அபிதான சிந்தாமணி

சூதன 717| சூத்த பாம்பைக ணங்களை யோதினவர். இவர் ஆச்சிரமத் சூத்திரதருமம் - வேதசாத்திரமறிந்த வேதி துப் பாண்டவர் சிலநாள் தங்கியிருந்தனர். யனுக்குச் சிசுரூஷை செய்வதே இவனுக்கு உதங்கனைக் காண்க. மோகத்தைத் தரும். இவன் உள்ளும் 2. பிரமன் யாகஞ்செய்கையில் அக்கும் பறமும் பரிசுத்தனாய் உயர்ந்த குலத்தவ பத்திருந்து பிறந்தவர். இவர்க்குப் பிரமன் னைக் கொடுமையாகப் பேசாமல் முதல் புராணங்கூறினவன். (பிரம்மகைவர்த்தம்.) மூன்று வருணத்தார்க்கும் எவல்செய்து 3. நின்றேத்துவோர். கொண்டு அகங்காரமில்லா திருப்பவன் சூதன்-1. மன்னவன், பிராமணப் பெண்ணி சூத்திரனாவான். னைப் புணரப்பிறந்தவன், தேரோட்டுவோ சூத்திரம் - 1. குறுகிய செய்யுட்களில் பல ன், மந்திரித்தொழில் செய்வோன். (மனு.) வகை யகன்ற பொருள்களைச் செவ்வை 2. விஸ்வாமித்திர புத்திரன். யாக அடக்கி இனிதாக அப் பொருள் சூதாடிக்கெட்டோர் - நளன், தருமபுத்தி விளங்கத் திட்பம் நுட்பம் சிறந்து வருவ ரன் முதலியோர். (சச்சநீதி.) தாம். சூதிகாக்கிருகம் - அச்சுவினி, ரோகிணி, 2. சிறிய கண்ணாடியில் பெரிய தேகங் மிருகசீரிஷம், புநர்பூசம், உத்தாம், அத் களின் உரு செவ்வையாகச்செறிந்து இனி தம், சித்திரை, சுவாதி, அனுஷம், உத்தி 'தாக விளங்குதல் போல், சில எழுத்தா ராடம், திருவோணம், உத்தரட்டாதி, ரே வான செய்யுட்களில் பல் பொருள்களை வதிகளிலே திங்கள், வியாழன், வெள்ளி, யடக்கத் திண்மை நுண்மையுடன் நிலவு சனிவாரோ தயங்களில் ; கும்பம், விருச்சி வது. (நன்-பா) கம், ஒழிந்த லக்கினங்களில் ; இருத்தை 3. இது ஆறு வகைப்படும், பெயர்ச்சூத் ஒழிந்த திதிகளில் சுபகிரகங்கள் நோக்க, திரம், விதிச்சூத்திரம் விலக்கியற்சூத்திரம், அஷ்டமசுத்தியாகப் பிள்ளை பெறுதற்கு நிலயச்சூத்திரம், அதிகாரச்சூத்திரம், ஞாப இடம் உண்டாக்கி அதில் கர்ப்பஸ்தரி கச்சூத்திரம். பெயர்ச்சூத்திரம்-இலக்கணங் பிரவேசிக்கவேண்டும். கட் குபகாரமாக இதற்கிது பெயரென்பது சூத்திரகன் - 1. விதிசையென்ற நகரின் விதிச்சூத்திரம் - முன்னில்லதனை மொழி அரசன் சந்திராபீடனாகத் தோன்றினவன் வது ; விலக்கியற்சூத்திரம் - பொதுவகை இவனே. யால் விதித்ததனை மறுப்பது , நியமச்சூக் 2. (சூ.) பிரசேநசித் குமரன். திரம் - முன்னொரு வகையாள் முடிந்தத 3. மக ததேசாதிபதியாகிய சுசர்மன் னைப் பின்னும் எடுத்து விதிமுகத்தான் சகோதரன், இவன் சகோதரனாகிய சுசர் விலக்குவதும், விலக்கும் வகையான் விதிப் மனைக் கொன்று அரசாட்சி கொண்டவன், பதும் ஆம்; அதிகாரச்சூத்திர - ஆற்றொ சூத்திரங்கள் - இது சுபாசுபகர்மங்களின் முக்கு முதலிய சூத்திரநிலையுள் ஒன்றேற் பொருட்டு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் விதிக கும் வகையால் இயை பொருள் விளைப் எடங்கிய நூல்கள், அவை பதிமனண் பது ; ஞாபகசூத்தாம் - எளிதுஞ் சிறிது வகை : போதாயனம், ஆபஸ்தம்பம், சத்ய மாக இயற்றற்பால தனை அரிதும் பெரிது ஷாடம், திராஹ்யாயனம், அகஸ்தியசா மாக இயற்றிப் பிறிதொரு பொருளை கல்யம், ஆச்வலாயனம், சாம்பவீயம், காத் யறிவிப்பது. யாயனம், வைகானஸம், சௌனகீயம், சூத்திரநிலைகள் - 1. பிண்டமாகக் கூறலா பாரத்வாஜம், அக்கிவைச்யம், ஜைமினீ கிய பிண்ட சூத்ரம், தொகுத்துக் கூறலா யம், வா தூலம், மாத்யந் தினம், கௌண் கிய தொகைச்சூதரம், வகுத்துக்கூறும் டின்யம், கௌ வீதகம், ஹிரண்ய கேசி, வகைச்சூத்தியம், இது இதைக் குறித்த இவை செய்தோரால் பெயர்பெற்றவை. தெனக் கூறும் குறிச்சூத்தரம், செய்கை சூத்திரசாதனி - ஒரு பிறப்பில் சூத்திரன் யைக்கூறும் செய்கைசூத்திரம் மேற்கூறிய யிருந்து, தீயபாவத்தால் புழுவாய்ப் பிற வகைகளைக் கொண்டு இவற்றின் புறத்தை ந்து வியாசரால் அவ்வுரு நீங்கி முறையே, அடையும் புறனடைச் சூத்திரம் என்பன. புலையன், சூத்திரன், அரசனாய், யுத்த நன் - பா ) முனையிலிருந்து பிராமணன் வீட்டிற் பிற 2. ஆமெழுக்கு, சிங்கநோக்கம், தவ ந்து அவ்வியேய மகருஷியாய்த் தேவர் ளைப்பாய்ச்சல் பருந்தின் வீழ்ச்சி என்பன. வணங்க இருந்தவன். (பாரதம்.) (கன் - பா.)
சூதன 717 | சூத்த பாம்பைக ணங்களை யோதினவர் . இவர் ஆச்சிரமத் சூத்திரதருமம் - வேதசாத்திரமறிந்த வேதி துப் பாண்டவர் சிலநாள் தங்கியிருந்தனர் . யனுக்குச் சிசுரூஷை செய்வதே இவனுக்கு உதங்கனைக் காண்க . மோகத்தைத் தரும் . இவன் உள்ளும் 2 . பிரமன் யாகஞ்செய்கையில் அக்கும் பறமும் பரிசுத்தனாய் உயர்ந்த குலத்தவ பத்திருந்து பிறந்தவர் . இவர்க்குப் பிரமன் னைக் கொடுமையாகப் பேசாமல் முதல் புராணங்கூறினவன் . ( பிரம்மகைவர்த்தம் . ) மூன்று வருணத்தார்க்கும் எவல்செய்து 3 . நின்றேத்துவோர் . கொண்டு அகங்காரமில்லா திருப்பவன் சூதன் - 1 . மன்னவன் பிராமணப் பெண்ணி சூத்திரனாவான் . னைப் புணரப்பிறந்தவன் தேரோட்டுவோ சூத்திரம் - 1 . குறுகிய செய்யுட்களில் பல ன் மந்திரித்தொழில் செய்வோன் . ( மனு . ) வகை யகன்ற பொருள்களைச் செவ்வை 2 . விஸ்வாமித்திர புத்திரன் . யாக அடக்கி இனிதாக அப் பொருள் சூதாடிக்கெட்டோர் - நளன் தருமபுத்தி விளங்கத் திட்பம் நுட்பம் சிறந்து வருவ ரன் முதலியோர் . ( சச்சநீதி . ) தாம் . சூதிகாக்கிருகம் - அச்சுவினி ரோகிணி 2 . சிறிய கண்ணாடியில் பெரிய தேகங் மிருகசீரிஷம் புநர்பூசம் உத்தாம் அத் களின் உரு செவ்வையாகச்செறிந்து இனி தம் சித்திரை சுவாதி அனுஷம் உத்தி ' தாக விளங்குதல் போல் சில எழுத்தா ராடம் திருவோணம் உத்தரட்டாதி ரே வான செய்யுட்களில் பல் பொருள்களை வதிகளிலே திங்கள் வியாழன் வெள்ளி யடக்கத் திண்மை நுண்மையுடன் நிலவு சனிவாரோ தயங்களில் ; கும்பம் விருச்சி வது . ( நன் - பா ) கம் ஒழிந்த லக்கினங்களில் ; இருத்தை 3 . இது ஆறு வகைப்படும் பெயர்ச்சூத் ஒழிந்த திதிகளில் சுபகிரகங்கள் நோக்க திரம் விதிச்சூத்திரம் விலக்கியற்சூத்திரம் அஷ்டமசுத்தியாகப் பிள்ளை பெறுதற்கு நிலயச்சூத்திரம் அதிகாரச்சூத்திரம் ஞாப இடம் உண்டாக்கி அதில் கர்ப்பஸ்தரி கச்சூத்திரம் . பெயர்ச்சூத்திரம் - இலக்கணங் பிரவேசிக்கவேண்டும் . கட் குபகாரமாக இதற்கிது பெயரென்பது சூத்திரகன் - 1 . விதிசையென்ற நகரின் விதிச்சூத்திரம் - முன்னில்லதனை மொழி அரசன் சந்திராபீடனாகத் தோன்றினவன் வது ; விலக்கியற்சூத்திரம் - பொதுவகை இவனே . யால் விதித்ததனை மறுப்பது நியமச்சூக் 2 . ( சூ . ) பிரசேநசித் குமரன் . திரம் - முன்னொரு வகையாள் முடிந்தத 3 . மக ததேசாதிபதியாகிய சுசர்மன் னைப் பின்னும் எடுத்து விதிமுகத்தான் சகோதரன் இவன் சகோதரனாகிய சுசர் விலக்குவதும் விலக்கும் வகையான் விதிப் மனைக் கொன்று அரசாட்சி கொண்டவன் பதும் ஆம் ; அதிகாரச்சூத்திர - ஆற்றொ சூத்திரங்கள் - இது சுபாசுபகர்மங்களின் முக்கு முதலிய சூத்திரநிலையுள் ஒன்றேற் பொருட்டு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் விதிக கும் வகையால் இயை பொருள் விளைப் எடங்கிய நூல்கள் அவை பதிமனண் பது ; ஞாபகசூத்தாம் - எளிதுஞ் சிறிது வகை : போதாயனம் ஆபஸ்தம்பம் சத்ய மாக இயற்றற்பால தனை அரிதும் பெரிது ஷாடம் திராஹ்யாயனம் அகஸ்தியசா மாக இயற்றிப் பிறிதொரு பொருளை கல்யம் ஆச்வலாயனம் சாம்பவீயம் காத் யறிவிப்பது . யாயனம் வைகானஸம் சௌனகீயம் சூத்திரநிலைகள் - 1 . பிண்டமாகக் கூறலா பாரத்வாஜம் அக்கிவைச்யம் ஜைமினீ கிய பிண்ட சூத்ரம் தொகுத்துக் கூறலா யம் வா தூலம் மாத்யந் தினம் கௌண் கிய தொகைச்சூதரம் வகுத்துக்கூறும் டின்யம் கௌ வீதகம் ஹிரண்ய கேசி வகைச்சூத்தியம் இது இதைக் குறித்த இவை செய்தோரால் பெயர்பெற்றவை . தெனக் கூறும் குறிச்சூத்தரம் செய்கை சூத்திரசாதனி - ஒரு பிறப்பில் சூத்திரன் யைக்கூறும் செய்கைசூத்திரம் மேற்கூறிய யிருந்து தீயபாவத்தால் புழுவாய்ப் பிற வகைகளைக் கொண்டு இவற்றின் புறத்தை ந்து வியாசரால் அவ்வுரு நீங்கி முறையே அடையும் புறனடைச் சூத்திரம் என்பன . புலையன் சூத்திரன் அரசனாய் யுத்த நன் - பா ) முனையிலிருந்து பிராமணன் வீட்டிற் பிற 2 . ஆமெழுக்கு சிங்கநோக்கம் தவ ந்து அவ்வியேய மகருஷியாய்த் தேவர் ளைப்பாய்ச்சல் பருந்தின் வீழ்ச்சி என்பன . வணங்க இருந்தவன் . ( பாரதம் . ) ( கன் - பா . )