அபிதான சிந்தாமணி

சேலவழுங்கல் | 732 செவிலி துப்பட்ட வேல்வீரர் வெற்றியைச் சொல் எனும் தன்றில் இவனும் அவரும் ஏறி லியது. (புற-வெண்பா .) கண்ணிற் கெட்டிய அளவுள்ள நாடெல் செலவழங்கல் - நிலவுபோல ஒளி விடும் வரம் அளித்தனன். இவன் மனைவி நெடுஞ் வேலினையும் பெரிய மேம்பாட்டினையும் சோலாதற்கு மகட் கொடுத்த வேளாவிக் உடையவன் உயர்ந்த மூங்கிலியைந்த வழி சொமானுடைய மற்றொரு மகள். இவன் யிடைப்போவானாக முன்னே நிச்சயித்துப் (உடு) ஆண்டு ஆட்சி புரிந்தவன் இவன் போக்கு ஒழிந்தது. (பு.வெ. பெருந்திணை.) சிக்கற்பள்ளியிடம் காலஞ் சென்றான். செலவு - வில்லாகிய ஏரினையுடைய உழ இவன் குமரன் பெருஞ்சேர லிரும்பொ வர் மாற்றாரிடத்தைக் கருதிக் மற்பொருந் றை. கபிலர் இவனைப் புலாம்பாசறை, தின காட்டைக் கழிந்து போனது. (பு-வெ.) வரைபோலிஞ்சி, அருவியாம்பல், உரை செல்கென விடுத்தல் - பரந்த இருட்கால சால்வேள்வி, நாண்மகிழிருக்கை, புதல் த்துக் கொழுநனைச் செலவைப் பார்த்துச் சூழ்பறவை, வெண்போழ்க்கண்ணி, ஏம சிவந்த ஆபரணத்தினையுடைய தலைவி வாழ்க்கை, மண்கெழுஞாலம், பறைக்குர போவாயாகவென்று சொல்லியது. புற லருவி எனும் கவிகளால் பதிற்றுப்பத்தில் வெண்பா. பெருந்திணை.) புகழ்ந்த னர். செல்லிநகர் - இஃது பெரும்பற்றப்புலியூர் செல்வத்தாசிரியர் பெருஞ்சுவனர் - கீரவி நம்பியாருடைய ஊர் ; செல்லிநாடென கொற்றனாரிடம் அகப்பொருள் கேட்டவர். வும், பரசுராம சதுர்வேதமங்கலமெனவும் செல்வநம்பி - வல்லபதேவனுக்குப் புரோ கூறப்படும். (திருவிளையாடல்). கிதர், வல்லபதேவனைப் பொற்கிழிகட்ட செல்லூர் - குதிரை வடிவத்தை விட்டு எவினவர், ஸ்ரீ வைணவர். நரிகள் சென்ற இடமாம் ; இது மநிச்சய செல்வப்பிள்ளை - இராமப்பிரியரைக் மென்னு மூர்க்கு மேற்கும், மதுரைக்கு காண்க. 'வடக்குமுள்ளது. (திருவிளையாடல், | செவந்தான் - இவர் மல்லையிலிருந்த பல்ல செல்லூர்க்கிழார்மகனார் பெரும் பூதன்கொ வப்பிரபு. இவர் தமிழ்ப்புலவர்க்குப் பரிசு ற்றனர், செல்லூர்க்கோசிகன் கண்ண தந்து கோவைப்பிரபந்த முதலிய பெற்ற னார் - கடைச்சங்கத்தவர்கள். வர். இவர் மீது இராமசந்திர கவிராயர் செல்லூர்க்கோசிகன் கண்ணனார் - இவர் "சொன்னமன்ன மாடை தந்தான் வீதி கடைச்சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர். யில் வெற்றிலைமடித்துச் சுருளுந் தந்தான், இவர் கௌசிக கோத்திரத்தவர் போலும், கன்னலின் மோதிரந் தந்தான் சரப்பணி இவரியற்பெயர் கண்ணனார், வேதியரா தந்தானிரட்டைக் கடுக்கன் தந்தான் செந் யிருக்கலாம், ஊர் செல்லூர் என்பது பாண் நெல் விளையூர் தந்தான் பேர் தந்தான் எல் டிநாட்டுச் செல்லிநகராக இருக்கலாம். லையில் வாழ்சிவந் தானுங்கட், கென்ன தந் (அகம் சுசு) தானென்றவர்கட் கெத்தனையுத்தரந் தந்தா செல்லூர்க்கொற்றன் - இவர் கடைச்சங்க னியம் பத்தானே" இவர் மீது பாடப் மருவிய புலவர்களில் ஒருவர். இவர் பட்ட செவந்தான் கோவை சொன்னயம் பெயர் கொற்றனாயிருக்கலாம். 'இவர் பொருணய முடையது. அதனை மாதாம் ஊர் செல்லூர். இவர் குறுந்தொகையில் படி பட்டுமெய் செவந்தான் குழல் வைத் “கண்ணிமருப்பு" எனும் (நசுகூ) ஆம் திசைத்துச், சேதாம்பலங்கனிவாய் செவம் கவி கூறியவர். தான் செந்திரு மடந்தை, சூதாந் தனததைத் செல்வக்கடுங்கோவாழியாதன் - அவன் துரஞ் செலந்தானைவர் தூது சென்று, அந்துவஞ்சோ லிரும்பொறை யென்னும் பாதாம்புயஞ் செவந்தான் செவந்தான் சேரன் குமரன். இவன் பெருங்கொடை மல்லைப் பல்லவனே" என்பதாலறிக. யாலும் அருங்குணங்களாலுஞ் சிறந்தவன். செவியறிவு நூஉ - மாற்சரியம் கெடுதலில் கபிலர் எனும் புலவர் தம்முயிர்த் துணைவ லாத நின்று நிலைத்த பெரிய எண்ணத் னாகிய வேள் பாரி உயிர் நத்ததும் அவனை தை, தருமத்தை யாராயும் செங்கோலினை யொத்த நற்குணங்களிவனிடம் உள்ளன புடையார்க்கு உணர மொழிந்தது. (4. வென்று இவனிடம் வந்து பதிற்றுப்பத் வெ. பாடாண்.) தில் ஏழாம்பத்தைப் பாடினர். இவன், செவிலி - தலைமகளுடைய நற்றாய்த்தோழி அவர்க்கு முயிரம் காணமும் கன்று பாய்த் தலைமகளுக்கு வருந்துக்கம் களைந்து
சேலவழுங்கல் | 732 செவிலி துப்பட்ட வேல்வீரர் வெற்றியைச் சொல் எனும் தன்றில் இவனும் அவரும் ஏறி லியது . ( புற - வெண்பா . ) கண்ணிற் கெட்டிய அளவுள்ள நாடெல் செலவழங்கல் - நிலவுபோல ஒளி விடும் வரம் அளித்தனன் . இவன் மனைவி நெடுஞ் வேலினையும் பெரிய மேம்பாட்டினையும் சோலாதற்கு மகட் கொடுத்த வேளாவிக் உடையவன் உயர்ந்த மூங்கிலியைந்த வழி சொமானுடைய மற்றொரு மகள் . இவன் யிடைப்போவானாக முன்னே நிச்சயித்துப் ( உடு ) ஆண்டு ஆட்சி புரிந்தவன் இவன் போக்கு ஒழிந்தது . ( பு . வெ . பெருந்திணை . ) சிக்கற்பள்ளியிடம் காலஞ் சென்றான் . செலவு - வில்லாகிய ஏரினையுடைய உழ இவன் குமரன் பெருஞ்சேர லிரும்பொ வர் மாற்றாரிடத்தைக் கருதிக் மற்பொருந் றை . கபிலர் இவனைப் புலாம்பாசறை தின காட்டைக் கழிந்து போனது . ( பு - வெ . ) வரைபோலிஞ்சி அருவியாம்பல் உரை செல்கென விடுத்தல் - பரந்த இருட்கால சால்வேள்வி நாண்மகிழிருக்கை புதல் த்துக் கொழுநனைச் செலவைப் பார்த்துச் சூழ்பறவை வெண்போழ்க்கண்ணி ஏம சிவந்த ஆபரணத்தினையுடைய தலைவி வாழ்க்கை மண்கெழுஞாலம் பறைக்குர போவாயாகவென்று சொல்லியது . புற லருவி எனும் கவிகளால் பதிற்றுப்பத்தில் வெண்பா . பெருந்திணை . ) புகழ்ந்த னர் . செல்லிநகர் - இஃது பெரும்பற்றப்புலியூர் செல்வத்தாசிரியர் பெருஞ்சுவனர் - கீரவி நம்பியாருடைய ஊர் ; செல்லிநாடென கொற்றனாரிடம் அகப்பொருள் கேட்டவர் . வும் பரசுராம சதுர்வேதமங்கலமெனவும் செல்வநம்பி - வல்லபதேவனுக்குப் புரோ கூறப்படும் . ( திருவிளையாடல் ) . கிதர் வல்லபதேவனைப் பொற்கிழிகட்ட செல்லூர் - குதிரை வடிவத்தை விட்டு எவினவர் ஸ்ரீ வைணவர் . நரிகள் சென்ற இடமாம் ; இது மநிச்சய செல்வப்பிள்ளை - இராமப்பிரியரைக் மென்னு மூர்க்கு மேற்கும் மதுரைக்கு காண்க . ' வடக்குமுள்ளது . ( திருவிளையாடல் | செவந்தான் - இவர் மல்லையிலிருந்த பல்ல செல்லூர்க்கிழார்மகனார் பெரும் பூதன்கொ வப்பிரபு . இவர் தமிழ்ப்புலவர்க்குப் பரிசு ற்றனர் செல்லூர்க்கோசிகன் கண்ண தந்து கோவைப்பிரபந்த முதலிய பெற்ற னார் - கடைச்சங்கத்தவர்கள் . வர் . இவர் மீது இராமசந்திர கவிராயர் செல்லூர்க்கோசிகன் கண்ணனார் - இவர் சொன்னமன்ன மாடை தந்தான் வீதி கடைச்சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர் . யில் வெற்றிலைமடித்துச் சுருளுந் தந்தான் இவர் கௌசிக கோத்திரத்தவர் போலும் கன்னலின் மோதிரந் தந்தான் சரப்பணி இவரியற்பெயர் கண்ணனார் வேதியரா தந்தானிரட்டைக் கடுக்கன் தந்தான் செந் யிருக்கலாம் ஊர் செல்லூர் என்பது பாண் நெல் விளையூர் தந்தான் பேர் தந்தான் எல் டிநாட்டுச் செல்லிநகராக இருக்கலாம் . லையில் வாழ்சிவந் தானுங்கட் கென்ன தந் ( அகம் சுசு ) தானென்றவர்கட் கெத்தனையுத்தரந் தந்தா செல்லூர்க்கொற்றன் - இவர் கடைச்சங்க னியம் பத்தானே இவர் மீது பாடப் மருவிய புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் பட்ட செவந்தான் கோவை சொன்னயம் பெயர் கொற்றனாயிருக்கலாம் . ' இவர் பொருணய முடையது . அதனை மாதாம் ஊர் செல்லூர் . இவர் குறுந்தொகையில் படி பட்டுமெய் செவந்தான் குழல் வைத் கண்ணிமருப்பு எனும் ( நசுகூ ) ஆம் திசைத்துச் சேதாம்பலங்கனிவாய் செவம் கவி கூறியவர் . தான் செந்திரு மடந்தை சூதாந் தனததைத் செல்வக்கடுங்கோவாழியாதன் - அவன் துரஞ் செலந்தானைவர் தூது சென்று அந்துவஞ்சோ லிரும்பொறை யென்னும் பாதாம்புயஞ் செவந்தான் செவந்தான் சேரன் குமரன் . இவன் பெருங்கொடை மல்லைப் பல்லவனே என்பதாலறிக . யாலும் அருங்குணங்களாலுஞ் சிறந்தவன் . செவியறிவு நூஉ - மாற்சரியம் கெடுதலில் கபிலர் எனும் புலவர் தம்முயிர்த் துணைவ லாத நின்று நிலைத்த பெரிய எண்ணத் னாகிய வேள் பாரி உயிர் நத்ததும் அவனை தை தருமத்தை யாராயும் செங்கோலினை யொத்த நற்குணங்களிவனிடம் உள்ளன புடையார்க்கு உணர மொழிந்தது . ( 4 . வென்று இவனிடம் வந்து பதிற்றுப்பத் வெ . பாடாண் . ) தில் ஏழாம்பத்தைப் பாடினர் . இவன் செவிலி - தலைமகளுடைய நற்றாய்த்தோழி அவர்க்கு முயிரம் காணமும் கன்று பாய்த் தலைமகளுக்கு வருந்துக்கம் களைந்து