அபிதான சிந்தாமணி

சீமந்தினி 676 சீராமப்பிள்ளை பட்டர் கூறினள். அவள் சீமந்தினிக்குச் சோம குரிய அங்கங்களைப் பெற்றுக் காமத்தால் வாரவிரதம் அநுஷ்டிக்கக் கற்பித்தனள். வருந்திப் புருஷனை அணைந்தனன். இவன் சீமந்தினி சோமவார விரதத்தை விடாது தந்தை தன் ஒரு புத்திரன் பெண்ணானது அநுட்டித்து வரும் நாட்களில் நிட கதேசா அறிந்து என் புத்திரன் உன்னால் பெண் திபனாகிய சந்திராங்கதனை மணந் தனள் . ணாயினன் எனக்கு வேறு புத்திரர் இலா சந்திராங்கதன் ஒருநாள் சிநேகருடன் மையால் என் உயிரை உன் முன் போக்கிக் யமுனையில் தோணியில் ஏறிச் செல்லு கொள்ளுகிறேன் என் றனன். இதைக் கையில் எல்லாரும் இறக்க இவன் மாத் கேட்ட அரசன் பயந்து உமையை நோற் திரம் தப்பிப்பிலத்தின் வழிச்சென்று நாக றுக்கேட்க உமாதேவியார் என் அன்பர்க்கு லோகம் அடைந்து நாகராசனால் ஆதரிக் மாறுசெய்யேன் ஆதலால் வேறு புத்திரப் கப்பட்டு அங்கிருந்தனன், சீமந்தினியும் பேறு அளிப்பன் எனக்கூறக்கேட்டு வேதி அவள் தந்தையும் சந்திராங்கதனுக்குத் யனுக்குக் கூறி அவனுக்கு வேண்டிய தந்தையாகிய இந்திரசேனனும் கேட்டு அளித்துப் பெண்ணான புருவனுக்குச் சரம விசனமடைந்து செய்யவேண்டிய கிரியை வதி எனப் பெயரிட்டு இருவருக்கும் மணம் சளை முடித்துச் சீமந்தினியின் மங்கலசூத் முடித்தனன். (பிரமோத்தாகாண்டம்.) திரம் முதலியவற்றை நீக்கினர். முன் சீமாலிகன் - கண்ணனால் தலையறுப்புண்ட சென்ற சந்திராங்கதன் நாகராசனால் உப வன். பெரியாழ்வார் 2-ஆம் பத்து. சரிக்கப்பட்டுப் பல பரிசுகளைப் பெற்று சீழதன் - வியோமசு தன் குமரன். இவன் நீங்கி யமுனைத்துறையில் சோமவாரவிர குமான் விகுருதி. தத்தின் பொருட்டு நீராடவந்த நீமந்தினி சீழதன் - ஓர் யாழ்வல்லவன். தும்புருக்கு யைக் கைமையாய்க் கண்டு தன்மனைவி நண்பன். எனத்தேறி அவளது ஊர், பெயர் முத சீழதவாகனன் - ஒரு காந்தருவன். இவன் லிய வினவினன். அவள் தன்னிலையும் தன் தேகத்தைக் கருடனுக்கு இரையாகக் தன் மாமன் முதலியோர் பகையரசரால் கொடுத்து ஒரு நாககுமானைப் பிழைப்பித் சிறைபட்டமையும் கூறக்கேட்டு இன்னும் தவன். இரண்டு நாட்களில் உன் புருஷன் உன் சீயகங்கன் - கொங்குமண்டலத்துச் சை/5 னிடம் வருவன் நான் அவனது நண்பன் அரசன். பவணந்தி முனிவரை நன்னூல் என நீங்கி நிடதநாடு சென்று பகைவரை என்னும் இலக்கணம் செய்யக் கேட்டுக் வென்று தன்மாமன் முதலியோர்க்குத் கொண்டவன். இவன் மூன்றாங் குலோத் திருமுகம் எழுதி மறுமணங்கொள்ள மங் துங்கன் காலத்தவன். இவனுக்கு அமரா கலம் பெற்றவள். இவ்வகைச் சீமந்தினி பாணன், வகுள லாபுர பாமேசுரன், தங்க புருஷனுடன் சோமவாரவிரதம் அநுட் குலோத்பவன் எனவும் பெயர். பவணந்தி டித்து வருகையில் வே தமித்திரன் புத்திர காண்க. னாகிய சுமேதா என்பவனும் சதார்ச்சு தன் சீயராண்டான் - எழுபத்துநாலு சிம்மாச புத்திரனாகிய சாமவான் என்பவனும்னாதிபதிகளில் ஒருவர். (குருபாம்பரை.) கூடித் தாம் கலியாணஞ் செய்துகொள்ள சீரகம் - இது சம்பாரப் பொருள்களில் அரசனிடம் பொருள் பெறச் சென்று ஒன்று. அதிநுட்பமான பயிர். சமசீத கேட்க அரசன் இவர்களைப் பார்த்துச் வுஷ்ணமுள்ள இடங்களில் பயிராவது. சீமந்தினி சோமவாரத்தில் நீங்களிருவரும் தைலசத்துள்ளது. இதைப்பல நோய்களுக் ஸ்ரீ புருஷ உருவடைந்து சென்று அவள் கும் உபயோகிப்பர். இச்சாதியில் கருஞ் தரப்பெற்ற பொருளால் மணம் முடித்துக் சீரகம், காட்டுச்சீரகம், பிளப்புச்சீரகம், கொள்ளுங்கள் அவ்வகை போகா திருப் பெருஞ்சீரகம், நக்ஷத்ரசீரகம், நாய்ச்சீரகம் பின் தண்டிப்பேன் என் றனன். வேதியர் முதலியவுண்டு. | இருவரும் அப்படியே ஒருவன் பெண் சீரதன் - சித்திரரதன் குமரன். இவன் கும ணுருவாகவும் மற்றவன் ஆணாகவும் சென் | ரன் விருஷ்டிமான். றனர். சீமந்தினி அவர்களை உமாமகேசுர சீரத்துவசன் - சநகன். ராகப் பூசித்து வேண்டிய கொடுத்தனள். சீராமப்பின்ளைபட்டர் -பராசபட்டருக்குச் பொருள் பெற்றவர்கள் நீங்கிச் செல்லுகை சகோதரர். எழுபத்துநாலு சிம்மாசனாதி யில் பெண்ணாக நடித்தவன் பெண்ணுக், பதிகளில் ஒருவர். (குருபரம்பரை.) அருவரும் அப்படி என்றனன். சேதிருப்பு கேம், காட்பர். இச்சாதம்
சீமந்தினி 676 சீராமப்பிள்ளை பட்டர் கூறினள் . அவள் சீமந்தினிக்குச் சோம குரிய அங்கங்களைப் பெற்றுக் காமத்தால் வாரவிரதம் அநுஷ்டிக்கக் கற்பித்தனள் . வருந்திப் புருஷனை அணைந்தனன் . இவன் சீமந்தினி சோமவார விரதத்தை விடாது தந்தை தன் ஒரு புத்திரன் பெண்ணானது அநுட்டித்து வரும் நாட்களில் நிட கதேசா அறிந்து என் புத்திரன் உன்னால் பெண் திபனாகிய சந்திராங்கதனை மணந் தனள் . ணாயினன் எனக்கு வேறு புத்திரர் இலா சந்திராங்கதன் ஒருநாள் சிநேகருடன் மையால் என் உயிரை உன் முன் போக்கிக் யமுனையில் தோணியில் ஏறிச் செல்லு கொள்ளுகிறேன் என் றனன் . இதைக் கையில் எல்லாரும் இறக்க இவன் மாத் கேட்ட அரசன் பயந்து உமையை நோற் திரம் தப்பிப்பிலத்தின் வழிச்சென்று நாக றுக்கேட்க உமாதேவியார் என் அன்பர்க்கு லோகம் அடைந்து நாகராசனால் ஆதரிக் மாறுசெய்யேன் ஆதலால் வேறு புத்திரப் கப்பட்டு அங்கிருந்தனன் சீமந்தினியும் பேறு அளிப்பன் எனக்கூறக்கேட்டு வேதி அவள் தந்தையும் சந்திராங்கதனுக்குத் யனுக்குக் கூறி அவனுக்கு வேண்டிய தந்தையாகிய இந்திரசேனனும் கேட்டு அளித்துப் பெண்ணான புருவனுக்குச் சரம விசனமடைந்து செய்யவேண்டிய கிரியை வதி எனப் பெயரிட்டு இருவருக்கும் மணம் சளை முடித்துச் சீமந்தினியின் மங்கலசூத் முடித்தனன் . ( பிரமோத்தாகாண்டம் . ) திரம் முதலியவற்றை நீக்கினர் . முன் சீமாலிகன் - கண்ணனால் தலையறுப்புண்ட சென்ற சந்திராங்கதன் நாகராசனால் உப வன் . பெரியாழ்வார் 2 - ஆம் பத்து . சரிக்கப்பட்டுப் பல பரிசுகளைப் பெற்று சீழதன் - வியோமசு தன் குமரன் . இவன் நீங்கி யமுனைத்துறையில் சோமவாரவிர குமான் விகுருதி . தத்தின் பொருட்டு நீராடவந்த நீமந்தினி சீழதன் - ஓர் யாழ்வல்லவன் . தும்புருக்கு யைக் கைமையாய்க் கண்டு தன்மனைவி நண்பன் . எனத்தேறி அவளது ஊர் பெயர் முத சீழதவாகனன் - ஒரு காந்தருவன் . இவன் லிய வினவினன் . அவள் தன்னிலையும் தன் தேகத்தைக் கருடனுக்கு இரையாகக் தன் மாமன் முதலியோர் பகையரசரால் கொடுத்து ஒரு நாககுமானைப் பிழைப்பித் சிறைபட்டமையும் கூறக்கேட்டு இன்னும் தவன் . இரண்டு நாட்களில் உன் புருஷன் உன் சீயகங்கன் - கொங்குமண்டலத்துச் சை / 5 னிடம் வருவன் நான் அவனது நண்பன் அரசன் . பவணந்தி முனிவரை நன்னூல் என நீங்கி நிடதநாடு சென்று பகைவரை என்னும் இலக்கணம் செய்யக் கேட்டுக் வென்று தன்மாமன் முதலியோர்க்குத் கொண்டவன் . இவன் மூன்றாங் குலோத் திருமுகம் எழுதி மறுமணங்கொள்ள மங் துங்கன் காலத்தவன் . இவனுக்கு அமரா கலம் பெற்றவள் . இவ்வகைச் சீமந்தினி பாணன் வகுள லாபுர பாமேசுரன் தங்க புருஷனுடன் சோமவாரவிரதம் அநுட் குலோத்பவன் எனவும் பெயர் . பவணந்தி டித்து வருகையில் வே தமித்திரன் புத்திர காண்க . னாகிய சுமேதா என்பவனும் சதார்ச்சு தன் சீயராண்டான் - எழுபத்துநாலு சிம்மாச புத்திரனாகிய சாமவான் என்பவனும்னாதிபதிகளில் ஒருவர் . ( குருபாம்பரை . ) கூடித் தாம் கலியாணஞ் செய்துகொள்ள சீரகம் - இது சம்பாரப் பொருள்களில் அரசனிடம் பொருள் பெறச் சென்று ஒன்று . அதிநுட்பமான பயிர் . சமசீத கேட்க அரசன் இவர்களைப் பார்த்துச் வுஷ்ணமுள்ள இடங்களில் பயிராவது . சீமந்தினி சோமவாரத்தில் நீங்களிருவரும் தைலசத்துள்ளது . இதைப்பல நோய்களுக் ஸ்ரீ புருஷ உருவடைந்து சென்று அவள் கும் உபயோகிப்பர் . இச்சாதியில் கருஞ் தரப்பெற்ற பொருளால் மணம் முடித்துக் சீரகம் காட்டுச்சீரகம் பிளப்புச்சீரகம் கொள்ளுங்கள் அவ்வகை போகா திருப் பெருஞ்சீரகம் நக்ஷத்ரசீரகம் நாய்ச்சீரகம் பின் தண்டிப்பேன் என் றனன் . வேதியர் முதலியவுண்டு . | இருவரும் அப்படியே ஒருவன் பெண் சீரதன் - சித்திரரதன் குமரன் . இவன் கும ணுருவாகவும் மற்றவன் ஆணாகவும் சென் | ரன் விருஷ்டிமான் . றனர் . சீமந்தினி அவர்களை உமாமகேசுர சீரத்துவசன் - சநகன் . ராகப் பூசித்து வேண்டிய கொடுத்தனள் . சீராமப்பின்ளைபட்டர் - பராசபட்டருக்குச் பொருள் பெற்றவர்கள் நீங்கிச் செல்லுகை சகோதரர் . எழுபத்துநாலு சிம்மாசனாதி யில் பெண்ணாக நடித்தவன் பெண்ணுக் பதிகளில் ஒருவர் . ( குருபரம்பரை . ) அருவரும் அப்படி என்றனன் . சேதிருப்பு கேம் காட்பர் . இச்சாதம்