அபிதான சிந்தாமணி

692 சுநசை ஸ்தம்பம் இவற்றைவெக்கோலும், தண்ணீ) முன் வாந்தி செய்தவனும், புணர்ச்சி செய் ராலும் சுத்தி செய்க. ஓர் ஆன் சுமைக்கு) தவனும் ஸ்தானம் செய்யின் சத்தமாவர். ' மேற்பட்ட தெற்சுமை, வஸ்திரம் அசுத்தப் சுத்தியும்நன் - சாளுவசேகாபதி, இவன் படின் ஜலப்புரோஷணத்தால் சுத்தமாம். தேவதானவர்களால் சாவில்லாவரம் பெற் மான்சேல், புலித்தோல், மரவுரி இவை றவன். களை வஸ்திரத்தைப்போல் சுத்திசெய்க. 2. சாட்சூசமனு வின் குமரன். காய், கிழங்கு, பழம் இவற்றைத் தன்ணீ 3. இந்திரத்துய் நன் எனும் பாண்டி ரால் சுத்திசெய்க. புழுவாலான பட்டேன் யன் குமரன், கங்கைக்கரையிலுள்ள பிர ஆட்டு மயிர்க் கம்பளம் இவைகளை உழமண் திட்டான நகரத்தில் சிவபூசை செய்திருக் னால் சுத்தி செய்க. நேபாள தேசத்துக் கையில் திரணபிந்து முனிவர் வந்து இவன் கம்பளத்தை வேப்பங் சொட்டையாலும், முன்னைய பிறப்பைக் கேட்க அரசன் நான் சால்வையை வில்வப்பழத்தாலும், வெண் முன்பிறப்பில் வேடன் வழிச்செல்வோர் பட்டு, சங்கம், தந்தம், மான் கொம்பு, பொருளை என்னுடன் இருந்தவருடன் வெண்கடுகினாலும் சுத்தி செய்க, மண் கூடிப் பறிச்கையில் அரகர என்று சிவ பாத்திரங்கள் மீண்டும் சூளைபோடுதலால் மூர்த்தியின் திருநாமத்தை உச்சரித்ததால் சுத்தியாம். கள், மூத்திரம், மலம், கோழை, அரசனாய்ச் சிவபூசை கடைப்பிடித்தேன் இரத்தம், சீ,ரே தஸ் இவைகள் பட்ட பாத் என்று கூறி முனிவர் அருள் பெற்றவன். திரம் சூளையில் இடினும் சுத்தமடையா. 4. வைவச்சு தமனுவிற்குப் பெண்ணாக சண்டாள ராதிகளால் அசுத்தப்பட்ட வீடு முதலில் யாகத்திற் பிறந்து மீண்டும் வசி ஒரு நாள் பசு வசிப்பதால் சுத்தமடையும். ட்டால் ஆணாகி உத்கலன், சயன், விகல் பக்ஷியாலும் பசுவினானும் மோக்கப்பட் வன் எனும் புத்திரரைப் பெற்றுப் பார் எம் மிதிக்கப்பட்டு முள்ளதும், தும்மிய வதியார் வனத்திற் சென்று பெண்ணாகி எச்சில், மயிர், புழு இவைகளின் சம்பந்த இளை எனும் பெயருடன் புதனைப்புணர்ந்து முள்ள அன்னமும் மண்ணைக்கிள்ளி அதன் புரூரவனைப் பெற்றவன். மேல்போடுவதால் சுத்தமாகும். மேகத்தி சுத்தியு - பூருவம்சம் சாருவின் புத்திரன் னால் பொழியப்பட்டும் பசுக்கள் குடிப்பத இவன் புத்திரன் வெகுபன். னால் குறைவிலாதும் இருக்கிற ஜலம் | சுத்திரமான் - பத்தாம் மன்வந்தரத்துத் சுத்தமானது. தேவர்களுக்குப் புஷ்பம் | தேவர். கட்டுகிறவன், விற்பனைக்காகப் பரப்பப் சுத்திரிதி -(சூ) இராஜவர்த்தனன் குமான். பட்டவஸ்துக்கள், பிரமசாரியின் பிஷான் சுத்தோதன் - 1. (சூ.) சாக்கியன் குமரன். னம் சுத்தம் உடையவாம். ஸ்திரீகளின் - 2. ஜினன் தம்பி. இவன் குமார் கபோ முகம் பக்ஷிகளால் தள்ளப்பட்ட பழம், ' தராமா, காகாக்ஷன், காகன், கிருஷ்ணன். பசுவின் கன்றின் வாய், வேட்டை நாயின் வாய் இவை இயற்கையில் சுத்தம் உள் சுத்ரதன் - (கூத்ரதன்) சசிஎக்னன் கும ளன. தொப்புளுக்கு மேற்பட்ட மனித என். இவன் கிரகம் நன்மையல்லாத இந்திரியங்கள் சுத்தமுடையன. அதற் தினத்தில் விதைவிதைத்தால் நாசமாக்கும் குக் கீழ்ப்பட்ட இந்திரியங்களும் அவற் தெய்வம். றில் உண்டாம் மலங்களும் அசுத்தம் உடை சுத்வா - யஞ்ஞசம்பந்தியாய் ஸ்நானஞ்செய் யன. ஈ, ஜலத்திவலை, நிழல், பசு, குதிரை, தவன். சூரியகாந்தி, பூமி, காற்று, தீ இவை சுநகன் -1. கிரிச்சமதன் குமரன். இவன் மேலே படுகிறதினால் அசுத்தமில்லை. குமார் சௌநகருஷியாயினர். சுவர்த்தண்ணீர், ரேதஸ் இரத்தம், சுண்டு 2. குருவிற்குப் பிரமத்வரையால் பிற மூத்திரம், மலம், காதுக்குறும்பி, நகம், ந்தவன். அழுக்கு, கண்ணீ ர், பீளை, வியர்வு இப் 3. புரஞ்சயனுக்கு மந்திரி, இவன் அர பன்னிரண்டு மலங்களும், ஜலத்தால் சுத் சனைக் கொன்று குமரனை விற்றவன். தம் அடையும். வாயினின்று தேகத்தில் இவன் குமான் பிரத்தியோதனன, - விழுந்த ஜலத்திவலை, வாயிற்பட்ட மீசை,| * 4. ஒரு இருடி. பத்தியன் மாணாக்கன். பலவரிசையில் ஒட்டிய பொருள் இவை சுநசை - ஒரு நதி பாரிபத்திர வனத்தில் களுக்கு எச்சில் கிடையாது. சாப்பிடு உற்பத்தியாவது.
692 சுநசை ஸ்தம்பம் இவற்றைவெக்கோலும் தண்ணீ ) முன் வாந்தி செய்தவனும் புணர்ச்சி செய் ராலும் சுத்தி செய்க . ஓர் ஆன் சுமைக்கு ) தவனும் ஸ்தானம் செய்யின் சத்தமாவர் . ' மேற்பட்ட தெற்சுமை வஸ்திரம் அசுத்தப் சுத்தியும்நன் - சாளுவசேகாபதி இவன் படின் ஜலப்புரோஷணத்தால் சுத்தமாம் . தேவதானவர்களால் சாவில்லாவரம் பெற் மான்சேல் புலித்தோல் மரவுரி இவை றவன் . களை வஸ்திரத்தைப்போல் சுத்திசெய்க . 2 . சாட்சூசமனு வின் குமரன் . காய் கிழங்கு பழம் இவற்றைத் தன்ணீ 3 . இந்திரத்துய் நன் எனும் பாண்டி ரால் சுத்திசெய்க . புழுவாலான பட்டேன் யன் குமரன் கங்கைக்கரையிலுள்ள பிர ஆட்டு மயிர்க் கம்பளம் இவைகளை உழமண் திட்டான நகரத்தில் சிவபூசை செய்திருக் னால் சுத்தி செய்க . நேபாள தேசத்துக் கையில் திரணபிந்து முனிவர் வந்து இவன் கம்பளத்தை வேப்பங் சொட்டையாலும் முன்னைய பிறப்பைக் கேட்க அரசன் நான் சால்வையை வில்வப்பழத்தாலும் வெண் முன்பிறப்பில் வேடன் வழிச்செல்வோர் பட்டு சங்கம் தந்தம் மான் கொம்பு பொருளை என்னுடன் இருந்தவருடன் வெண்கடுகினாலும் சுத்தி செய்க மண் கூடிப் பறிச்கையில் அரகர என்று சிவ பாத்திரங்கள் மீண்டும் சூளைபோடுதலால் மூர்த்தியின் திருநாமத்தை உச்சரித்ததால் சுத்தியாம் . கள் மூத்திரம் மலம் கோழை அரசனாய்ச் சிவபூசை கடைப்பிடித்தேன் இரத்தம் சீ ரே தஸ் இவைகள் பட்ட பாத் என்று கூறி முனிவர் அருள் பெற்றவன் . திரம் சூளையில் இடினும் சுத்தமடையா . 4 . வைவச்சு தமனுவிற்குப் பெண்ணாக சண்டாள ராதிகளால் அசுத்தப்பட்ட வீடு முதலில் யாகத்திற் பிறந்து மீண்டும் வசி ஒரு நாள் பசு வசிப்பதால் சுத்தமடையும் . ட்டால் ஆணாகி உத்கலன் சயன் விகல் பக்ஷியாலும் பசுவினானும் மோக்கப்பட் வன் எனும் புத்திரரைப் பெற்றுப் பார் எம் மிதிக்கப்பட்டு முள்ளதும் தும்மிய வதியார் வனத்திற் சென்று பெண்ணாகி எச்சில் மயிர் புழு இவைகளின் சம்பந்த இளை எனும் பெயருடன் புதனைப்புணர்ந்து முள்ள அன்னமும் மண்ணைக்கிள்ளி அதன் புரூரவனைப் பெற்றவன் . மேல்போடுவதால் சுத்தமாகும் . மேகத்தி சுத்தியு - பூருவம்சம் சாருவின் புத்திரன் னால் பொழியப்பட்டும் பசுக்கள் குடிப்பத இவன் புத்திரன் வெகுபன் . னால் குறைவிலாதும் இருக்கிற ஜலம் | சுத்திரமான் - பத்தாம் மன்வந்தரத்துத் சுத்தமானது . தேவர்களுக்குப் புஷ்பம் | தேவர் . கட்டுகிறவன் விற்பனைக்காகப் பரப்பப் சுத்திரிதி - ( சூ ) இராஜவர்த்தனன் குமான் . பட்டவஸ்துக்கள் பிரமசாரியின் பிஷான் சுத்தோதன் - 1 . ( சூ . ) சாக்கியன் குமரன் . னம் சுத்தம் உடையவாம் . ஸ்திரீகளின் - 2 . ஜினன் தம்பி . இவன் குமார் கபோ முகம் பக்ஷிகளால் தள்ளப்பட்ட பழம் ' தராமா காகாக்ஷன் காகன் கிருஷ்ணன் . பசுவின் கன்றின் வாய் வேட்டை நாயின் வாய் இவை இயற்கையில் சுத்தம் உள் சுத்ரதன் - ( கூத்ரதன் ) சசிஎக்னன் கும ளன . தொப்புளுக்கு மேற்பட்ட மனித என் . இவன் கிரகம் நன்மையல்லாத இந்திரியங்கள் சுத்தமுடையன . அதற் தினத்தில் விதைவிதைத்தால் நாசமாக்கும் குக் கீழ்ப்பட்ட இந்திரியங்களும் அவற் தெய்வம் . றில் உண்டாம் மலங்களும் அசுத்தம் உடை சுத்வா - யஞ்ஞசம்பந்தியாய் ஸ்நானஞ்செய் யன . ஜலத்திவலை நிழல் பசு குதிரை தவன் . சூரியகாந்தி பூமி காற்று தீ இவை சுநகன் - 1 . கிரிச்சமதன் குமரன் . இவன் மேலே படுகிறதினால் அசுத்தமில்லை . குமார் சௌநகருஷியாயினர் . சுவர்த்தண்ணீர் ரேதஸ் இரத்தம் சுண்டு 2 . குருவிற்குப் பிரமத்வரையால் பிற மூத்திரம் மலம் காதுக்குறும்பி நகம் ந்தவன் . அழுக்கு கண்ணீ ர் பீளை வியர்வு இப் 3 . புரஞ்சயனுக்கு மந்திரி இவன் அர பன்னிரண்டு மலங்களும் ஜலத்தால் சுத் சனைக் கொன்று குமரனை விற்றவன் . தம் அடையும் . வாயினின்று தேகத்தில் இவன் குமான் பிரத்தியோதனன - விழுந்த ஜலத்திவலை வாயிற்பட்ட மீசை | * 4 . ஒரு இருடி . பத்தியன் மாணாக்கன் . பலவரிசையில் ஒட்டிய பொருள் இவை சுநசை - ஒரு நதி பாரிபத்திர வனத்தில் களுக்கு எச்சில் கிடையாது . சாப்பிடு உற்பத்தியாவது .