அபிதான சிந்தாமணி

சுத்தன 691 கோலாகல த்தைக் கூடி வசுபதத்தன் என் சுத்தவித்தை - சதாசிவ நாயனார், தமக்குச் னும் ஒரு புத்திரனையும் கிரியை என்னும் சுதந்தரமான திருத்யத்தை யை வகையா புத்திரியையும் பெற்றது. கத் திருவுளத்தடைத்தும் மகேசுரமான சுத்தன் - 1. (சங்.) அநேநஸ் குமரன், இவன் அவதாரத்தில் சத்தியு மதுவாக நின்று அக் குமான் சசி. | தத் தொழிலை நடத்துகைக்குக் காரணமாக 2. சண்முகசேதாவீரன், நின்ற அவதரம், சுத்யும் நன் - இவன் பூர்வஜன்மத்தில் வேட வித்யாதத்வம் - சுத்தமாயையில் துல னாயிருந்தவன். இவன் வழிப்போக்கரின் காரியந் தோன்றற்கு முதல்வனும், எல பொருளைக் கொள்ளை கொண்டு கடைசி அதிகார அவத்தையினின்று ஞானசத் காலத்தில் நல்லவர்களின் உபதேசத்தால் தியை மிக்குச் செலுத்திப் பிரவிருத்தி சிவஸ்மாணை செய்து மறுபிறப்பில் சூரிய செய்தவழி தூலமாய்க் காரியப்பட்ட சுத்த வம்சத்தில் பிறந்து நற்கதி பெற்றவன், மாயையின் ஐந்தாம் விருத்தி வித்தைக் கேதுவாகிய ஈசானாய் நின்ற சிவனால திட் (சௌர - புராணம்) டிக்கப்படுவது. இதனைத் தாலசசாதத்வம், சுத்துய்மன் - இவன் இந்திரத்துய்மன் கும அதிகாரதத்வம், பிரவிருத்திதத்வம், தூல ரன் இவன் முற்பிறப்பில் வேடனாய் வழி சகள தத்வம் என்பர். (சிவ - போ.) பறித்துண்டு வாழ்ந்திறந்து யமபுரஞ் சென் நனன். காலன் இவன் செய்த தீங்கென் | சுத்தவித்யா தத்புவன வாசிகள் - சந்த னென இவன் வழிச்செல்வாரை யாகா கோடி மந்திரமூர்த்திகள், சுத்தவித்யாதத் வத்தில் காலம், நியதி, கலை, விததை, பிறகரவென்றான் என, யமன் இவன் சிவ நாம சங்கீர்த்தனஞ் செய்ததனால் யமன் ராகம், புருடன், மாயை எனும் புவனங்க கட்டளையால் தெய்வவுலக மடைந்து பல் ளும் தத்வல்களும் அடங்கியவை. (சிவ வாண்டு கடர்து பாண்டி நாட்டாச புத்திர ஞானபோதம்.) னாய்ச் சிவபூசை செய்து வருகின்றேன் சுத்தாவத்தை - ஆன்மாக்கள், கேவலசச எனத் திரணவிந்து கேட்பக் கூறினன், லப்பட்டுப் பிறந்திறந்து திரியுமவதாத்து (கூர்மபுராணம்.) அவர்கட்கு இருவினையொப்பு, மலபரிபா சுத்ரவிரணரோகம் - இது சிறு விரணங் கம், சத்திநிபாதம், குருவருள், ஞானசா களைத் தரும் கட்டிகளாம். இவை (நசு) தனம், மும்மலக்கழிவு, வாதனை நீக்கம், வி தம் உண்டு, 1. அஜகள்ளிகாசோகம், ஞானப்பெருக்கமுண்டாகப் பெற்றுத் திரு 2, யவப்பிரக்யாரோகம், 3. அலசிரோ வருளைக் கூடுவது. இது இரவில் இரு 'ளோடும் விளக்கோடும் கூடிய கண் ஆதித்த கம், 4. கச்சபிரோகம், 5. பனசிகாரோ கம். 6. பாஷாணகர்த்தபிரோகம், 7. முக வுதய கிரணத்தால் ஆதித்தனைக் காண்டல் தூஷிகாரோகம், 8. பதுமகண்டரோகம், போலும், 9. விவர் தரோகம், 10. மசூரிசோகம், 11. சுத்தா நந்தப்பிரகாசர்-சுத்தாாந்தம் எனம் விஸ்போடரோகம், 12. வித்தாரோகம். | பாத நூல் ஆசிரியர், 13. கர்த்தபிரோகம், 14. கட்சியாசோகம், சுத்தி- பொன், இரத்தினம், வெள்ளி, சங்கு 15. கண்டரோகம், 16 ராஜி காரோகம், | இவைகள் ஜலத்தினால் அலம்பின் சுத்தப் 17. ஜாலகர்த்தபிரோகம், 18. அக்னிரோ படும். செம்பு, இரும்பு, வெண்கலம், பித் கணிரோகம், 19. பரிகல்லிரோகம், 20. தளை, துராய், ஈயம் இவற்றாலான பாத் பீதாரிகாரோகம், 21, சர்க்கராசோகம், திரங்களைப் புளித்த தண்ணீ ர், உப்பு, சரம் 22. சருக்கராற்பு தரோகம், 23. வன்மீக பர், சாணம் இவைகளைக் கொண்டு சுத்தி ரோகம், 24. கதரரோகம், 25. ருத்தகுத செய்க, நெய், எண்ணெய் இவற்றைக் போகம், 26. சில்வரோகம், 27. குருகரோ காகம் தொட்டால் இரண்டு தர்ப்பைக் கம், 28. அசலவிரணரோகம், 29. திலக ளால் ஒரு துளி அப்பால் எடுத்துவிட்டால் ரோகம், 30. மசரோகம், 31. ஜதுமணி சுத்தி, படுக்கை ஜலத்தாலும், மரப்பாத்தி சோகம், 32, லாஞ்சனசோகம், 33, விய பத்தைச் சீவுகிற தாலும், வீடு பெருக்கி ங்கரோகம், 34. பிரசுப்திரோகம், 35, மெழுகுதலாலும், சுத்தமாம். முறம், உத்கோடரோகம், 36. கோடசோகம் என் பண்டி, உலக்கை, உரல், இவைகள் தண் பன. (ஜீவ.) ணீராலும் சுத்தியாம். சுருக்கு, சுருவம், யூப
சுத்தன 691 கோலாகல த்தைக் கூடி வசுபதத்தன் என் சுத்தவித்தை - சதாசிவ நாயனார் தமக்குச் னும் ஒரு புத்திரனையும் கிரியை என்னும் சுதந்தரமான திருத்யத்தை யை வகையா புத்திரியையும் பெற்றது . கத் திருவுளத்தடைத்தும் மகேசுரமான சுத்தன் - 1 . ( சங் . ) அநேநஸ் குமரன் இவன் அவதாரத்தில் சத்தியு மதுவாக நின்று அக் குமான் சசி . | தத் தொழிலை நடத்துகைக்குக் காரணமாக 2 . சண்முகசேதாவீரன் நின்ற அவதரம் சுத்யும் நன் - இவன் பூர்வஜன்மத்தில் வேட வித்யாதத்வம் - சுத்தமாயையில் துல னாயிருந்தவன் . இவன் வழிப்போக்கரின் காரியந் தோன்றற்கு முதல்வனும் எல பொருளைக் கொள்ளை கொண்டு கடைசி அதிகார அவத்தையினின்று ஞானசத் காலத்தில் நல்லவர்களின் உபதேசத்தால் தியை மிக்குச் செலுத்திப் பிரவிருத்தி சிவஸ்மாணை செய்து மறுபிறப்பில் சூரிய செய்தவழி தூலமாய்க் காரியப்பட்ட சுத்த வம்சத்தில் பிறந்து நற்கதி பெற்றவன் மாயையின் ஐந்தாம் விருத்தி வித்தைக் கேதுவாகிய ஈசானாய் நின்ற சிவனால திட் ( சௌர - புராணம் ) டிக்கப்படுவது . இதனைத் தாலசசாதத்வம் சுத்துய்மன் - இவன் இந்திரத்துய்மன் கும அதிகாரதத்வம் பிரவிருத்திதத்வம் தூல ரன் இவன் முற்பிறப்பில் வேடனாய் வழி சகள தத்வம் என்பர் . ( சிவ - போ . ) பறித்துண்டு வாழ்ந்திறந்து யமபுரஞ் சென் நனன் . காலன் இவன் செய்த தீங்கென் | சுத்தவித்யா தத்புவன வாசிகள் - சந்த னென இவன் வழிச்செல்வாரை யாகா கோடி மந்திரமூர்த்திகள் சுத்தவித்யாதத் வத்தில் காலம் நியதி கலை விததை பிறகரவென்றான் என யமன் இவன் சிவ நாம சங்கீர்த்தனஞ் செய்ததனால் யமன் ராகம் புருடன் மாயை எனும் புவனங்க கட்டளையால் தெய்வவுலக மடைந்து பல் ளும் தத்வல்களும் அடங்கியவை . ( சிவ வாண்டு கடர்து பாண்டி நாட்டாச புத்திர ஞானபோதம் . ) னாய்ச் சிவபூசை செய்து வருகின்றேன் சுத்தாவத்தை - ஆன்மாக்கள் கேவலசச எனத் திரணவிந்து கேட்பக் கூறினன் லப்பட்டுப் பிறந்திறந்து திரியுமவதாத்து ( கூர்மபுராணம் . ) அவர்கட்கு இருவினையொப்பு மலபரிபா சுத்ரவிரணரோகம் - இது சிறு விரணங் கம் சத்திநிபாதம் குருவருள் ஞானசா களைத் தரும் கட்டிகளாம் . இவை ( நசு ) தனம் மும்மலக்கழிவு வாதனை நீக்கம் வி தம் உண்டு 1 . அஜகள்ளிகாசோகம் ஞானப்பெருக்கமுண்டாகப் பெற்றுத் திரு 2 யவப்பிரக்யாரோகம் 3 . அலசிரோ வருளைக் கூடுவது . இது இரவில் இரு ' ளோடும் விளக்கோடும் கூடிய கண் ஆதித்த கம் 4 . கச்சபிரோகம் 5 . பனசிகாரோ கம் . 6 . பாஷாணகர்த்தபிரோகம் 7 . முக வுதய கிரணத்தால் ஆதித்தனைக் காண்டல் தூஷிகாரோகம் 8 . பதுமகண்டரோகம் போலும் 9 . விவர் தரோகம் 10 . மசூரிசோகம் 11 . சுத்தா நந்தப்பிரகாசர் - சுத்தாாந்தம் எனம் விஸ்போடரோகம் 12 . வித்தாரோகம் . | பாத நூல் ஆசிரியர் 13 . கர்த்தபிரோகம் 14 . கட்சியாசோகம் சுத்தி - பொன் இரத்தினம் வெள்ளி சங்கு 15 . கண்டரோகம் 16 ராஜி காரோகம் | இவைகள் ஜலத்தினால் அலம்பின் சுத்தப் 17 . ஜாலகர்த்தபிரோகம் 18 . அக்னிரோ படும் . செம்பு இரும்பு வெண்கலம் பித் கணிரோகம் 19 . பரிகல்லிரோகம் 20 . தளை துராய் ஈயம் இவற்றாலான பாத் பீதாரிகாரோகம் 21 சர்க்கராசோகம் திரங்களைப் புளித்த தண்ணீ ர் உப்பு சரம் 22 . சருக்கராற்பு தரோகம் 23 . வன்மீக பர் சாணம் இவைகளைக் கொண்டு சுத்தி ரோகம் 24 . கதரரோகம் 25 . ருத்தகுத செய்க நெய் எண்ணெய் இவற்றைக் போகம் 26 . சில்வரோகம் 27 . குருகரோ காகம் தொட்டால் இரண்டு தர்ப்பைக் கம் 28 . அசலவிரணரோகம் 29 . திலக ளால் ஒரு துளி அப்பால் எடுத்துவிட்டால் ரோகம் 30 . மசரோகம் 31 . ஜதுமணி சுத்தி படுக்கை ஜலத்தாலும் மரப்பாத்தி சோகம் 32 லாஞ்சனசோகம் 33 விய பத்தைச் சீவுகிற தாலும் வீடு பெருக்கி ங்கரோகம் 34 . பிரசுப்திரோகம் 35 மெழுகுதலாலும் சுத்தமாம் . முறம் உத்கோடரோகம் 36 . கோடசோகம் என் பண்டி உலக்கை உரல் இவைகள் தண் பன . ( ஜீவ . ) ணீராலும் சுத்தியாம் . சுருக்கு சுருவம் யூப