அபிதான சிந்தாமணி

சீதாபிராட்டியார் 674 சீத்தலைச்சாத்தனார் தன்காவில் விழுந்த இராவணனுக்கு உன் 4. சிரார்த்தகாலந் தவறாமற் சிரார்த்தஞ் னுயிர் நீங்குமுன் நீ நன்னெறி தேடென செய்து தான் அங்கனஞ் செய்ததற்குப் அஞ்சாது அவன் முகத்தைப் பாராமல் பசு, பல்குநதி, அக்கி, தாழம்பூ இவர்களைச் அரும்பைக் கிள்ளியெறிந்து பேசி இராம சாக்ஷிவைத்து அவர்கள் பொய்சாக்ஷி கூறி மூர்த்தி தம்மைத் தேடிவராததினால் தன் ன தால் முறையே முகயோக்ய மில்லாம உயிரைப் போக்கிக்கொள்ளச் சிறையி லும், அந்தரவாகினியாகவும், சர்வபதார்த் லிருந்து நீங்கி அசோகவனத்திருந்த சிஞ் தங்களைப் புசிக்கவும், சிவபூஜாவிருத்தம் சுபாவிருக்ஷத்து அருகில் வருங்கால் அனு பெறவும் சாபமிட்டனள். (சிவமகாபுரா மனைக்கண்டு அனுமன் வாய்ச்சொல்கொணம்) இராம மூர்த்தியைக் காண்க. ண்டு இராமமூர்த்தியின் செய்தியறிந்து சீதாப்ரம் - யமபுரவழியிலுள்ள பட்டணம். மனந்தேறிச் சூடாமணி தரப்பெற்று அது இங்கு ஆன்மா சீதத்தால் வருந்திப் பன் மனைச் சிரஞ்சீவியாய் இருக்க வாழ்த்தி னிரண்டாம்மாசிக பிண்டத்தை யுண்பன். அரக்கர் அநுமனுக்குச் செய்த அக்கிநி சீத்தலைச்சாத்தனூர் -1. சீத்தலையென்பது பாதைக்கு அநுமனை அக்கிரி வ திக்கா ஓரூர். செந்தலை, முகத்தலை, கழாத்தலை, திருக்க அக்கிரியை வேண்டியவள். இராம இரும்பிடர்த்தலை என்பவை போல் பெருஞ் மூர்த்தி யுத்தத்திற்கு வந்த செய்தி கேட்டி சாத்தன் பேரிச்சாத்தன் முதலியோரின் ருக்கையில் இராவணன் மருத்துவனைக் வேறுபடுத்த இவரியற்பெயர்க்கு ஊர் கொண்டு செய்வித்த மாயாசநக வுருவத் பெயர் புணர்த்திச் சீத்தலைச்சாத்தனாரெனப் தால் மயங்கித் துன்புற்றவள். இந்திரசித் பட்டது. சீத்தலை என்னும் ஊர் திருச்சி தால் எய்யப்பட்ட பிரம்மாத்திரத்தால் ராப்பள்ளி ஜில்லா பெருமளூர்த் தாலுக் மூர்ச்சையடைந்த இராம இலக்குமணரை காவிலுள்ளது. திருவள்ளுவ மாலையில் யும்மற்றவரையும் புஷ்பகவிமானத்திருந்து வரும் மருத்துவன் முமோதானார் பாடலில் கண்டு விசனமடைந்தவள். இராவணன் தலைக்குத்துத் "தீர்வு சாத்தற்கு" என்றி இறந்தபின் அக்கிங் குளித்து அருங்கற் ருத்தலானே அதற்கேற்ப சீத்தலை சீப்பிடி பினளாகிச் சேதுகண்டு அயோத்தியடை த்த தலையென்று கதைகட்டிக் கூறுவாரு ந்து பட்டமகிஷியாய்க் காடுகாண இச்சை முளர். தலைக்குத்து ஒருகால் இருந்திருப் கொண்டு வான்மீகி ஆச்சிரமம் அடைந்து பினும் இருக்கலாம். அதுபற்றி சீபிடித் குசலவரைப் பெற்று அவர்களை முன் தல் ஒரு தலையன்மையின் சீத்தலைக்குச் னிட்டு இராமமூர்த்தியிடஞ் சென்று கற்பி சீப்பிடித்த தலையென்று பொருள் கூறுவது னிலை தெரிவித்து யான் என் கணவரைத் பொருத்தமாக தோன்றவில்லை. இவர் தெய்வமாகக் கொண்டது உண்மையாயின் மதுரையிற் சென்று தம் காலக்ஷேபத்திற் என் தாய் எனக்கு இடங்கொடுக்க என்னப் காக நவதானியங்களைக்கொண்டு விற்று பூமிதேவியால் தழுவப்பெற்றுப் பாமபதம் வியாபாரஞ் செய்து வந்தமையிற் கல் அடைந்தவள். இவள் தாய் சத்தியைநோ வாணிகன் சாத்தனாரெனவுங் கறப்படு க்கித் தவம்புரிந்து இவளைப் பெற்றனள் வார். வணிகமாபினர், பௌத்தமதத்தினர் என்பது. (கூர்ம புராணம்). சிலப்பதிகாரத்திற் கூறிய கண்ணகியோடு 2. கங்கையின் பிரிவு. மதுரைமாதெய்வம் வந்து வின் வியபொ 3. வேதவதியைக் காண்க. உண்மை ழுது வெள்ளியம்பலத்திற் சயனித்திருந்த யாகிய சீதை இராவணனை யடைந்தனள். வர் அங்குப் பேசியவற்றைக் கேட்டிருந்து அக்கியால் சிருட்டிக்கப்பட்ட சீதை இரா அத் தெய்வம் கண்ணகியை விடுத்து நீர் மர், அக்கி, யிவர்களின் கட்டளையால் கியபின்னர் அக் கண்ணகி அறியாதபடி சிவனை நோக்கித் தவமியற்றினள். இவள் அவள் பின் சென்று சேர நாடு புகுந்து தவத்திற்கு மகிழ்ந்து தரிசனந்தந்த சிவ சேரன் செங்குட்டுவனுக்கு நிகழ்ந்ததைத் பெருமானைச் சீதை வணங்கிப் "பதிம் தெரிவித்து, அவன் தம்பி இளங்கோவடி தேஹி," (புருஷன் வேண்டும்) என்று கள் அக் கண்ணகி சரிதமாகிய சிலப்பதி ஐந்து முறை வேண்டினாள், இதனால் சிறு காரத்தைப் பாட அச் சிலப்பதிகாரத்தின் நகை கொண்ட சிவமூர்த்தி இவளுக்கு ஐவ தொடர்ச்சியாகிய மணிமேகலைத்து றவைத் சாகிய பாண்டவர்களைப் பதியாக அளித்த தாமே பாடி வெளியிட்டார். பாண்டியன் னர், பிரம்மகைவர்த்தம்.) சித்திரமாடத்துத் துஞ்சிய நன்மாறனைப்
சீதாபிராட்டியார் 674 சீத்தலைச்சாத்தனார் தன்காவில் விழுந்த இராவணனுக்கு உன் 4 . சிரார்த்தகாலந் தவறாமற் சிரார்த்தஞ் னுயிர் நீங்குமுன் நீ நன்னெறி தேடென செய்து தான் அங்கனஞ் செய்ததற்குப் அஞ்சாது அவன் முகத்தைப் பாராமல் பசு பல்குநதி அக்கி தாழம்பூ இவர்களைச் அரும்பைக் கிள்ளியெறிந்து பேசி இராம சாக்ஷிவைத்து அவர்கள் பொய்சாக்ஷி கூறி மூர்த்தி தம்மைத் தேடிவராததினால் தன் தால் முறையே முகயோக்ய மில்லாம உயிரைப் போக்கிக்கொள்ளச் சிறையி லும் அந்தரவாகினியாகவும் சர்வபதார்த் லிருந்து நீங்கி அசோகவனத்திருந்த சிஞ் தங்களைப் புசிக்கவும் சிவபூஜாவிருத்தம் சுபாவிருக்ஷத்து அருகில் வருங்கால் அனு பெறவும் சாபமிட்டனள் . ( சிவமகாபுரா மனைக்கண்டு அனுமன் வாய்ச்சொல்கொணம் ) இராம மூர்த்தியைக் காண்க . ண்டு இராமமூர்த்தியின் செய்தியறிந்து சீதாப்ரம் - யமபுரவழியிலுள்ள பட்டணம் . மனந்தேறிச் சூடாமணி தரப்பெற்று அது இங்கு ஆன்மா சீதத்தால் வருந்திப் பன் மனைச் சிரஞ்சீவியாய் இருக்க வாழ்த்தி னிரண்டாம்மாசிக பிண்டத்தை யுண்பன் . அரக்கர் அநுமனுக்குச் செய்த அக்கிநி சீத்தலைச்சாத்தனூர் - 1 . சீத்தலையென்பது பாதைக்கு அநுமனை அக்கிரி திக்கா ஓரூர் . செந்தலை முகத்தலை கழாத்தலை திருக்க அக்கிரியை வேண்டியவள் . இராம இரும்பிடர்த்தலை என்பவை போல் பெருஞ் மூர்த்தி யுத்தத்திற்கு வந்த செய்தி கேட்டி சாத்தன் பேரிச்சாத்தன் முதலியோரின் ருக்கையில் இராவணன் மருத்துவனைக் வேறுபடுத்த இவரியற்பெயர்க்கு ஊர் கொண்டு செய்வித்த மாயாசநக வுருவத் பெயர் புணர்த்திச் சீத்தலைச்சாத்தனாரெனப் தால் மயங்கித் துன்புற்றவள் . இந்திரசித் பட்டது . சீத்தலை என்னும் ஊர் திருச்சி தால் எய்யப்பட்ட பிரம்மாத்திரத்தால் ராப்பள்ளி ஜில்லா பெருமளூர்த் தாலுக் மூர்ச்சையடைந்த இராம இலக்குமணரை காவிலுள்ளது . திருவள்ளுவ மாலையில் யும்மற்றவரையும் புஷ்பகவிமானத்திருந்து வரும் மருத்துவன் முமோதானார் பாடலில் கண்டு விசனமடைந்தவள் . இராவணன் தலைக்குத்துத் தீர்வு சாத்தற்கு என்றி இறந்தபின் அக்கிங் குளித்து அருங்கற் ருத்தலானே அதற்கேற்ப சீத்தலை சீப்பிடி பினளாகிச் சேதுகண்டு அயோத்தியடை த்த தலையென்று கதைகட்டிக் கூறுவாரு ந்து பட்டமகிஷியாய்க் காடுகாண இச்சை முளர் . தலைக்குத்து ஒருகால் இருந்திருப் கொண்டு வான்மீகி ஆச்சிரமம் அடைந்து பினும் இருக்கலாம் . அதுபற்றி சீபிடித் குசலவரைப் பெற்று அவர்களை முன் தல் ஒரு தலையன்மையின் சீத்தலைக்குச் னிட்டு இராமமூர்த்தியிடஞ் சென்று கற்பி சீப்பிடித்த தலையென்று பொருள் கூறுவது னிலை தெரிவித்து யான் என் கணவரைத் பொருத்தமாக தோன்றவில்லை . இவர் தெய்வமாகக் கொண்டது உண்மையாயின் மதுரையிற் சென்று தம் காலக்ஷேபத்திற் என் தாய் எனக்கு இடங்கொடுக்க என்னப் காக நவதானியங்களைக்கொண்டு விற்று பூமிதேவியால் தழுவப்பெற்றுப் பாமபதம் வியாபாரஞ் செய்து வந்தமையிற் கல் அடைந்தவள் . இவள் தாய் சத்தியைநோ வாணிகன் சாத்தனாரெனவுங் கறப்படு க்கித் தவம்புரிந்து இவளைப் பெற்றனள் வார் . வணிகமாபினர் பௌத்தமதத்தினர் என்பது . ( கூர்ம புராணம் ) . சிலப்பதிகாரத்திற் கூறிய கண்ணகியோடு 2 . கங்கையின் பிரிவு . மதுரைமாதெய்வம் வந்து வின் வியபொ 3 . வேதவதியைக் காண்க . உண்மை ழுது வெள்ளியம்பலத்திற் சயனித்திருந்த யாகிய சீதை இராவணனை யடைந்தனள் . வர் அங்குப் பேசியவற்றைக் கேட்டிருந்து அக்கியால் சிருட்டிக்கப்பட்ட சீதை இரா அத் தெய்வம் கண்ணகியை விடுத்து நீர் மர் அக்கி யிவர்களின் கட்டளையால் கியபின்னர் அக் கண்ணகி அறியாதபடி சிவனை நோக்கித் தவமியற்றினள் . இவள் அவள் பின் சென்று சேர நாடு புகுந்து தவத்திற்கு மகிழ்ந்து தரிசனந்தந்த சிவ சேரன் செங்குட்டுவனுக்கு நிகழ்ந்ததைத் பெருமானைச் சீதை வணங்கிப் பதிம் தெரிவித்து அவன் தம்பி இளங்கோவடி தேஹி ( புருஷன் வேண்டும் ) என்று கள் அக் கண்ணகி சரிதமாகிய சிலப்பதி ஐந்து முறை வேண்டினாள் இதனால் சிறு காரத்தைப் பாட அச் சிலப்பதிகாரத்தின் நகை கொண்ட சிவமூர்த்தி இவளுக்கு ஐவ தொடர்ச்சியாகிய மணிமேகலைத்து றவைத் சாகிய பாண்டவர்களைப் பதியாக அளித்த தாமே பாடி வெளியிட்டார் . பாண்டியன் னர் பிரம்மகைவர்த்தம் . ) சித்திரமாடத்துத் துஞ்சிய நன்மாறனைப்