அபிதான சிந்தாமணி

செவ்வாய் - 783 - சேகிதானன் நல்லறிவும் ஆசாரமும் கொளுத்தித் தலைவனுமாகிய திருவிருந்தான் வேண்டுகோ மகளை வளர்த்த தாய், (அகம்.) ளின்படி பாடியது. செவ்வாய் - 1. அங்காரகனைக் காண்க. செள்ளை - பெண்மகளிர்க்குப் பழையகால 2... இது சூரியனுக்கு நான்காவது வட் த்தில் வைத்திருந்த ஆசைப் பெயர். டத்தில் நின்று சூரியனைச் சுற்றி வரு செறிவு - இது வை தருப்ப செய்யுணெறியு கிறது. இது 14 கோடியே, 10 லம் | ளொன்று. இது நெகிழ்ந்த இசையின்றி மைல் தூரத்திற்கப்பாலிருந்து சூரியனைச் வரத்தொடுப்பது. சுற்றி வருகிறது. இது 24 மணி, 37 நிமி செனசித் - பிரகதகர்மாவின் குமரன், ஷம், 23 விநாடியில் தன்னைத்தானே ஒரு இவன் குமரன் சுதஞ்சயன். தாஞ் சுற்றி வருகிறது. இது 687.9 நாட் சென்னமல்லையர் - இவர், சிதம்பரம் பச் களில் சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வருகி சைகந்தையர் மடத்து வீரசைவர், சிவசிவ றது. இதன் குறுக்களவு 4230 மைல், வெண்பா அருளிச்செய்தவர். (வீரசைவர்.) இதற்கிரண்டு உபகிரகங்கள் உண்டு, இது சென்னவசவர் - நாகாம்பையார் குமார், தோற்றத்தில் சிறு நக்ஷத்ரம்போலக் காணவசவரிடம் வந்து அடிமை பூண்டவர், ப்படுகிறது. இதனைச் சோதனை செய்த (வீரசைவர்.) தில் பல வேறுபாடுகள் காணப்படுகின் ஜெட்டிகள்- இவர்கள் தெலுங்கு நாட்டினவ றன என்பர். இதில் பூமியும், சமுத்திரங் ர்கள். இவர்கள் இராஜ ஸமஸ்தானங்களில் களும், ஆறுகளும், கால்வாய்களும், நாக கைகால் பிடித்தல், எண்ணெய் தேய்த்தல், ரிக வேலைப்பாடுகளாகக் காணப்படுதலால் சிலம்பம் கற்பித்தல் முதலிய தொழில் இது நமது பூமியைப்போல் மனிதர் வசிக் மேற்கொண்டவர்கள், (தர்ஸ்டன்.) கும் இடம் என்று எண்ணப்படுகிறது. இது செந்நிற முடையது. இந்துக்கள் இதைப் பூமி புத்ரன் என்பதற்கு இது ஒரு சே அத்தாக்ஷி. இது செந்நிறமாய்க் காணப் படுதலால் செவ்வாய் எனப்படும். இதனை சேகம் - சர்மண்வதி, பாடலாவதி இரண் அங்காரகன், குஜன் என்பர். இது சுக்ர டிற்கும் மத்தியிலுள்ள தேசம், லுக்கு அருகில் இருப்பது. The Country South of the river செவ்வெண் - எண்ணிடைச்சொல் தொக்க dharmanwati and North of Avanti. தொகைநிலை. (நன்னூல்.) சேகம் பூதனர் - சிலபிரதிகளிற்சேகம்பூதனா செவ்வைச் சூடுவார் - விண்டுப் பாகவத 'ரென் றிருத்தலானே இருந்தவாறே பதிப் புராணம் தமிழில் பாடிய புலவர் இதையே பிக்கப்பட்டது. சேந்தம் பூதனா சென் ஆரியப்பமுதலியார் பாடியதாகக்கூறுவது. பவரும், மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தம் இதனை "கதிக்கு மறுபிறப் பொழித்துக் பூதனா ரென்பவரும் இவரே, மதுரைக் கதிகொடுக்கும் பாகவத கதையை முன்ன, கடைச்சங்கத்து ஏடெழுதுவோரா யிருந் மதிக்கு முயர் வடமொழியாற் புனைந் தருள தவர். பெரும்பாலும் குறிஎசியையும், வியாதமுனிவரனே மீள, வுதிக்கு நிம்பை முல்லையையும், நெய்தலையும் புனைந்து மாதவ பண்டிதச்செவ்வைச் சூடியென பாடியுள்ளார். இவர் மாலைப் பொழுதைச் வுலகுபோற்ற, விதிக்கு மறையவர் குலத் சிறப்பித்துப் பாடல் கேட்போர் மனதைப் திற்றோன்றி யருந்த மிழாலும் விளம்பி பிணியாநிற்கும் நற்சுசு). யானையை மலை ஏனே" என்பதாலறிக. இவரிருந்தது ப்பாம்பு பற்றிப் புரட்டு நெறியென நெறி நிம்பை யெனும் வேம்பத்தூர். பிறப்பால் யினதே தங்கூமுநிற்பர் (நற்உசுக), கழுதை வேதியர். இவர் காலம் சாலிவாகன சகாப் மேல் உப்புப்பொதிக் கொண்டு செல்லும் தம் 1494. இவர் உறத்தூரிலிருந்த வேதி வழக்கை விளக்கிக்கூறுகிறார் (அகம் 2.0எ ). யர்பால் கல்வி கற்றவர். இவர் தம் ஆசிரி இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் இரண்டு யரால் கன்றாப்பூர் சிங்கராயன் என்பானு ' (சுக, உசு க) பாடலும், குறுந்தொகையில் க்கு விற்கப்பட்டனர். இவர் பாடிய நூல் மூன்றும், அகத்தில் இரண்டுமாக எழு 'சுந்தரபாண்டியம், இது கச்சிவீரப்பன் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் றன. எனும் மதுரை அரசனுக்கு அமைச்சனாகிய சேக்தானன் - யதுகுலத்தவன், தருமருக்கு செவ்வந்தியின் துணைவனும் படைத்தலை அம்புபுட்டில் தாங்கினவன்.
செவ்வாய் - 783 - சேகிதானன் நல்லறிவும் ஆசாரமும் கொளுத்தித் தலைவனுமாகிய திருவிருந்தான் வேண்டுகோ மகளை வளர்த்த தாய் ( அகம் . ) ளின்படி பாடியது . செவ்வாய் - 1 . அங்காரகனைக் காண்க . செள்ளை - பெண்மகளிர்க்குப் பழையகால 2 . . . இது சூரியனுக்கு நான்காவது வட் த்தில் வைத்திருந்த ஆசைப் பெயர் . டத்தில் நின்று சூரியனைச் சுற்றி வரு செறிவு - இது வை தருப்ப செய்யுணெறியு கிறது . இது 14 கோடியே 10 லம் | ளொன்று . இது நெகிழ்ந்த இசையின்றி மைல் தூரத்திற்கப்பாலிருந்து சூரியனைச் வரத்தொடுப்பது . சுற்றி வருகிறது . இது 24 மணி 37 நிமி செனசித் - பிரகதகர்மாவின் குமரன் ஷம் 23 விநாடியில் தன்னைத்தானே ஒரு இவன் குமரன் சுதஞ்சயன் . தாஞ் சுற்றி வருகிறது . இது 687 . 9 நாட் சென்னமல்லையர் - இவர் சிதம்பரம் பச் களில் சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வருகி சைகந்தையர் மடத்து வீரசைவர் சிவசிவ றது . இதன் குறுக்களவு 4230 மைல் வெண்பா அருளிச்செய்தவர் . ( வீரசைவர் . ) இதற்கிரண்டு உபகிரகங்கள் உண்டு இது சென்னவசவர் - நாகாம்பையார் குமார் தோற்றத்தில் சிறு நக்ஷத்ரம்போலக் காணவசவரிடம் வந்து அடிமை பூண்டவர் ப்படுகிறது . இதனைச் சோதனை செய்த ( வீரசைவர் . ) தில் பல வேறுபாடுகள் காணப்படுகின் ஜெட்டிகள் - இவர்கள் தெலுங்கு நாட்டினவ றன என்பர் . இதில் பூமியும் சமுத்திரங் ர்கள் . இவர்கள் இராஜ ஸமஸ்தானங்களில் களும் ஆறுகளும் கால்வாய்களும் நாக கைகால் பிடித்தல் எண்ணெய் தேய்த்தல் ரிக வேலைப்பாடுகளாகக் காணப்படுதலால் சிலம்பம் கற்பித்தல் முதலிய தொழில் இது நமது பூமியைப்போல் மனிதர் வசிக் மேற்கொண்டவர்கள் ( தர்ஸ்டன் . ) கும் இடம் என்று எண்ணப்படுகிறது . இது செந்நிற முடையது . இந்துக்கள் இதைப் பூமி புத்ரன் என்பதற்கு இது ஒரு சே அத்தாக்ஷி . இது செந்நிறமாய்க் காணப் படுதலால் செவ்வாய் எனப்படும் . இதனை சேகம் - சர்மண்வதி பாடலாவதி இரண் அங்காரகன் குஜன் என்பர் . இது சுக்ர டிற்கும் மத்தியிலுள்ள தேசம் லுக்கு அருகில் இருப்பது . The Country South of the river செவ்வெண் - எண்ணிடைச்சொல் தொக்க dharmanwati and North of Avanti . தொகைநிலை . ( நன்னூல் . ) சேகம் பூதனர் - சிலபிரதிகளிற்சேகம்பூதனா செவ்வைச் சூடுவார் - விண்டுப் பாகவத ' ரென் றிருத்தலானே இருந்தவாறே பதிப் புராணம் தமிழில் பாடிய புலவர் இதையே பிக்கப்பட்டது . சேந்தம் பூதனா சென் ஆரியப்பமுதலியார் பாடியதாகக்கூறுவது . பவரும் மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தம் இதனை கதிக்கு மறுபிறப் பொழித்துக் பூதனா ரென்பவரும் இவரே மதுரைக் கதிகொடுக்கும் பாகவத கதையை முன்ன கடைச்சங்கத்து ஏடெழுதுவோரா யிருந் மதிக்கு முயர் வடமொழியாற் புனைந் தருள தவர் . பெரும்பாலும் குறிஎசியையும் வியாதமுனிவரனே மீள வுதிக்கு நிம்பை முல்லையையும் நெய்தலையும் புனைந்து மாதவ பண்டிதச்செவ்வைச் சூடியென பாடியுள்ளார் . இவர் மாலைப் பொழுதைச் வுலகுபோற்ற விதிக்கு மறையவர் குலத் சிறப்பித்துப் பாடல் கேட்போர் மனதைப் திற்றோன்றி யருந்த மிழாலும் விளம்பி பிணியாநிற்கும் நற்சுசு ) . யானையை மலை ஏனே என்பதாலறிக . இவரிருந்தது ப்பாம்பு பற்றிப் புரட்டு நெறியென நெறி நிம்பை யெனும் வேம்பத்தூர் . பிறப்பால் யினதே தங்கூமுநிற்பர் ( நற்உசுக ) கழுதை வேதியர் . இவர் காலம் சாலிவாகன சகாப் மேல் உப்புப்பொதிக் கொண்டு செல்லும் தம் 1494 . இவர் உறத்தூரிலிருந்த வேதி வழக்கை விளக்கிக்கூறுகிறார் ( அகம் 2 . 0எ ) . யர்பால் கல்வி கற்றவர் . இவர் தம் ஆசிரி இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் இரண்டு யரால் கன்றாப்பூர் சிங்கராயன் என்பானு ' ( சுக உசு ) பாடலும் குறுந்தொகையில் க்கு விற்கப்பட்டனர் . இவர் பாடிய நூல் மூன்றும் அகத்தில் இரண்டுமாக எழு ' சுந்தரபாண்டியம் இது கச்சிவீரப்பன் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் றன . எனும் மதுரை அரசனுக்கு அமைச்சனாகிய சேக்தானன் - யதுகுலத்தவன் தருமருக்கு செவ்வந்தியின் துணைவனும் படைத்தலை அம்புபுட்டில் தாங்கினவன் .