அபிதான சிந்தாமணி

சுந்தரேசபாதசேகரபாண்டியன் 697 சுபத்திரை 4. சார்ங்க தான் குமரி. இவள் சித்தி விச்வகர்மனால் ஒரு அழகுள்ள பெண்ணைச் சன் என்பவனை மணந்து விபசாாஞ் சிருட்டிப்பித்து இவர்களிடம் அனுப்பி செய்து திரிகையில் கணவன் சோபிக்கக் னர் அசுரர் இருவரும் பெண்ணின் அழ கணவனைத் தூங்குகையில் கொன் றனள். கைக் கண்டு மயங்கி எங்களில் யாரை அரசன் அறிந்து இவளை ஊரைவிட்டு மணக்கின் றனை என்ன அப்பெண் உங்க நீக்க நீங்கி நல்லவர் உண்டசேஷம் உண்டு ளில் யார் வலியுள்ளாரோ அவர்களை மண நற்பதம் அடைந்தவள். இப்பெயர்கொ ப்பேன் என்றனள். அவ்வகையே இருவ ண்ட மற்றொருத்தி இவ் வகை செய்து ரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் வலியறிய யுத் புருஷனைக்கொன்று அரசனாற் றுரத்தப் தஞ் செய்து மாண்டனர். இவர்களின் பட்டு மற்றொருவனைக்கூடி அவன் தலை குமரர் சும்பரிசம்பர். யில் கருங்கல்லைமோதிக் கொன் றனள். சுபகன் - சகுனி உடன் பிறந்தவன், பீம அக்கல் கோயில் திருப்பணிக்கு உதவிய | சேனனால் கொல்லப்பட்டவன் தால் முத்திபெற்றவள். சுபகை - 1. இவளொரு தாசி. இவள் 5. கேகய ராஜனாகிய சார்வபவுமன் பலரிடத்தும் பொருள் பறித்து அவர்கள் பாரியை, இவள் புத்திரன் ஜயத்சேனன் இறந்து போகச் சந்தோஷித்து அயலாரு சுந்தரேசபாதசேகாபாண்டியன் - இவன் டன் கூடிக் களித்துப் பல சோகங்களைப் வங்கியபதாக பாண்டியன் குமான். இவன் பெற்றுப் பாபியாய் ஞானி ஒருவருக்கு தன் வருவாய்முழுதும் சிவதிருப்பணி எவல்பூண்டு பாவங்க முத்தி அடைந் செய்வது அறிந்து ஆயிரம் பரிக்கோர் தவள். 'சேவகன் என்னும் சோழன் சண்டைக்கு 2. பிராதகையின் புத்தா வரப்பாண்டியன் சொக்கரிடம் முறையிட் சுபசயர் - ஒரு சிவனடியவர். சிவநிவேத டனன், சிவமூர்த்தி அசரீரியாய் நாம் னத்திற்கு அன்னஞ் சமைத்துக்கொண்டி முன்னிற்போம், அஞ்சவேண்டாம் எனக் ருக்க அச்சமயத்தில் ஒரு சாமவேத வேதி கூறப் பாண்டியன் சேனை கூட்டி யுத்தத் யன் அவ்வழி வந்தனன். சுபசயர் சிவ திற்கு வந்த சோழனுடன் யுத்தஞ்செய்யச், நிவேதனம் கண்படுமெனச் செருப்புக் சொக்கர் வேடுருவாய்ச் சோழனைத் துா காலால் மூட வேதியன் பரிஹசித் தனன். த்தி மறையப் பாண்டியன் அச்சோழனைப் அதனால் வேதியன் தான் கற்ற வேத முத பின்தொடர்ந்து போயினன். சிறிது தூரஞ் லியவற்றை மறந்து சுபசயரை வேண்ட சென்று சோழன் திரும்பிப்பார்க்க வேடன் அனுக்கிரகித்தவர். இல்லாமை கண்டு பாண்டியனைத் துரத் சுபதந்தி - புஷ்பதந்தம் என்னும் திக்கு தப் பாண்டியன் திரும்பி மடுவில் விழுந்து யானையின் பெண் ஏறச் சோழன் மடுவில் விழுந்து இறந்த சுபதேவன் -1. கோச்செங்கட் சோழனுக் னன். இவன் காலத்து மாமனாக வந்து வழக் | குத் தந்தை . மனைவி கமலவதி. குரைத்த திருவிளையாடல் நடந்தது. இப் 2 புட்பதந்தனைக் காண்க. பாண்டியன் குமான் வாகுணபாண்டியன், சுபத்தி - தக்ஷன் பெண், தருமன் தேவி. சுந்தன் - 1. இரணியகசிபின் சந்ததியான சுபத்திரர் - ஒரு விஷ்ணுபடர். கிய நிகும்பன் குமரன். திலோத்தமை சுபத்திரன் -- 1. ஒரு யாதலவீரன், வசுதே யைக் காண்க. வருக்குப் பௌரவியிடம் உதித்த குமரன். 2. தாடகை கணவன், இவன் குமார் -2. கேமசரியின் பிதா மாரீசன் சுபாகு. சுகேது மருமான், 3. தருமபகளைக் காண்க. இவன் செருக்கால் அகத்தியாது ஆச்சிர சுபத்திரை - 1 வசுதேவருக்குத் தேவ மத்திலிருந்த மரங்களை அழித்து அவர் மிடம் உதித்த குமரி, கண்ண னுக்குத் தங் கோபத்தீயாற் சாம்பர் ஆனவன். கை. இவளை அர்ச்சுநன் சந்தியா சிவேடம் சுந்தோப்சுந்தர் - இரணியகசிபு வம்சத்தவ பூண்டு கள்ளமாய் மணஞ் செய்தனன். னான நிகும்பன் குமார். இவர்கள் இருவ இவன் இரதம் ஓட்டுவதில் வல்லவள். ரும் சகோ தார். இவர்கள் பிரமனை எண் திரௌபதியிடம் இடைச்சிவேடம் தான் ணித் தவஞ்செய்து வெகுவரம் பெற்றுத் கிச்சென்று வரம் பெற்றவள். குமான் தேவரை வருத்தத் தேவர் விஷ்ணுமூர்த்தி அபிமன்யு. யிடம் முறையிட்டனர். விஷ்ணுமூர்த்தி 2. ஏமவர்ண ன் குமரி. 88 திலோத்தலை சுபத்திரர் ஷன் லெ
சுந்தரேசபாதசேகரபாண்டியன் 697 சுபத்திரை 4 . சார்ங்க தான் குமரி . இவள் சித்தி விச்வகர்மனால் ஒரு அழகுள்ள பெண்ணைச் சன் என்பவனை மணந்து விபசாாஞ் சிருட்டிப்பித்து இவர்களிடம் அனுப்பி செய்து திரிகையில் கணவன் சோபிக்கக் னர் அசுரர் இருவரும் பெண்ணின் அழ கணவனைத் தூங்குகையில் கொன் றனள் . கைக் கண்டு மயங்கி எங்களில் யாரை அரசன் அறிந்து இவளை ஊரைவிட்டு மணக்கின் றனை என்ன அப்பெண் உங்க நீக்க நீங்கி நல்லவர் உண்டசேஷம் உண்டு ளில் யார் வலியுள்ளாரோ அவர்களை மண நற்பதம் அடைந்தவள் . இப்பெயர்கொ ப்பேன் என்றனள் . அவ்வகையே இருவ ண்ட மற்றொருத்தி இவ் வகை செய்து ரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் வலியறிய யுத் புருஷனைக்கொன்று அரசனாற் றுரத்தப் தஞ் செய்து மாண்டனர் . இவர்களின் பட்டு மற்றொருவனைக்கூடி அவன் தலை குமரர் சும்பரிசம்பர் . யில் கருங்கல்லைமோதிக் கொன் றனள் . சுபகன் - சகுனி உடன் பிறந்தவன் பீம அக்கல் கோயில் திருப்பணிக்கு உதவிய | சேனனால் கொல்லப்பட்டவன் தால் முத்திபெற்றவள் . சுபகை - 1 . இவளொரு தாசி . இவள் 5 . கேகய ராஜனாகிய சார்வபவுமன் பலரிடத்தும் பொருள் பறித்து அவர்கள் பாரியை இவள் புத்திரன் ஜயத்சேனன் இறந்து போகச் சந்தோஷித்து அயலாரு சுந்தரேசபாதசேகாபாண்டியன் - இவன் டன் கூடிக் களித்துப் பல சோகங்களைப் வங்கியபதாக பாண்டியன் குமான் . இவன் பெற்றுப் பாபியாய் ஞானி ஒருவருக்கு தன் வருவாய்முழுதும் சிவதிருப்பணி எவல்பூண்டு பாவங்க முத்தி அடைந் செய்வது அறிந்து ஆயிரம் பரிக்கோர் தவள் . ' சேவகன் என்னும் சோழன் சண்டைக்கு 2 . பிராதகையின் புத்தா வரப்பாண்டியன் சொக்கரிடம் முறையிட் சுபசயர் - ஒரு சிவனடியவர் . சிவநிவேத டனன் சிவமூர்த்தி அசரீரியாய் நாம் னத்திற்கு அன்னஞ் சமைத்துக்கொண்டி முன்னிற்போம் அஞ்சவேண்டாம் எனக் ருக்க அச்சமயத்தில் ஒரு சாமவேத வேதி கூறப் பாண்டியன் சேனை கூட்டி யுத்தத் யன் அவ்வழி வந்தனன் . சுபசயர் சிவ திற்கு வந்த சோழனுடன் யுத்தஞ்செய்யச் நிவேதனம் கண்படுமெனச் செருப்புக் சொக்கர் வேடுருவாய்ச் சோழனைத் துா காலால் மூட வேதியன் பரிஹசித் தனன் . த்தி மறையப் பாண்டியன் அச்சோழனைப் அதனால் வேதியன் தான் கற்ற வேத முத பின்தொடர்ந்து போயினன் . சிறிது தூரஞ் லியவற்றை மறந்து சுபசயரை வேண்ட சென்று சோழன் திரும்பிப்பார்க்க வேடன் அனுக்கிரகித்தவர் . இல்லாமை கண்டு பாண்டியனைத் துரத் சுபதந்தி - புஷ்பதந்தம் என்னும் திக்கு தப் பாண்டியன் திரும்பி மடுவில் விழுந்து யானையின் பெண் ஏறச் சோழன் மடுவில் விழுந்து இறந்த சுபதேவன் - 1 . கோச்செங்கட் சோழனுக் னன் . இவன் காலத்து மாமனாக வந்து வழக் | குத் தந்தை . மனைவி கமலவதி . குரைத்த திருவிளையாடல் நடந்தது . இப் 2 புட்பதந்தனைக் காண்க . பாண்டியன் குமான் வாகுணபாண்டியன் சுபத்தி - தக்ஷன் பெண் தருமன் தேவி . சுந்தன் - 1 . இரணியகசிபின் சந்ததியான சுபத்திரர் - ஒரு விஷ்ணுபடர் . கிய நிகும்பன் குமரன் . திலோத்தமை சுபத்திரன் - - 1 . ஒரு யாதலவீரன் வசுதே யைக் காண்க . வருக்குப் பௌரவியிடம் உதித்த குமரன் . 2 . தாடகை கணவன் இவன் குமார் - 2 . கேமசரியின் பிதா மாரீசன் சுபாகு . சுகேது மருமான் 3 . தருமபகளைக் காண்க . இவன் செருக்கால் அகத்தியாது ஆச்சிர சுபத்திரை - 1 வசுதேவருக்குத் தேவ மத்திலிருந்த மரங்களை அழித்து அவர் மிடம் உதித்த குமரி கண்ண னுக்குத் தங் கோபத்தீயாற் சாம்பர் ஆனவன் . கை . இவளை அர்ச்சுநன் சந்தியா சிவேடம் சுந்தோப்சுந்தர் - இரணியகசிபு வம்சத்தவ பூண்டு கள்ளமாய் மணஞ் செய்தனன் . னான நிகும்பன் குமார் . இவர்கள் இருவ இவன் இரதம் ஓட்டுவதில் வல்லவள் . ரும் சகோ தார் . இவர்கள் பிரமனை எண் திரௌபதியிடம் இடைச்சிவேடம் தான் ணித் தவஞ்செய்து வெகுவரம் பெற்றுத் கிச்சென்று வரம் பெற்றவள் . குமான் தேவரை வருத்தத் தேவர் விஷ்ணுமூர்த்தி அபிமன்யு . யிடம் முறையிட்டனர் . விஷ்ணுமூர்த்தி 2 . ஏமவர்ண ன் குமரி . 88 திலோத்தலை சுபத்திரர் ஷன் லெ