அபிதான சிந்தாமணி

செங்கண்ணன் | 726 செடில்மரம் போலாம்மொம், கரு ன் என்றான். வயிற்றுப் கழிச் செங் இயனூல் செ. 2 ஆம் வினவன். இச் சிலை இமயத் தந்தத் தற்றாண்டு இவன் கால்செய்து திருக்கின்றன. இப்பெயர் உறுப்பால் வந் கக் கூறப்படுகிறான், செங்கோன் தரைச் ததுபோலும். . செலவு காண்க. செங்கண்ணன் - சண்முகசேநாலீரன். செங்கோன் தரைச் செலவு - இது ஒரு செங்கிரந்தி ரோகம் - பிள்ளைகளுக்குண் தமிழ் நூல், இது செங்கோன் எனும் டாம் சோகங்களில் ஒன்று, தேகமுழுதும் தமிழ்நாட்டரசனது படை யெழுச்சியைக் செந்நிற வீக்கம், வாய் தடிப்பு, மூத்திர கூறுவது. இதனைப் பாடிய புலவர் முத பந்தம், பூனைக்குரலோசை, பிரேதம் லூழித்தனியூர்ச் சேந்தன் என்பார். (முத போல் கிடத்தல். லூழி என்பது யுகமன்று காலத்தைக் செங்குட்டுவன் - சேரலாதன் புத்ரன். குறிப்பது) இது பெருவள நாட்டரசனாகிய இளங்கோ அடிகளுக்குத் தமயன், இவன் செங்கோன் வேற்றரசரின்நாடு விரும்பிப் சேரநாட்டரசன், இவன், பத்தினித் தெய் போர்க்குச் சென்றதைக் கூறுவது. இந் வமாகிய கண்ணகியைத் தன்னாட்டில் பிர நூலானும், உரையானும், ஏழ்தெங்க நாடு, திட்டை செய்வித்துப் பூசித்தவன். இவன் பெருவளநாடென்னும் நாடுகளும், பேரா நேரிவாயிலில் தன் மைத்துனன் பகைவர் றென்னும் நதியும், மணிமலையெனும் மலை ஒன்பதின்மரை வென்றான். இவன் கரி 'யும், முத்தூர் எனும் ஊரும், சக்கரக்கோ , காற் பெருவளவனுடைய பெண்வயிற்றுப் அகத்திரன், நெடுந்துறையன், இடைக் போன். மதுரைக் கூலவாணிகன் சாத்த கழிச் செங்கோடன் எனப் புலவர் சிலரும், னுக்கு நண்பன். கண்ணகிக்கு இமயத் பெருநூல், இயனூல், சில நூல்களும் தாப் திருந்து சிலைவருவித்துச் சிலை செய்து 'புலி எனும் பாவிகற்பமும், பிறவும் தெரி விழா இயற்றினவன். இவன் காலம் கி. கின்றன. செங்கோன் என்பவன் சூரிய பி. 2-ஆம் நூற்றாண்டென்பர். (மணிமே.) வம்சத்தவனாகவும், ஏற்றுக் கொடியினனா செங்குந்தத் தலைவர்கள் - இவர்கள் ஒட் கவும் கூறப்படுகிறான். இவனாட்டைச் டக்கூத்தர் காலத்தவர். பழுவூர்வீரன், சார்ந்து பேராறென ஒரு ஆலும், வழிக் பழுவை நாராயணன், கச்சித்தனியன், கழியென ஒரு கடலும் இருந் தனவாகத் ஒற்றியூரன், களத்தூரரசன் புற்றிடங் தெரிகிறது. இவன். இடைச்சங்கத்தவர் கொண்டான், கோளாந்தகன், புலியூர்ப் காலத்தவன், பஃறுளியாறு கடல்கொள் பள்ளிகொண்டான், பிணவன், கண்டியூ வதற்கு முன் னிருந்தவனாகத் தெரி ரன், முதுகுன்றமணியன், தஞ்சை வேம் கிறது. பன். இவர்கள் பன்னிருவரும் வல்லானை செஞ்சிகோட்டை - இது வட ஆற்காடு வெல்லச் சென்று பதின்மர் இறக்க ஜில்லாவிலுள்ளது. இது (1383 A. D.) வீரன், நாராயணன் இருவரும் வல்லான் விஜயநகரத் தரசனாகிய அரி அரனிடத்தில் மனைவிக்கு மாங்கல்ய பிச்சை அளித்தனர். இருந்து, இரண்டாமுறை ராயர்களிடத் செங்தன்று - கொடுங்கோளூர்க்கு அயலி திலும், 3-வது பீஜபூர் அரசர்களிடத்தி லுள்ள மலை. கண்ணகி இங்குக் கோவல லும், 4-வது தஞ்சையரசனாகிய சிவாஜி, னைத் தெய்வவடிவுடன் கண்டு சுவர்க்கம் 'தேசிங்கென்பவரிடத்திலும், 5-வது 1698- புக்காள் (சிலப்பதிகாரம்.) இல் மொகலாயரிடத்திலும், 6-வது 1750- செங்குன்றூர்க்கிழார் - கடைச்சங்கத்துப் இல் பிராஞ்சியரிடத்திலும், 7-வது 1761- புலவருள் ஒருவர். இல் ஆங்கிலேயரிடத்திலும் பிடிபட்டது. செங்கோடு - முருகக்கடவுள் எழுந்தருளி இதனை 1712-இல் சாததுல்லாகான் வசப் யிருக்கும் தலம். இதனைத் திருச்செங் படுத்தி யிருந்தான் என்று (8.1. I) கூறு 'கோடு என்பர். (சிலப்பதிகாரம்.) கிறது. செங்கோல்-அரசன், தன் ஆளுகை அரச சேஞ்சோற்றுக்கடன் - அரசற்கு வேற்றா நீதிப்படி ஆளப்பட்டது என்பதைத் தெரி | சரால் துன்பம் வருங்காலத்துப் பகைமேற் விக்கத் தன் கைக்கொண்ட ஒரு கோணுத சென்று நிரைமீட்டலும், பகை வெல்லு விலாத பொற்கோல், தலுமாம். செங்கோன் - இவன் பஃறுளியாறு கடல் செடில்மாம் - ஒரு கனத்த தம்பத்தில் கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னிருந்த தென் | பெருத்துத் துளையமைந்த சுழலும் துலாம் பாண்டி நாட்டரசர்களுள் ஒருவன். இவன் நிறுத்தி அத்துலாத்தின் முனையில் மனித சூரியவம்சத்தவன், ஏற்றுக்கொடியினரைக் குத்திச் சுழலச்செய்யும் மரம்,
செங்கண்ணன் | 726 செடில்மரம் போலாம்மொம் கரு ன் என்றான் . வயிற்றுப் கழிச் செங் இயனூல் செ . 2 ஆம் வினவன் . இச் சிலை இமயத் தந்தத் தற்றாண்டு இவன் கால்செய்து திருக்கின்றன . இப்பெயர் உறுப்பால் வந் கக் கூறப்படுகிறான் செங்கோன் தரைச் ததுபோலும் . . செலவு காண்க . செங்கண்ணன் - சண்முகசேநாலீரன் . செங்கோன் தரைச் செலவு - இது ஒரு செங்கிரந்தி ரோகம் - பிள்ளைகளுக்குண் தமிழ் நூல் இது செங்கோன் எனும் டாம் சோகங்களில் ஒன்று தேகமுழுதும் தமிழ்நாட்டரசனது படை யெழுச்சியைக் செந்நிற வீக்கம் வாய் தடிப்பு மூத்திர கூறுவது . இதனைப் பாடிய புலவர் முத பந்தம் பூனைக்குரலோசை பிரேதம் லூழித்தனியூர்ச் சேந்தன் என்பார் . ( முத போல் கிடத்தல் . லூழி என்பது யுகமன்று காலத்தைக் செங்குட்டுவன் - சேரலாதன் புத்ரன் . குறிப்பது ) இது பெருவள நாட்டரசனாகிய இளங்கோ அடிகளுக்குத் தமயன் இவன் செங்கோன் வேற்றரசரின்நாடு விரும்பிப் சேரநாட்டரசன் இவன் பத்தினித் தெய் போர்க்குச் சென்றதைக் கூறுவது . இந் வமாகிய கண்ணகியைத் தன்னாட்டில் பிர நூலானும் உரையானும் ஏழ்தெங்க நாடு திட்டை செய்வித்துப் பூசித்தவன் . இவன் பெருவளநாடென்னும் நாடுகளும் பேரா நேரிவாயிலில் தன் மைத்துனன் பகைவர் றென்னும் நதியும் மணிமலையெனும் மலை ஒன்பதின்மரை வென்றான் . இவன் கரி ' யும் முத்தூர் எனும் ஊரும் சக்கரக்கோ காற் பெருவளவனுடைய பெண்வயிற்றுப் அகத்திரன் நெடுந்துறையன் இடைக் போன் . மதுரைக் கூலவாணிகன் சாத்த கழிச் செங்கோடன் எனப் புலவர் சிலரும் னுக்கு நண்பன் . கண்ணகிக்கு இமயத் பெருநூல் இயனூல் சில நூல்களும் தாப் திருந்து சிலைவருவித்துச் சிலை செய்து ' புலி எனும் பாவிகற்பமும் பிறவும் தெரி விழா இயற்றினவன் . இவன் காலம் கி . கின்றன . செங்கோன் என்பவன் சூரிய பி . 2 - ஆம் நூற்றாண்டென்பர் . ( மணிமே . ) வம்சத்தவனாகவும் ஏற்றுக் கொடியினனா செங்குந்தத் தலைவர்கள் - இவர்கள் ஒட் கவும் கூறப்படுகிறான் . இவனாட்டைச் டக்கூத்தர் காலத்தவர் . பழுவூர்வீரன் சார்ந்து பேராறென ஒரு ஆலும் வழிக் பழுவை நாராயணன் கச்சித்தனியன் கழியென ஒரு கடலும் இருந் தனவாகத் ஒற்றியூரன் களத்தூரரசன் புற்றிடங் தெரிகிறது . இவன் . இடைச்சங்கத்தவர் கொண்டான் கோளாந்தகன் புலியூர்ப் காலத்தவன் பஃறுளியாறு கடல்கொள் பள்ளிகொண்டான் பிணவன் கண்டியூ வதற்கு முன் னிருந்தவனாகத் தெரி ரன் முதுகுன்றமணியன் தஞ்சை வேம் கிறது . பன் . இவர்கள் பன்னிருவரும் வல்லானை செஞ்சிகோட்டை - இது வட ஆற்காடு வெல்லச் சென்று பதின்மர் இறக்க ஜில்லாவிலுள்ளது . இது ( 1383 A . D . ) வீரன் நாராயணன் இருவரும் வல்லான் விஜயநகரத் தரசனாகிய அரி அரனிடத்தில் மனைவிக்கு மாங்கல்ய பிச்சை அளித்தனர் . இருந்து இரண்டாமுறை ராயர்களிடத் செங்தன்று - கொடுங்கோளூர்க்கு அயலி திலும் 3 - வது பீஜபூர் அரசர்களிடத்தி லுள்ள மலை . கண்ணகி இங்குக் கோவல லும் 4 - வது தஞ்சையரசனாகிய சிவாஜி னைத் தெய்வவடிவுடன் கண்டு சுவர்க்கம் ' தேசிங்கென்பவரிடத்திலும் 5 - வது 1698 புக்காள் ( சிலப்பதிகாரம் . ) இல் மொகலாயரிடத்திலும் 6 - வது 1750 செங்குன்றூர்க்கிழார் - கடைச்சங்கத்துப் இல் பிராஞ்சியரிடத்திலும் 7 - வது 1761 புலவருள் ஒருவர் . இல் ஆங்கிலேயரிடத்திலும் பிடிபட்டது . செங்கோடு - முருகக்கடவுள் எழுந்தருளி இதனை 1712 - இல் சாததுல்லாகான் வசப் யிருக்கும் தலம் . இதனைத் திருச்செங் படுத்தி யிருந்தான் என்று ( 8 . 1 . I ) கூறு ' கோடு என்பர் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) கிறது . செங்கோல் - அரசன் தன் ஆளுகை அரச சேஞ்சோற்றுக்கடன் - அரசற்கு வேற்றா நீதிப்படி ஆளப்பட்டது என்பதைத் தெரி | சரால் துன்பம் வருங்காலத்துப் பகைமேற் விக்கத் தன் கைக்கொண்ட ஒரு கோணுத சென்று நிரைமீட்டலும் பகை வெல்லு விலாத பொற்கோல் தலுமாம் . செங்கோன் - இவன் பஃறுளியாறு கடல் செடில்மாம் - ஒரு கனத்த தம்பத்தில் கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னிருந்த தென் | பெருத்துத் துளையமைந்த சுழலும் துலாம் பாண்டி நாட்டரசர்களுள் ஒருவன் . இவன் நிறுத்தி அத்துலாத்தின் முனையில் மனித சூரியவம்சத்தவன் ஏற்றுக்கொடியினரைக் குத்திச் சுழலச்செய்யும் மரம்