அபிதான சிந்தாமணி

சுவேதாச்சுவன் 715 சுனாமா னெனப் பெயர்பெற்றுப் பின் சிவமூர்த்தி சுவேலம் - இலங்கையிலுள்ள பர்வதம், யைத் தரிசித்து அவரால் சுதபன் எனும் | இலங்கைப்பட்டணத்தைக் காண இராம பெயரையும் நந்திதேவர் பதத்தையும் மூர்த்தி இதன் மீது ஏறினர். பெற்றவன். சுவை - (சூ.) இனிப்பு, கைப்பு, உவர்ப்பு, 13. ஆநர்த்த தேசாதிபதி, மகாபாதகங் துவர்ப்பு, கார்ப்பு, புளிப்பு. களைச்செய்து நோய் கொண்டானாய் நாட் சுவையணி - உண்ணிகழுந் தன்மை புறத் டைவிட் டகன்று தீர்த்தஸ்நாநத்தால் புனி துப் புலனாய் விளங்க எட்டு வகைப்பட்ட தனாய் நல்லுலகடைந்தவன், மெய்ப்பாட்டாலும் நடப்பது. இது வீரம், 14. பாண்டி நாட்டு ஒரு வேதியன் அச்சம், இழிப்பு, வியப்பு, காமம், அவ இவன் வற்சருஷிகோத்திரத்திற் பிறந்த லம், உருத்திரம், நகை என எண்வகைப் வன், இவன் மகாபா தான் தான் தீயவழி படும். யில் தேடிய பொருள்களைப் பத்திரப் சுவைரிணிகள் -- ஒருவகைப் பாதாளத்தி படுத்தி மீண்டும் பொருள் தேட மனங் | லுள்ள கன்னியர் : சுபலன் முகத்துதித்த கொண்டு தன் புத்திரர் நால்வரில் கடை வர்கள், இவர்கள் தங்கள் சாதியிலேயே சிப் புத்திரனை அழைத்துக்கொண்டு அவ விபசாரஞ் செய்பவர். னுக்கு உபநயனஞ் செய்ய வேண்டுமென்று சுவ்யாதன் - இவன் ஒரு வேடன், வழிப் பல இடங்களில் பிக்ஷையேற்று வில்வா போக்கர்களை ஹா ஹா எனும் சபதத்தால் ரண்ய மடைந்தனன். அவ்விடத்தில் (கொல் கொல் எனும் சொல்லால்) கூறிக் பிள்ளை பாம்புகடித்திறக்கப் பிள்ளையை கொன்று வழிமறித்துத் தின்று வாணாள் விருத்தப் பிரயாகையில் நீராட்டி வில் கழித்து வந்து ஆயுண் முடிவில் யமபடர் வாரண்யத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் சிவ இழுத்துச் சென்று யமபுரஞ் சேர்த்தனர். மூர்த்தியிடம் என் குமானை உயிர்ப்பிக்கின் அவ்வளவில் சிவகணத்தவர் யமபடரை நான் தேடிய பொருள்களைக் கொடுத்து மறித்து வேடன் தன்னாட்களில் ஹா ஹா விடுகிறேன் என் றனன். சிவமூர்த்தி அப் மந்திரங் கூறினனாதலின் அவனைக் கயி பிள்ளையை எழுப்பச் சுவே தன் தான் லைக்கழைத்துச் செல்வோம் எனக் கூறிக் தேடிய பொருள்களைச் சிவபணி விடை கைலை கொண்டு சேர்த்தனர். (ஆதித்ய க்கு அளித்தனன். புராணம்.) 15. திக்யானைகளில் ஒனறு. சுழிதளம் - சித்திர கவியிலொன்று. எட் சுவேதாச்சுவன் - சுசீலனுக்குச் சிவமந் | டெழுத்தாய் நான்கு வரியும் முற்றுப் திரங் கற்பித்த ஒரு சிவயோகி. பெற்ற பாட்டு, இது முதலு மீறும் சுழி சுவேதாரண்யர் - பட்டணத்தடிகளுக்கு த்து வாசித்தாலும் அப் பாட்டே வருவது. | சுனகன் - யவனபுத்திரனாகிய பிரமதன் புத் ஒரு பெயர். | திரன் தாய் கிருதாச்சி பாரியை மேனை கை சுவேதி - சுகேதுவின் மனைவி, இவள் கண யின் புத்திரியும், ஸ்துலகேச ரிஷியினால் வன், நாடிழந்து காட்டிற்செல்ல இவளும் போஷிக்கப்பட்டவளுமான பிரமது வரை உடன் சென்று வருந்துகையில் ஆங்காஸ சந்திரவம்சத்துக் கிருத்ஸம தன் புத்திரன். முனிவர் இவாது வருத்தத்தை யெணணி சுனச்சகன் - நாய்களுக்குத் துணையாயிரும் நவராத்திரிவிரத மனுட்டிக்கச் செய்தனர். - பார்க்குத் துணையானவன். யாது தானி அந்த அநுட்டான பலத்தால் சூரியகேது யைக் காண்க. என்னும் ஒரு புத்திரன் இவளிடமுதித்து து சுனச்சேபன் - அசீகிர்தன் குமரன், இவன் இழந்த நாட்டினைச் செயிக்கச் சுகமடைந் தந்தை இவனை அரிச்சந்திரன் செய்த புரு தவள். | ஷமேதயாகத்திற்கு விற்க விச்வாமித்தி சுவேதை - 1. காசிபர் பெண், திக்கசங்க சரைக் கண்டு குறையிரந்து அவரால் காக் ளைப் பெற்றவள். கப்பட்டவன். இவனே விச்வாமித்திர 2. (சங்.) நிகும்பன் பாரி, குமரன் அர பால் ஜ்யேஷ்டனாகக் கொள்ளப்பட்டவன். சர்மீளி. இவனுக்குத் தேவராதன் எனவும் பார்க் சுவேஷை - பரீட்சித்தின் பாரியை. இவ கவன் எனவும் பெயர். ளுக்கு வாகுகை என்றும் பெயர். புத்திரன் சுனக்ஷத்ரன் - (சூ) மனுதேவன் குமரன். பீமசேனன். சுனுமா - உக்கிர சோன் குமரன்,
சுவேதாச்சுவன் 715 சுனாமா னெனப் பெயர்பெற்றுப் பின் சிவமூர்த்தி சுவேலம் - இலங்கையிலுள்ள பர்வதம் யைத் தரிசித்து அவரால் சுதபன் எனும் | இலங்கைப்பட்டணத்தைக் காண இராம பெயரையும் நந்திதேவர் பதத்தையும் மூர்த்தி இதன் மீது ஏறினர் . பெற்றவன் . சுவை - ( சூ . ) இனிப்பு கைப்பு உவர்ப்பு 13 . ஆநர்த்த தேசாதிபதி மகாபாதகங் துவர்ப்பு கார்ப்பு புளிப்பு . களைச்செய்து நோய் கொண்டானாய் நாட் சுவையணி - உண்ணிகழுந் தன்மை புறத் டைவிட் டகன்று தீர்த்தஸ்நாநத்தால் புனி துப் புலனாய் விளங்க எட்டு வகைப்பட்ட தனாய் நல்லுலகடைந்தவன் மெய்ப்பாட்டாலும் நடப்பது . இது வீரம் 14 . பாண்டி நாட்டு ஒரு வேதியன் அச்சம் இழிப்பு வியப்பு காமம் அவ இவன் வற்சருஷிகோத்திரத்திற் பிறந்த லம் உருத்திரம் நகை என எண்வகைப் வன் இவன் மகாபா தான் தான் தீயவழி படும் . யில் தேடிய பொருள்களைப் பத்திரப் சுவைரிணிகள் - - ஒருவகைப் பாதாளத்தி படுத்தி மீண்டும் பொருள் தேட மனங் | லுள்ள கன்னியர் : சுபலன் முகத்துதித்த கொண்டு தன் புத்திரர் நால்வரில் கடை வர்கள் இவர்கள் தங்கள் சாதியிலேயே சிப் புத்திரனை அழைத்துக்கொண்டு அவ விபசாரஞ் செய்பவர் . னுக்கு உபநயனஞ் செய்ய வேண்டுமென்று சுவ்யாதன் - இவன் ஒரு வேடன் வழிப் பல இடங்களில் பிக்ஷையேற்று வில்வா போக்கர்களை ஹா ஹா எனும் சபதத்தால் ரண்ய மடைந்தனன் . அவ்விடத்தில் ( கொல் கொல் எனும் சொல்லால் ) கூறிக் பிள்ளை பாம்புகடித்திறக்கப் பிள்ளையை கொன்று வழிமறித்துத் தின்று வாணாள் விருத்தப் பிரயாகையில் நீராட்டி வில் கழித்து வந்து ஆயுண் முடிவில் யமபடர் வாரண்யத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் சிவ இழுத்துச் சென்று யமபுரஞ் சேர்த்தனர் . மூர்த்தியிடம் என் குமானை உயிர்ப்பிக்கின் அவ்வளவில் சிவகணத்தவர் யமபடரை நான் தேடிய பொருள்களைக் கொடுத்து மறித்து வேடன் தன்னாட்களில் ஹா ஹா விடுகிறேன் என் றனன் . சிவமூர்த்தி அப் மந்திரங் கூறினனாதலின் அவனைக் கயி பிள்ளையை எழுப்பச் சுவே தன் தான் லைக்கழைத்துச் செல்வோம் எனக் கூறிக் தேடிய பொருள்களைச் சிவபணி விடை கைலை கொண்டு சேர்த்தனர் . ( ஆதித்ய க்கு அளித்தனன் . புராணம் . ) 15 . திக்யானைகளில் ஒனறு . சுழிதளம் - சித்திர கவியிலொன்று . எட் சுவேதாச்சுவன் - சுசீலனுக்குச் சிவமந் | டெழுத்தாய் நான்கு வரியும் முற்றுப் திரங் கற்பித்த ஒரு சிவயோகி . பெற்ற பாட்டு இது முதலு மீறும் சுழி சுவேதாரண்யர் - பட்டணத்தடிகளுக்கு த்து வாசித்தாலும் அப் பாட்டே வருவது . | சுனகன் - யவனபுத்திரனாகிய பிரமதன் புத் ஒரு பெயர் . | திரன் தாய் கிருதாச்சி பாரியை மேனை கை சுவேதி - சுகேதுவின் மனைவி இவள் கண யின் புத்திரியும் ஸ்துலகேச ரிஷியினால் வன் நாடிழந்து காட்டிற்செல்ல இவளும் போஷிக்கப்பட்டவளுமான பிரமது வரை உடன் சென்று வருந்துகையில் ஆங்காஸ சந்திரவம்சத்துக் கிருத்ஸம தன் புத்திரன் . முனிவர் இவாது வருத்தத்தை யெணணி சுனச்சகன் - நாய்களுக்குத் துணையாயிரும் நவராத்திரிவிரத மனுட்டிக்கச் செய்தனர் . - பார்க்குத் துணையானவன் . யாது தானி அந்த அநுட்டான பலத்தால் சூரியகேது யைக் காண்க . என்னும் ஒரு புத்திரன் இவளிடமுதித்து து சுனச்சேபன் - அசீகிர்தன் குமரன் இவன் இழந்த நாட்டினைச் செயிக்கச் சுகமடைந் தந்தை இவனை அரிச்சந்திரன் செய்த புரு தவள் . | ஷமேதயாகத்திற்கு விற்க விச்வாமித்தி சுவேதை - 1 . காசிபர் பெண் திக்கசங்க சரைக் கண்டு குறையிரந்து அவரால் காக் ளைப் பெற்றவள் . கப்பட்டவன் . இவனே விச்வாமித்திர 2 . ( சங் . ) நிகும்பன் பாரி குமரன் அர பால் ஜ்யேஷ்டனாகக் கொள்ளப்பட்டவன் . சர்மீளி . இவனுக்குத் தேவராதன் எனவும் பார்க் சுவேஷை - பரீட்சித்தின் பாரியை . இவ கவன் எனவும் பெயர் . ளுக்கு வாகுகை என்றும் பெயர் . புத்திரன் சுனக்ஷத்ரன் - ( சூ ) மனுதேவன் குமரன் . பீமசேனன் . சுனுமா - உக்கிர சோன் குமரன்