அபிதான சிந்தாமணி

சுவராசி 709 சுவர்ச்சாயுசு அற்றுக் காணப்படு தல இதில் மிச்ரபல என்னுஞ் சோலை, நவநிதி, காமதேனு, சித்தி. (ரு) மீருதஸ்வரம் - சவாசம் செம் அமிர்தம், சிந்தாமணி, சூளாமணி யென் மையாய்க் காணப்படாமை. இதில் கார்ய னும் அணிகள். மேனசை, அரம்மை , ஹானி. (சு) சங்கிரமசுவரம் - இரண்டு உருப்பசி, திலோத்தமை முதலி' உண்டு. நாடிகளும் கணந்தோறும் மாறி மாறி நடத் இவன் குமான் சயந்தன். இவனுக்குச் தல் இதன் பலம் சர்வகார்யஹானி. இந்த சாரதி மாதலி, இவனுக் காயுதம் வச்சிரம், நாடி நடையினை ஐந்து தத்வங்களிலடக்கிச் இவன் தேர் வியோமயானம். இவன் சபை சுபாசுபமறிதல், நாடி (கஉ) அங்குலம் சுதர்மை, இந்த உலகத்தில் மந்தாரம், பாரி செம்மையாய் ஒடுதல். (க) பிரதிவிதத் ஜா தம், சந்தானம், கல்பாவிருக்ஷம், அரிச் வம்- இதில் நற்காரியங்கள், கிருகநிர்மாண சந்தனம் என்னும் பஞ்ச தருக்களும் இருக் முதலிய செய்ய உத்தமம். (உ) அப்பு- கும். இவனுக்கு இடிக்கொடி நூறு அச்சுவ சுவாசம் கீழ்நோக்கி (சு) அங்குலம் ஒடு மேதஞ் செய்தார் இவ்வுல காதிபத்தியம் வது. இதில் விவாகம், பயிர், யாகம், சோப பெறுவர். னம் செய்ய நன்று, கூ) தே ஜஸ்தத்வம் - சுவர்க்கன் -- காசியாசன், தன்னாடு மழை சுவாசம் மேனோக்கி (அ) அங்குலம் ஒடல் வளந் தவிர்ந்திருக்கக் கண்டு அவன் பெண் இதில் எந்தக் காரியமும் முடியாது. (ச) ணாதிய சாந்தினியை மணஞ் செய்வித்து வாயுதத்வம் - வாயு தடைப்பட்ட தாய் ச நாடு செழிக்கச் செய்த அரசன். இவன் அங்குலம் நடத்தல். இதில் வாகனமேற குமரன் அக்குரூரன் நன்று. (ரு ஆகாசதத்வம் - சுவாசம் மூக் சுவர்ணசிரன் - ஒரு ரிஷி. கில் பட்டும் படாதும் ஓடுதல், இதில் கார்யசித்தியுண்டு. சுவர்ண சூடன் - கருட புத்திரன். சுவராசி - சூரிய கிரணத்தொன்று. சுவர் சேநன் - திருதராட்டிரன் புத்ரன். சுவராபக்ன மூர்த்தி - வாணாசுரன் பொரு சுவர்ச்சலை - 1. சூரியன் தேவி, குமான் ட்டுச் சுவர்ண ரூபமாய் எழுந்த ருத்ராவச ரம்; இந்த மூர்த்தியைப் பூசிக்கின் சுரம் 2. விசுவசேனைக் காண்க, நீங்கும். 3. தேவலருஷியின் குமரி இவள் பொட் சுவரோசி - சுவாரோஷிசன் தந்தை, தேவி டையும் பொட்டையிலா தவருமான வரை மனோரமையைக் காண்க. மணப்பேனென்று சுவேதகேதுவை மண சுவர்க்கத்துவாரம்- சாயு தீரத்திலுள்ள ஒரு த்து இல்லற நடத்தியவள் (பார சார்.) தலம், இது ராமர் தன்னடிச் சோதிக்கெ இவள் ஆத்ம ஞானத்தைப்பற்றித் தன் கண ழுந்தருளியது. வனிடம் வினாவியவள். சுவர்க்கலை - பிரதிகன் தேவி. சுவர்சீசன் 1 - சூரியவம்சத்துக் காம்பராறு சுவர்க்கலோகம் - இது புவலோகத்துக்கு | புத்திரனாகிய கனிகேத்திரன் புத்திரன். மேல் உள்ளது. இதற்கு அமராவதியெ இவன் குமரன் கரந்தமன். னப் பெயர். இது எண்பத்தைந்து நூறு 2. கருடபுத்திரன். யிரம் யோசனை பொருந்தியது. இதற்கா - 3 அக்னி விசேஷம், சன் இந்திரன், இவன் தேவி இந்திராணி. 4 திரௌபதி சுயம்வரத்திற்கு வந்த இவனைத் தேவரும் இருடிகளும் தேவ ஒரு ஷத்திரியன். ஸ்திரீகளும் சேவித்திருப்பர். இதில் அக் 5 சுகேதுவின் புத்திரன் உடன் பிறக் நிட்டோம முதலிய யாகங்களைப் புரிந் தவன் சுனாமன் (பா-ஆதி.) தவர்களும், தீர்த்தயாத்திரை செய்தவர் 6. பிரம்ம ரிஷி. (பா வன.) சளும், தானம் மகாவிரதம் புரிந்தவர்களும் 7. திருதராஷ்டிரன் குமரன். அவ்விடத்துள்ள போசங்களைப் புசிததி 8. துர்யோதனனுக்காகவந்த ஷத்திரி ருப்பர். இதில் காமவல்லி சுற்றிய கற்ப யன். கத்தரு, ஐராவதம் என்னும் யானை, உச் அபிமன்யுவால் கொல்லப்பட்டவன். சைச்சிரவம் என்னுங் குதிரை, சயந்தம் சுவர்ச்சஸ் - ஆங்கீரச புத்திரன், பூதியின் என்னும் மண்டபம், வைசயந்தம், உவ | சகோதான், பொத்தியமன் வந்தரத்தைக் சந்தம் என்னும் மாளிகை, சுதன்மம் காண்க என்னும் பொக்கிஷம், நந்தனவனம் சுவர்ச்சாயுசு - (சூ.) சாவான் குமரன்.
சுவராசி 709 சுவர்ச்சாயுசு அற்றுக் காணப்படு தல இதில் மிச்ரபல என்னுஞ் சோலை நவநிதி காமதேனு சித்தி . ( ரு ) மீருதஸ்வரம் - சவாசம் செம் அமிர்தம் சிந்தாமணி சூளாமணி யென் மையாய்க் காணப்படாமை . இதில் கார்ய னும் அணிகள் . மேனசை அரம்மை ஹானி . ( சு ) சங்கிரமசுவரம் - இரண்டு உருப்பசி திலோத்தமை முதலி ' உண்டு . நாடிகளும் கணந்தோறும் மாறி மாறி நடத் இவன் குமான் சயந்தன் . இவனுக்குச் தல் இதன் பலம் சர்வகார்யஹானி . இந்த சாரதி மாதலி இவனுக் காயுதம் வச்சிரம் நாடி நடையினை ஐந்து தத்வங்களிலடக்கிச் இவன் தேர் வியோமயானம் . இவன் சபை சுபாசுபமறிதல் நாடி ( கஉ ) அங்குலம் சுதர்மை இந்த உலகத்தில் மந்தாரம் பாரி செம்மையாய் ஒடுதல் . ( ) பிரதிவிதத் ஜா தம் சந்தானம் கல்பாவிருக்ஷம் அரிச் வம் - இதில் நற்காரியங்கள் கிருகநிர்மாண சந்தனம் என்னும் பஞ்ச தருக்களும் இருக் முதலிய செய்ய உத்தமம் . ( ) அப்பு கும் . இவனுக்கு இடிக்கொடி நூறு அச்சுவ சுவாசம் கீழ்நோக்கி ( சு ) அங்குலம் ஒடு மேதஞ் செய்தார் இவ்வுல காதிபத்தியம் வது . இதில் விவாகம் பயிர் யாகம் சோப பெறுவர் . னம் செய்ய நன்று கூ ) தே ஜஸ்தத்வம் - சுவர்க்கன் - - காசியாசன் தன்னாடு மழை சுவாசம் மேனோக்கி ( ) அங்குலம் ஒடல் வளந் தவிர்ந்திருக்கக் கண்டு அவன் பெண் இதில் எந்தக் காரியமும் முடியாது . ( ) ணாதிய சாந்தினியை மணஞ் செய்வித்து வாயுதத்வம் - வாயு தடைப்பட்ட தாய் நாடு செழிக்கச் செய்த அரசன் . இவன் அங்குலம் நடத்தல் . இதில் வாகனமேற குமரன் அக்குரூரன் நன்று . ( ரு ஆகாசதத்வம் - சுவாசம் மூக் சுவர்ணசிரன் - ஒரு ரிஷி . கில் பட்டும் படாதும் ஓடுதல் இதில் கார்யசித்தியுண்டு . சுவர்ண சூடன் - கருட புத்திரன் . சுவராசி - சூரிய கிரணத்தொன்று . சுவர் சேநன் - திருதராட்டிரன் புத்ரன் . சுவராபக்ன மூர்த்தி - வாணாசுரன் பொரு சுவர்ச்சலை - 1 . சூரியன் தேவி குமான் ட்டுச் சுவர்ண ரூபமாய் எழுந்த ருத்ராவச ரம் ; இந்த மூர்த்தியைப் பூசிக்கின் சுரம் 2 . விசுவசேனைக் காண்க நீங்கும் . 3 . தேவலருஷியின் குமரி இவள் பொட் சுவரோசி - சுவாரோஷிசன் தந்தை தேவி டையும் பொட்டையிலா தவருமான வரை மனோரமையைக் காண்க . மணப்பேனென்று சுவேதகேதுவை மண சுவர்க்கத்துவாரம் - சாயு தீரத்திலுள்ள ஒரு த்து இல்லற நடத்தியவள் ( பார சார் . ) தலம் இது ராமர் தன்னடிச் சோதிக்கெ இவள் ஆத்ம ஞானத்தைப்பற்றித் தன் கண ழுந்தருளியது . வனிடம் வினாவியவள் . சுவர்க்கலை - பிரதிகன் தேவி . சுவர்சீசன் 1 - சூரியவம்சத்துக் காம்பராறு சுவர்க்கலோகம் - இது புவலோகத்துக்கு | புத்திரனாகிய கனிகேத்திரன் புத்திரன் . மேல் உள்ளது . இதற்கு அமராவதியெ இவன் குமரன் கரந்தமன் . னப் பெயர் . இது எண்பத்தைந்து நூறு 2 . கருடபுத்திரன் . யிரம் யோசனை பொருந்தியது . இதற்கா - 3 அக்னி விசேஷம் சன் இந்திரன் இவன் தேவி இந்திராணி . 4 திரௌபதி சுயம்வரத்திற்கு வந்த இவனைத் தேவரும் இருடிகளும் தேவ ஒரு ஷத்திரியன் . ஸ்திரீகளும் சேவித்திருப்பர் . இதில் அக் 5 சுகேதுவின் புத்திரன் உடன் பிறக் நிட்டோம முதலிய யாகங்களைப் புரிந் தவன் சுனாமன் ( பா - ஆதி . ) தவர்களும் தீர்த்தயாத்திரை செய்தவர் 6 . பிரம்ம ரிஷி . ( பா வன . ) சளும் தானம் மகாவிரதம் புரிந்தவர்களும் 7 . திருதராஷ்டிரன் குமரன் . அவ்விடத்துள்ள போசங்களைப் புசிததி 8 . துர்யோதனனுக்காகவந்த ஷத்திரி ருப்பர் . இதில் காமவல்லி சுற்றிய கற்ப யன் . கத்தரு ஐராவதம் என்னும் யானை உச் அபிமன்யுவால் கொல்லப்பட்டவன் . சைச்சிரவம் என்னுங் குதிரை சயந்தம் சுவர்ச்சஸ் - ஆங்கீரச புத்திரன் பூதியின் என்னும் மண்டபம் வைசயந்தம் உவ | சகோதான் பொத்தியமன் வந்தரத்தைக் சந்தம் என்னும் மாளிகை சுதன்மம் காண்க என்னும் பொக்கிஷம் நந்தனவனம் சுவர்ச்சாயுசு - ( சூ . ) சாவான் குமரன் .