அபிதான சிந்தாமணி

சேந்தன்கண்ணனார் 738 சேரமான்குடக்கோச்சேரலிரும்பொைற சோழன் என் வரு இருக்கலாம். ரேஇவர் பெயர் சே 3. இவர்க்கு முதலூழித் தனியூர்ச் சேந் வெளியில் வந்து யாரடா மரத்தை வெட்டு தன் எனவும் பெயர். செங்கோன் தரைச் பவன்? எனச் சோழன் ஏவலன் உங்கள் செலவு காண்க. அப்பன் என்றனன். இதைக் கேட்ட 4. அழிசியின் வரலாற்றுட் காண்க. சோம் ஆண்டார் அவன் சொல்வது சரி, சேந்தன் கண்ணனூர் - கடைச்சங்கப் புலவர் ஆகையாற்றான் அவ்வளவு சுவதந்தரமாய் களிலொருவர். வெட்டுகிறான் என் றனர். அதைக் கேட்ட சேந்தன் கீரன் - இவர் கடைச்சங்கமருவிய சோழன் ஏவலாளி, தண்டன் சமர்ப்பித்து புலவர்களிலொருவர். இவர் பெயர் கீர 'உண்மை யுணர்த்திப் போயினன். சோமானெந்தை - இவர் கடைச்சங்கத்த வரு மிருத்தலின் இவரைச் சேந்தன்கீரன் | வர் காலத்திருந்த சேரமன்னவரில் ஒரு என்றனர். (குறு - கூக்க) வர்போலும், (குறு - உஉ) சேமகன் - தண்டபாணியின் குமான் (2) சோமான் அந்துவஞ்சேரலிரும்பொறை - சுகிகுமான். இவன் குமரன் சுவவிருதன். உறையூர் ஏணிச்சேரி முடமோசியார்க்கு சேமியன் - உக்ராயு தன் குமரன், இவன் | நண்பன். இவன் சோழன் முடித்தலைக்கே குமான் சுவிரன். ப்பெருநற்கிள்ளியின் பகைவன். (புறநா., சேயன் - அவிர்த்தானனுக்கு அவிர்த்தானி சேரமான் இளங்குட்டுவன் - கடைச்சங்க யிடத்துதித்த குமரன். மருவிய புலவன். (அகநானூறு.) சேயாறு - இது காஞ்சிமா நகர்க்கு ஆயிரம் | சேரமான் கடலோட்டியவேல் கேழதட்டு யோசனை தூரத்தில் சுமேருபருவதத்தில் | வன் - பாணரால் பாடப்பட்டவன். (புற குமாரக்கடவுளுக்குத் தேவர் தேவசேநா நானூறு.) பதி பட்டங்கட்ட அபிஷேகித்த நீர் சோமான் கடுங்கோவாழியாதன் - இவ ஆறாய்ப்பெருகியது என்பது. மற்றொரு னைச் சேரமான் செல்வக் கடுங்கோவாழி விதம் அந்தமாபுரத்து வேதியர் எழுவர் யாதன் எனவும், சேரமான் சிக்கற்பள்ளித் தீமைபுரிந்து வந்து, தாங்கள் புரிவன துஞ்சிய செல்வக் கடுங்கோவாழியாதன் தீமையென்றறிந்து பிரமனை யெண்ணித் எனவுங் கூறுவர், கபிலர் பாடிய செய்ய தவம்புரியப் பிரமன்தோன்றி நீங்கள் எழு ளுக்கு நூறாயிரம் காணமும், மலைமீதே வரும் இம்மலையில் தவஞ் செய்துகொண் | றிக் கண்டநாடும் பரிசிலாகத் தந்தவன். டிருங்கள்; குமாரக்கடவுளின் வேல் இம்மலை (புறநானூறு.) | யைப் பிளந்து செல்லும், அக்காலத்துங்கள் சோமான் கணைக்காலிரும்பொறை - இவன் தீமை தீரும் என்று மறைந்தனர். எழு செங்கணான் சோழனுடன் போரிட்டுப் வரும் தவஞ் செய்து கொண் டிருக்கையில் பிடிபட்டுக் குடவாயிற்கோட்டத்துச் சிறை குமாரக்கடவுள் வேல் வந்து அம்மலையைப் யிற் கிடந்து தாகங்கேட்டுப் பெருது பின்பு பிளக்க அதில் தவஞ்செய்துகொண்டிருந்த பெற்று அதை மானத்தா லுண்ணாது கள இவர்களுடலும் பிளந்தது. அப் பிளவு வழி நாற்பது பாடிய பொய்கையாரால் உண்ட இடத்திலிருந்து வந்த வெள்ளத்து விடுபட்டவன். (புறம் 74.) டன் உதிரம் கலந்து வருதலால் இப்பெயர் (சேரமான் கருவூரேறிய வொள்வாட்கோப் பெற்றது என்பர். பெருஞ்சோலிரும்பொறை - இவனைக் சேயை - 1. சிவசூர்ய தானத்தமருஞ்சத்தி.) கண்டபொழுது நரிவெரூஉத்தலையார்க் 2. சகாதேவன் பாரி. குப் பழைய நல்லுடம்பு கிடைத்தது. (புற சேரநாடு - வடக்குப் பழனிமலை, கிழக்குத் நானூறு.) தென்காசி, மேற்குக் கோழிக்கோடு, தெற் சேரமான் குடக்கோ இளஞ்சோலிரும் குக் கடற்கரை இந்த எல்லைக் கிடையில் பொறை - பதிற்றுப்பத்தில் ஒன்பதாம் பதின்கா தவழி கொண்ட நாடு, 'பத்தைப் பெருங்குன்றூர்க்கிழார் பாடிய சோமாண்டார் - மகா பொறுமையுள்ள தற்கு (ங200) பொன் தந்தவன். சோ சோதேசாதிபதி இவரை அவமதிக்க ஒரு 'மான் குடக்கோச்சோ லிரும்பொறைக்கு சோழன் தன்னிடமிருந்த ஒரு னை அனுப் பிக்க அந்த ஏவலாளன் வந்து சேரமாண் சோமான் குடக்கோச்சோலிரும்பொறை. டார் வாசலிலிருந்த காவன் மாமரத்தை பெருங்குன்றூர்க்கிழாரால் பாடல் பெற்ற வெட்டினன். சேரம் ஆண்டாரின் தாயார் வன். (புறநானூறு.) சை அவமத அனும் ஒரு பெய
சேந்தன்கண்ணனார் 738 சேரமான்குடக்கோச்சேரலிரும்பொைற சோழன் என் வரு இருக்கலாம் . ரேஇவர் பெயர் சே 3 . இவர்க்கு முதலூழித் தனியூர்ச் சேந் வெளியில் வந்து யாரடா மரத்தை வெட்டு தன் எனவும் பெயர் . செங்கோன் தரைச் பவன் ? எனச் சோழன் ஏவலன் உங்கள் செலவு காண்க . அப்பன் என்றனன் . இதைக் கேட்ட 4 . அழிசியின் வரலாற்றுட் காண்க . சோம் ஆண்டார் அவன் சொல்வது சரி சேந்தன் கண்ணனூர் - கடைச்சங்கப் புலவர் ஆகையாற்றான் அவ்வளவு சுவதந்தரமாய் களிலொருவர் . வெட்டுகிறான் என் றனர் . அதைக் கேட்ட சேந்தன் கீரன் - இவர் கடைச்சங்கமருவிய சோழன் ஏவலாளி தண்டன் சமர்ப்பித்து புலவர்களிலொருவர் . இவர் பெயர் கீர ' உண்மை யுணர்த்திப் போயினன் . சோமானெந்தை - இவர் கடைச்சங்கத்த வரு மிருத்தலின் இவரைச் சேந்தன்கீரன் | வர் காலத்திருந்த சேரமன்னவரில் ஒரு என்றனர் . ( குறு - கூக்க ) வர்போலும் ( குறு - உஉ ) சேமகன் - தண்டபாணியின் குமான் ( 2 ) சோமான் அந்துவஞ்சேரலிரும்பொறை - சுகிகுமான் . இவன் குமரன் சுவவிருதன் . உறையூர் ஏணிச்சேரி முடமோசியார்க்கு சேமியன் - உக்ராயு தன் குமரன் இவன் | நண்பன் . இவன் சோழன் முடித்தலைக்கே குமான் சுவிரன் . ப்பெருநற்கிள்ளியின் பகைவன் . ( புறநா . சேயன் - அவிர்த்தானனுக்கு அவிர்த்தானி சேரமான் இளங்குட்டுவன் - கடைச்சங்க யிடத்துதித்த குமரன் . மருவிய புலவன் . ( அகநானூறு . ) சேயாறு - இது காஞ்சிமா நகர்க்கு ஆயிரம் | சேரமான் கடலோட்டியவேல் கேழதட்டு யோசனை தூரத்தில் சுமேருபருவதத்தில் | வன் - பாணரால் பாடப்பட்டவன் . ( புற குமாரக்கடவுளுக்குத் தேவர் தேவசேநா நானூறு . ) பதி பட்டங்கட்ட அபிஷேகித்த நீர் சோமான் கடுங்கோவாழியாதன் - இவ ஆறாய்ப்பெருகியது என்பது . மற்றொரு னைச் சேரமான் செல்வக் கடுங்கோவாழி விதம் அந்தமாபுரத்து வேதியர் எழுவர் யாதன் எனவும் சேரமான் சிக்கற்பள்ளித் தீமைபுரிந்து வந்து தாங்கள் புரிவன துஞ்சிய செல்வக் கடுங்கோவாழியாதன் தீமையென்றறிந்து பிரமனை யெண்ணித் எனவுங் கூறுவர் கபிலர் பாடிய செய்ய தவம்புரியப் பிரமன்தோன்றி நீங்கள் எழு ளுக்கு நூறாயிரம் காணமும் மலைமீதே வரும் இம்மலையில் தவஞ் செய்துகொண் | றிக் கண்டநாடும் பரிசிலாகத் தந்தவன் . டிருங்கள் ; குமாரக்கடவுளின் வேல் இம்மலை ( புறநானூறு . ) | யைப் பிளந்து செல்லும் அக்காலத்துங்கள் சோமான் கணைக்காலிரும்பொறை - இவன் தீமை தீரும் என்று மறைந்தனர் . எழு செங்கணான் சோழனுடன் போரிட்டுப் வரும் தவஞ் செய்து கொண் டிருக்கையில் பிடிபட்டுக் குடவாயிற்கோட்டத்துச் சிறை குமாரக்கடவுள் வேல் வந்து அம்மலையைப் யிற் கிடந்து தாகங்கேட்டுப் பெருது பின்பு பிளக்க அதில் தவஞ்செய்துகொண்டிருந்த பெற்று அதை மானத்தா லுண்ணாது கள இவர்களுடலும் பிளந்தது . அப் பிளவு வழி நாற்பது பாடிய பொய்கையாரால் உண்ட இடத்திலிருந்து வந்த வெள்ளத்து விடுபட்டவன் . ( புறம் 74 . ) டன் உதிரம் கலந்து வருதலால் இப்பெயர் ( சேரமான் கருவூரேறிய வொள்வாட்கோப் பெற்றது என்பர் . பெருஞ்சோலிரும்பொறை - இவனைக் சேயை - 1 . சிவசூர்ய தானத்தமருஞ்சத்தி . ) கண்டபொழுது நரிவெரூஉத்தலையார்க் 2 . சகாதேவன் பாரி . குப் பழைய நல்லுடம்பு கிடைத்தது . ( புற சேரநாடு - வடக்குப் பழனிமலை கிழக்குத் நானூறு . ) தென்காசி மேற்குக் கோழிக்கோடு தெற் சேரமான் குடக்கோ இளஞ்சோலிரும் குக் கடற்கரை இந்த எல்லைக் கிடையில் பொறை - பதிற்றுப்பத்தில் ஒன்பதாம் பதின்கா தவழி கொண்ட நாடு ' பத்தைப் பெருங்குன்றூர்க்கிழார் பாடிய சோமாண்டார் - மகா பொறுமையுள்ள தற்கு ( ங200 ) பொன் தந்தவன் . சோ சோதேசாதிபதி இவரை அவமதிக்க ஒரு ' மான் குடக்கோச்சோ லிரும்பொறைக்கு சோழன் தன்னிடமிருந்த ஒரு னை அனுப் பிக்க அந்த ஏவலாளன் வந்து சேரமாண் சோமான் குடக்கோச்சோலிரும்பொறை . டார் வாசலிலிருந்த காவன் மாமரத்தை பெருங்குன்றூர்க்கிழாரால் பாடல் பெற்ற வெட்டினன் . சேரம் ஆண்டாரின் தாயார் வன் . ( புறநானூறு . ) சை அவமத அனும் ஒரு பெய