அபிதான சிந்தாமணி

செயசேநன் 730 செய்யத் தகாதன செயசேநன் - 1. (சங்.) பீமன் குமரன், செய்யத் தகாதன - 1. அரசன் செய்கை இவன் குமரன் சங்கிருதி. யை வெறுத்தலும், அரசனுடன் கலகம் | 2. (சங்.) சார்வபூமன் குமரன், தேவி கொள்ளுதலும், அரசனுக்கு எதிர்முகமாக சுபத்திரை, குமரன் ராதி. நிற்றலும், அரசன் ஏகாந்தத்தில் தங்காரி 3. துரியோதநன் தம்பி, யங் கூறலும், இனியவற்றை நான் அனு செயசோழன் - இவன் சேரன்குமரியாகிய பவித்திருக்கிறேன் என்று அரசனிடங் காஞ்சனமாலையை மணந்து கனக்சோழ கூறலும், அரசன் காக்கை வெளிதென்று னைப் பெற்று மணிமுத்தா நதியில் படித் கூறினும் அன்பின்றி யிருத்தலும், எச்சி துறை கட்டி (சு0) u ஆண்டு முத்தி லுமிழ்தல், உயர்ந்தபீடத்திருத்தல், தாம்பூ பெற்றான். | லந் தரித்தல், வகைப்படாத வார்த்தை , செயத்துவசன் - கார்த்த வீர்யன் குமரன், உறங்குதல் இவற்றை அரசர்முன் செய்த இவன் குமரன் தாலசங்கன். லும், அரசர்முன் தமது செல்வம், கல்வி, செயத்ரதன் - (பிர.) பிரகன்மனசின் கும் தேஜஸ், குண முதலியவற்றை விவரித் 'ரன், தேவி சம்பூதி, குமரன் விசயன். துப் பேசலும், பெரியார் கூடியிருக்கும் செயந்தர் - திரேதாயுகத்தில் விஷ்ணுவா சவையில் ஆடை களை தலும், காதைச் யிருந்தவர். சொரிதலும், கையை மேல் தூக்கிப் பேசு செயந்தன் - தருமனுக்கு மருத்து தியிடம் 'தலும், பெண்டிரை யுற்றுப் பார்த்தலும், பிறந்த குமாரன், வாசுதேவாம்சம். பிறர் தம் காதில் சொல்லும் சொல்லை யுற் செயந்தி - கேயன் தேவி. றுக் கேட்டலும் ஆகா. ஆசையற்றார் செயராமன் - துரியோ தனன் தம்பி. வீட்டை அடையலாசாது, கோபங்கொ செயலூரிளம்பொன் சாத்தன் கொற்றன் - ண்டு நின்ற காலத்தும் ஆசாரியர்பெயரைக் கடைச்சங்கமருவிய புலவன். (அக-று.) கூறலாகாது, நெடுநேரமளவு மனைவியைக் செயலூர்க்கொடுஞ் செங்கண்ணனூர் - கோபித்தலாகாது, தம்மிற் பெரியோ கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர். (திருவள் ரையும் புலையரையும் முறைப்பெயரிட்டு ளுவ - மாலை.) அழைத்தலாகாது, வேறொருவர் வீட்டில் செயலூர்க்கோசனங்கண்ணன் - கடைச் புறக்கடை வழியாய்ப் புகுதல் கூடாது, சங்கமருவிய புலவன். (அக-று.) பொதுமகளிர் வீட்டருகில் வசிக்கக்கூடா செயவிக்ரமன் - துரியோதனன் தம்பி. து, ஒருவருடன் செல்லுகையில் ஒருவ செயவீரமார்த் தாண்டதேவன் -- இவன் ரிடையில் போகலாகாது, ஒருவர் நிழலை பஞ்ச தந்திரக் கதையென்னும் வடமொழி மிதித்துச் செல்லவொண்ணாது, முன்னா யைத் தமிழாக இயற்றியவன் செங்குந்தர் ராய்ந்து பின் பேசவேண்டும், ஊரினர்க்கு மரபு. வெறுப்பான காரியங்களைச் செய்யலா செயன் - 1. சகுதியின் குமரன். நாது, அரசரது படையினளவை பகை '2. யுயுதாகன் குமரன். இவன் குமான் வர்க்குச் சொல்ல வொண்ணாது. முற் குணி. றின புல், முற்றி யுலர்ந்த காட்டிலும் செயஸ்துசயன் - ரசாதிதேவியின் கண சேர்ந்திருத்த லாகாது, அவற்றைத் வன், குமரர் விந்தாலுவிந்தாள். தீயிட்டுக் கொளுத்தல் ஆகாது ; மழை செய்திவள்ளுவன் பெருஞ்சாத்தன் - (வள் பொய்கையில் ஓடலாகாது; வழிதெரியாக் ளுவர் குடியினர்) இவர் பெயர் பெருஞ் காட்டில் தனித்துப் போகலாகாது; மழை சாத்தன் போலும் இவர் பின்வரும் செய்தி யின்றிக் காலம் கெட்டாலும் ஒழுக்கம் களை முன்னறிந்து சொல்லும் ஆரூடக்கார தவறலாகாது. குடியில்லாத வீட்டிலும், ராகிய வள்ளுவர் மரபினராக இருக்கலா பாழ்ங்கோவிலினுள்ளும், சுடுகாட்டிலும், மென்று தோன்றுகிறது. (குறு - 228.) ஊரில்லா இடத்திலுள்ள ஒண்டிமரத்தி செயிர்க்காவிரியார்மகனார்சாத்தனார் - னிடத்தும் தனித்துப் போதலாகாது; பக கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர். (திருவள் வில் நித்திரை செய்யலாகாது; ஒருவர் ளுவமாலை) எழுந்து போம்போது அழைத்தலும், என் செயிற்றியனார் - செயிற்றிய நூலாசிரியர். கே போகிறீர் என்னலும் ஆகாது; ஒருவ செயிற்றியம் - நாடகத் தமிழ் நூலுள் ரைப் பார்த்து உம்முடம்பு நன்றாயிருக்கிற ஒன்று இது செய்தோனாற் பெயர்பெற்றது.) தென்னலும், விளக்கினை வாயினால் ஊதி
செயசேநன் 730 செய்யத் தகாதன செயசேநன் - 1 . ( சங் . ) பீமன் குமரன் செய்யத் தகாதன - 1 . அரசன் செய்கை இவன் குமரன் சங்கிருதி . யை வெறுத்தலும் அரசனுடன் கலகம் | 2 . ( சங் . ) சார்வபூமன் குமரன் தேவி கொள்ளுதலும் அரசனுக்கு எதிர்முகமாக சுபத்திரை குமரன் ராதி . நிற்றலும் அரசன் ஏகாந்தத்தில் தங்காரி 3 . துரியோதநன் தம்பி யங் கூறலும் இனியவற்றை நான் அனு செயசோழன் - இவன் சேரன்குமரியாகிய பவித்திருக்கிறேன் என்று அரசனிடங் காஞ்சனமாலையை மணந்து கனக்சோழ கூறலும் அரசன் காக்கை வெளிதென்று னைப் பெற்று மணிமுத்தா நதியில் படித் கூறினும் அன்பின்றி யிருத்தலும் எச்சி துறை கட்டி ( சு0 ) u ஆண்டு முத்தி லுமிழ்தல் உயர்ந்தபீடத்திருத்தல் தாம்பூ பெற்றான் . | லந் தரித்தல் வகைப்படாத வார்த்தை செயத்துவசன் - கார்த்த வீர்யன் குமரன் உறங்குதல் இவற்றை அரசர்முன் செய்த இவன் குமரன் தாலசங்கன் . லும் அரசர்முன் தமது செல்வம் கல்வி செயத்ரதன் - ( பிர . ) பிரகன்மனசின் கும் தேஜஸ் குண முதலியவற்றை விவரித் ' ரன் தேவி சம்பூதி குமரன் விசயன் . துப் பேசலும் பெரியார் கூடியிருக்கும் செயந்தர் - திரேதாயுகத்தில் விஷ்ணுவா சவையில் ஆடை களை தலும் காதைச் யிருந்தவர் . சொரிதலும் கையை மேல் தூக்கிப் பேசு செயந்தன் - தருமனுக்கு மருத்து தியிடம் ' தலும் பெண்டிரை யுற்றுப் பார்த்தலும் பிறந்த குமாரன் வாசுதேவாம்சம் . பிறர் தம் காதில் சொல்லும் சொல்லை யுற் செயந்தி - கேயன் தேவி . றுக் கேட்டலும் ஆகா . ஆசையற்றார் செயராமன் - துரியோ தனன் தம்பி . வீட்டை அடையலாசாது கோபங்கொ செயலூரிளம்பொன் சாத்தன் கொற்றன் - ண்டு நின்ற காலத்தும் ஆசாரியர்பெயரைக் கடைச்சங்கமருவிய புலவன் . ( அக - று . ) கூறலாகாது நெடுநேரமளவு மனைவியைக் செயலூர்க்கொடுஞ் செங்கண்ணனூர் - கோபித்தலாகாது தம்மிற் பெரியோ கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர் . ( திருவள் ரையும் புலையரையும் முறைப்பெயரிட்டு ளுவ - மாலை . ) அழைத்தலாகாது வேறொருவர் வீட்டில் செயலூர்க்கோசனங்கண்ணன் - கடைச் புறக்கடை வழியாய்ப் புகுதல் கூடாது சங்கமருவிய புலவன் . ( அக - று . ) பொதுமகளிர் வீட்டருகில் வசிக்கக்கூடா செயவிக்ரமன் - துரியோதனன் தம்பி . து ஒருவருடன் செல்லுகையில் ஒருவ செயவீரமார்த் தாண்டதேவன் - - இவன் ரிடையில் போகலாகாது ஒருவர் நிழலை பஞ்ச தந்திரக் கதையென்னும் வடமொழி மிதித்துச் செல்லவொண்ணாது முன்னா யைத் தமிழாக இயற்றியவன் செங்குந்தர் ராய்ந்து பின் பேசவேண்டும் ஊரினர்க்கு மரபு . வெறுப்பான காரியங்களைச் செய்யலா செயன் - 1 . சகுதியின் குமரன் . நாது அரசரது படையினளவை பகை ' 2 . யுயுதாகன் குமரன் . இவன் குமான் வர்க்குச் சொல்ல வொண்ணாது . முற் குணி . றின புல் முற்றி யுலர்ந்த காட்டிலும் செயஸ்துசயன் - ரசாதிதேவியின் கண சேர்ந்திருத்த லாகாது அவற்றைத் வன் குமரர் விந்தாலுவிந்தாள் . தீயிட்டுக் கொளுத்தல் ஆகாது ; மழை செய்திவள்ளுவன் பெருஞ்சாத்தன் - ( வள் பொய்கையில் ஓடலாகாது ; வழிதெரியாக் ளுவர் குடியினர் ) இவர் பெயர் பெருஞ் காட்டில் தனித்துப் போகலாகாது ; மழை சாத்தன் போலும் இவர் பின்வரும் செய்தி யின்றிக் காலம் கெட்டாலும் ஒழுக்கம் களை முன்னறிந்து சொல்லும் ஆரூடக்கார தவறலாகாது . குடியில்லாத வீட்டிலும் ராகிய வள்ளுவர் மரபினராக இருக்கலா பாழ்ங்கோவிலினுள்ளும் சுடுகாட்டிலும் மென்று தோன்றுகிறது . ( குறு - 228 . ) ஊரில்லா இடத்திலுள்ள ஒண்டிமரத்தி செயிர்க்காவிரியார்மகனார்சாத்தனார் - னிடத்தும் தனித்துப் போதலாகாது ; பக கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர் . ( திருவள் வில் நித்திரை செய்யலாகாது ; ஒருவர் ளுவமாலை ) எழுந்து போம்போது அழைத்தலும் என் செயிற்றியனார் - செயிற்றிய நூலாசிரியர் . கே போகிறீர் என்னலும் ஆகாது ; ஒருவ செயிற்றியம் - நாடகத் தமிழ் நூலுள் ரைப் பார்த்து உம்முடம்பு நன்றாயிருக்கிற ஒன்று இது செய்தோனாற் பெயர்பெற்றது . ) தென்னலும் விளக்கினை வாயினால் ஊதி