அபிதான சிந்தாமணி

சைநசமயம் 1 சைநாதேசசிட்டு (கஎ) குந்து தீர்த்த ங்கரர், (கஅ ) அர தீர்த் அஷ்டமகா குணங்களைப்பெற்று லோகாக் தங்கரர், (கக) மல்லி தீர்த்த ங்கரர், (20) - ரமத்தகஸ்திதராகிச் சுத்தாத்ம சுபாவமெய் முனுசூவிருத தீர்த்தங்கரர், (உக) நமி தீர்த் தியிருக்கின் ஆகாசமத்தியத்துள் உத்த தங்கரர், (உட) நேமி தீர்த்த ங்கரர், (உ.உ) ரோத்தரகமன மடைவர் என்பர். இந்த பார்சுவ தீர்த்தங்கரர், (உச) வர்த்தமான தீர் மதம் கிறிஸ்துசகம் (5) ஆம் நூற்றாண் த்தங்கரர் தோன்றினர். இவர்கள் காலத் டில் அமோக வருஷன் என்கிற ராசன் அர தில் (க) பாதர், (உ) சகார், (ங) மகவான், சாண்டகாலத்தில் அங்குரித்து க, க0, கக (ச) சநத்குமாரன், (ரு) சாந்திநாதன், (ச) வரையில் உச்சம்பெற்று, கஉ-வது நூற் குந்துநாதன், (எ) அரநாதன், (அ ) சுபௌ சாண்டில் மதுரையாண்ட கூன்பாண்டி மன், (க) பதுமநாதன், (50) அரிசேணன், யன் என்னும் சைந அரசன் சைவனாகிய (கக) ஜெயசேநன், (கஉ) பிரசதத்தன் தால் அது முதல் க்ஷணத்தைப் பெற்றது. ஈறாகச் சக்கிரவர்த்திகள் பன்னிருவரும், இவர்கள் தற்காலம் இருக்குமிடங்கள் திரு (க) விசயர், (உ) அசலர், (ங) தர்மர், (ச) நறுங்கொண்டை, தீபங்குடி, சித்தாமூர், சுப்பிரபர், (3) சுதர்சநபலதேவர், (சு) நந் பெருமண்டூர், இராசமகேந்திரம், காஞ்சி திஷேணர், (எ) நந்திமித்ரன், (அ ) இராம புரம், திருப்பருத்திக்குன்றம் முதலியன. பலதேவன், (ங) பலராமன் ஈறாகப் பலதே இவர்கள் செய்த ஸமஸ்கிருத நூல்கள், வர், ஒன்பதின்மரும், (க) திப்பிரஷ்டன், மகாபுராணம், ஸ்ரீபுராணம், திரிலோ கசா (உ) திவிப்பிரஷ்டன், (ங) சுயம்பு, (ச) சம், கோமடசாரம், பதார்த்தசாரம், இரத் புருஷோத்தமன், (5) புருஷசிம்மன், (சு) தினகாண்டகம், தாமபரீக்ஷை, சிந்தாமணி, புண்டரீக வாசுதேவன், (எ) தத்தன், சூடாமணி, மேருமந்தரபுராணம், நீலகேசி (அ) லஷ்ம ணன், (க) நாராயணன் வாதம், சாகடாயனம், அமாம், நயசக்கி ஈறாக வாசுதேவர் ஒன்பதின்மரும், (க, ரம், சத்தபங்கி, தவளம், விசய தவளம், அசுவக்கிரீவன், (உ) தாரகன், (கூ) மது) மகா தவளம், சுபோதினி முதலியன, தமிழ் (ச) மதுசூதனன், (ரு) மதுகிரீடன், (சு) நூல்கள், சிந்தாமணி, சூளாமணி, சூடா நிசும்பன், (எ) பலீந்தரன், (அ ) இராவ மணி, நீலகேசிவாகம், மேருமந்தர புரா ணன், (க) சராசந்தன் ஈறான பிரதிவாசு ணம், திருக்கலம்பகம், யசோதர காவ்யம், தேவர் ஒன்பதின்மரும் இருந்தனர். (ருஷ அறநெறிச்சாரம், சீவசம்போதனை, அருங் பர் முதல் சாாசந்தன் ஈறாகக் கூறியவர்க் கலச்செப்பு முதலியவை. குத் திரீசஷ்டிசலாகா புருஷர் எனவும் சைநமாழனிவர் - சிநேந்திரமாலை செய்த பெயர்.) ருஷபதீர்த்தங்கரர் காலத்தில் | வர். இவர்க்கு உபேந்திராசாரியர் எனவும் சைவசமயம் உண்டாயிற்றெனவும், க.) | பெயர். ஆம் தீர்த்தங்கரராகிய விமல சுவாமிகள் |சைநர் - யதுவம்சப்பகுப்புள் ஒன்று, காலத்தில் வைஷ்ணவசமயம் உண்டாயிற் | சைநாதேசசிட்டு - இது, சைநா தேசத்துக் றெனவும், (உங) ஆம் தீர்த்தங்கரராகிய கடற்கரையிலுள்ள மிகவுயர்ந்த மலைக்கு பார்சுவநாத சுவாமிகள் காலத்தில் துலுக் கைகளில் ஒருவிதசிட்டு கூடு கட்டுகிறது. கர்மத முண்டாயிற்றென்றும், (20) ஆம் அக் கூட்டை அந்நாட்டார் உரிசையுள்ள தீர்த்தங்கரராகிய முனு சூவிருத தீர்த்தங்க உணவுப் பொருளாகக் கொள்கின்றனர். ரர்காலத்தில் மகாகாளாசுரன் என்கிற அசு இச்சிட்டுத்தலை கறுப்பும் முதுகு நீலமும், ரனால் யாகங்களுண்டாயின என்றும், சிவ, வயிறு செம்மை கலந்த கருநிறங் கொண் விஷ்ணு , கணபதி, சுப்பிரமண்யர் சைக டது. இக் கூடுகள் மிகவுயர்ந்த மலைப் விரதம நுட்டித்த அடியவராகையால் அவர் பாறைகளில் கட்டப்படுகின்றன. இவற் களும் தொழத்தக்கவர் என்பர். இந்தச் றையெடுப்பது மிக அருமையாம். இதனை சமயசந்நியாசிகள் சுவேதாம்பரிகள், திகம் எடுப்பதில் பலர் இறத்தலும் உண்டென் பரிகள் என இருவகையார். இவர்கள் பர். இக்கூடு அதிக விலையுயர்ந்தது. கொட் கொல்லாவிரதிகள் (கஅ00) சீலாசாரமு டைப்பாக்குச் சிட்டு இது தானியங்கள் டையவர். இவர்கள் புஸ் தகம், கமண்ட புழுக்களைத்தின்று சீவிப்பது. இவ்வினத் லம், மயிற்பிச்சம், தாங்கியிருப்பர். இவர் தில் பல அழகிய வர்ணங்களையும் புள்ளி கள், அஷ்டவி தகாமங்கள் நீங்கி மணியி களையும் பெற்றவை. இவற்றைப் பலர் லொளிபோல் சகசமாய் உபா தீ தமாகிய வீடுகளில் சிறு கூண்டுகளிலிட்டு வளர்க்
சைநசமயம் 1 சைநாதேசசிட்டு ( கஎ ) குந்து தீர்த்த ங்கரர் ( கஅ ) அர தீர்த் அஷ்டமகா குணங்களைப்பெற்று லோகாக் தங்கரர் ( கக ) மல்லி தீர்த்த ங்கரர் ( 20 ) - ரமத்தகஸ்திதராகிச் சுத்தாத்ம சுபாவமெய் முனுசூவிருத தீர்த்தங்கரர் ( உக ) நமி தீர்த் தியிருக்கின் ஆகாசமத்தியத்துள் உத்த தங்கரர் ( உட ) நேமி தீர்த்த ங்கரர் ( . ) ரோத்தரகமன மடைவர் என்பர் . இந்த பார்சுவ தீர்த்தங்கரர் ( உச ) வர்த்தமான தீர் மதம் கிறிஸ்துசகம் ( 5 ) ஆம் நூற்றாண் த்தங்கரர் தோன்றினர் . இவர்கள் காலத் டில் அமோக வருஷன் என்கிற ராசன் அர தில் ( ) பாதர் ( ) சகார் ( ) மகவான் சாண்டகாலத்தில் அங்குரித்து க0 கக ( ) சநத்குமாரன் ( ரு ) சாந்திநாதன் ( ) வரையில் உச்சம்பெற்று கஉ - வது நூற் குந்துநாதன் ( ) அரநாதன் ( ) சுபௌ சாண்டில் மதுரையாண்ட கூன்பாண்டி மன் ( ) பதுமநாதன் ( 50 ) அரிசேணன் யன் என்னும் சைந அரசன் சைவனாகிய ( கக ) ஜெயசேநன் ( கஉ ) பிரசதத்தன் தால் அது முதல் க்ஷணத்தைப் பெற்றது . ஈறாகச் சக்கிரவர்த்திகள் பன்னிருவரும் இவர்கள் தற்காலம் இருக்குமிடங்கள் திரு ( ) விசயர் ( ) அசலர் ( ) தர்மர் ( ) நறுங்கொண்டை தீபங்குடி சித்தாமூர் சுப்பிரபர் ( 3 ) சுதர்சநபலதேவர் ( சு ) நந் பெருமண்டூர் இராசமகேந்திரம் காஞ்சி திஷேணர் ( ) நந்திமித்ரன் ( ) இராம புரம் திருப்பருத்திக்குன்றம் முதலியன . பலதேவன் ( ) பலராமன் ஈறாகப் பலதே இவர்கள் செய்த ஸமஸ்கிருத நூல்கள் வர் ஒன்பதின்மரும் ( ) திப்பிரஷ்டன் மகாபுராணம் ஸ்ரீபுராணம் திரிலோ கசா ( ) திவிப்பிரஷ்டன் ( ) சுயம்பு ( ) சம் கோமடசாரம் பதார்த்தசாரம் இரத் புருஷோத்தமன் ( 5 ) புருஷசிம்மன் ( சு ) தினகாண்டகம் தாமபரீக்ஷை சிந்தாமணி புண்டரீக வாசுதேவன் ( ) தத்தன் சூடாமணி மேருமந்தரபுராணம் நீலகேசி ( ) லஷ்ம ணன் ( ) நாராயணன் வாதம் சாகடாயனம் அமாம் நயசக்கி ஈறாக வாசுதேவர் ஒன்பதின்மரும் ( ரம் சத்தபங்கி தவளம் விசய தவளம் அசுவக்கிரீவன் ( ) தாரகன் ( கூ ) மது ) மகா தவளம் சுபோதினி முதலியன தமிழ் ( ) மதுசூதனன் ( ரு ) மதுகிரீடன் ( சு ) நூல்கள் சிந்தாமணி சூளாமணி சூடா நிசும்பன் ( ) பலீந்தரன் ( ) இராவ மணி நீலகேசிவாகம் மேருமந்தர புரா ணன் ( ) சராசந்தன் ஈறான பிரதிவாசு ணம் திருக்கலம்பகம் யசோதர காவ்யம் தேவர் ஒன்பதின்மரும் இருந்தனர் . ( ருஷ அறநெறிச்சாரம் சீவசம்போதனை அருங் பர் முதல் சாாசந்தன் ஈறாகக் கூறியவர்க் கலச்செப்பு முதலியவை . குத் திரீசஷ்டிசலாகா புருஷர் எனவும் சைநமாழனிவர் - சிநேந்திரமாலை செய்த பெயர் . ) ருஷபதீர்த்தங்கரர் காலத்தில் | வர் . இவர்க்கு உபேந்திராசாரியர் எனவும் சைவசமயம் உண்டாயிற்றெனவும் . ) | பெயர் . ஆம் தீர்த்தங்கரராகிய விமல சுவாமிகள் | சைநர் - யதுவம்சப்பகுப்புள் ஒன்று காலத்தில் வைஷ்ணவசமயம் உண்டாயிற் | சைநாதேசசிட்டு - இது சைநா தேசத்துக் றெனவும் ( உங ) ஆம் தீர்த்தங்கரராகிய கடற்கரையிலுள்ள மிகவுயர்ந்த மலைக்கு பார்சுவநாத சுவாமிகள் காலத்தில் துலுக் கைகளில் ஒருவிதசிட்டு கூடு கட்டுகிறது . கர்மத முண்டாயிற்றென்றும் ( 20 ) ஆம் அக் கூட்டை அந்நாட்டார் உரிசையுள்ள தீர்த்தங்கரராகிய முனு சூவிருத தீர்த்தங்க உணவுப் பொருளாகக் கொள்கின்றனர் . ரர்காலத்தில் மகாகாளாசுரன் என்கிற அசு இச்சிட்டுத்தலை கறுப்பும் முதுகு நீலமும் ரனால் யாகங்களுண்டாயின என்றும் சிவ வயிறு செம்மை கலந்த கருநிறங் கொண் விஷ்ணு கணபதி சுப்பிரமண்யர் சைக டது . இக் கூடுகள் மிகவுயர்ந்த மலைப் விரதம நுட்டித்த அடியவராகையால் அவர் பாறைகளில் கட்டப்படுகின்றன . இவற் களும் தொழத்தக்கவர் என்பர் . இந்தச் றையெடுப்பது மிக அருமையாம் . இதனை சமயசந்நியாசிகள் சுவேதாம்பரிகள் திகம் எடுப்பதில் பலர் இறத்தலும் உண்டென் பரிகள் என இருவகையார் . இவர்கள் பர் . இக்கூடு அதிக விலையுயர்ந்தது . கொட் கொல்லாவிரதிகள் ( கஅ00 ) சீலாசாரமு டைப்பாக்குச் சிட்டு இது தானியங்கள் டையவர் . இவர்கள் புஸ் தகம் கமண்ட புழுக்களைத்தின்று சீவிப்பது . இவ்வினத் லம் மயிற்பிச்சம் தாங்கியிருப்பர் . இவர் தில் பல அழகிய வர்ணங்களையும் புள்ளி கள் அஷ்டவி தகாமங்கள் நீங்கி மணியி களையும் பெற்றவை . இவற்றைப் பலர் லொளிபோல் சகசமாய் உபா தீ தமாகிய வீடுகளில் சிறு கூண்டுகளிலிட்டு வளர்க்