அபிதான சிந்தாமணி

சுவாகாகாரம் 713 சுவேதவதி சுவாகாகாாம் - தேவர்களைச் சந்தோஷிப் நோய் நீங்கும்படி அக்கி காண்டவனத்தை பிக்கும் கர்மம். பெரிக்கும்படி அருச்சுநனைக் கேட்டுக் சுவாலாழக் - தக்ஷயாகத்தில் தக்ஷாயணி கொண்டனன். இவன் ஒரு ராசருஷி, யின் தேகத்திலுண்டான ஜ்வாலை இமய | இவனை அம்பரீஷன் என்றும் கூறுவர். பர்வதத்தில் விழுந்தது. அது ஜ்வாலா சுவேதகேது -1, ஓர் இருடி, இவன் சோ முகி எனும் தேவதையாயிற்று. இச்சுவா | பத்தால் குமரனை யமபுரம் பார்க்கச் செய் லாமுகியே பிறகு இமயபர்வத புத்ரியா தவன், அட்டகோணருஷியின் மாமன். கிய பார்வதி யெனப்பட்டனள். 2. தான வரென்னும் முனிகுமரன். சுவாலை - (சந்) குருவின் தேவி, மகத 3. ஒரு சிவயோகி. தேசத்தாசன் புத்ரி. 4. மதன நூலாசிரியன், சுவாவ - உன் முகனுக்குப் பிரீதகேசியிடத் 5. சுதன்மன் குமான் இவன் பலதா துதித்த குமான். னங்கள் செய்தும் அன்ன தானஞ் செய்யா சுவாஜி - இல்வலன் என்னும் அசுரனது ததால் பிரமதேவனால் தன்னுடலைத் தின் தேர்க் குதிரை. (பா-வன.) னச் சபிக்கப்பட்ட வன். சுவிதிராசா - ருஷபதீர்த்தங்கரின் ஏழா - 6. இருக்கு வேதத்திற்கூறப்பட்ட ஒரு வது பிறவி. ருஷி அருணனுடைய பௌத்திரன் (சாம சுவிரதன் -1. உசீநான் குமான். வேதம்) பிரவாகனால் வேதாந்த விசாரத் - 2, இவன் ஒரு வேதியன், கர்ப்பத்தில் தில் வெல்லப்பட்டவன். நாராயண ஸ்மரணை செய்து கடைசி கால 7. இவன் ஒரு வேதியச் சிறுவன், இவ த்தில் வைடூர்ய பர்வதத்தில் சித்தேச்வர னுக்கு ஐந்தாமாண்டில் மாணமுண்டா லிங்க பிரதிட்டை செய்து பூசித்து முத்தி மென அறிந்த தாய் தந்தையர் வருந்த, பெற்றான், (பாத்ம புராணம்.) 'இவன் சிவபூசை செய்து யமனை வென் , 3. விஷ்ணுபூசையால் இந்திரபத மடை றவன். ந்த வேதியன். (பாத்மம்.) - 8. புண்டரீகனது தந்தையான மகரிஷி. - 4. ஓர் இருடி, வத்சந்திரனுக்குச் சம் சுவேத சிரீடன் - சண்முகசேநாவீரன், பன் தன்மை கூறியவர். சுவேதசிகன் - ஒரு சிவயோகி. சுவிரன் - 1. (பிர.) சிபியின் குமான். சுவேதநதி - சுவேதமுனிவரைக் காண்க, 2. தேவசிர வசுவிற்குச் சங்கவதியிடத் சுவேதழனி - அகத்தியர் மாணாக்கர். இவர் துதித்த குமான். க்கு அங்காமகையென்னும் அரக்கி தீமை சுவிஷ்டகிருது --வைசுவதேவபலி கொள்ளும் புரிய இவர் கோபித்து அருகில் விசுவா அக்கி. மித்திர முனிவர் சாபத்தால் கல்லாயிருந்த சுவிஹரி - சூர்யவம்சத்தரசன் யோகியான ஊர்வசிப்பாறையை அவள் மீது எவினர்; வன். நிமியாகத்தில் அரிகதை சொன்ன பாறை அரக்கியைத் துரத்த அவள் பய வன். ந்து சேதுவில்விழக் கல்லும் உடன் விழுந் சுவீரன் -1.ஷேமியன் (க்ஷேமகன்) கும தது. கல் உடனே உருப்பசியுருப்பெற் ரன், இவன் குமரன் பிரஞ்சயன். றது. அங்காரகை கிருதாசியுரு அடைக் - 2, சிபி, குமரன், வசுதேவன் தம்பியா தனள். இவர் சிவபூசை செய்த நீர் ஆறு கிய தேவச்சிரவன் குமரன். கப் பெருகி நதியாயிற்று. அது சுவேத 3. சூரியவம்சத்து மதிராஸ்வன் புத்திர நதியெனப்படும். னாகிய தியுதிமான் புத்திரன். இவன் புத் சுவேதலோ கீதன் - ஒரு சிவயோகி. தான தர்ஜயன். சுவேதலோகிதகற்பம் - இருபத்தொன்ப சுவீர்யபாது - குரோத கீர்த்தியின் குமான். | தாவது கற்பம். சுவுருத்தன் - சதருதநயன், நாகன். | சுவேதவதி - கமனப் புயங்கன் தேவி ; சுவேச்சை - திருதராட்டிரன் குமரன். இவள் மகா கற்புடையாள், இவள் கண சுவேதகி- ஓர் அரசன், இவன் நாரதரால் வன் ரோகியாய்த் தான் தாசிவீடு செல்ல ஒருயஞ்ஞம் செய்வித்து அதில் பனனிர வேண்டுமென மனைவியுடன் கூறியபோது ண்டு வருஷம் அக்நிக்கு நெய்யால் ஆகுதி சுவேதவதி, அவனைத் தாசிலீட்டிற்குச் கொடுத்தனன், இதனால் அக்கிக்கு அக்தி சுமந்து சென் றனள். செல்லும் வழியில் மந்தம் உண்டாய்த் தேஜசும் நீங்கிற்று. அந் கழுவில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த மாண் - 90
சுவாகாகாரம் 713 சுவேதவதி சுவாகாகாாம் - தேவர்களைச் சந்தோஷிப் நோய் நீங்கும்படி அக்கி காண்டவனத்தை பிக்கும் கர்மம் . பெரிக்கும்படி அருச்சுநனைக் கேட்டுக் சுவாலாழக் - தக்ஷயாகத்தில் தக்ஷாயணி கொண்டனன் . இவன் ஒரு ராசருஷி யின் தேகத்திலுண்டான ஜ்வாலை இமய | இவனை அம்பரீஷன் என்றும் கூறுவர் . பர்வதத்தில் விழுந்தது . அது ஜ்வாலா சுவேதகேது - 1 ஓர் இருடி இவன் சோ முகி எனும் தேவதையாயிற்று . இச்சுவா | பத்தால் குமரனை யமபுரம் பார்க்கச் செய் லாமுகியே பிறகு இமயபர்வத புத்ரியா தவன் அட்டகோணருஷியின் மாமன் . கிய பார்வதி யெனப்பட்டனள் . 2 . தான வரென்னும் முனிகுமரன் . சுவாலை - ( சந் ) குருவின் தேவி மகத 3 . ஒரு சிவயோகி . தேசத்தாசன் புத்ரி . 4 . மதன நூலாசிரியன் சுவாவ - உன் முகனுக்குப் பிரீதகேசியிடத் 5 . சுதன்மன் குமான் இவன் பலதா துதித்த குமான் . னங்கள் செய்தும் அன்ன தானஞ் செய்யா சுவாஜி - இல்வலன் என்னும் அசுரனது ததால் பிரமதேவனால் தன்னுடலைத் தின் தேர்க் குதிரை . ( பா - வன . ) னச் சபிக்கப்பட்ட வன் . சுவிதிராசா - ருஷபதீர்த்தங்கரின் ஏழா - 6 . இருக்கு வேதத்திற்கூறப்பட்ட ஒரு வது பிறவி . ருஷி அருணனுடைய பௌத்திரன் ( சாம சுவிரதன் - 1 . உசீநான் குமான் . வேதம் ) பிரவாகனால் வேதாந்த விசாரத் - 2 இவன் ஒரு வேதியன் கர்ப்பத்தில் தில் வெல்லப்பட்டவன் . நாராயண ஸ்மரணை செய்து கடைசி கால 7 . இவன் ஒரு வேதியச் சிறுவன் இவ த்தில் வைடூர்ய பர்வதத்தில் சித்தேச்வர னுக்கு ஐந்தாமாண்டில் மாணமுண்டா லிங்க பிரதிட்டை செய்து பூசித்து முத்தி மென அறிந்த தாய் தந்தையர் வருந்த பெற்றான் ( பாத்ம புராணம் . ) ' இவன் சிவபூசை செய்து யமனை வென் 3 . விஷ்ணுபூசையால் இந்திரபத மடை றவன் . ந்த வேதியன் . ( பாத்மம் . ) - 8 . புண்டரீகனது தந்தையான மகரிஷி . - 4 . ஓர் இருடி வத்சந்திரனுக்குச் சம் சுவேத சிரீடன் - சண்முகசேநாவீரன் பன் தன்மை கூறியவர் . சுவேதசிகன் - ஒரு சிவயோகி . சுவிரன் - 1 . ( பிர . ) சிபியின் குமான் . சுவேதநதி - சுவேதமுனிவரைக் காண்க 2 . தேவசிர வசுவிற்குச் சங்கவதியிடத் சுவேதழனி - அகத்தியர் மாணாக்கர் . இவர் துதித்த குமான் . க்கு அங்காமகையென்னும் அரக்கி தீமை சுவிஷ்டகிருது - - வைசுவதேவபலி கொள்ளும் புரிய இவர் கோபித்து அருகில் விசுவா அக்கி . மித்திர முனிவர் சாபத்தால் கல்லாயிருந்த சுவிஹரி - சூர்யவம்சத்தரசன் யோகியான ஊர்வசிப்பாறையை அவள் மீது எவினர் ; வன் . நிமியாகத்தில் அரிகதை சொன்ன பாறை அரக்கியைத் துரத்த அவள் பய வன் . ந்து சேதுவில்விழக் கல்லும் உடன் விழுந் சுவீரன் - 1 . ஷேமியன் ( க்ஷேமகன் ) கும தது . கல் உடனே உருப்பசியுருப்பெற் ரன் இவன் குமரன் பிரஞ்சயன் . றது . அங்காரகை கிருதாசியுரு அடைக் - 2 சிபி குமரன் வசுதேவன் தம்பியா தனள் . இவர் சிவபூசை செய்த நீர் ஆறு கிய தேவச்சிரவன் குமரன் . கப் பெருகி நதியாயிற்று . அது சுவேத 3 . சூரியவம்சத்து மதிராஸ்வன் புத்திர நதியெனப்படும் . னாகிய தியுதிமான் புத்திரன் . இவன் புத் சுவேதலோ கீதன் - ஒரு சிவயோகி . தான தர்ஜயன் . சுவேதலோகிதகற்பம் - இருபத்தொன்ப சுவீர்யபாது - குரோத கீர்த்தியின் குமான் . | தாவது கற்பம் . சுவுருத்தன் - சதருதநயன் நாகன் . | சுவேதவதி - கமனப் புயங்கன் தேவி ; சுவேச்சை - திருதராட்டிரன் குமரன் . இவள் மகா கற்புடையாள் இவள் கண சுவேதகி - ஓர் அரசன் இவன் நாரதரால் வன் ரோகியாய்த் தான் தாசிவீடு செல்ல ஒருயஞ்ஞம் செய்வித்து அதில் பனனிர வேண்டுமென மனைவியுடன் கூறியபோது ண்டு வருஷம் அக்நிக்கு நெய்யால் ஆகுதி சுவேதவதி அவனைத் தாசிலீட்டிற்குச் கொடுத்தனன் இதனால் அக்கிக்கு அக்தி சுமந்து சென் றனள் . செல்லும் வழியில் மந்தம் உண்டாய்த் தேஜசும் நீங்கிற்று . அந் கழுவில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த மாண் - 90