அபிதான சிந்தாமணி

அபசன் - 64 அபராசிகள் அபசன் - கிருகத்தனாகிய வேதியன் தன் துவது. சைவர்செய்யுஞ் சடங்குகளாவன. னிடம் வந்த அதிதிக்கு அன்னமிடாது மிருதமடைந்த பின்னர் (க) சூர்ணோற்ச தானே தின்பவன். (சிவ-சித்) வம், (உ) சிவப்பிரசாதம், (கூ) சாவியா அபசித்தாந்தம் - ஒரு சித்தாந்தம் சொல்லத் லங்காரம், (ச) தேகாந்தியேஷ்டி. கரும தொடங்கி அதற்கு விருத்தமா யிருக்கிற ஆரம்பத்தில் (க) கணபதிபூஜை, (உ) புண் சித்தாந்த வசனஞ்சொல்லுகை. (சிவ-சித்) யாஹவாசனம், (க) பூதசுத்தி, (ச) அந் அபஞ்சிகன்- காசிநகரத்து வேதியன். சாலி தர்யாஹம், (ரு) ஆசார்யாலங்காரம், (சு) யென்பவளுக்குக் கணவன். இவன் வேத பஞ்சகவ்வியம், (எ) விக்ராமம், (அ) புத் 'மோதுவிக்குந் தொழிலை உடையோன். தளியந்தியேஷ்டி, (க) புத்தளியந்தியே (மணிமேகலை) ஷ்டி சஞ்சயனம், (ய) நக்னசிரார்த்தம், அபதானம்--சூத்திரபிடகத்தொன்று (கக) பாஷாணஸ்தாபனம், (கஉ) திலோ அபத்திய பதார்த்தங்கள் - கொள்ளு, காடி, தகம், (க) வாசோ தகம், (கச) பிண்ட ம், குமட்டிக்காய், கொம்புபாகல், முற்றின (கடு) நவச்சார்த்தம், (கசு) எகோதாவி அவரை, காராமணிக்காய், சேப்பங்கிழங்கு, ருத்தி, (கஎ) பிரபூதபலி, ( அ ) சிலோத் வள்ளிக்கிழங்கு, மாங்காய், மாதுளங்காய், வாசனம், (கக) விருஷோற்சர்ஜனம், இளநீர், மாப்பண்டம், சேவல், பன்றி, (20) ஏகோதிஷ்டம். இவை யொருநாள் கொக்கிறைச்சி, புளி, கடுகு, தேங்காய், செய்யவேண்டியது. இவை செய்த மறு எருமை நெய், ஷை பால், கிழங்குவகை, நாள் (க) ஷோடசம், (உ) சபிண்டீ கரணம், முப்பழங்கள், வெங்காயம், பெருங்கா (உ) பிண்டபிரதானம், (ச) பிண்டசம்யோ யம், பலவகை மதுக்கள் முதலியவாம். சனம், (5) சுவர்க்க பாதேயம், (சு) புனர் (தேரையர்). பிண்டம், (எ) சோதகும்பம், (அ) அநுமா அபமார்வன் - இவன் சிவபிரானை யொர்க் சியம், (க) ஆநந்தஹோமம், (ய) கிரகயக் கத் துள்ளிவந்து உதைபட்டு முதுகு யம். வைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீ சூர்ணபரிபா முரிந்து இறந்த அசுரன் லனம். சுவாமி பிரசாதம். கர்மாரம்பத் அபயக்குலச்சோழமகாராஜா--இவர் சோழ தில் (க) அக்ரிஸந்தானம், (உ) பிராயச்சித் ராஜாக்களில் ஒருவர். சம்பந்தர் முத தாதிகள், (கூ) சமஸ்காரம், (ச) பாஷாண லிய சைவசமயாசாரியர்களால் அருளிச் ஸ்தாபனம், (ந) சஞ்சயனம், (சு) வாஸோ செய்யப்பட்ட தேவாரங்கள் இருக்கு தகாதி, (எ ) நக்ன சிரார்த்தம், (அ) ஏகோ மிடத்தை நம்பியாண்டார் நம்பிகளால் த்ர விருத்தி, (க) நமசிரார்த்த ம், () தசா அறிந்து எடுக்கச் செல்கையில் தீக்ஷிதர் ஹம், (கக) விருஷோற்சர்ச்சனம், ஆனந்த கள், வைத்தவர்கள் வந்தாலன்றி எடுக்க ஹோமம், சாந்திஹோமம், புனர்விரு லாகாதென அவ்வகையே சமயாசாரியர் ஷோற்சர்ச்சனம், (க2) ஏகாஹம், (க.) கள் மூவருக்கும் சிறப்புச் செய்வித்து ஷோடசம், (கச) சபிண்டீ கரணம், (கரு) உற்சவங் கொண்டருளச்செய்து அத்திரு வை தரணிகோதானம், (கசு) தசதானம், முறைகள் இருக்குமிடத்தில் எழுந்தருளச் (கஎ) பரலோகபாதேயம், (அ) பிண்ட செய்வித்துத் திருமுறைகளைப் புற்று மூடி சம்யோஜனம், (க5) புண்யாவாசனம், யிருக்கக்கண்டு விசனமுற்றுத் திருமுறை (20) சோதகும்பம், (உக) இயல் அல்லது களுக்குப் பரிமளதைல முதலிய அபிடே சேவாகாலம். கஞ்செய்வித்துப் பூசித்து வெளியிட்டவர்.. அபாரந்தை - ரிஷபகூட பர்வதத்திற்குச் இவருக்குத் திருமுறைகண்டசோழர் எனப் சமீபத்திலுள்ள நதி, சுக்கிரிந்தி என்றும் பெயர். இராஜராஜ தேவரைக் காண்க. பெயர். (A small stream which flows அபயர் - ஒருவகை இராக்கதர், through the districts of Gaya and அபயன்-1. திருதராட்டிரன் குமரருள Patra and falls into the Ganges). அபரநாதகலைகள் - இந்திகை, தீபிகை, 2. தருமன் குமாரில் ஒருவன். ரோசிகை, மோசிகை, ஊர்த்தவகாமினி, 3. இயமனுக்குத் தயையிடம் உதித்த அபாவிந்துகலைகள் - நிவர்த்தி, பிரதிஷ்டை குமான். வித்தை , சாந்தி, சாந்திய தீதை. (சதா). அபாக்கிரியை - இது, மதத்தவர் தங்கள் அபராசிகன் - திருதராட்டிரன் குமார்களில் ஆகமபுராணாதிகளில் சொன்னபடி நடத் படி நடத ஒருவன். ஒருவன்.
அபசன் - 64 அபராசிகள் அபசன் - கிருகத்தனாகிய வேதியன் தன் துவது . சைவர்செய்யுஞ் சடங்குகளாவன . னிடம் வந்த அதிதிக்கு அன்னமிடாது மிருதமடைந்த பின்னர் ( ) சூர்ணோற்ச தானே தின்பவன் . ( சிவ - சித் ) வம் ( ) சிவப்பிரசாதம் ( கூ ) சாவியா அபசித்தாந்தம் - ஒரு சித்தாந்தம் சொல்லத் லங்காரம் ( ) தேகாந்தியேஷ்டி . கரும தொடங்கி அதற்கு விருத்தமா யிருக்கிற ஆரம்பத்தில் ( ) கணபதிபூஜை ( ) புண் சித்தாந்த வசனஞ்சொல்லுகை . ( சிவ - சித் ) யாஹவாசனம் ( ) பூதசுத்தி ( ) அந் அபஞ்சிகன் - காசிநகரத்து வேதியன் . சாலி தர்யாஹம் ( ரு ) ஆசார்யாலங்காரம் ( சு ) யென்பவளுக்குக் கணவன் . இவன் வேத பஞ்சகவ்வியம் ( ) விக்ராமம் ( ) புத் ' மோதுவிக்குந் தொழிலை உடையோன் . தளியந்தியேஷ்டி ( ) புத்தளியந்தியே ( மணிமேகலை ) ஷ்டி சஞ்சயனம் ( ) நக்னசிரார்த்தம் அபதானம் - - சூத்திரபிடகத்தொன்று ( கக ) பாஷாணஸ்தாபனம் ( கஉ ) திலோ அபத்திய பதார்த்தங்கள் - கொள்ளு காடி தகம் ( ) வாசோ தகம் ( கச ) பிண்ட ம் குமட்டிக்காய் கொம்புபாகல் முற்றின ( கடு ) நவச்சார்த்தம் ( கசு ) எகோதாவி அவரை காராமணிக்காய் சேப்பங்கிழங்கு ருத்தி ( கஎ ) பிரபூதபலி ( ) சிலோத் வள்ளிக்கிழங்கு மாங்காய் மாதுளங்காய் வாசனம் ( கக ) விருஷோற்சர்ஜனம் இளநீர் மாப்பண்டம் சேவல் பன்றி ( 20 ) ஏகோதிஷ்டம் . இவை யொருநாள் கொக்கிறைச்சி புளி கடுகு தேங்காய் செய்யவேண்டியது . இவை செய்த மறு எருமை நெய் ஷை பால் கிழங்குவகை நாள் ( ) ஷோடசம் ( ) சபிண்டீ கரணம் முப்பழங்கள் வெங்காயம் பெருங்கா ( ) பிண்டபிரதானம் ( ) பிண்டசம்யோ யம் பலவகை மதுக்கள் முதலியவாம் . சனம் ( 5 ) சுவர்க்க பாதேயம் ( சு ) புனர் ( தேரையர் ) . பிண்டம் ( ) சோதகும்பம் ( ) அநுமா அபமார்வன் - இவன் சிவபிரானை யொர்க் சியம் ( ) ஆநந்தஹோமம் ( ) கிரகயக் கத் துள்ளிவந்து உதைபட்டு முதுகு யம் . வைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீ சூர்ணபரிபா முரிந்து இறந்த அசுரன் லனம் . சுவாமி பிரசாதம் . கர்மாரம்பத் அபயக்குலச்சோழமகாராஜா - - இவர் சோழ தில் ( ) அக்ரிஸந்தானம் ( ) பிராயச்சித் ராஜாக்களில் ஒருவர் . சம்பந்தர் முத தாதிகள் ( கூ ) சமஸ்காரம் ( ) பாஷாண லிய சைவசமயாசாரியர்களால் அருளிச் ஸ்தாபனம் ( ) சஞ்சயனம் ( சு ) வாஸோ செய்யப்பட்ட தேவாரங்கள் இருக்கு தகாதி ( ) நக்ன சிரார்த்தம் ( ) ஏகோ மிடத்தை நம்பியாண்டார் நம்பிகளால் த்ர விருத்தி ( ) நமசிரார்த்த ம் ( ) தசா அறிந்து எடுக்கச் செல்கையில் தீக்ஷிதர் ஹம் ( கக ) விருஷோற்சர்ச்சனம் ஆனந்த கள் வைத்தவர்கள் வந்தாலன்றி எடுக்க ஹோமம் சாந்திஹோமம் புனர்விரு லாகாதென அவ்வகையே சமயாசாரியர் ஷோற்சர்ச்சனம் ( க2 ) ஏகாஹம் ( . ) கள் மூவருக்கும் சிறப்புச் செய்வித்து ஷோடசம் ( கச ) சபிண்டீ கரணம் ( கரு ) உற்சவங் கொண்டருளச்செய்து அத்திரு வை தரணிகோதானம் ( கசு ) தசதானம் முறைகள் இருக்குமிடத்தில் எழுந்தருளச் ( கஎ ) பரலோகபாதேயம் ( ) பிண்ட செய்வித்துத் திருமுறைகளைப் புற்று மூடி சம்யோஜனம் ( க5 ) புண்யாவாசனம் யிருக்கக்கண்டு விசனமுற்றுத் திருமுறை ( 20 ) சோதகும்பம் ( உக ) இயல் அல்லது களுக்குப் பரிமளதைல முதலிய அபிடே சேவாகாலம் . கஞ்செய்வித்துப் பூசித்து வெளியிட்டவர் . . அபாரந்தை - ரிஷபகூட பர்வதத்திற்குச் இவருக்குத் திருமுறைகண்டசோழர் எனப் சமீபத்திலுள்ள நதி சுக்கிரிந்தி என்றும் பெயர் . இராஜராஜ தேவரைக் காண்க . பெயர் . ( A small stream which flows அபயர் - ஒருவகை இராக்கதர் through the districts of Gaya and அபயன் - 1 . திருதராட்டிரன் குமரருள Patra and falls into the Ganges ) . அபரநாதகலைகள் - இந்திகை தீபிகை 2 . தருமன் குமாரில் ஒருவன் . ரோசிகை மோசிகை ஊர்த்தவகாமினி 3 . இயமனுக்குத் தயையிடம் உதித்த அபாவிந்துகலைகள் - நிவர்த்தி பிரதிஷ்டை குமான் . வித்தை சாந்தி சாந்திய தீதை . ( சதா ) . அபாக்கிரியை - இது மதத்தவர் தங்கள் அபராசிகன் - திருதராட்டிரன் குமார்களில் ஆகமபுராணாதிகளில் சொன்னபடி நடத் படி நடத ஒருவன் . ஒருவன் .