அபிதான சிந்தாமணி

சுரை 107 சுவங் சுரை - மத்தியாயபிமானி தேவதை. சுல்லிதேவி - சிவாக்னி விஷயமாய் மடைப் அமிர்த மதன காலத்தில் பிறந்தவள் கள் | பள்ளியின் அடுப்பில் தியானிக்கப்பட்ட ளுக்கு அதிபை, தேவி. இவள், தர்மா தர்மரூபமான சரி, சுரோச நன் சலபோஜன் குமரன் ; இவனை 'ரத்தையும், இரண்டு கைகளையும், சமயற் யானையென்று வேட்டைக்குச் சென்ற றொழிலையும், வணங்கின முகத்தையும், தசரதன் அம்பெய்து கொன்று, இவன் 'சிற்சுவரூபத்தையும் உடையவள் (சைவ தந்தையால் இராமனைப் பிரிந்து உயிரிழக் பூஷணம்.) | கச் சாபடைந்தனன், சுவகை - ஒரு வேசி, மகாமாயாவி. இவள் ஈரோசீ -- வசிட்டருக்கு பார்சையிட முதி | செய்த பாபத்தால் சோதியாகிச் சிவயோகி த்த குமரன் ஒருவாது கருணையால் பாபநீங்கினவள். லபன் -1. கம்சனால் மல்லயுத்தத்திற்கு சுவக்கிரன் - சண்முகசேநாவீரன், எவப்பெற்றுக் கிருஷ்ணனால் மாய்ந்தவன். சுவசம் வேதன காட்சி - (தன் வேதனைக் - 2. அவந்தி நாட்டரசன், சேவி சபை -காட்சி) ஆன்ம ஞானத்தால் இராகம், இவன் அரசாண் டிருக்கையில் மதுசூத வித்தை, கலைமுதலியவற்றா லுண்டாகும் னன் என்னும் வேதியன் யாசிக்க அவ | இன்பதுன்பங்களைப் புசிப்பது (சிவ-சித்) னைக் கண்டு அரசன் சிரித்தனன் அதசுவசனன் - அமிர்தத்தைக் காப்பாற்றிய னால் வேதியன் கோபித்து அரசனை எரு/ தேவன் கருடனோடு யுத்தம் செய்தவன். தாகச் சபித்தனன். இசைக் கேட்ட அர சுவசை -பிரசாபதியின் தேவி, அகிலன் சன் தேவி. வேதியனை நோக்கி அரசன் என்னும் வசுவிந்தத் தாய். செய்த குற்றத்தைப் பொறுக்காமல் சாப சுவஞ்செயன் - (சங்.) செந்துவின் குமான். மிட்டதால் நீ கழுதையாக எனச் சபித்த சுவணகம் - கோதாவரியை அடுத்த ஒரு னள். மீண்டும் வேதியன் அரசன் தேவி நீர்த்துறை. யைப் புலைச்சியாகச் சபித்தனன். இந்தச் சுவணகேது - அச்சுவகண்டன் படை வீர சாபம்கொண்ட மூவரும் ஒரே கிராமத்தில் | ரில் ஒருவன். இச்சாபவசத்தராய்ப் பிறந்து அந்தக் கிரா சுவதர் - பிதுருக்களைக் காண்க. மத்து விநாயகர் கோவிலுக்கருகில் மேய் சுவதாதேவி - பிரமன் ஆதியில் நான்கு ந்துகொண் டிருக்கையில் புலைச்சி சீத்த | சரீரமுள்ள பிதுர்க்களையும் மூன்று புல்லை எருது இழுத்தது. அதைப் புலைச்சி தேஜோரூபமான பிதுர்க்களையும் சிருட்டித் அடித்தனள். அதை எருதிட மிருந்து தனர், அவர்களுக்கு ஆகாரமாகச் சிரார்த் கழுதை பிடுங்கியது. கழுதையை எருது தரதில் செய்யும் தர்ப்பணத்தையும், ஸ்நான இடித்தது, எருதைக் கழுதை உதைத்தது. காலத்தில் செய்யும் தர்ப்பணத்தையும் கற் இதனால் பெரும்போருண்டாயிற்று, அங்கு பித்தனர். ஆனால் அதனைப் பிதுர்க்க விநாயக தரிசனத்திற்கு வந்திருந்த வேதி ளடையச் சக்தியற்றவர்களாய்ப் பிரமனி யர் இவைகளை யடித்துத் துரத்தப் புலைச்சி டம் கூற அவர் மான சிகமாக ஒரு கன்னி யும் எருதும் கழுதையும் கோயிலைச் சுற்றி கையைச் சிருட்டித்துப் பிதுர்களுக்குப் பத் யோடி வருகையில் புலைச்சி மடியிலும் தினியாகத் தந்தனர். சுவதாதேவி பிதுர்க் எருது, ஈழுதைசளின் வாயிலும் இருந்த களை மணந்து பிதுர் கிரியைகளில் அவர் புல் விநாயகரிடம் விழுந்ததால் விநாயக வளைத் தன்னுடன் துதிப்பவருக்குச் சர்வ பதம் பெற்றவன். சித்திகளையும் அநுக்ரகித்து வந்தனள். சுலபை-1. சாகனுடன் தத்துவ விவகாரம் (தேவி - பா) செய்து ஞானமுணர்ந்தவள். ஈவதி - ஆதிசேஷனுக்குப் பாரி இவள் 2. சுலபனைக் காண்க, குமரி நாககன்னிகை. 3. தாலவ முனிவர் பாரி, சுவதிதி வச்சிரன் பாரி, 4. பிரதானன் என்னும் பெயருள்ள சுவதை - 1. நருமதையின் பெண். மாலி ராஜரிஷியின் புத்திரி. தர்மதுவஜன் என் யின் பாரி. னும் பெயருள்ள ஜனகனுடன் சம்வாதம் 2. தக்ஷன் பெண், விதாதா தேவி, செய்தவள். | 3. பிதுர்க்களின் தேவி, சுலக்ஷணை -- உத்தராதித்தனைக் காண்க. சுவநயன் -ஒரு அரசன் கக்ஷவதனுக்குத் சுலோசநன் - திருதராட்டிரன் புத்திரன். | தானமளித்தவன். (இருக்குவேதம்).
சுரை 107 சுவங் சுரை - மத்தியாயபிமானி தேவதை . சுல்லிதேவி - சிவாக்னி விஷயமாய் மடைப் அமிர்த மதன காலத்தில் பிறந்தவள் கள் | பள்ளியின் அடுப்பில் தியானிக்கப்பட்ட ளுக்கு அதிபை தேவி . இவள் தர்மா தர்மரூபமான சரி சுரோச நன் சலபோஜன் குமரன் ; இவனை ' ரத்தையும் இரண்டு கைகளையும் சமயற் யானையென்று வேட்டைக்குச் சென்ற றொழிலையும் வணங்கின முகத்தையும் தசரதன் அம்பெய்து கொன்று இவன் ' சிற்சுவரூபத்தையும் உடையவள் ( சைவ தந்தையால் இராமனைப் பிரிந்து உயிரிழக் பூஷணம் . ) | கச் சாபடைந்தனன் சுவகை - ஒரு வேசி மகாமாயாவி . இவள் ஈரோசீ - - வசிட்டருக்கு பார்சையிட முதி | செய்த பாபத்தால் சோதியாகிச் சிவயோகி த்த குமரன் ஒருவாது கருணையால் பாபநீங்கினவள் . லபன் - 1 . கம்சனால் மல்லயுத்தத்திற்கு சுவக்கிரன் - சண்முகசேநாவீரன் எவப்பெற்றுக் கிருஷ்ணனால் மாய்ந்தவன் . சுவசம் வேதன காட்சி - ( தன் வேதனைக் - 2 . அவந்தி நாட்டரசன் சேவி சபை - காட்சி ) ஆன்ம ஞானத்தால் இராகம் இவன் அரசாண் டிருக்கையில் மதுசூத வித்தை கலைமுதலியவற்றா லுண்டாகும் னன் என்னும் வேதியன் யாசிக்க அவ | இன்பதுன்பங்களைப் புசிப்பது ( சிவ - சித் ) னைக் கண்டு அரசன் சிரித்தனன் அதசுவசனன் - அமிர்தத்தைக் காப்பாற்றிய னால் வேதியன் கோபித்து அரசனை எரு / தேவன் கருடனோடு யுத்தம் செய்தவன் . தாகச் சபித்தனன் . இசைக் கேட்ட அர சுவசை - பிரசாபதியின் தேவி அகிலன் சன் தேவி . வேதியனை நோக்கி அரசன் என்னும் வசுவிந்தத் தாய் . செய்த குற்றத்தைப் பொறுக்காமல் சாப சுவஞ்செயன் - ( சங் . ) செந்துவின் குமான் . மிட்டதால் நீ கழுதையாக எனச் சபித்த சுவணகம் - கோதாவரியை அடுத்த ஒரு னள் . மீண்டும் வேதியன் அரசன் தேவி நீர்த்துறை . யைப் புலைச்சியாகச் சபித்தனன் . இந்தச் சுவணகேது - அச்சுவகண்டன் படை வீர சாபம்கொண்ட மூவரும் ஒரே கிராமத்தில் | ரில் ஒருவன் . இச்சாபவசத்தராய்ப் பிறந்து அந்தக் கிரா சுவதர் - பிதுருக்களைக் காண்க . மத்து விநாயகர் கோவிலுக்கருகில் மேய் சுவதாதேவி - பிரமன் ஆதியில் நான்கு ந்துகொண் டிருக்கையில் புலைச்சி சீத்த | சரீரமுள்ள பிதுர்க்களையும் மூன்று புல்லை எருது இழுத்தது . அதைப் புலைச்சி தேஜோரூபமான பிதுர்க்களையும் சிருட்டித் அடித்தனள் . அதை எருதிட மிருந்து தனர் அவர்களுக்கு ஆகாரமாகச் சிரார்த் கழுதை பிடுங்கியது . கழுதையை எருது தரதில் செய்யும் தர்ப்பணத்தையும் ஸ்நான இடித்தது எருதைக் கழுதை உதைத்தது . காலத்தில் செய்யும் தர்ப்பணத்தையும் கற் இதனால் பெரும்போருண்டாயிற்று அங்கு பித்தனர் . ஆனால் அதனைப் பிதுர்க்க விநாயக தரிசனத்திற்கு வந்திருந்த வேதி ளடையச் சக்தியற்றவர்களாய்ப் பிரமனி யர் இவைகளை யடித்துத் துரத்தப் புலைச்சி டம் கூற அவர் மான சிகமாக ஒரு கன்னி யும் எருதும் கழுதையும் கோயிலைச் சுற்றி கையைச் சிருட்டித்துப் பிதுர்களுக்குப் பத் யோடி வருகையில் புலைச்சி மடியிலும் தினியாகத் தந்தனர் . சுவதாதேவி பிதுர்க் எருது ஈழுதைசளின் வாயிலும் இருந்த களை மணந்து பிதுர் கிரியைகளில் அவர் புல் விநாயகரிடம் விழுந்ததால் விநாயக வளைத் தன்னுடன் துதிப்பவருக்குச் சர்வ பதம் பெற்றவன் . சித்திகளையும் அநுக்ரகித்து வந்தனள் . சுலபை - 1 . சாகனுடன் தத்துவ விவகாரம் ( தேவி - பா ) செய்து ஞானமுணர்ந்தவள் . ஈவதி - ஆதிசேஷனுக்குப் பாரி இவள் 2 . சுலபனைக் காண்க குமரி நாககன்னிகை . 3 . தாலவ முனிவர் பாரி சுவதிதி வச்சிரன் பாரி 4 . பிரதானன் என்னும் பெயருள்ள சுவதை - 1 . நருமதையின் பெண் . மாலி ராஜரிஷியின் புத்திரி . தர்மதுவஜன் என் யின் பாரி . னும் பெயருள்ள ஜனகனுடன் சம்வாதம் 2 . தக்ஷன் பெண் விதாதா தேவி செய்தவள் . | 3 . பிதுர்க்களின் தேவி சுலக்ஷணை - - உத்தராதித்தனைக் காண்க . சுவநயன் - ஒரு அரசன் கக்ஷவதனுக்குத் சுலோசநன் - திருதராட்டிரன் புத்திரன் . | தானமளித்தவன் . ( இருக்குவேதம் ) .