அபிதான சிந்தாமணி

சூதாசூரன் 1728 - செங்கண்ணனா அக்னிபோலும் பிரளயகாலத்தில் உதய சூளி - 1. ஒரு ருஷி, பிரமதத்தன் தந்தை . மான சூர்யன் போலு மிருப்பது. (பார - 2. வாயுவின் குமரி, உத்தானபா தன் அநுசா.) | தேவி. (மச்ச புராணம்.) சூதாசூரன் - ஒரு அசுரன், இன் தேவாதி சூனிறுதை - 1. சத்யசகன் பாரி. யரை வருத்த விநாயகரும் கந்தமூர்த்தி 2. தருமன் என்னும் அரசன் தேவி. யும் வேண்டச் சிவமூர்த்தி இவனைச் சங்க சூன்யபந்து - திரணபிந்து குமான், இவன் ரித்தனர். குமரன் வரு. சூலிழதுகிற்சோறிட்டவர் - இவர் வேளா சூஷாமகன் - ஒரு அரசன். ண்குடியினர். கவிஞர்க்குக் கேட்டதெல் லாம் கொடுக்கிறாரென்பதைச் சோதிக்க ஒரு வித்வான் அவரிடஞ்சென்று பிரசங் சே கிக்கப் பிரபு வித்வானைத் தம்மிடம் விரு ந்து உண்டு போம்படி வேண்டப் புலவர் செகராஜசேகர மன்னவர் - இவர் ஊர் உமது மனைவியார் முதுகில் அன்னம் யாழ்ப்பாணத்துநல்லூர், சமயம் சைவம், படைக்கின் உண்போமென்னப் பிரபு கனகசூரிய சிங்கையாரியமன்னர் குமாரர், இது எனக்கு அரிதோ என்று கர்ப்பிணியா பரராசசேகர மன்னவர்க்கு இளையவர், யிருந்த மனைவியாரின் முதுகில் அன்னம் தமிழில் அபிமானி, தமிழ் வல்லவர், தக் படைத் துபசரித்தனர். இதனை "சூலி கிண கைலாசபுராணம் பாடியவர். இவர் முதுகிற் சுடச்சுடவப் போதமைத்த பால செகராஜசேகரமாலை செய்வித்தவர். இவர் டிசி றன்னைப் படைக்குங் கை" என்ப காலம் முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன் தாற் காண்க. என்ப ர். | சூலைரோகம் - இது உடல் கனத்துத் திமி செகராஜசேகான் - 1. ஈழநாட்டரசன், ராய் விறுவிறுத்துப் பிடரியையும் பாதத் ' செகராஜசேகரமென்னுஞ் சோதிட நூல் தையும்பற்றி யிழுத்துக் கைகால் விரல்கள் இயற்றியவன். பொருத்துக்கள் வீங்கி முடங்கி மலஞ்சிக் - 2. சிங்கையாரியச் சக்கரவர்த்தியைக் கல் முதலிய குணங்களைத் தரும். இது காண்க. வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம், திரிதோ | செக்கர்மேகக்குறி - மூலம், பரணி, பூரட் ஷம், ஆமம், சர்க்கரா, குன்மம், மேகம், டாதி, பூராடம் இந்நாட்களில் இரத்தமேக முறிச்சூலை, உலர் த்துச்சூலை, நி தம்பச்சூலை, முண்டாகில் (அ) நாட்களில் மழையுண் கறைச்சூலை, சுரசூலை, பக்கச்சூலை, கருப் 'டாகும். அசுவறியில் (6) ஆம் நாள், உத் பச்சூலை, தூரச்சூலை, சாத்யாசாத்யசூலை, திராடத்து (கக) ஆம் நாள், உத்திரட்டா வாதவாயுச்சூலை, வாதநீர்ச்சூலை, வாத தியில் (எ) ஆம் நாள், கேட்டையில் (க) சுரோணிதசூலை, வாதபித் தசூலை, சந்தி ஆம் நாள், அனுஷத்தில் (6) ஆம் நாள் வாதகுல, சுக்லபிரமேகசூலை, கிரந்திசூலை, இவற்றில் மத்யானத்தில் இரத்தமேக மாம்சசூலை, நீர்ச்சூலை, விஷநீர்ச்சூலை, முண்டாகில் மழை பெய்யும். மத்யா எலும்புச்சூலை, மூலபாண்டுச்சூலை, விஷ னம் திருவாதிரையில் வெண்முகிலுண் பித்தசூலை, வாதபாண்டுச்சூலை, பித்த 'டாகில் (எ) ஆம் நாள் மழைபெய்யும், பாண்டுச்சூலை, பாண்டுச்சூலை, விஷபாண் (விதானமாலை.) இச்சூலை, அஸ்திரசூலை, சுரசூலை, அண்ட செங்கட்சோழன் - சோழன் செங்களை வாயு, அண்டச்சூலை, பக்கசூலை, அந்தர னுக்கு ஒரு பெயர். வாயுச்கு லை எனப் பலவகை. | செங்கண்ணர் - செந்தாமரைக் கண்ணர்க் சூளாமணி - தோலாமொழித் தேவரியற் குக் குமார், இவர் குமார் போர்க்காரியார், றிய சிறு காப்பிய மைந்தனுள் ஒன்றாகிய ' நம்மாழ்வாருக்குப் பாட்டனுக்குத் தந்தை, தமிழ் நூல். இது திவட்டன் என்னும் செங்கண்ணனூர் - மதுரைச் செங்கண்ண இராச குமாரன் கதை. இது சொன்னோக் னார் என அகத்திற் கூறப்படுபவர் இவரே. கம் பொருணோக்கமுடையது. யாப்பருங் குறிஞ்சித்திணையைப் பாராட்டிப் பாடியுள் கலத்திற்குக் காட்டாக இதன் செய்யுள் | ளார். இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கூறியிருத்தலால் இது ஒரு பழைய காவிய (கஉஉ) ஆம் பாடலொன்றும், அகத்தில் மாகும். ஒன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத் உலை, பாசுரசூலை, அந்தர கண்ணா
சூதாசூரன் 1728 - செங்கண்ணனா அக்னிபோலும் பிரளயகாலத்தில் உதய சூளி - 1 . ஒரு ருஷி பிரமதத்தன் தந்தை . மான சூர்யன் போலு மிருப்பது . ( பார - 2 . வாயுவின் குமரி உத்தானபா தன் அநுசா . ) | தேவி . ( மச்ச புராணம் . ) சூதாசூரன் - ஒரு அசுரன் இன் தேவாதி சூனிறுதை - 1 . சத்யசகன் பாரி . யரை வருத்த விநாயகரும் கந்தமூர்த்தி 2 . தருமன் என்னும் அரசன் தேவி . யும் வேண்டச் சிவமூர்த்தி இவனைச் சங்க சூன்யபந்து - திரணபிந்து குமான் இவன் ரித்தனர் . குமரன் வரு . சூலிழதுகிற்சோறிட்டவர் - இவர் வேளா சூஷாமகன் - ஒரு அரசன் . ண்குடியினர் . கவிஞர்க்குக் கேட்டதெல் லாம் கொடுக்கிறாரென்பதைச் சோதிக்க ஒரு வித்வான் அவரிடஞ்சென்று பிரசங் சே கிக்கப் பிரபு வித்வானைத் தம்மிடம் விரு ந்து உண்டு போம்படி வேண்டப் புலவர் செகராஜசேகர மன்னவர் - இவர் ஊர் உமது மனைவியார் முதுகில் அன்னம் யாழ்ப்பாணத்துநல்லூர் சமயம் சைவம் படைக்கின் உண்போமென்னப் பிரபு கனகசூரிய சிங்கையாரியமன்னர் குமாரர் இது எனக்கு அரிதோ என்று கர்ப்பிணியா பரராசசேகர மன்னவர்க்கு இளையவர் யிருந்த மனைவியாரின் முதுகில் அன்னம் தமிழில் அபிமானி தமிழ் வல்லவர் தக் படைத் துபசரித்தனர் . இதனை சூலி கிண கைலாசபுராணம் பாடியவர் . இவர் முதுகிற் சுடச்சுடவப் போதமைத்த பால செகராஜசேகரமாலை செய்வித்தவர் . இவர் டிசி றன்னைப் படைக்குங் கை என்ப காலம் முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன் தாற் காண்க . என்ப ர் . | சூலைரோகம் - இது உடல் கனத்துத் திமி செகராஜசேகான் - 1 . ஈழநாட்டரசன் ராய் விறுவிறுத்துப் பிடரியையும் பாதத் ' செகராஜசேகரமென்னுஞ் சோதிட நூல் தையும்பற்றி யிழுத்துக் கைகால் விரல்கள் இயற்றியவன் . பொருத்துக்கள் வீங்கி முடங்கி மலஞ்சிக் - 2 . சிங்கையாரியச் சக்கரவர்த்தியைக் கல் முதலிய குணங்களைத் தரும் . இது காண்க . வாதம் பித்தம் சிலேஷ்மம் திரிதோ | செக்கர்மேகக்குறி - மூலம் பரணி பூரட் ஷம் ஆமம் சர்க்கரா குன்மம் மேகம் டாதி பூராடம் இந்நாட்களில் இரத்தமேக முறிச்சூலை உலர் த்துச்சூலை நி தம்பச்சூலை முண்டாகில் ( ) நாட்களில் மழையுண் கறைச்சூலை சுரசூலை பக்கச்சூலை கருப் ' டாகும் . அசுவறியில் ( 6 ) ஆம் நாள் உத் பச்சூலை தூரச்சூலை சாத்யாசாத்யசூலை திராடத்து ( கக ) ஆம் நாள் உத்திரட்டா வாதவாயுச்சூலை வாதநீர்ச்சூலை வாத தியில் ( ) ஆம் நாள் கேட்டையில் ( ) சுரோணிதசூலை வாதபித் தசூலை சந்தி ஆம் நாள் அனுஷத்தில் ( 6 ) ஆம் நாள் வாதகுல சுக்லபிரமேகசூலை கிரந்திசூலை இவற்றில் மத்யானத்தில் இரத்தமேக மாம்சசூலை நீர்ச்சூலை விஷநீர்ச்சூலை முண்டாகில் மழை பெய்யும் . மத்யா எலும்புச்சூலை மூலபாண்டுச்சூலை விஷ னம் திருவாதிரையில் வெண்முகிலுண் பித்தசூலை வாதபாண்டுச்சூலை பித்த ' டாகில் ( ) ஆம் நாள் மழைபெய்யும் பாண்டுச்சூலை பாண்டுச்சூலை விஷபாண் ( விதானமாலை . ) இச்சூலை அஸ்திரசூலை சுரசூலை அண்ட செங்கட்சோழன் - சோழன் செங்களை வாயு அண்டச்சூலை பக்கசூலை அந்தர னுக்கு ஒரு பெயர் . வாயுச்கு லை எனப் பலவகை . | செங்கண்ணர் - செந்தாமரைக் கண்ணர்க் சூளாமணி - தோலாமொழித் தேவரியற் குக் குமார் இவர் குமார் போர்க்காரியார் றிய சிறு காப்பிய மைந்தனுள் ஒன்றாகிய ' நம்மாழ்வாருக்குப் பாட்டனுக்குத் தந்தை தமிழ் நூல் . இது திவட்டன் என்னும் செங்கண்ணனூர் - மதுரைச் செங்கண்ண இராச குமாரன் கதை . இது சொன்னோக் னார் என அகத்திற் கூறப்படுபவர் இவரே . கம் பொருணோக்கமுடையது . யாப்பருங் குறிஞ்சித்திணையைப் பாராட்டிப் பாடியுள் கலத்திற்குக் காட்டாக இதன் செய்யுள் | ளார் . இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கூறியிருத்தலால் இது ஒரு பழைய காவிய ( கஉஉ ) ஆம் பாடலொன்றும் அகத்தில் மாகும் . ஒன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத் உலை பாசுரசூலை அந்தர கண்ணா