அபிதான சிந்தாமணி

சுசக்ஷ சாக்ஷ 6 685 85 / சுசீலை சுசக்ஷ - கங்கையின் பிரிவு. 2. திருதராஷ்டிரன் பாரியை காந்தா சுசாகை - சுவலபருக்குக் காந்தியிடத் ரியின் சகளத்திரம். துதித்த குமரி. சுசிவான் - ஒரு பாகவ தன். சுசாது - அநேக பக்தர் எனும் ருஷிக்குப் சுசிவிரதன் - சத்தியா தனனைக் காண்க. பத்னி . சுசீலன் -1. (சூ.) சிகண்டியின் குமரன். சுசாதை - 1. அட்டகோண மகருஷியின் இவன் தவம் இயற்றுகையில் சிவே தாச் தாய், ஏகபா தன் தேவி. வர் எனும் முனிவர் இவனிடம் வந்து சிவ 2. ஒரு இடைச்சி, தந்தை பலன். மந்திரங் கற்பிக்கத் தவத்திலிருந்தவன். தனக்கு மகப்பேறு உண்டாயின் வனதே 2. விஷ்ணுபடன். வதைக்குப் பஞ்சாமிர்தம் படைப்பதாகச் 3. பிடக நூல்வழித்தொடராதுசிவபூசை சங்கற்பித்து, அவ்வாறு பெற்று வனத் மேற்கொண்டு திரிபுரமாண்ட அசுரன். தெய் துகையில் புத்தனை வனதேவதை 4. புஜபலனைக் காண்க. யென்று கருதி அவர்க்கூட்டி ஆசீர்வதிக் 5. கோசலதேசத்து வைசியன். இவன் கப்பட்டவள். தரித்திரத்தால் துன்பம் அடைந்து விரத சுசாந்தி - 1. சாந்தியின் குமரன். இவன் சீலனாய் ஒழுகும் நாட்களில் ஒரு வேதியர் குமரன் புரீசன். வர அவரைக்கண்டு தனது வரலாறு கூறி 2. அசமீடன் இரண்டாம் குமரனாகிய எனது வறுமையால் ஒரு குழந்தையைத் நீலன் போன். துரத்திவிட்டேன் எனக் கூறி விசனம் சுசாமன் - ஒரு ரிஷி. தருமர் செய்த ராஜ உற்றனன். அவர் இவனுக்கு நவராத்திரி சூயத்தில் ருத்விக்கா இருந்தவன். விரதம் அநுட்டிக்கக் கூற இவன் அங்க சுசாருகதன் - ஒரு யாதவவீரன். னம் அநுட்டித்துவரும் ஒன்பதாவது வரு சுசி - 1. அக்கிரிக்குச் சுவாகாதேவியிடம் ஷக்கடையில் அஷ்டமி அன்று இரவில் உதித்த குமரன். தேவி தரிசனந் தந்து இவனை அநுக்கிர 2. (சூ.) சதத்துய்ம் நன் குமான். கித்து என்றும் வறுமை அடையாவண் 3. (ச.) சுத்தன் குமரன். இவன் கும ணம் செய்தனள். ரன் திரிகுத்து. 6. ஒரு வேதியன், இவன் இஷ்டகா 4. (பிரி.) விற்பிரவன் குமரன். இவன் மியசித்தியின் பொருட்டுப் பாசுபத விரதம் குமரன் ஷேமகன்.) அனுஷ்டித்து நலமடைந்தவன். (சௌர 5. (யது.) அந்தகன் குமரன். புராணம்.) 6. சுத்தன் குமரன். சுசீலை - 1. சோமன் தேவி. 7. மிதிலை நாட்டரசன். 2. சிவசருமர் தேவி. 8. வேதசிரசு முனிவர்க்குப் பாரி, 3. திரிவக்சன் தேவி. இவள் ஒரு புதல் 9. ஒரு இருடி இவன் திரிவக்ரன் தேவி வன் வேண்டிச் சுசிமுனிவரை யணைந்து யாகிய சுசிலையைப் புணர்ந்து கபாலப் கபாலபரணனைப் பெற்றவள். ரணனைப் பெற்றவன். கபாலபாணனைக் 4. தனபதியைக் காண்க. காண்க . | 5. பிரமசருமன் தேவி, மகா கற்புடை சுசிட்டுமான் - கர்த்தமபிரசாபதியின்குமரன்.) யாள், கணவன் கிருஷியால் பெருந்திரவி சுசித்திரன் - 1. திருதராட்டிரன் குமரன்.) யம் அடைந்து வைதிககாரியம் விட்டு மனை 2. பாஞ்சாலன், துரோணனால் கொல் வியின் சொல்லால் மாண காலத்தில் விரத லப்பட்டவன், இவன் குமரன் சித்திரவர் சீலனாய் மனைவி தந்த காவிரிஸ்நாகபலத் மன். | தை அடைந்து மரணத்தறுவாயில் இருக் சுசிநாதன் - (சங்.) திருதராட்டிரன் புதல் சையில் யமபடர்வந்து சுசீலையின் கற்புக்கு வன். | அஞ்சி நீங்கி யமனுடன் கூறிச் சித்திரகுத் சுசிமாதேவி - (சைநர்.) பத்மப்பிரபதீர்த் தனை அனுப்பினர். இது நிற்க, பிரமசரு தங்காருக்குத் தாய், தரணன் தேவி. மன் தன் மனைவி இடம் நல்ல பதார்த்தம் சுசியேஷ்டன் - அக்கிநிமித்திரன் குமரன் வேண்டும் என்றனன், இதனை மறைவி இவன் குமரன் வச்சமித்திரன், லிருந்து இவன் உயிரைக் கவரப்பார்த்தி சுசிரவை - 1. ஜயத்சேனன் பாரியை. புத் ருந்த சித்திரகுத்தன் நகைத்தனன். இதனை திரன் பராசீனன். (பாரதம்.) அறிந்த சுசீலை நகைத்ததற்குக் காரணம் இத்திரன் சியை. பு அ
சுசக்ஷ சாக்ஷ 6 685 85 / சுசீலை சுசக்ஷ - கங்கையின் பிரிவு . 2 . திருதராஷ்டிரன் பாரியை காந்தா சுசாகை - சுவலபருக்குக் காந்தியிடத் ரியின் சகளத்திரம் . துதித்த குமரி . சுசிவான் - ஒரு பாகவ தன் . சுசாது - அநேக பக்தர் எனும் ருஷிக்குப் சுசிவிரதன் - சத்தியா தனனைக் காண்க . பத்னி . சுசீலன் - 1 . ( சூ . ) சிகண்டியின் குமரன் . சுசாதை - 1 . அட்டகோண மகருஷியின் இவன் தவம் இயற்றுகையில் சிவே தாச் தாய் ஏகபா தன் தேவி . வர் எனும் முனிவர் இவனிடம் வந்து சிவ 2 . ஒரு இடைச்சி தந்தை பலன் . மந்திரங் கற்பிக்கத் தவத்திலிருந்தவன் . தனக்கு மகப்பேறு உண்டாயின் வனதே 2 . விஷ்ணுபடன் . வதைக்குப் பஞ்சாமிர்தம் படைப்பதாகச் 3 . பிடக நூல்வழித்தொடராதுசிவபூசை சங்கற்பித்து அவ்வாறு பெற்று வனத் மேற்கொண்டு திரிபுரமாண்ட அசுரன் . தெய் துகையில் புத்தனை வனதேவதை 4 . புஜபலனைக் காண்க . யென்று கருதி அவர்க்கூட்டி ஆசீர்வதிக் 5 . கோசலதேசத்து வைசியன் . இவன் கப்பட்டவள் . தரித்திரத்தால் துன்பம் அடைந்து விரத சுசாந்தி - 1 . சாந்தியின் குமரன் . இவன் சீலனாய் ஒழுகும் நாட்களில் ஒரு வேதியர் குமரன் புரீசன் . வர அவரைக்கண்டு தனது வரலாறு கூறி 2 . அசமீடன் இரண்டாம் குமரனாகிய எனது வறுமையால் ஒரு குழந்தையைத் நீலன் போன் . துரத்திவிட்டேன் எனக் கூறி விசனம் சுசாமன் - ஒரு ரிஷி . தருமர் செய்த ராஜ உற்றனன் . அவர் இவனுக்கு நவராத்திரி சூயத்தில் ருத்விக்கா இருந்தவன் . விரதம் அநுட்டிக்கக் கூற இவன் அங்க சுசாருகதன் - ஒரு யாதவவீரன் . னம் அநுட்டித்துவரும் ஒன்பதாவது வரு சுசி - 1 . அக்கிரிக்குச் சுவாகாதேவியிடம் ஷக்கடையில் அஷ்டமி அன்று இரவில் உதித்த குமரன் . தேவி தரிசனந் தந்து இவனை அநுக்கிர 2 . ( சூ . ) சதத்துய்ம் நன் குமான் . கித்து என்றும் வறுமை அடையாவண் 3 . ( . ) சுத்தன் குமரன் . இவன் கும ணம் செய்தனள் . ரன் திரிகுத்து . 6 . ஒரு வேதியன் இவன் இஷ்டகா 4 . ( பிரி . ) விற்பிரவன் குமரன் . இவன் மியசித்தியின் பொருட்டுப் பாசுபத விரதம் குமரன் ஷேமகன் . ) அனுஷ்டித்து நலமடைந்தவன் . ( சௌர 5 . ( யது . ) அந்தகன் குமரன் . புராணம் . ) 6 . சுத்தன் குமரன் . சுசீலை - 1 . சோமன் தேவி . 7 . மிதிலை நாட்டரசன் . 2 . சிவசருமர் தேவி . 8 . வேதசிரசு முனிவர்க்குப் பாரி 3 . திரிவக்சன் தேவி . இவள் ஒரு புதல் 9 . ஒரு இருடி இவன் திரிவக்ரன் தேவி வன் வேண்டிச் சுசிமுனிவரை யணைந்து யாகிய சுசிலையைப் புணர்ந்து கபாலப் கபாலபரணனைப் பெற்றவள் . ரணனைப் பெற்றவன் . கபாலபாணனைக் 4 . தனபதியைக் காண்க . காண்க . | 5 . பிரமசருமன் தேவி மகா கற்புடை சுசிட்டுமான் - கர்த்தமபிரசாபதியின்குமரன் . ) யாள் கணவன் கிருஷியால் பெருந்திரவி சுசித்திரன் - 1 . திருதராட்டிரன் குமரன் . ) யம் அடைந்து வைதிககாரியம் விட்டு மனை 2 . பாஞ்சாலன் துரோணனால் கொல் வியின் சொல்லால் மாண காலத்தில் விரத லப்பட்டவன் இவன் குமரன் சித்திரவர் சீலனாய் மனைவி தந்த காவிரிஸ்நாகபலத் மன் . | தை அடைந்து மரணத்தறுவாயில் இருக் சுசிநாதன் - ( சங் . ) திருதராட்டிரன் புதல் சையில் யமபடர்வந்து சுசீலையின் கற்புக்கு வன் . | அஞ்சி நீங்கி யமனுடன் கூறிச் சித்திரகுத் சுசிமாதேவி - ( சைநர் . ) பத்மப்பிரபதீர்த் தனை அனுப்பினர் . இது நிற்க பிரமசரு தங்காருக்குத் தாய் தரணன் தேவி . மன் தன் மனைவி இடம் நல்ல பதார்த்தம் சுசியேஷ்டன் - அக்கிநிமித்திரன் குமரன் வேண்டும் என்றனன் இதனை மறைவி இவன் குமரன் வச்சமித்திரன் லிருந்து இவன் உயிரைக் கவரப்பார்த்தி சுசிரவை - 1 . ஜயத்சேனன் பாரியை . புத் ருந்த சித்திரகுத்தன் நகைத்தனன் . இதனை திரன் பராசீனன் . ( பாரதம் . ) அறிந்த சுசீலை நகைத்ததற்குக் காரணம் இத்திரன் சியை . பு