அபிதான சிந்தாமணி

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 695 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் டா அருட்டுறை என்னும் ஆலயத்துள் அங்கிருந்து கோளிவிசென்று தண்டை சென்று மறைந்தனர் ஆரூார் பின் யூர்க்கிழார் கொடுத்த நெற்களைத் திருவா தொடர்ந்து அழைக்க, சுவாமி இடபா ரூரில் சேர்க்கும்படி சவாமியைக் கேட்டுப் ரூடராய்த் தரிசனந்தர்து ஆதிசங்கற்பம் பூதகணங்களால் திருவாரூரில் பெற்றுக் அறிவிக்கத் தெளிந்து துதித்தனர். ஆரூ கோட்புலியார் அடிமைகளாகத் தாப்பெ எர், நான் என்செய என்னச் சவாமி நீ நம் ற்ற சிங்கடி, வனப்பகை எனபவர்களைத் மைத் தலந்தோறும் துதித்துவா என்ற தமக்கு புத்திரியாக அங்கீகரித்துத் னர். எப்படித் துதிக்க என்ன நீ நம்மை திருப்புகலூருக்கச் சென்று செங்கல் பொ வலிமையுடன் வைது வன்றெண்டன் என் ன்னாகப் பதிகமோதி, அங்கு நின்று பல னும் பெயர் பெற்றாய், நம்மைப் பித்தன் தலம் பணிந்து திருமுதுகுன் றடைந்து என் றனை, ஆதலால் அவ்வகையே பாடுக பொன் வேண்டி (1200) பொன் பெற்று என, அக் கட்டளையைச் சிரமேற்கொண்டு மணிமுத்தாநதியில் இட்டு இதைத் திரு 'பித்தாபிறைசூடி" என்று திருப்பதிகம், வாரூர்க் குளத்தில் தாவேண்டும் என்று ஓதித் துதித்தனர். பின்பு தலயாத்திரை வேண்டி, நீங்கி, திருவாரூர் அடைந்து செய்யத் தொடங்கித் திருத்துறை ஊரில் பாவையாருடன் கமலாலயத் தீர்த்தக்கரை தவநெறி பெற்றுத் திருநாவுக்கரசுகள் 'யில் வந்து ஜலத்திற் பார்க்கையில் பொன் திருத்தொண்டு புரிந்த திருவதிகைக்கு உள் அகப்படாதது கண்டு பதிகமோதிப் பெற் புகாமல் அருகிருந்த சித்தவடமடத்தில் ரப் பல தலங்களை அடைந்து தரிசிக்க இராத்திரி நித்திரை செய்கையில் சுவாமி எண்ணங்கொண்டு நீங்கித் திருக்குருகா விருத்தவேதியராய் எழுந்தருளி அவாது இருக்கு அருகுவாப் பரமசிவம் இவாது திருவடிகள் சுந்தரர் திருமுடியில் பட நித் இளைப்பைத் தணிக்க எண்ணிச் சோலை திரை செய்கையில் ஆரூரர் இவ்வகை யுடன் தண்ணீர்ப்பந்தல், கட்டமுது வைத் புரியலாமோ என்ன விருத்தர் கிழவனாகை துக் காத்திருந்து சுந்தரர் வருவதைநோக்கி யால் தெரியாது செய்தேன் என ஆரூரர், நீர் மிகவும் களைத்திருக்கிறீர், இந்தக் கட் வேறிடத்திற் சயனிக்கச் சுவாமி மீண்டும் டமுதைத் தொண்டர்கள் உடன் புசித்து அவ்வகை பரியக் கண்டு நீர் யார் என நீ இளைப்பாறுக என்னச் சுந்தார், அவ்வதை நம்மை அறியாயோ என்று மறைந்தனர். செய்து சயனிக்கையில் சிவபெருமான் சுந்தார் அவ்விடம் " தம்மானை" என்ற சோனையுடன் மறைந்தனர். சுந்தரர் விழித் திருப்பதிகம் ஓதி, சிதம்பரம் அடைந்து திச் சிவமூர்த்திசெய்த திருவிளையாடற்கு துதிக்கையில் திருவாரூர்க்கு வரும்படி அற்புதம் அடைந்து, திருக்குருகாவூர் அசரீரி கட்டளை உண்டாக, விடைபெற்று அடைந்து பதிகம் ஓதி, விடைபெற்றுப் நீலகிச் சீர்காழித் தலத்துள்ளாகாது புறத் பல தலம் பணிந்து திருக்கச்சூருக்குவர திருந்து பதிகம் ஓதி, திருவாரூர் அடை அங்கு பரிசனத்தார்வாத் தாமதித்தமை ந்து புற்றிடங்கொண்டாரைத் தரிசித்துச் யால் தொண்டர் பசியைக்கண்ட சிவமூர் சிவபெருமானால் தமக்குத் தோழன் எனப் த்தி ஒரு வேதியர்போல் எழுந்தருளி பட்டுத் தம்பிரான் தோழன் எனத் திரு நான் இங்குப் பிராமணர் வீடுகளில் அன் நாமம் பெற்றிருந்தனர். இவர் இவ்வகை னம் கொணர்ந்து தருகிறேன் என்று இருக்க முன்னமே பார்வதியாரால் கட் பிக்ஷை வாங்கித் தந்து சுந்தார் புசிக்க டளைபெற்றிருந்த கமலினியார் திருவாரூ மனறந்தனர். மறையச் சுந்தார் திருவடி ரில் ருத்திரகணிகையர் குலத்தில் பாவை வருந்த வந்தமைக்கு இரங்கி விடை யார் என்று அவதரித்து ஒருநாள் தரிச பெற்று நீங்கிப் பல தலங்கள் தரிசித்துத் னத்திற்குப் போகையில் சுந்தரமூர்த்தி திருவொற்றியூர் அடைந்து படம்பக்க சுவாமிகள் காணச் சென்றனர். சுந்தார் நாதரை வணங்கி அங்கிருக்கையில் கண்டு மயல் கொண்டு இவரைத் தமக்கு அங்கு ஆதிசங்கற்பப்படி திருவவதரித்தி மணஞ்செய்விக்கச் சிவபெருமானை வேண் ருந்த அநிந்திதையாகிய சங்கிலியாரைக் டினர். அவ்வகைச் சிவாஞ்ஞையைச் கண்டு மயல்கொண்டு சிவபெருமான் கட் சொப்பனத்தில் ஏற்ற பெரியோர் பரவை டளைப்படி சங்கிலியாருக்குப் பாவை இடம் யாரைச் சுந்தார்க்குத் திருமணம் முடித்த 'போகிறது இல்லை என்று மகிழ் அடியில் னர். பின்பு திருத்தொண்டர்களைப் பாடி | உறுதி செய்து கொடுத்துத் திருமணம்
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 695 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் டா அருட்டுறை என்னும் ஆலயத்துள் அங்கிருந்து கோளிவிசென்று தண்டை சென்று மறைந்தனர் ஆரூார் பின் யூர்க்கிழார் கொடுத்த நெற்களைத் திருவா தொடர்ந்து அழைக்க சுவாமி இடபா ரூரில் சேர்க்கும்படி சவாமியைக் கேட்டுப் ரூடராய்த் தரிசனந்தர்து ஆதிசங்கற்பம் பூதகணங்களால் திருவாரூரில் பெற்றுக் அறிவிக்கத் தெளிந்து துதித்தனர் . ஆரூ கோட்புலியார் அடிமைகளாகத் தாப்பெ எர் நான் என்செய என்னச் சவாமி நீ நம் ற்ற சிங்கடி வனப்பகை எனபவர்களைத் மைத் தலந்தோறும் துதித்துவா என்ற தமக்கு புத்திரியாக அங்கீகரித்துத் னர் . எப்படித் துதிக்க என்ன நீ நம்மை திருப்புகலூருக்கச் சென்று செங்கல் பொ வலிமையுடன் வைது வன்றெண்டன் என் ன்னாகப் பதிகமோதி அங்கு நின்று பல னும் பெயர் பெற்றாய் நம்மைப் பித்தன் தலம் பணிந்து திருமுதுகுன் றடைந்து என் றனை ஆதலால் அவ்வகையே பாடுக பொன் வேண்டி ( 1200 ) பொன் பெற்று என அக் கட்டளையைச் சிரமேற்கொண்டு மணிமுத்தாநதியில் இட்டு இதைத் திரு ' பித்தாபிறைசூடி என்று திருப்பதிகம் வாரூர்க் குளத்தில் தாவேண்டும் என்று ஓதித் துதித்தனர் . பின்பு தலயாத்திரை வேண்டி நீங்கி திருவாரூர் அடைந்து செய்யத் தொடங்கித் திருத்துறை ஊரில் பாவையாருடன் கமலாலயத் தீர்த்தக்கரை தவநெறி பெற்றுத் திருநாவுக்கரசுகள் ' யில் வந்து ஜலத்திற் பார்க்கையில் பொன் திருத்தொண்டு புரிந்த திருவதிகைக்கு உள் அகப்படாதது கண்டு பதிகமோதிப் பெற் புகாமல் அருகிருந்த சித்தவடமடத்தில் ரப் பல தலங்களை அடைந்து தரிசிக்க இராத்திரி நித்திரை செய்கையில் சுவாமி எண்ணங்கொண்டு நீங்கித் திருக்குருகா விருத்தவேதியராய் எழுந்தருளி அவாது இருக்கு அருகுவாப் பரமசிவம் இவாது திருவடிகள் சுந்தரர் திருமுடியில் பட நித் இளைப்பைத் தணிக்க எண்ணிச் சோலை திரை செய்கையில் ஆரூரர் இவ்வகை யுடன் தண்ணீர்ப்பந்தல் கட்டமுது வைத் புரியலாமோ என்ன விருத்தர் கிழவனாகை துக் காத்திருந்து சுந்தரர் வருவதைநோக்கி யால் தெரியாது செய்தேன் என ஆரூரர் நீர் மிகவும் களைத்திருக்கிறீர் இந்தக் கட் வேறிடத்திற் சயனிக்கச் சுவாமி மீண்டும் டமுதைத் தொண்டர்கள் உடன் புசித்து அவ்வகை பரியக் கண்டு நீர் யார் என நீ இளைப்பாறுக என்னச் சுந்தார் அவ்வதை நம்மை அறியாயோ என்று மறைந்தனர் . செய்து சயனிக்கையில் சிவபெருமான் சுந்தார் அவ்விடம் தம்மானை என்ற சோனையுடன் மறைந்தனர் . சுந்தரர் விழித் திருப்பதிகம் ஓதி சிதம்பரம் அடைந்து திச் சிவமூர்த்திசெய்த திருவிளையாடற்கு துதிக்கையில் திருவாரூர்க்கு வரும்படி அற்புதம் அடைந்து திருக்குருகாவூர் அசரீரி கட்டளை உண்டாக விடைபெற்று அடைந்து பதிகம் ஓதி விடைபெற்றுப் நீலகிச் சீர்காழித் தலத்துள்ளாகாது புறத் பல தலம் பணிந்து திருக்கச்சூருக்குவர திருந்து பதிகம் ஓதி திருவாரூர் அடை அங்கு பரிசனத்தார்வாத் தாமதித்தமை ந்து புற்றிடங்கொண்டாரைத் தரிசித்துச் யால் தொண்டர் பசியைக்கண்ட சிவமூர் சிவபெருமானால் தமக்குத் தோழன் எனப் த்தி ஒரு வேதியர்போல் எழுந்தருளி பட்டுத் தம்பிரான் தோழன் எனத் திரு நான் இங்குப் பிராமணர் வீடுகளில் அன் நாமம் பெற்றிருந்தனர் . இவர் இவ்வகை னம் கொணர்ந்து தருகிறேன் என்று இருக்க முன்னமே பார்வதியாரால் கட் பிக்ஷை வாங்கித் தந்து சுந்தார் புசிக்க டளைபெற்றிருந்த கமலினியார் திருவாரூ மனறந்தனர் . மறையச் சுந்தார் திருவடி ரில் ருத்திரகணிகையர் குலத்தில் பாவை வருந்த வந்தமைக்கு இரங்கி விடை யார் என்று அவதரித்து ஒருநாள் தரிச பெற்று நீங்கிப் பல தலங்கள் தரிசித்துத் னத்திற்குப் போகையில் சுந்தரமூர்த்தி திருவொற்றியூர் அடைந்து படம்பக்க சுவாமிகள் காணச் சென்றனர் . சுந்தார் நாதரை வணங்கி அங்கிருக்கையில் கண்டு மயல் கொண்டு இவரைத் தமக்கு அங்கு ஆதிசங்கற்பப்படி திருவவதரித்தி மணஞ்செய்விக்கச் சிவபெருமானை வேண் ருந்த அநிந்திதையாகிய சங்கிலியாரைக் டினர் . அவ்வகைச் சிவாஞ்ஞையைச் கண்டு மயல்கொண்டு சிவபெருமான் கட் சொப்பனத்தில் ஏற்ற பெரியோர் பரவை டளைப்படி சங்கிலியாருக்குப் பாவை இடம் யாரைச் சுந்தார்க்குத் திருமணம் முடித்த ' போகிறது இல்லை என்று மகிழ் அடியில் னர் . பின்பு திருத்தொண்டர்களைப் பாடி | உறுதி செய்து கொடுத்துத் திருமணம்