அபிதான சிந்தாமணி

-' சுகர்நன் 679 சுகாநந்தர் ந்த வியாசரைசோக்கி நீராடிய அரம்பை செய்துகொண்டிருந்த புற்றின்வழிச் சென் யர் தெற்றென எழுந்து சேலை யுடுத்தனர். றனன், அந்தப்புற்றில் ஒரு ஒளிதோன்ற சுகரை நோக்கி எழுந்திராததினால் சுகர் இவன் அதனைக் குத்தினள். இவள் குத் வியாசரைக் காட்டிலும் உலகவியாபார தினது கண்ணாதலினால் அரசன் சேனை மற்றவர். சநகரிடத்து ஞானோபதேசம் க்கு இருவிழிகளும் அடைந்தன. அதனால் பெற்றவர். இவர் ஆகாசமார்க்கமாய்ச் அரசன் திடுக்கிட்டு வினவி நடந்தது அறி சூரிய மண்டலத்தில் தேசத்தைத் தத்து ந்து சியவனருஷிக்குத் தன் குமரியை முத்தி பெற்றனர். வியாசரும் கிளியுருக் மணஞ்செய்வித்தனன். இவளை அச்வரி கொண்டு புணர்ந்து சுகர் பிறந்தனர் என்ப. தேவர் கண்டு நீ அதிரூபவதி தவசிக்கு சுகர் 12 வருஷம் தாய் வயிற்றில் தங்கிப் இணங்க இருக்கிறாய் என்ன அதனைக் பிறந்து மாயை நீல்கினவர். இவர் தம் கணவர்க்கு அறிவிக்கக் கணவர் சொற்படி சாயா உருவத்தைப் பூமியில் வைத்துத் உங்களில் ஒருவர் ஏற்படுங்கள் என அவர் தான் முத்தியடைந்தனர். என்பர். கள் இருடியிடம் வந்து மூவரும் தடாகத் 2. இராவணன் தூதுவர்களில் ஒரு தில் ஸ்நானஞ்செய்து ஒரே உருவமாகக் வன். வானரசேனைகள் சமுத்திர தீரத்தில் காணப்பட்டனர். சுகன்னி கணவரைத் தங்கியிருக்குங்காலை உளவறிந்து அறி தியானித்து மூவரில் ஒருவரைத் தொடத் விக்கவந்து விபீஷணராற் கட்டுண்டவன். தொட்டவர் சியவனரா யிருக்க அஸ்வினி 3. யமனுக்குச் சாந்தியிடம் உதித்த தேவர் இருடிக்கு யௌவன மளித்துச் குமான். சென்றனர். ஒருமுறை சியவனர் இளமை 4. சூரபதுமனுக்கு மந்திரி. கொண்டது அறியாத இவளது தந்தை 5. (பிர.) பலியின் மனைவியிடம் தீர்க்க இளமைகொண்ட கணவருடன் இருந்த தபசால் உதித்த குமான், குமரியைக் கண்டு கற்பு நீங்கினை என்று சுகர்நன் - யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தவணையி குமரியைக் கோபித்தனன், குமரிசியவன டம் உதித்த குமரன், பாகிய தம் கணவருக்கு இளமைவந்தவா சுகர்மன் - சைமினிருஷியின் குமானாகிய லாறு கூறித் தேற்றினள், இவளது மற் சுமந்தன் புத்திரன். இவன் இருடி. றைச் சரிதைகளைச் சையாதிசியவனரைக் சுகலன் - பாண்டி நாட்டில் குருவிருந்த காண்க. துறையிலிருந்து சுகலை எனும் தன் மனை சுகன்-ஒரு கூத்திரியன், சுபலன் புத்திரன். வியுடன் கூடிப் பன்னிரண்டு புத்திரர்க - 2. பார்க்கவ சியவனாக்குப் பாரி, களைப்பெற்று அவர்களிடத்து இருந்த சுகஸ்தன் - திருதராட்டிரன் புத்திரன். அன்பினால் எது செய்யினும் கேளாதிருக் | சுகாசநழர்த்தி - தம்மையத்த மாணாக்கர் கத் தாய் தந்தையர் பாண்டியனாலும் 'க்கு ஞானோபதேசஞ்செய்யச் சுகாசனத் அவன் சேனாபதி சற்சானாலும் இறந்த தில் எழுந்தருளிய சிவன் திருமேனி. காலத்து வேடருடன் அப்பிள்ளை கள் கூடி சுகாநந்தர் - இவர் பாகவதபக்தி யுடைய வியாழபகவான் தவத்திற்கு இடையூறு ராய் அரிபூசைசெய்து பாகவ தருண்ட செய்து அவராற் பன்றிகளாகச் சபிக்கப் சேடங்கொண்டு வருநாட்களில் இவரிட பட்டுப் பன்றியின் வயிற்றில் உதித்துத் த்து அசூயை கொண்ட சிலர் வட்டுப்பல தாய் தந்தையர் இறக்கச் சிவமூர்த்தியால் காரத்தை இது பெருமாளுக்கு நிவேதன பாலூட்டி வளர்க்கப் பெற்றுச் சிவமூர்த் மான துண்க என அவ்வாறுண்டு விழுக் தியின் கட்டளைப்படி சுகுணபாண்டியன் கியபின் இது தக்சவனல்லான் செய்தது மந்திரியராகி முத்தி பெற்றனர். முற் இதனையுண்ட நீர் பிராயச்சித்தஞ் செய்து கூறிய சுகலன் பூருவம் ஒரு விச்சாதான் கொள்ளல் வேண்டுமென்னத் தாசர் தாமு புலத்தியர் தவத்திற்கு இடையூறாக வீணை ண்ட பலகாரத்தை யவர்காண அவர்கள் யிசைபாடி அவரால் பன்றியாசச் சபிக்கப் கொடுத்தது போலவே மீண்டும் தா, கண் பட்டவன். (பழனித்தல புராணம்.) டோர் பயந்து அபராதக்ஷமை வேண்டிச் சுகவர்மா - சயமுனி மாணாக்கர். | சென்றனர். பின் தாசர் யாத்திரை செய்ய சுகன்னி-1. சையாதி அல்லது யயாதியின் விரும்பி மனைவியாரை நோக்கி பெரு குமரி. இவள் தந்தையுடன் வனத்திற்குச் மாளையும் பாகவதரையும் பூசித்திருக்க சென்றகாலத்துச் சௌாகமுனிவர் தவஞ் / வெனக் கூறிச் சென்றனர். தாசர் ஊரி
- ' சுகர்நன் 679 சுகாநந்தர் ந்த வியாசரைசோக்கி நீராடிய அரம்பை செய்துகொண்டிருந்த புற்றின்வழிச் சென் யர் தெற்றென எழுந்து சேலை யுடுத்தனர் . றனன் அந்தப்புற்றில் ஒரு ஒளிதோன்ற சுகரை நோக்கி எழுந்திராததினால் சுகர் இவன் அதனைக் குத்தினள் . இவள் குத் வியாசரைக் காட்டிலும் உலகவியாபார தினது கண்ணாதலினால் அரசன் சேனை மற்றவர் . சநகரிடத்து ஞானோபதேசம் க்கு இருவிழிகளும் அடைந்தன . அதனால் பெற்றவர் . இவர் ஆகாசமார்க்கமாய்ச் அரசன் திடுக்கிட்டு வினவி நடந்தது அறி சூரிய மண்டலத்தில் தேசத்தைத் தத்து ந்து சியவனருஷிக்குத் தன் குமரியை முத்தி பெற்றனர் . வியாசரும் கிளியுருக் மணஞ்செய்வித்தனன் . இவளை அச்வரி கொண்டு புணர்ந்து சுகர் பிறந்தனர் என்ப . தேவர் கண்டு நீ அதிரூபவதி தவசிக்கு சுகர் 12 வருஷம் தாய் வயிற்றில் தங்கிப் இணங்க இருக்கிறாய் என்ன அதனைக் பிறந்து மாயை நீல்கினவர் . இவர் தம் கணவர்க்கு அறிவிக்கக் கணவர் சொற்படி சாயா உருவத்தைப் பூமியில் வைத்துத் உங்களில் ஒருவர் ஏற்படுங்கள் என அவர் தான் முத்தியடைந்தனர் . என்பர் . கள் இருடியிடம் வந்து மூவரும் தடாகத் 2 . இராவணன் தூதுவர்களில் ஒரு தில் ஸ்நானஞ்செய்து ஒரே உருவமாகக் வன் . வானரசேனைகள் சமுத்திர தீரத்தில் காணப்பட்டனர் . சுகன்னி கணவரைத் தங்கியிருக்குங்காலை உளவறிந்து அறி தியானித்து மூவரில் ஒருவரைத் தொடத் விக்கவந்து விபீஷணராற் கட்டுண்டவன் . தொட்டவர் சியவனரா யிருக்க அஸ்வினி 3 . யமனுக்குச் சாந்தியிடம் உதித்த தேவர் இருடிக்கு யௌவன மளித்துச் குமான் . சென்றனர் . ஒருமுறை சியவனர் இளமை 4 . சூரபதுமனுக்கு மந்திரி . கொண்டது அறியாத இவளது தந்தை 5 . ( பிர . ) பலியின் மனைவியிடம் தீர்க்க இளமைகொண்ட கணவருடன் இருந்த தபசால் உதித்த குமான் குமரியைக் கண்டு கற்பு நீங்கினை என்று சுகர்நன் - யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தவணையி குமரியைக் கோபித்தனன் குமரிசியவன டம் உதித்த குமரன் பாகிய தம் கணவருக்கு இளமைவந்தவா சுகர்மன் - சைமினிருஷியின் குமானாகிய லாறு கூறித் தேற்றினள் இவளது மற் சுமந்தன் புத்திரன் . இவன் இருடி . றைச் சரிதைகளைச் சையாதிசியவனரைக் சுகலன் - பாண்டி நாட்டில் குருவிருந்த காண்க . துறையிலிருந்து சுகலை எனும் தன் மனை சுகன் - ஒரு கூத்திரியன் சுபலன் புத்திரன் . வியுடன் கூடிப் பன்னிரண்டு புத்திரர்க - 2 . பார்க்கவ சியவனாக்குப் பாரி களைப்பெற்று அவர்களிடத்து இருந்த சுகஸ்தன் - திருதராட்டிரன் புத்திரன் . அன்பினால் எது செய்யினும் கேளாதிருக் | சுகாசநழர்த்தி - தம்மையத்த மாணாக்கர் கத் தாய் தந்தையர் பாண்டியனாலும் ' க்கு ஞானோபதேசஞ்செய்யச் சுகாசனத் அவன் சேனாபதி சற்சானாலும் இறந்த தில் எழுந்தருளிய சிவன் திருமேனி . காலத்து வேடருடன் அப்பிள்ளை கள் கூடி சுகாநந்தர் - இவர் பாகவதபக்தி யுடைய வியாழபகவான் தவத்திற்கு இடையூறு ராய் அரிபூசைசெய்து பாகவ தருண்ட செய்து அவராற் பன்றிகளாகச் சபிக்கப் சேடங்கொண்டு வருநாட்களில் இவரிட பட்டுப் பன்றியின் வயிற்றில் உதித்துத் த்து அசூயை கொண்ட சிலர் வட்டுப்பல தாய் தந்தையர் இறக்கச் சிவமூர்த்தியால் காரத்தை இது பெருமாளுக்கு நிவேதன பாலூட்டி வளர்க்கப் பெற்றுச் சிவமூர்த் மான துண்க என அவ்வாறுண்டு விழுக் தியின் கட்டளைப்படி சுகுணபாண்டியன் கியபின் இது தக்சவனல்லான் செய்தது மந்திரியராகி முத்தி பெற்றனர் . முற் இதனையுண்ட நீர் பிராயச்சித்தஞ் செய்து கூறிய சுகலன் பூருவம் ஒரு விச்சாதான் கொள்ளல் வேண்டுமென்னத் தாசர் தாமு புலத்தியர் தவத்திற்கு இடையூறாக வீணை ண்ட பலகாரத்தை யவர்காண அவர்கள் யிசைபாடி அவரால் பன்றியாசச் சபிக்கப் கொடுத்தது போலவே மீண்டும் தா கண் பட்டவன் . ( பழனித்தல புராணம் . ) டோர் பயந்து அபராதக்ஷமை வேண்டிச் சுகவர்மா - சயமுனி மாணாக்கர் . | சென்றனர் . பின் தாசர் யாத்திரை செய்ய சுகன்னி - 1 . சையாதி அல்லது யயாதியின் விரும்பி மனைவியாரை நோக்கி பெரு குமரி . இவள் தந்தையுடன் வனத்திற்குச் மாளையும் பாகவதரையும் பூசித்திருக்க சென்றகாலத்துச் சௌாகமுனிவர் தவஞ் / வெனக் கூறிச் சென்றனர் . தாசர் ஊரி