அபிதான சிந்தாமணி

சேபேச்சுரம் 728 - செம்படவர் சலியாக ஊர்த்துவ முகமாக வைத்தும், கச் செய்துவைத்துக் கொண்டனர். அமி எண்ணிடுக. காலையில் சூரியனைத் தரி டாஸ் என்னும் தேவன் பராபரவஸ்து. சிக்கும் வரையிலும், சாயங்காலத்தில் நக்ஷ அவன் ஏழாயிரம் வருடங்கள் எழுதலைகளு த்திரந் தோன்றும் வரையிலும் செபித்தல் டன் குதிரையின் மேலிருந்து அரசாண் வேண்டும், உச்சியில் கீழ்த்திசை நோக்கி டவன். இவனுக்குப் பலிகளைக் கொடுப் உட்கார்ந்து செபித்தல் வேண்டும். உலா பார். இப்போது இத்தேசத்தில் புத்த விக்கொண்டும், நகையாடிக்கொண்டும், மதம் விசேஷமாக வியாபித்திருக்கிறது. இருபுறமும் நோக்கிக்கொண் டாயினும், இவ்விடத்திலுள்ள புத்த விக்கிரகத்தைப் அடங்கி அமையாத மனத்துடன் ஆயி போல் எவ்விடத்திலுமில்லை. பூர்வத்திலி னும், வேறு விஷயங்களைக் கேட்டுக் ருந்த சின்டோயிஸம் என்னும் மதத்தி கொண்டாயினும் பிறர் கேட்கும்படியாயி னர் வாயு, அக்கி, காலம், பித்துருக்கள், னும் செபித்தல் கூடாது. செபகாலத்தில் சக்கிரவர்த்தி முதலியவரைத் தேவதைக கோபம், சோம்பல், தும்மல், உறக்கம், ளாகப் பாவித்திருந்தனர். இப்படிப் அபானம் பரிதல், கொட்டாவி விடல், பட்ட தேவர்கள் எண்பது லக்ஷமிருக்கின் நாய், நீசர் முதலியோரை நோக்குதலை சார்கள். ஜெப்பான் தேசத்து ஒவ்வொரு ஒழிக்கவேண்டும். வேள்விச்சாலை, தேவா வனும் மந்திரமெழுதிய வஸ்திரம் தரித் லயம், புண்ணியஸ் தலம், பசுக்கொட்டில், திருப்பன். செத்தவனுக்குக் கர்மங்கள் புண்ணிய தீர்த்தக்கரை, தன்மனை முத செய்வார்கள், செத்தவர்களைத் தகனஞ் லிய இடங்களில் செபித்தல் வேண்டும். செய்து சாம்பலைவைத்துச் சமாதிமண்ட சங்கு, வெள்ளி, பொன் முதலியவற்றாற் பங்கள் கட்டுவர். புத்தமதத்தைச் சேர்ந்த சமைத்த மணிகளும், நீலோற்பலம் தாம ஜபானியர் ஒரேமனைவியை விவாகஞ் ரைவித்துக்களும், ருத்ராக்ஷம், பவளம், செய்து கொள்ளுவார்கள், ஸ்திரீகள் விப படிகம், அரதனம், முத்து, இந்திராக்ஷம், சரித்தபோது கொல்லுவர். சந்நியாசிகள் பத்திராக்ஷ விதை, புத்திர ஜீவ விதை, கல்யாணஞ் செய்து கொள்ளார். இவைகளாற் ஜெபிக்கின் நலம். நூற் செம்படவர் - இவர்கள் தமிழ்நாட்டு விலை றெட்டு, ஐம்பத்துநான்கு, இருபத்தேழு யர். இவர்கள் பட்டினவர்கள் போலல் மணிகள் உள்ள மாலை முறையே உத்தம , லாமல் நல்லஜலம் உள்ள ஆறு, ஏரி, குளம், மத்திம, ' அதமமாகும். பெருவிரலால் குட்டைகளில் வலை வீசி சீவனம் செய்ப ஜெபிக்கின் முத்தியும், சுட்டுவிரல் சத்துரு வர்கள். இவர்கள் படகோட்டுதலில் வல் நாசத்தையும், நடுவிரல் தனலாபத்தையும், லமை பெற்றவர்களாதலாலும், செம்படச் ஈற்றயல்விரல் புஷ்டியையும், சுண்டுவிரல் சியாம் அங்கம்மாளை சம்புவாகியசிவனுக்குக் கூணத்தையும் செய்யும். பெருவிரல் கொடுத்தமையால் செம்படவர் என்றும், களுடன் மற்றைவிரல்களைச் சேர்த்தே பர்வதராஜன் செம்புபடவிலேறி வலை செய்தல் வேண்டும். அப் பெருவிரல் வீசின காலத்தில் அகப்பட்ட இராக்க தரு ஒழிந்த விரற்களால் செபிக்கின் பயனில்லை. டன் ஒரு ருஷியும் அகப்பட்டு அரசனை செபேச்சுாம் - ஒரு சிவத்தலம். உன் கோத்திரமென்னவென்று வினாவி செப்பான்மதம் - பூர்வம் இத்தேசத்தில் உன் கோத்திரத்தார் செம்படவராக எனச் கிலினிக்ஸு என்னும் நாஸ்திகம தமும் சபிக்கப்பட்ட குலத்தினர் ஆதலால் பர்வத ஷிகிடோரியட் என்னும் மதமும் கிவா ராஜ வம்சத்தினர் என்றும், இவர்கள் கட ஸ்க் மதமும் ஜமமபோஸ்மதமும் ஸின் வுளை வணங்கும் காலத்தில் இவர்களைச் டோயிஸம் மதமும் அதிகமாயிருந்தன. சோதிக்கக் கடவுள் ஒரு பெரு மீனை நதி இவர்களின் குருக்கள் நிகாஸ் என்னப் யில் தோற்றுவிக்க த்யானத்தை மறந்து படுவர். இந்தக் குருக்களுக்குப் பலசீடர்கள் மீனைப் பிடிக்க முயன்ற தால் நீங்கள் மீன் உண்டு. டிராஸ் என்னும் ஸ்வர்ணதேவால வலையராக என்று சபிக்கப்பட்டவர்கள் என் 'யங்கள் அநேகமுண்டு, தேவாலயங்களின் றும்கூறுவர். இவர்களின் தொழில் மீன்பி வாயிற்களில் தெய்வங்களின் தலையைச் டித்தல், பயிரிடல், நெய்தல், வலைபின்னல், செய்து வைக்கப்பட் டிருக்கும். ஆதியில் மீன் உலர்த்தல். இவர்கள் தங்களைப் பட் காகிதங்களில் எழுதிய படங்களைப்பூசித்து டினவரினும் உயர்ந்தவராக எண்ணுகிறார் வந்தனர் ; பிறகு விக்கிரகங்களை அழாக கள். இவர்களுக்கு நாட்டான், கவுண்டன்
சேபேச்சுரம் 728 - செம்படவர் சலியாக ஊர்த்துவ முகமாக வைத்தும் கச் செய்துவைத்துக் கொண்டனர் . அமி எண்ணிடுக . காலையில் சூரியனைத் தரி டாஸ் என்னும் தேவன் பராபரவஸ்து . சிக்கும் வரையிலும் சாயங்காலத்தில் நக்ஷ அவன் ஏழாயிரம் வருடங்கள் எழுதலைகளு த்திரந் தோன்றும் வரையிலும் செபித்தல் டன் குதிரையின் மேலிருந்து அரசாண் வேண்டும் உச்சியில் கீழ்த்திசை நோக்கி டவன் . இவனுக்குப் பலிகளைக் கொடுப் உட்கார்ந்து செபித்தல் வேண்டும் . உலா பார் . இப்போது இத்தேசத்தில் புத்த விக்கொண்டும் நகையாடிக்கொண்டும் மதம் விசேஷமாக வியாபித்திருக்கிறது . இருபுறமும் நோக்கிக்கொண் டாயினும் இவ்விடத்திலுள்ள புத்த விக்கிரகத்தைப் அடங்கி அமையாத மனத்துடன் ஆயி போல் எவ்விடத்திலுமில்லை . பூர்வத்திலி னும் வேறு விஷயங்களைக் கேட்டுக் ருந்த சின்டோயிஸம் என்னும் மதத்தி கொண்டாயினும் பிறர் கேட்கும்படியாயி னர் வாயு அக்கி காலம் பித்துருக்கள் னும் செபித்தல் கூடாது . செபகாலத்தில் சக்கிரவர்த்தி முதலியவரைத் தேவதைக கோபம் சோம்பல் தும்மல் உறக்கம் ளாகப் பாவித்திருந்தனர் . இப்படிப் அபானம் பரிதல் கொட்டாவி விடல் பட்ட தேவர்கள் எண்பது லக்ஷமிருக்கின் நாய் நீசர் முதலியோரை நோக்குதலை சார்கள் . ஜெப்பான் தேசத்து ஒவ்வொரு ஒழிக்கவேண்டும் . வேள்விச்சாலை தேவா வனும் மந்திரமெழுதிய வஸ்திரம் தரித் லயம் புண்ணியஸ் தலம் பசுக்கொட்டில் திருப்பன் . செத்தவனுக்குக் கர்மங்கள் புண்ணிய தீர்த்தக்கரை தன்மனை முத செய்வார்கள் செத்தவர்களைத் தகனஞ் லிய இடங்களில் செபித்தல் வேண்டும் . செய்து சாம்பலைவைத்துச் சமாதிமண்ட சங்கு வெள்ளி பொன் முதலியவற்றாற் பங்கள் கட்டுவர் . புத்தமதத்தைச் சேர்ந்த சமைத்த மணிகளும் நீலோற்பலம் தாம ஜபானியர் ஒரேமனைவியை விவாகஞ் ரைவித்துக்களும் ருத்ராக்ஷம் பவளம் செய்து கொள்ளுவார்கள் ஸ்திரீகள் விப படிகம் அரதனம் முத்து இந்திராக்ஷம் சரித்தபோது கொல்லுவர் . சந்நியாசிகள் பத்திராக்ஷ விதை புத்திர ஜீவ விதை கல்யாணஞ் செய்து கொள்ளார் . இவைகளாற் ஜெபிக்கின் நலம் . நூற் செம்படவர் - இவர்கள் தமிழ்நாட்டு விலை றெட்டு ஐம்பத்துநான்கு இருபத்தேழு யர் . இவர்கள் பட்டினவர்கள் போலல் மணிகள் உள்ள மாலை முறையே உத்தம லாமல் நல்லஜலம் உள்ள ஆறு ஏரி குளம் மத்திம ' அதமமாகும் . பெருவிரலால் குட்டைகளில் வலை வீசி சீவனம் செய்ப ஜெபிக்கின் முத்தியும் சுட்டுவிரல் சத்துரு வர்கள் . இவர்கள் படகோட்டுதலில் வல் நாசத்தையும் நடுவிரல் தனலாபத்தையும் லமை பெற்றவர்களாதலாலும் செம்படச் ஈற்றயல்விரல் புஷ்டியையும் சுண்டுவிரல் சியாம் அங்கம்மாளை சம்புவாகியசிவனுக்குக் கூணத்தையும் செய்யும் . பெருவிரல் கொடுத்தமையால் செம்படவர் என்றும் களுடன் மற்றைவிரல்களைச் சேர்த்தே பர்வதராஜன் செம்புபடவிலேறி வலை செய்தல் வேண்டும் . அப் பெருவிரல் வீசின காலத்தில் அகப்பட்ட இராக்க தரு ஒழிந்த விரற்களால் செபிக்கின் பயனில்லை . டன் ஒரு ருஷியும் அகப்பட்டு அரசனை செபேச்சுாம் - ஒரு சிவத்தலம் . உன் கோத்திரமென்னவென்று வினாவி செப்பான்மதம் - பூர்வம் இத்தேசத்தில் உன் கோத்திரத்தார் செம்படவராக எனச் கிலினிக்ஸு என்னும் நாஸ்திகம தமும் சபிக்கப்பட்ட குலத்தினர் ஆதலால் பர்வத ஷிகிடோரியட் என்னும் மதமும் கிவா ராஜ வம்சத்தினர் என்றும் இவர்கள் கட ஸ்க் மதமும் ஜமமபோஸ்மதமும் ஸின் வுளை வணங்கும் காலத்தில் இவர்களைச் டோயிஸம் மதமும் அதிகமாயிருந்தன . சோதிக்கக் கடவுள் ஒரு பெரு மீனை நதி இவர்களின் குருக்கள் நிகாஸ் என்னப் யில் தோற்றுவிக்க த்யானத்தை மறந்து படுவர் . இந்தக் குருக்களுக்குப் பலசீடர்கள் மீனைப் பிடிக்க முயன்ற தால் நீங்கள் மீன் உண்டு . டிராஸ் என்னும் ஸ்வர்ணதேவால வலையராக என்று சபிக்கப்பட்டவர்கள் என் ' யங்கள் அநேகமுண்டு தேவாலயங்களின் றும்கூறுவர் . இவர்களின் தொழில் மீன்பி வாயிற்களில் தெய்வங்களின் தலையைச் டித்தல் பயிரிடல் நெய்தல் வலைபின்னல் செய்து வைக்கப்பட் டிருக்கும் . ஆதியில் மீன் உலர்த்தல் . இவர்கள் தங்களைப் பட் காகிதங்களில் எழுதிய படங்களைப்பூசித்து டினவரினும் உயர்ந்தவராக எண்ணுகிறார் வந்தனர் ; பிறகு விக்கிரகங்களை அழாக கள் . இவர்களுக்கு நாட்டான் கவுண்டன்