தவர் . சையமினி - யமபுரியைக் காண்க . | சைப்பியன் - 1 . கிருஷ்ணனால் செயிக்கப் சையாதீ - - 1 . வைவச்சு தமதுவின் குமரன் . பட்டவன் . ஆங்கீரஸர் யாகத்தில் இரண்டாமகளில் 2 . இவன் கொடையால் தர்மநெறி தவ செய்யத்தக்க தர்மத்தைச் செய்து ஒரு பது அரசருகையில் இவனது ஈகை பெண் பெற்றவர் . அப் பெண்ணுக்குச் யைச் சோதிக்க இந்திரன் கழுகாகவும் சுகன்னியெனப் பெயர் . இவ்வரசன் கும அக்னி புரவாகவும் உருக்கொண்டு கழுகு ரியுடன் ஒருகால் சியவனருஷியின் ஆச்சி புறாவைத் துரத்த புற அரசனை அபயம் ரமமடைய அப் பெண் பூஞ்சோலையின் டைச்சுது . கமுகு அரசனிடம் என் பசிக்கு ஒருபுறத்திலிருந்த புற்றில் ஒளிவரக்கண்டு வாய்ந்த இரையை விடவேண்டுமென அர அவ்வொளியை முள்ளால் குத்த அதினி என் கழுகை நோக்கி அடைக்கல மடைந் ன்று இரத்தம் பெருகியது . இதனால் சை ததை விடேன் என அவ்வளவு மாம்சம் யாதிசேநா சமுத்திரத்தின் இரு விழியும் தருக என அரசன் மற்ற உயிர்களைக் அடைந்தன . அரசன் துணுக்குற்று நடந் கொல்ல அஞ்சித் தானே தன் தேகத்தை ததை வினவப் பெண் உண்மை கூறக் அறுத்துத் துலையிலிட்டுப் போதாமல் துலை கேட்டு முனிவரை அபராதக்ஷமை வேண் பு : தந்தனன் . தேவர் தம் உருக்காட்டி டிப் பெண்ணையும் அவருக்கே மணஞ் வியந்து சென்றனர் . ( வால்மீகி - ராமாயணம் ) செய்வித்தவன் . இவன் குமார் உத்தான சைப்யம் சுக்ரீவம் - கிருஷணன் தேர்க் ' பரிகசு ஆனர்த்தன் பூரிஷேணன் . குதிரைகள் . 2 . பிராசீநன் குமான் தேவி பானுமதி . சைப்யை - 1 . விதேகராசன் பெண் ; இவள் சையாம்மதம் - இத் தேசத்தார் புத்த தர் தன் கணவனாகிய சத்தது பாகீரதியில் மத்தை அனுசரித்தவராயினும் ஒரு வித ஸ்நானஞ்செய்து விஷ்ணு பூசை செய்து மான பத்ததியை அனுஷ்டிக்கிறார்கள் . திரும்பிவருகையில் ஒரு பாஷண்டியிடத் அதாவது சோமகௌதமன் என்பலன் சில் லீணாய்ப் பேசின தால் பூனை சழுதை புட்பத்தில் பிறந்து சர்வஞானியாய் துரு காக்கை கொக்கு முதலிய பல சன்ம விருக்ஷ த்தடியில் தலஞ் செய்து சித்திகளை மெடுத்துக் கடைசியில் மானிடவுருப் பெற் படைந்தான் . இவனுக்குத் சேவகச்கன் மனன் . அதுவரையில் சைப்யை எவரை என்று ஒரு சகோதான் இருந்தனன . இவ் பும் மணம்கொள்ளாதிருந்து தன் கணவன் விருவரும் ஒருவருக்கொருவர் யுத்தஞ் யானிடவுருக்கொண்டதைப் பூர்வசன்மப் செய்து முடிவில் சோமகோதமனே வெற் பழக்கத்தால் அறிந்து அவனை மணந்து ' றியடைந்தான் . இவனைத் தேவனாகக் சுகித்தவள் . | கொள்வர் . இத்தேவனுக்குப் பல தேவா 2 . சியாமகன் கேலி விதர்ப்பன் தாய் . லயங்களுண்டு . இவர்கள் தங்கள் தேவ 3 . ஒரு தீர்த்த ம் னுக்கு ஆட்டுப்பலி யிடுகின்றனர் . இச்சம் 94