அபிதான சிந்தாமணி

சுனையன் - 716 சூதர் சுனையன் -1. பாரிபிப் பிலவன் குமான். சூசி - வீமனுடன் போர்புரிந்த வீரன். துரி இவன் குமரன் மேதாவி. யோ தனன் தம்பி. 2. ஒரு காந்தருவன், அவீக்ஷித்தைக் சூடாமணி உள்ளழடையான் - மண்டல காண்க, புருடன் இயற்றிய சோதிட நூல். சுஷத்திரன் - கோசல தேசாதிபதியின் புச் சூடாமணி நிகண்டு - ஒரு தமிழ் நூல். திரன் (பா-து.) தெய்வப் பெயர்த் தொகுதிமுதல் பன்னி சுஷேணன் - 1 ஜமதக்னி புத்திரன். ரண்டு தொகுதிகளை யுடையது. திவாக 2. திருதராஷ்டிர புத்திரன். ரத்திற்கும், பிங்கலத்திற்கும் வழி நூலாக 3. கர்ன புத்திரன். வுள்ளது. இந்நூலாசிரியர் வீரபுரத்திலி 4. ஒரு சர்ப்ப ம். ருந்த மண்டல புருடர். 5. துர்யோ தனனைச் சேர்ந்த ஒரு க்ஷத் சூடாலை - இவள் ஞானி, இவள் ஞானம் திரியன், பெற்றுச் சிகித்து வசனாகிய தன்னாயகனுக் 6 விருஷ்டிமான் குமரன், இவன் கும குப் போதிக்க, வனஞ்சென்ற நாயனி என் சுதேன். டம், கடன் என்னும் தேவகுமரனாய்ச் சுஷழனா -1. சூர்யகிரணத்தொன்று, சென்று அரசனுக்கு ஞானோபதேசஞ் 2. ஒரு தீர்த்த ம். செய்து சமாதியிலிருத்தி, மீண்டும் பெண் சுஹஷாபக்தர் - அமாதாபாத் (Ahmada ணுருக்கொண்டு மதனிகை யென்னும் bad) எனும் ஊரில் பேடியுருக்கொண்டு பெயருடன் அரசனை மணந்து அவனைச் பெருமாளைத் தியானித்திருந்த பக்தர். சோதிக்கச் சோரத்தனஞ் செய்ய அரசன் இவர் இருந்த நாட்டில் மழையிலாது குடி சித்தசலன மில்லா திருக்கக் கண்டு தன் கள் வருந்த அரசன் தெய்வத்தை யெண் நிசவருக்காட்டி அரசனைப் பிரியாதிருந்து ணித் தவம்புரியப் பெருமாள் அரசன் கன முத்தியடைந்தவள். (ஞானவாசிட்டம்.) விடைத் தோன்றிச் சுஹஷாபக்தரை சூடிக்கொடுத்தாள் - ஆண்டாளைக் காண்க. வேண்டிக்கேள் மழை வருஷக்கும் என்று இவளருளியவை திருப்பாவை, நாச்சியார் மறைந்தனர். அரசன் விழித்து மந்திரிக திருமொழி. ளுடன் ஆராய்ந்து பக்தரை யடைந்து சூதகம் - (ரு). ஜநநாசூசம், மாணாசூசம், பணிந்து வேண்டப் பக்தர் அரசன் கூறிய சூதசம்மிதை -இது விபூதி, ருத்ராக்ஷம், தைப் பெருமாளுக்கு முறையிட்டு வேண் பஞ்சாக்ஷரம், சிவபூசை, சிவதானமகிமை, டவும் பெருமாள் மழைபொழிவிக்கா திருந் ஸ் தலவிசேஷமகிமை இவைகளைச் சிறப் தனர். அதனால் பக்தர் வருந்தித் தரம் பாகக் கூறும். இது தமிழில் தேவராசப் அணிந்திருந்த மூக்குத் தியையும் கைவளை பிள்ளை யென்பவரால் மொழிபெயர்க்கப் யையும் உடைக்கத் தொடங்கு கையில் 'மூ வருடிக்க அரசன் களிததுப பக சூதபுதான் - கர்ணன். தருக்குப் பொருள் தரப் பக்தர் மறுத்துச் சூதமாகதர் - அரசரைக் களிப்பிக்கப் பாடு சமாதிக்குழி செய்யக் கூறி அதிலி றங்கப் 'வோர். பிருது வின் யாகசுத்திகாலத்தில் பெருமாள் திருவடியடைந்தவர். பிறந்தவர். சூதா-1. (சூ) உரோமஹருஷணர் குமார், வியாசர் மாணாக்கர், சூத்திரர். இவர் ஒரு முறை புராணபடனஞ் செய்யுங்கால் பல ராமரைக் கண்டெழாது இறுமாந்திருந்த சூக்குமர் - அஷ்டவித்தியேசுரரில் ஒருவர். காரணத்தால் பலராமரா லுயிரிழந்து இரு சூக்குமை - சிவசூர்யத்தானத்தமருஞ்சத்தி. டிகள் வேண்டுகோளால் மீண்டும் உயிர்ப் சூக்தி - சத்தியன் தேவி, இவளில்லா விடத் பிக்கப் பெற்றவர். (இவரைக் கொன்ற துப் பாந்தவ்யமில்லை, காரணத்தால் பலராமரைப் பிரமகத்தியற் சூசகன் - பிறர் குற்றங்களைக் கண்டு கூறு றியது). உக்கிரசிரவசு என்னும் பெயரும் தற்பொருட்டு அரசனால் நியமிக்கப்பட்ட பெற்றனர். இவர் திரையாரணி முதலிய வனாய் அங்ஙனமே அக்குற்றங்களை யறிந்து அறுவரிடத்தும் ஆறு சங்கிதைகளைக் கற் அரசற்கு அறிவிப்பவன். (சுக்ரரீதி.) றுச் சுகரிடம் நான்கு மூலசங்கிதைகளைக் சூசமி - அநுகிலா தன் தேவி. கற்றவர். சௌநகாதி முனிவர்க்குப் புரா - சூ
சுனையன் - 716 சூதர் சுனையன் - 1 . பாரிபிப் பிலவன் குமான் . சூசி - வீமனுடன் போர்புரிந்த வீரன் . துரி இவன் குமரன் மேதாவி . யோ தனன் தம்பி . 2 . ஒரு காந்தருவன் அவீக்ஷித்தைக் சூடாமணி உள்ளழடையான் - மண்டல காண்க புருடன் இயற்றிய சோதிட நூல் . சுஷத்திரன் - கோசல தேசாதிபதியின் புச் சூடாமணி நிகண்டு - ஒரு தமிழ் நூல் . திரன் ( பா - து . ) தெய்வப் பெயர்த் தொகுதிமுதல் பன்னி சுஷேணன் - 1 ஜமதக்னி புத்திரன் . ரண்டு தொகுதிகளை யுடையது . திவாக 2 . திருதராஷ்டிர புத்திரன் . ரத்திற்கும் பிங்கலத்திற்கும் வழி நூலாக 3 . கர்ன புத்திரன் . வுள்ளது . இந்நூலாசிரியர் வீரபுரத்திலி 4 . ஒரு சர்ப்ப ம் . ருந்த மண்டல புருடர் . 5 . துர்யோ தனனைச் சேர்ந்த ஒரு க்ஷத் சூடாலை - இவள் ஞானி இவள் ஞானம் திரியன் பெற்றுச் சிகித்து வசனாகிய தன்னாயகனுக் 6 விருஷ்டிமான் குமரன் இவன் கும குப் போதிக்க வனஞ்சென்ற நாயனி என் சுதேன் . டம் கடன் என்னும் தேவகுமரனாய்ச் சுஷழனா - 1 . சூர்யகிரணத்தொன்று சென்று அரசனுக்கு ஞானோபதேசஞ் 2 . ஒரு தீர்த்த ம் . செய்து சமாதியிலிருத்தி மீண்டும் பெண் சுஹஷாபக்தர் - அமாதாபாத் ( Ahmada ணுருக்கொண்டு மதனிகை யென்னும் bad ) எனும் ஊரில் பேடியுருக்கொண்டு பெயருடன் அரசனை மணந்து அவனைச் பெருமாளைத் தியானித்திருந்த பக்தர் . சோதிக்கச் சோரத்தனஞ் செய்ய அரசன் இவர் இருந்த நாட்டில் மழையிலாது குடி சித்தசலன மில்லா திருக்கக் கண்டு தன் கள் வருந்த அரசன் தெய்வத்தை யெண் நிசவருக்காட்டி அரசனைப் பிரியாதிருந்து ணித் தவம்புரியப் பெருமாள் அரசன் கன முத்தியடைந்தவள் . ( ஞானவாசிட்டம் . ) விடைத் தோன்றிச் சுஹஷாபக்தரை சூடிக்கொடுத்தாள் - ஆண்டாளைக் காண்க . வேண்டிக்கேள் மழை வருஷக்கும் என்று இவளருளியவை திருப்பாவை நாச்சியார் மறைந்தனர் . அரசன் விழித்து மந்திரிக திருமொழி . ளுடன் ஆராய்ந்து பக்தரை யடைந்து சூதகம் - ( ரு ) . ஜநநாசூசம் மாணாசூசம் பணிந்து வேண்டப் பக்தர் அரசன் கூறிய சூதசம்மிதை - இது விபூதி ருத்ராக்ஷம் தைப் பெருமாளுக்கு முறையிட்டு வேண் பஞ்சாக்ஷரம் சிவபூசை சிவதானமகிமை டவும் பெருமாள் மழைபொழிவிக்கா திருந் ஸ் தலவிசேஷமகிமை இவைகளைச் சிறப் தனர் . அதனால் பக்தர் வருந்தித் தரம் பாகக் கூறும் . இது தமிழில் தேவராசப் அணிந்திருந்த மூக்குத் தியையும் கைவளை பிள்ளை யென்பவரால் மொழிபெயர்க்கப் யையும் உடைக்கத் தொடங்கு கையில் ' மூ வருடிக்க அரசன் களிததுப பக சூதபுதான் - கர்ணன் . தருக்குப் பொருள் தரப் பக்தர் மறுத்துச் சூதமாகதர் - அரசரைக் களிப்பிக்கப் பாடு சமாதிக்குழி செய்யக் கூறி அதிலி றங்கப் ' வோர் . பிருது வின் யாகசுத்திகாலத்தில் பெருமாள் திருவடியடைந்தவர் . பிறந்தவர் . சூதா - 1 . ( சூ ) உரோமஹருஷணர் குமார் வியாசர் மாணாக்கர் சூத்திரர் . இவர் ஒரு முறை புராணபடனஞ் செய்யுங்கால் பல ராமரைக் கண்டெழாது இறுமாந்திருந்த சூக்குமர் - அஷ்டவித்தியேசுரரில் ஒருவர் . காரணத்தால் பலராமரா லுயிரிழந்து இரு சூக்குமை - சிவசூர்யத்தானத்தமருஞ்சத்தி . டிகள் வேண்டுகோளால் மீண்டும் உயிர்ப் சூக்தி - சத்தியன் தேவி இவளில்லா விடத் பிக்கப் பெற்றவர் . ( இவரைக் கொன்ற துப் பாந்தவ்யமில்லை காரணத்தால் பலராமரைப் பிரமகத்தியற் சூசகன் - பிறர் குற்றங்களைக் கண்டு கூறு றியது ) . உக்கிரசிரவசு என்னும் பெயரும் தற்பொருட்டு அரசனால் நியமிக்கப்பட்ட பெற்றனர் . இவர் திரையாரணி முதலிய வனாய் அங்ஙனமே அக்குற்றங்களை யறிந்து அறுவரிடத்தும் ஆறு சங்கிதைகளைக் கற் அரசற்கு அறிவிப்பவன் . ( சுக்ரரீதி . ) றுச் சுகரிடம் நான்கு மூலசங்கிதைகளைக் சூசமி - அநுகிலா தன் தேவி . கற்றவர் . சௌநகாதி முனிவர்க்குப் புரா - சூ