அபிதான சிந்தாமணி

சூதரம் மூன்று 718 சூரதாசர் சூத்ரம்ழன்று - இது வாஸ்துபத சூத்திரம். ந்தனன். இந்தச் சந்ததியில் (50) ஆவது அது பர்யந்த சூத்ரம், விந்யாச சூத்ரம், சந்ததியில் பராந்தகச் சோழன் பிறந்தான், பரமாண சூத்ரம். இவை அளவைக்குரி இவன் நாசகன்னி மணந்த சோழனா யிருக் யன. இவற்றின் விரிவைக் காமிகாகமத் கலாம். இவன் தந்தை வீர ஆதித்த சோ தில் காண்க. ழன் என வுறையூர்ப்புராணங் கூறும். இவ சூத்ரவதியார் - சேனையர்கோன் திருத் னைக் குலோத்துங்க சோழன் எனவுங் கூறு தேவியார். இந்தம்மாள் ஆழ்வாராசாரியர் வார். களின் சரி தங்களைத் திருமகளிடம் கேட்ட சூரகேது - சந்திரகுலத்தரசனாகிய அஸ் தன் வர்கள். (அரிசமய தீபம்.) மாமன். | சூராபாயி - இவள் ஒரு புரோகித புத்ரி. சூரசேநம் - 1. மதுவனம், இது சத்துருக் இவளைத் தந்தை ஒரு வேதியனுக்கு நன் இலவணாசுரனைக் கொன்றபின் அந் மணஞ் செய்து கொடுத்தனன். இவளுக்கு நாட்டுக் கிட்ட பெயர். யமுனை நதிக் கருகி இளை மையிலேயே அரிபக்தி மிகுந்தது. லுள்ளது. அதனால் அரிநாமம் விடாது செபித்துவ '-2 The Kingdom of Wish, Madura ரும் காலையிலே மாமியார் வீட்டு மனிதர் was the Capital. வரவுபோக்கிருக்கக் கண்டு இனி மணமக சூாசேநர் - 1. யாதவ பேதம் னைச் சேரிற் கருவுண்டாம் பாசமதிக்கப் சூரசேநமகாராசா - குந்து தீர்த்தக்கரின் படும் அரிநாம மறந்து பந்தப்படுவோமே | தந்தை, தேவி ஸ்ரீகாந்தை. ன்று எண்ணி வீட்டை விட்டகன்று தன் சூாசேநன் - 1. குந்திபோஜன் வம்சத்தித் ஆபரணங்களைத் துள பவனத்திருந்த பாக பிறந்தவன், குந்தியின் தந்தை. வதர்க்குத் தானஞ்செய்து அங்கு அரித் 2. திராவிட தேசத்தில் மணிமுத்தா யானஞ் செய்யத் திருமால் தரிசனந்தந்து நதிக்கரையில் விருத்தாசல க்ஷேத்திரத்தில் இராதை குண்டத்திருக்கக் கட்டளையிட 'சிவாபூசாதுரந்தரனாயிருந்த அரசன் இவன் ஆண்டிருக்கையில் தகப்பன் தேடிச் தன் பரிவாரங்களுக்கும் சிவநாமமே தரித் சென்று மகள் தன் கோலத்தைக் கண்டு துச் சிவபதம் பெற்ற அரசன். (சிவ ரஹ.) அழைக்க மகள் , தகப்பனுக்குப் பிறவிக் 3. நிதந்துவின் குமரன், கடல் நீந்த உமக்கு இன்னும் தோன்றவில் 4. கார்த்தவீரியன் குமான். லையோவெனத் தந்தைக்கு நல்லறிவு பிற 5. சத்தருக்கன் குமரன், ந்து குமரியை நோக்கி நீ நமதில்லிடம் 6 மத்திய தேசத்தரசன். இந்திரனிடம் வந்து அரித்யானஞ் செய்கஎன அவ்வா புருசுண்டி மகாத்மியங் கேட்டவன். றே பெருமாள் கட்டளைப்படி சென்று 7. (சூ.) அரசன், காஞ்சநமாலையின் தியானித்துப் பஜனை செய்திருக்கையில் தந்தை. அரசன் கண்டு மோகித்துக் கவன்றனன். சூாணம் - பலவகை வேர்வித்துகளை பிடித்து அரசன் இவள் ஆற்றிற்கு அக்கரையிலிரு வடிகட்டி யுண்ணும் மருந்து வகை. ந்து இக்கரையிலிருக்கும் தன்னை வெள் சூாதாசர் - இவர் முன் ஜன்மத்தில் அக்கு ளத்தைக் கடந்துவர அழைத்ததாகக் கனாக் ரூரர். சத்தியபாமையைக் கண்ணன் நீ6 கண்டு கனவின் பயனைப் பெரியர்க்குக் கின தால் விசனமுற்ற சத்தியபாமை இல் கூறிப் பிறவிக்கடல் கடக்க உன்னாலா ரைவேண்ட இவர் கண்ணன் வேடம் சாது எனப் பிறவிக்கடல் கடக்கச் சூரா பூண்டு செல்லாநிற்கையில் அதைக்கண்ட பாயியையடைந்து உபதேசம் பெற்றனன். கண்ணன் குருடாகவெனச்சபிக்க அல் சூயை - சிவபக்தியால் புருஷனைக் கடந்த வாறே சூரகாசர் என்னும் பெயருடன் மது வள். மாநகரில் பிறந்து பஜனை செய்து கொன் சூரஆதித்த சோழன் - இவன் அரசர் சூளா டிருக்கையில் ஒருநாள் துவாரகையில் பெ மணிச் சோழன் சந்ததியிற் பிறந்து திரி ருமாள் சந்நதியில் பஜனை செய்கையி சிரா மலையில் தீர்த்தமாடவந்த நாககன்னி கண்கள் புலப்பட்டன, இவர் பெருமானை யரைத் தொடர்ந்து நாகலோகஞ் சென்று நோக்கி என்னை முன்போலவே கன் காந்திமதியெனனும் நாக கன்னிகையை ணில்லாமற் செய்க வென்றனர். ஒருநாள் மணந்து வெற்றிலை, செந்நெல், சிவலிங் அவந்திநகரத்தரசன் சபையில் தான்சேன் கம் கொண்டுவந்து பூமியல் பதித்து வாழ். என்னும் வித்துவான் தான் பாடுகையில் அ.
சூதரம் மூன்று 718 சூரதாசர் சூத்ரம்ழன்று - இது வாஸ்துபத சூத்திரம் . ந்தனன் . இந்தச் சந்ததியில் ( 50 ) ஆவது அது பர்யந்த சூத்ரம் விந்யாச சூத்ரம் சந்ததியில் பராந்தகச் சோழன் பிறந்தான் பரமாண சூத்ரம் . இவை அளவைக்குரி இவன் நாசகன்னி மணந்த சோழனா யிருக் யன . இவற்றின் விரிவைக் காமிகாகமத் கலாம் . இவன் தந்தை வீர ஆதித்த சோ தில் காண்க . ழன் என வுறையூர்ப்புராணங் கூறும் . இவ சூத்ரவதியார் - சேனையர்கோன் திருத் னைக் குலோத்துங்க சோழன் எனவுங் கூறு தேவியார் . இந்தம்மாள் ஆழ்வாராசாரியர் வார் . களின் சரி தங்களைத் திருமகளிடம் கேட்ட சூரகேது - சந்திரகுலத்தரசனாகிய அஸ் தன் வர்கள் . ( அரிசமய தீபம் . ) மாமன் . | சூராபாயி - இவள் ஒரு புரோகித புத்ரி . சூரசேநம் - 1 . மதுவனம் இது சத்துருக் இவளைத் தந்தை ஒரு வேதியனுக்கு நன் இலவணாசுரனைக் கொன்றபின் அந் மணஞ் செய்து கொடுத்தனன் . இவளுக்கு நாட்டுக் கிட்ட பெயர் . யமுனை நதிக் கருகி இளை மையிலேயே அரிபக்தி மிகுந்தது . லுள்ளது . அதனால் அரிநாமம் விடாது செபித்துவ ' - 2 The Kingdom of Wish Madura ரும் காலையிலே மாமியார் வீட்டு மனிதர் was the Capital . வரவுபோக்கிருக்கக் கண்டு இனி மணமக சூாசேநர் - 1 . யாதவ பேதம் னைச் சேரிற் கருவுண்டாம் பாசமதிக்கப் சூரசேநமகாராசா - குந்து தீர்த்தக்கரின் படும் அரிநாம மறந்து பந்தப்படுவோமே | தந்தை தேவி ஸ்ரீகாந்தை . ன்று எண்ணி வீட்டை விட்டகன்று தன் சூாசேநன் - 1 . குந்திபோஜன் வம்சத்தித் ஆபரணங்களைத் துள பவனத்திருந்த பாக பிறந்தவன் குந்தியின் தந்தை . வதர்க்குத் தானஞ்செய்து அங்கு அரித் 2 . திராவிட தேசத்தில் மணிமுத்தா யானஞ் செய்யத் திருமால் தரிசனந்தந்து நதிக்கரையில் விருத்தாசல க்ஷேத்திரத்தில் இராதை குண்டத்திருக்கக் கட்டளையிட ' சிவாபூசாதுரந்தரனாயிருந்த அரசன் இவன் ஆண்டிருக்கையில் தகப்பன் தேடிச் தன் பரிவாரங்களுக்கும் சிவநாமமே தரித் சென்று மகள் தன் கோலத்தைக் கண்டு துச் சிவபதம் பெற்ற அரசன் . ( சிவ ரஹ . ) அழைக்க மகள் தகப்பனுக்குப் பிறவிக் 3 . நிதந்துவின் குமரன் கடல் நீந்த உமக்கு இன்னும் தோன்றவில் 4 . கார்த்தவீரியன் குமான் . லையோவெனத் தந்தைக்கு நல்லறிவு பிற 5 . சத்தருக்கன் குமரன் ந்து குமரியை நோக்கி நீ நமதில்லிடம் 6 மத்திய தேசத்தரசன் . இந்திரனிடம் வந்து அரித்யானஞ் செய்கஎன அவ்வா புருசுண்டி மகாத்மியங் கேட்டவன் . றே பெருமாள் கட்டளைப்படி சென்று 7 . ( சூ . ) அரசன் காஞ்சநமாலையின் தியானித்துப் பஜனை செய்திருக்கையில் தந்தை . அரசன் கண்டு மோகித்துக் கவன்றனன் . சூாணம் - பலவகை வேர்வித்துகளை பிடித்து அரசன் இவள் ஆற்றிற்கு அக்கரையிலிரு வடிகட்டி யுண்ணும் மருந்து வகை . ந்து இக்கரையிலிருக்கும் தன்னை வெள் சூாதாசர் - இவர் முன் ஜன்மத்தில் அக்கு ளத்தைக் கடந்துவர அழைத்ததாகக் கனாக் ரூரர் . சத்தியபாமையைக் கண்ணன் நீ6 கண்டு கனவின் பயனைப் பெரியர்க்குக் கின தால் விசனமுற்ற சத்தியபாமை இல் கூறிப் பிறவிக்கடல் கடக்க உன்னாலா ரைவேண்ட இவர் கண்ணன் வேடம் சாது எனப் பிறவிக்கடல் கடக்கச் சூரா பூண்டு செல்லாநிற்கையில் அதைக்கண்ட பாயியையடைந்து உபதேசம் பெற்றனன் . கண்ணன் குருடாகவெனச்சபிக்க அல் சூயை - சிவபக்தியால் புருஷனைக் கடந்த வாறே சூரகாசர் என்னும் பெயருடன் மது வள் . மாநகரில் பிறந்து பஜனை செய்து கொன் சூரஆதித்த சோழன் - இவன் அரசர் சூளா டிருக்கையில் ஒருநாள் துவாரகையில் பெ மணிச் சோழன் சந்ததியிற் பிறந்து திரி ருமாள் சந்நதியில் பஜனை செய்கையி சிரா மலையில் தீர்த்தமாடவந்த நாககன்னி கண்கள் புலப்பட்டன இவர் பெருமானை யரைத் தொடர்ந்து நாகலோகஞ் சென்று நோக்கி என்னை முன்போலவே கன் காந்திமதியெனனும் நாக கன்னிகையை ணில்லாமற் செய்க வென்றனர் . ஒருநாள் மணந்து வெற்றிலை செந்நெல் சிவலிங் அவந்திநகரத்தரசன் சபையில் தான்சேன் கம் கொண்டுவந்து பூமியல் பதித்து வாழ் . என்னும் வித்துவான் தான் பாடுகையில் .