அபிதான சிந்தாமணி

சேநாபிசரணம் 737 சேந்தன் த்து அங்கிருந்த எண்ணெய்க்கிண்ணற்றை நெய்தற்றிணையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள் நோக்குதலும் அரியைக் காணாதவனாய் ளார். கேட்போர் மனத்தைப் பிணிக்கு இருந்தி அங்கிருந்தவர் இவர் அரிபக்தர் மாறு இவர் நாரைவிடு தூது கூறியுள்ளார். என்று சொல்லக்கேட்டு உம்மால் அரி (நற், ருச) இவர் பாடியது. யைக்கண்டு வணங்கினேனென்று கூறி சேந்தம்பூதனூர்-சேகம்பூதனார் காண்க, அன்று முதல் அவரிடத்திலேயே இருக் | சேந்தனார் - காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் பட் சச்செய்தனன். சேனாநாபிகர் அடப்பத் டினத்தடிகள் அரண்மனையில் பொக்கி தில் பெருமாளால் வைக்கப்பட்ட பொன் ஷாதிபதியாயிருந்து பட்டினத்தடிகள் கட் இருந்ததுகொண்டு பிராமணர்களுக்குத் டளைப்படி பொருள்களைச்சூறைவிட்டனர். தானங்கொடுத்து வாழ்ந்திருந்தனர். இதைக் கேள்வியுற்ற அரசன் அப்பொருள் சேநாபிசாணம்--சத்ருமாரணத்தை விரும் களைப் பொக்கிஷத்தில் சேர்ப்பிக்கவும், பினவன் வல்லூறு எனும் பறவையால் மிகுந்த சொத்துக்களைக் காட்டவும் வருத் செய்யும் யாகம் (பார - மா.) திச் சிறையிலிட இருந்து ஆசாரியரால் சேநாபிந்து - 1. துரியோ தனன் தம்பி, நீங்கி மனைவி மக்களுடன் சிதம்பரமடை நாலாநாள் யுத்தத்தில் வீமார்ச்சுநராலி றந் ந்து விறகு விற்று வரும் லாபத்தால் ஒரு சிவனடியவரை உண்பித்துவரும் நாட்க தவன், | - 2 துவீபப்பிரஸ் தமென்னும் தேசத்தர ளில் சிவமூர்த்தி ஒருநாள் நடுராத்திரியில் 'சன். அருச்சுநனால் சயிக்கப்பட்டவன். இவரிடஞ்சென்று கூழுண்டு அந்தக்கூழை (பாரதம் சபாபர்வம்). மறுநாள் தமது திருமேனியில் காட்டிச் சேந்தனார் வீட்டிலுண்ட கூழென்று அனை சேநாவரையர் - இவர் தமிழிற் சிறந்த வர்க்குந் தெரிவித்து இந்த அற்புதம் இவ இலக்கணமாகிய தொல்காப்பியத்தின் ரால் நடந்ததோ என்று ஐயம்கொண்ட சொல்லதிகாரத்திற்குச் சிறந்தவுரையியற் வர்க்கு ஐயம் நீங்கத் திருத்தேரையழுந்தச் றிய புலவர் சிகாமணி. இவர் தமிழில்கொ செய்து சேந்தனார் திருப்பல்லாண்பொட ண்டவலிமைபோல் வடமொழியிலும் வல் அசையச்செய்தனர். ஒன்பதாந் திருமுறை லவர் என்பது இவர் வடநூற் கொள்கை யுள் சில பாசுரங்கள் இவர் அருளிச்செய் களை ஆங்காங்கு உரையிற்கொண்டாளு தவை. இவர் காலம், (கி. பி. 11-ஆம் நூற் தலால் விளங்குகிறது. இவரை வேதியர் ராண்டாக இருக்கலாம் என்பர். என்பர். இவரதுபெயரை நோக்குகையில் சேர் 'இடை சேந்தன் -1. ஒரு சிற்றரசன்; இவன் காவி இவர் அரசராயிருக்கலாம். இவர் இன்ன ரிக்கருகிலுள்ள அம்பர் எனும் நகர்க்கு சமயத்தவர் எனத் துணியக்கூடவில்லை, அதிபதி. இவன் கல்வி கேள்விகளில் வல் இதைத் தவிர வேறு நூலாயினும் நூற்குரை லவன். தென்மொழி வடமொழிவல்லபுல யாயினும் செய்தனர் என்பதும் தெரிய வன், மகா கொடையாளி. அன்றியும் சம் வில்லை. இவர்காலம் இன்னதெனப் புலப் பாபதியென வழங்கும் புகார் தெய்வத் படவில்லை. இவர், உரையாளர் ஆசிரியர் திற்கு அந்தாதியும், இராமபிரான் கோ பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கினியருக்கு முற் தண்டம், அர்ச்சுநன் காண்டீபம், முருகக் பட்டவர் எனத் தெரிகிறது. எவ்வாறெ கடவள் வேலாயுதம் இவற்றைப் புகழ்ந் னின் ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் ஆங்காங் தும் பாடியிருக்கிறான். இவன் ஒளவை குத் தொல்காப்பியத்திற்கு இவர் கூறிய யாராற் புகழப்பட்டவன். கல்லாடரும் இவ உரையை மறுத்திருத்தலால் என்க. இவர் னைப் புகழ்ந்ததாகத் தெரிகிறது. உரையாசிரியர்களில் ஒருவர். '2. தஞ்சாவூரையடுத்த அம்பல் என் சே நானி - நூறு காலாட்களுக்குத் தலை னும் ஊரிற் கதிபதி, பிறப்பால் வேதியர் வன். யாமங் காப்போரைக் கட்டளையிடு இவரும் உபயகவி, இவரை அருவந்தை பவன். (சுக்ரரீதி.) யூராண்ட அரசராகவும் கூறியிருக்கிறது. 'சேந்தங்கண்ணனார் -- இவர் இயற்பெயர் இவர் திவாகானென்னும் சைகனல் நிக கண்ணனார். சேந்தன் என்னுந் தந்தை ண்டு செய்வித்தனர். ஆதலால் அதற்குத் பெயரின் அன் விகுதி கெட்டு அம்முச்சாரி தம்பெயரும் செய்தோன் பெயரும் சேர்த் யைப் புணர்ந்து சேந்தங்கண்ணனா சென் துச் சேந்தன் திவாகரமெனப் பெயரிடப் முயிற்று. (தொல். எழு. கரு) இவர் | பட்டது. 93
சேநாபிசரணம் 737 சேந்தன் த்து அங்கிருந்த எண்ணெய்க்கிண்ணற்றை நெய்தற்றிணையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள் நோக்குதலும் அரியைக் காணாதவனாய் ளார் . கேட்போர் மனத்தைப் பிணிக்கு இருந்தி அங்கிருந்தவர் இவர் அரிபக்தர் மாறு இவர் நாரைவிடு தூது கூறியுள்ளார் . என்று சொல்லக்கேட்டு உம்மால் அரி ( நற் ருச ) இவர் பாடியது . யைக்கண்டு வணங்கினேனென்று கூறி சேந்தம்பூதனூர் - சேகம்பூதனார் காண்க அன்று முதல் அவரிடத்திலேயே இருக் | சேந்தனார் - காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் பட் சச்செய்தனன் . சேனாநாபிகர் அடப்பத் டினத்தடிகள் அரண்மனையில் பொக்கி தில் பெருமாளால் வைக்கப்பட்ட பொன் ஷாதிபதியாயிருந்து பட்டினத்தடிகள் கட் இருந்ததுகொண்டு பிராமணர்களுக்குத் டளைப்படி பொருள்களைச்சூறைவிட்டனர் . தானங்கொடுத்து வாழ்ந்திருந்தனர் . இதைக் கேள்வியுற்ற அரசன் அப்பொருள் சேநாபிசாணம் - - சத்ருமாரணத்தை விரும் களைப் பொக்கிஷத்தில் சேர்ப்பிக்கவும் பினவன் வல்லூறு எனும் பறவையால் மிகுந்த சொத்துக்களைக் காட்டவும் வருத் செய்யும் யாகம் ( பார - மா . ) திச் சிறையிலிட இருந்து ஆசாரியரால் சேநாபிந்து - 1 . துரியோ தனன் தம்பி நீங்கி மனைவி மக்களுடன் சிதம்பரமடை நாலாநாள் யுத்தத்தில் வீமார்ச்சுநராலி றந் ந்து விறகு விற்று வரும் லாபத்தால் ஒரு சிவனடியவரை உண்பித்துவரும் நாட்க தவன் | - 2 துவீபப்பிரஸ் தமென்னும் தேசத்தர ளில் சிவமூர்த்தி ஒருநாள் நடுராத்திரியில் ' சன் . அருச்சுநனால் சயிக்கப்பட்டவன் . இவரிடஞ்சென்று கூழுண்டு அந்தக்கூழை ( பாரதம் சபாபர்வம் ) . மறுநாள் தமது திருமேனியில் காட்டிச் சேந்தனார் வீட்டிலுண்ட கூழென்று அனை சேநாவரையர் - இவர் தமிழிற் சிறந்த வர்க்குந் தெரிவித்து இந்த அற்புதம் இவ இலக்கணமாகிய தொல்காப்பியத்தின் ரால் நடந்ததோ என்று ஐயம்கொண்ட சொல்லதிகாரத்திற்குச் சிறந்தவுரையியற் வர்க்கு ஐயம் நீங்கத் திருத்தேரையழுந்தச் றிய புலவர் சிகாமணி . இவர் தமிழில்கொ செய்து சேந்தனார் திருப்பல்லாண்பொட ண்டவலிமைபோல் வடமொழியிலும் வல் அசையச்செய்தனர் . ஒன்பதாந் திருமுறை லவர் என்பது இவர் வடநூற் கொள்கை யுள் சில பாசுரங்கள் இவர் அருளிச்செய் களை ஆங்காங்கு உரையிற்கொண்டாளு தவை . இவர் காலம் ( கி . பி . 11 - ஆம் நூற் தலால் விளங்குகிறது . இவரை வேதியர் ராண்டாக இருக்கலாம் என்பர் . என்பர் . இவரதுபெயரை நோக்குகையில் சேர் ' இடை சேந்தன் - 1 . ஒரு சிற்றரசன் ; இவன் காவி இவர் அரசராயிருக்கலாம் . இவர் இன்ன ரிக்கருகிலுள்ள அம்பர் எனும் நகர்க்கு சமயத்தவர் எனத் துணியக்கூடவில்லை அதிபதி . இவன் கல்வி கேள்விகளில் வல் இதைத் தவிர வேறு நூலாயினும் நூற்குரை லவன் . தென்மொழி வடமொழிவல்லபுல யாயினும் செய்தனர் என்பதும் தெரிய வன் மகா கொடையாளி . அன்றியும் சம் வில்லை . இவர்காலம் இன்னதெனப் புலப் பாபதியென வழங்கும் புகார் தெய்வத் படவில்லை . இவர் உரையாளர் ஆசிரியர் திற்கு அந்தாதியும் இராமபிரான் கோ பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கினியருக்கு முற் தண்டம் அர்ச்சுநன் காண்டீபம் முருகக் பட்டவர் எனத் தெரிகிறது . எவ்வாறெ கடவள் வேலாயுதம் இவற்றைப் புகழ்ந் னின் ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் ஆங்காங் தும் பாடியிருக்கிறான் . இவன் ஒளவை குத் தொல்காப்பியத்திற்கு இவர் கூறிய யாராற் புகழப்பட்டவன் . கல்லாடரும் இவ உரையை மறுத்திருத்தலால் என்க . இவர் னைப் புகழ்ந்ததாகத் தெரிகிறது . உரையாசிரியர்களில் ஒருவர் . ' 2 . தஞ்சாவூரையடுத்த அம்பல் என் சே நானி - நூறு காலாட்களுக்குத் தலை னும் ஊரிற் கதிபதி பிறப்பால் வேதியர் வன் . யாமங் காப்போரைக் கட்டளையிடு இவரும் உபயகவி இவரை அருவந்தை பவன் . ( சுக்ரரீதி . ) யூராண்ட அரசராகவும் கூறியிருக்கிறது . ' சேந்தங்கண்ணனார் - - இவர் இயற்பெயர் இவர் திவாகானென்னும் சைகனல் நிக கண்ணனார் . சேந்தன் என்னுந் தந்தை ண்டு செய்வித்தனர் . ஆதலால் அதற்குத் பெயரின் அன் விகுதி கெட்டு அம்முச்சாரி தம்பெயரும் செய்தோன் பெயரும் சேர்த் யைப் புணர்ந்து சேந்தங்கண்ணனா சென் துச் சேந்தன் திவாகரமெனப் பெயரிடப் முயிற்று . ( தொல் . எழு . கரு ) இவர் | பட்டது . 93