அபிதான சிந்தாமணி

சுமனை 702) சுழகர் சுமனை-1. உமையின் தோழியரில் ஒருத்தி, 12. ஒரு ராஜ ருஷி ரிஷபருஷியிடம் சவரிலீசுபவள். தர்மங் கேட்டவன்; ஒரு மிருகம் இவனை 2. கேகயத் தேசத்துப் பெண். பதி வேட்டையில் துன்பப்படுத்த அலுத்து விரதா தருமத்தைப் பற்றி சாண்டல்ய ரூஷிகளை யடுத்தவன். (பார-சார்.) னிடம் பேசியவள். சுமித்தியாக்கன் - சிவகணத்தவன். சுமனேகன் - கத்ருதநயன் நாகன், சுமித்திரை - சுமத்திரையைக் காண்க. சுமாலி - 1. நந்தன் குமரன் ; கலியில் பூமி சுமிருதி - தக்கன் பெண், இவளுக்குச் சிர யை நூறு வருஷம் ஆண்டவன். ததையென்றும் பெயர். அங்கிரஸன் காமன் பAL தேவி, இவளுக்குச் சிவாலி, இராகை, பிங்கலகேசி. குகு, அநுமதி என நான்கு பெண்கள். 3. இவன் பாதாளத்திருந்த அரக்கன், சுமிருதிகள் -இவை தர்மசாத்திரங்கள், நி இவனைச் சுவாகு மாரீசர் அடைக்கலமாக தியகருமங்கள், ஆசாரம், விவகாரம், பிராய அடைந்தனர். விஷ்ணுமூர்த்தியின் சக், சித்தம், இராசதர்மம், வருணாச்சிரமம், கரத்தால் கொல்லப்பட்ட அசுரன். அக்நிகார்யம், விரதம் முதலிய பலவற் 4. கம்சன் தம்பி, பலராமரால் கொல் றைக் கூறும் இவைகள் பல இருடிக லப்பட்டவன் ளால் கூறப்பட்டவை. அவற்றுன் பராசர 5. சுகேசன் குமாரன், இவன் சரிதை ஸ்மிருதியே கலியுகத்திற்கு உபயோ யை மாலியவானைக் காண்க. சாவித்திரனா கப்படுவது, இவை பதினெண் வகைப்ப லிறந்தவன். டும் அவையாவன : (க) அரீ தஸ்மிருதி, சுமாலி, யஞ்ஞமாலி - இவ்விருவேதியரும் தவ (உ, ஆபத்ஸ் தம்பஸ்மிருதி, (ங) ஆத்ரே யஸ்மிருதி, (ச) ஆங்கீரஸஸ்மிருதி, (ரு) மியற்றி விஷ்ணு தரிசனத்தால் வைகுண்ட யமஸ்மிருதி, (க) உசநஸ்மிருதி, (எ) மடைந்தவர்கள். (பிரகன்னார தீயபுரா.) கௌ தமஸ்மிருதி, (அ) சங்கஸ்மிருதி, சுமாலிமாலி - சண்முகசேநாவீரருள் ஒரு (சு) சாதாதபஸ்மிருதி, (0) சம்வர்த்த ஸ் வன். மிருதி, (கக) தக்ஷஸ்மிருதி, (உ) பிரகஸ் சுமாலினி - விஷ்ணுமூர்த்தியாற் கொலை பதிஸ்மிருதி, (கங) பிரசேதஸ்மிருதி, (கச) யுண்ட அரக்கன். பராசரஸ்மிருதி, (கரு) மநுஸ்மிருதி, (க்க) சுமித்திரன் - 1. துருபதன் குமரன். யாஞ்ஞவல்கியஸ்மிருதி, (கஎ) லிதேஸ் 2. ஓர் இருடி. | மிருதி, (கஅ) விஷ்ணுஸ்மிருதி. இவை 3. ஒரு யாதவவீரன். யன்றி உபஸ் மிருதிகள் பதினெட்டுள. 4. (சூ.) சுரதன் குமான், இக்ஷ்வாகு அவை (க) அத்திரிஸ்மிருதி, (உ) உத்த வர் சமிவனுடன் முடிகிறது. இவன் அபி பாங்கீரஸஸ்மிருதி, (க) கண்வஸ்மிருதி, மன்னனால் கொல்லப்பட்டவன். (ச) கபிலஸ்மிருதி, (ரு) காத்யாயனஸ்மி 5. அபிமன்யுவின் சாரதி. ருதி, (சு) சாதா தபஸ்மிருதி, (எ) தக்ஷஸ் 6. ஒரு ருஷி, இவர் ஒரு பசு முதல் மிருதி, (அ) தௌமியஸ்மிருதி, (க) பிர அநேக பசுக்களை வளர்த்துப் பீனருஷி சேதஸ்மிருதி, (ய) புதஸ் பிருதி, (சுக) யென்று பெயர் பெற்றுப் பசுக்களால் பௌலஸ்தியஸ்மிருதி, (க2) நாரதஸ்மி பாயப்பட்டுப் பசுவுலகமடைந்தவர். ருதி (கூ) விஷ்ணுஸ்மிருதி, (கச) விருத்த 7. சமீகருக்குச் சுதானினியிடம் பிறந் விஷ்ணுஸ்மிருதி(கரு) விருத்தமநுஸ்மிருதி, தவன். | (கசு) லோகிதஸ்மிருதி, (கஎ) லோகாக்ஷிஸ் 8. வசுதேவன் தம்பியாகிய அநீகன் மிருதி, (கஅ) தேவலஸ்மிருதி என்பர். குமான். சுமீடன் - சந்திரவம்சத்துச் சுகோத்திரன் 9. புளிந்தநகர்க் காசன், * புத்திரன் உடன்பிறந்தார் அஜமீடன், புரு 10. சௌவீர தேசாதிபதி. பாண்டவர் | மீடன் முதலியோர். திச்விஜயத்தில் அர்ச்சுனனால் சமாதானம் சுழகர் - 1. விநாயகருக்கு ஒரு பெயர். செய்விக்கப்பட்டவன். 2. ஒரு விஷ்ணுபடர். 11. பார்க்க வம்சத்துப் பிறந்தபேனபா 3. தர்மபக்ஷியைக் காண்க. பான் என்னும் பெயருள்ள ருஷி. இவன் 4. கபில முனிவர் வைத்திருந்த சிந்தா பசுவின் மகிமை கேட்டவன். மணியின் பொருட்டுக் கணன் முதலியவ
சுமனை 702 ) சுழகர் சுமனை - 1 . உமையின் தோழியரில் ஒருத்தி 12 . ஒரு ராஜ ருஷி ரிஷபருஷியிடம் சவரிலீசுபவள் . தர்மங் கேட்டவன் ; ஒரு மிருகம் இவனை 2 . கேகயத் தேசத்துப் பெண் . பதி வேட்டையில் துன்பப்படுத்த அலுத்து விரதா தருமத்தைப் பற்றி சாண்டல்ய ரூஷிகளை யடுத்தவன் . ( பார - சார் . ) னிடம் பேசியவள் . சுமித்தியாக்கன் - சிவகணத்தவன் . சுமனேகன் - கத்ருதநயன் நாகன் சுமித்திரை - சுமத்திரையைக் காண்க . சுமாலி - 1 . நந்தன் குமரன் ; கலியில் பூமி சுமிருதி - தக்கன் பெண் இவளுக்குச் சிர யை நூறு வருஷம் ஆண்டவன் . ததையென்றும் பெயர் . அங்கிரஸன் காமன் பAL தேவி இவளுக்குச் சிவாலி இராகை பிங்கலகேசி . குகு அநுமதி என நான்கு பெண்கள் . 3 . இவன் பாதாளத்திருந்த அரக்கன் சுமிருதிகள் - இவை தர்மசாத்திரங்கள் நி இவனைச் சுவாகு மாரீசர் அடைக்கலமாக தியகருமங்கள் ஆசாரம் விவகாரம் பிராய அடைந்தனர் . விஷ்ணுமூர்த்தியின் சக் சித்தம் இராசதர்மம் வருணாச்சிரமம் கரத்தால் கொல்லப்பட்ட அசுரன் . அக்நிகார்யம் விரதம் முதலிய பலவற் 4 . கம்சன் தம்பி பலராமரால் கொல் றைக் கூறும் இவைகள் பல இருடிக லப்பட்டவன் ளால் கூறப்பட்டவை . அவற்றுன் பராசர 5 . சுகேசன் குமாரன் இவன் சரிதை ஸ்மிருதியே கலியுகத்திற்கு உபயோ யை மாலியவானைக் காண்க . சாவித்திரனா கப்படுவது இவை பதினெண் வகைப்ப லிறந்தவன் . டும் அவையாவன : ( ) அரீ தஸ்மிருதி சுமாலி யஞ்ஞமாலி - இவ்விருவேதியரும் தவ ( ஆபத்ஸ் தம்பஸ்மிருதி ( ) ஆத்ரே யஸ்மிருதி ( ) ஆங்கீரஸஸ்மிருதி ( ரு ) மியற்றி விஷ்ணு தரிசனத்தால் வைகுண்ட யமஸ்மிருதி ( ) உசநஸ்மிருதி ( ) மடைந்தவர்கள் . ( பிரகன்னார தீயபுரா . ) கௌ தமஸ்மிருதி ( ) சங்கஸ்மிருதி சுமாலிமாலி - சண்முகசேநாவீரருள் ஒரு ( சு ) சாதாதபஸ்மிருதி ( 0 ) சம்வர்த்த ஸ் வன் . மிருதி ( கக ) தக்ஷஸ்மிருதி ( ) பிரகஸ் சுமாலினி - விஷ்ணுமூர்த்தியாற் கொலை பதிஸ்மிருதி ( கங ) பிரசேதஸ்மிருதி ( கச ) யுண்ட அரக்கன் . பராசரஸ்மிருதி ( கரு ) மநுஸ்மிருதி ( க்க ) சுமித்திரன் - 1 . துருபதன் குமரன் . யாஞ்ஞவல்கியஸ்மிருதி ( கஎ ) லிதேஸ் 2 . ஓர் இருடி . | மிருதி ( கஅ ) விஷ்ணுஸ்மிருதி . இவை 3 . ஒரு யாதவவீரன் . யன்றி உபஸ் மிருதிகள் பதினெட்டுள . 4 . ( சூ . ) சுரதன் குமான் இக்ஷ்வாகு அவை ( ) அத்திரிஸ்மிருதி ( ) உத்த வர் சமிவனுடன் முடிகிறது . இவன் அபி பாங்கீரஸஸ்மிருதி ( ) கண்வஸ்மிருதி மன்னனால் கொல்லப்பட்டவன் . ( ) கபிலஸ்மிருதி ( ரு ) காத்யாயனஸ்மி 5 . அபிமன்யுவின் சாரதி . ருதி ( சு ) சாதா தபஸ்மிருதி ( ) தக்ஷஸ் 6 . ஒரு ருஷி இவர் ஒரு பசு முதல் மிருதி ( ) தௌமியஸ்மிருதி ( ) பிர அநேக பசுக்களை வளர்த்துப் பீனருஷி சேதஸ்மிருதி ( ) புதஸ் பிருதி ( சுக ) யென்று பெயர் பெற்றுப் பசுக்களால் பௌலஸ்தியஸ்மிருதி ( க2 ) நாரதஸ்மி பாயப்பட்டுப் பசுவுலகமடைந்தவர் . ருதி ( கூ ) விஷ்ணுஸ்மிருதி ( கச ) விருத்த 7 . சமீகருக்குச் சுதானினியிடம் பிறந் விஷ்ணுஸ்மிருதி ( கரு ) விருத்தமநுஸ்மிருதி தவன் . | ( கசு ) லோகிதஸ்மிருதி ( கஎ ) லோகாக்ஷிஸ் 8 . வசுதேவன் தம்பியாகிய அநீகன் மிருதி ( கஅ ) தேவலஸ்மிருதி என்பர் . குமான் . சுமீடன் - சந்திரவம்சத்துச் சுகோத்திரன் 9 . புளிந்தநகர்க் காசன் * புத்திரன் உடன்பிறந்தார் அஜமீடன் புரு 10 . சௌவீர தேசாதிபதி . பாண்டவர் | மீடன் முதலியோர் . திச்விஜயத்தில் அர்ச்சுனனால் சமாதானம் சுழகர் - 1 . விநாயகருக்கு ஒரு பெயர் . செய்விக்கப்பட்டவன் . 2 . ஒரு விஷ்ணுபடர் . 11 . பார்க்க வம்சத்துப் பிறந்தபேனபா 3 . தர்மபக்ஷியைக் காண்க . பான் என்னும் பெயருள்ள ருஷி . இவன் 4 . கபில முனிவர் வைத்திருந்த சிந்தா பசுவின் மகிமை கேட்டவன் . மணியின் பொருட்டுக் கணன் முதலியவ