அபிதான சிந்தாமணி

சீதசத்துருமகாராஜா - 673 சீதாபிராட்டியார் சீதத்தினர். இவர் கேவி - அசிதசுவாமியின் இருக்கப் புலவர் அதனைப் பெற்றுப்போன கோதண்டத்துடன் தோன்றிக் கள்ளரைக் தாகக் கூறுவர். இதனால் செத்துக் கொலை செய்து பண்டிதரை யெழுப்பி கொடுத்தான் சீதக்காதி' என்பர். வழித்துணை சென்று மறைந்தனர். சீதசத்துருமகாராஜா - அசிதசுவாமியின் சீதாபிராட்டியார் 1. சாக மகாராஜாவின் புத் திரியார். இவன் பூர்வஜன்மத்தில் வேதம் சீதத்தன்-1. இராசமாபுரத்துள்ள ஓர்வணி ஓதிக்கொண்டிருந்த குசத்துவசர் வாயில் கன். இவன் வெள்ளிமலையிலிருந்து கார் தோன்றி வேதவதி எனும் பெயருடன் தருவதத்தையை அழைத்துவந்தவன். வளர்ந்து கொண்டு இருக்கையில் தம்பன் 2. சீவகன் தோழருள் ஒருவன். எனும் அரக்கன் இவளைத் தனக்கு மனை 3. கோவிந்தமகாராஜாவின் புத்திரன், வியாக இருடியைக்கேட்க இருடி இவன் சீதநாடு - நீலகிரி, கோயம்பத்தூர், விஷ்ணுமூர்த்திக்கு மனைவி ; உனக்குக் சீதார் - 1. இவர் சைார். ஜயவர்மாவின் தந் கொடுக்கேன் என. அரக்கன் கோபித்து இருடியைக் கொன்றனன். தனித்த 2. சித்திபுரத்தரசன், நீலபதி என். வ வேதவதி விஷ்ணுவையெண்ணித் தவஞ் ளுக்குத் தந்தை. (மணிமேகலை.) செய்கையில் திக்குவிசயத்திற்கு வந்த சீதாதேவர் - ருஷபதீர்த்தங்கரின் ஆறாவது இராவணன் இவளைவலிதிற்பிடிக்க வேத பிறப்பு. | வதி நீதீண்டிய உடலைநான் வைத்திருப் சீதளதீர்த்தங்கார் - (சைநர்.) இவர் பத்தா பதில்லை. நானே உன்னரசை அழிக்கி றேன் என்று தீக்குளித்தனள். இவள் வது தீர்த்தங்கர். இவர் மலைய தேசம் இராச இலங்சையில் ஒரு தாமரைப் பொய்கை பத்திரலபுரம், தந்தை திருடா தன், தாய் யில் தாமரையிற் பிறந்து சிவபூசைமித் சுநந்தை. இவர் கிருதயுகத்தில் மாசிமாதம் தம் பூக்கொய்ய வந்த இராவணன் கண் கிருஷ்ணபக்ஷம் துவாதசித்தி உத்தராட காண இருந்தனள். இராவணன் அக்குழந் நக்ஷத்திரத்தில் இக்ஷவாகு குலத்தில் தையை எடுத்துச்செல்ல அங்கிருந்த நிமித் பிறந்தவர், இவர் உன்னதம் தொண்ணூறு திகர் இக்குழந்தை யிவ்விடம் இருக்கின் வில், சுவர்ணவர்ணம், ஆயுஷ்யம் ஒரு இலங்கையழியும் என் றனர். அதனால் ஒரு லக்ஷம் பூர்வம், கணதரர் அனகாரர் முதல் பெட்டியில் இட்டுக் கடலில் விட்டனன். எண்பத்தொருவர். அது அலையில் மிதந்துவந்து வெள்ளத்தில் சீதா -- ஒரு நதி. (பா. பீஷ்). மிதிலைநகரிற் புதைந்தது. அத்தருணத் Theriver yarkb and on which the தில் மிதிலைநகர்க்கு அரசனாகிய நான் town of yarkhand is situated (Eag யாகஞ்செய்ய உழுத கலப்பையின் அடி tern Turkistan). முனையில் பெட்டிதோன்றத் திறந்து பார்த் சீதாபண்டிதர் - இவர் அரிபக்தி மேற்கொ துக் குழந்தை பிருக்கக்கண்டு வளர்த்துவக் ண்டு யாவரிடத்திலும் அன்பு மிகுந்தவர். தனன். இவள் வளர்ந்து பருவமடைந்து இவர் தம் மனைவியாருடன் யாத்திரை வில்லை முரித்த இராமபிரானை மணந்து செய்ய விரும்பி மனைவியாரைக் குதிரை நகரினின்று ஆரணியம் நீங்கிய இராம மீதேற்றிக் கொண்டு செல்கையில் ஒரு மூர்த்தியை விடாது பின்பற்றிச் சென்று கிராமத்தருகில் பொழுது செல்ல மனைவி சித்திரகூடல் கடக்கையில் அத்திரியின் ஆச் யார் நாம் திரும்பிவிடுவோம் எனக் கூறி சிரமத்தில் அநசூயையால் உபசரிக்கப்பட் னர். ஆண்டுவந்தகள்ளர் சிலர் நாங்களுங்க இத் தண்டகாரணியத்தில் வந்த மாரீ ளுக்குத் துணை வருகிறோம் வருக என னாகிய மாயமானைக்கண்டு ஆசைகொண்டு அழைக்கப் பண்டி தர் இசையாது பிரமாண கணவரிடம் பிடித்துத் தாச் சொல்ல, மிடின் வருவதாகக் கறக்கள்ளர் பிரமாண அவர் பிடிக்கப்போக அவன் கூவிய குரல் மிட்டனர். பண்டிதர் பெருமாளிருக்கின் கேட்ட லக்குமண, சீதா, எனும் ஓசை றனரென்று அவர்களுடன் செல்கையில் யால் மைத்துனரைப் போகச் செய்து கள்ளர் பண்டி தரைக்கொன்று அவர்மனை தனித்திருந்து இராவண சந்நியாசியிடம் வியாரிடம் வந்து கணவனிறந்ததைக் கூறி பிடிபட்டு இலங்கை சென்று அசோக நிற்க மனைவியார் சாக்ஷியாக இருந்த பெரு வனத்தில் சிறையிருந்து திரிசடை தேற் மாள் மறைந்தாரோ என ராமமூர்த்தி றத்தேர்ந்து காமகோயால் விகாரப்பட்டுத் 85 மிடினர். பவர்களுடன்று அ
சீதசத்துருமகாராஜா - 673 சீதாபிராட்டியார் சீதத்தினர் . இவர் கேவி - அசிதசுவாமியின் இருக்கப் புலவர் அதனைப் பெற்றுப்போன கோதண்டத்துடன் தோன்றிக் கள்ளரைக் தாகக் கூறுவர் . இதனால் செத்துக் கொலை செய்து பண்டிதரை யெழுப்பி கொடுத்தான் சீதக்காதி ' என்பர் . வழித்துணை சென்று மறைந்தனர் . சீதசத்துருமகாராஜா - அசிதசுவாமியின் சீதாபிராட்டியார் 1 . சாக மகாராஜாவின் புத் திரியார் . இவன் பூர்வஜன்மத்தில் வேதம் சீதத்தன் - 1 . இராசமாபுரத்துள்ள ஓர்வணி ஓதிக்கொண்டிருந்த குசத்துவசர் வாயில் கன் . இவன் வெள்ளிமலையிலிருந்து கார் தோன்றி வேதவதி எனும் பெயருடன் தருவதத்தையை அழைத்துவந்தவன் . வளர்ந்து கொண்டு இருக்கையில் தம்பன் 2 . சீவகன் தோழருள் ஒருவன் . எனும் அரக்கன் இவளைத் தனக்கு மனை 3 . கோவிந்தமகாராஜாவின் புத்திரன் வியாக இருடியைக்கேட்க இருடி இவன் சீதநாடு - நீலகிரி கோயம்பத்தூர் விஷ்ணுமூர்த்திக்கு மனைவி ; உனக்குக் சீதார் - 1 . இவர் சைார் . ஜயவர்மாவின் தந் கொடுக்கேன் என . அரக்கன் கோபித்து இருடியைக் கொன்றனன் . தனித்த 2 . சித்திபுரத்தரசன் நீலபதி என் . வேதவதி விஷ்ணுவையெண்ணித் தவஞ் ளுக்குத் தந்தை . ( மணிமேகலை . ) செய்கையில் திக்குவிசயத்திற்கு வந்த சீதாதேவர் - ருஷபதீர்த்தங்கரின் ஆறாவது இராவணன் இவளைவலிதிற்பிடிக்க வேத பிறப்பு . | வதி நீதீண்டிய உடலைநான் வைத்திருப் சீதளதீர்த்தங்கார் - ( சைநர் . ) இவர் பத்தா பதில்லை . நானே உன்னரசை அழிக்கி றேன் என்று தீக்குளித்தனள் . இவள் வது தீர்த்தங்கர் . இவர் மலைய தேசம் இராச இலங்சையில் ஒரு தாமரைப் பொய்கை பத்திரலபுரம் தந்தை திருடா தன் தாய் யில் தாமரையிற் பிறந்து சிவபூசைமித் சுநந்தை . இவர் கிருதயுகத்தில் மாசிமாதம் தம் பூக்கொய்ய வந்த இராவணன் கண் கிருஷ்ணபக்ஷம் துவாதசித்தி உத்தராட காண இருந்தனள் . இராவணன் அக்குழந் நக்ஷத்திரத்தில் இக்ஷவாகு குலத்தில் தையை எடுத்துச்செல்ல அங்கிருந்த நிமித் பிறந்தவர் இவர் உன்னதம் தொண்ணூறு திகர் இக்குழந்தை யிவ்விடம் இருக்கின் வில் சுவர்ணவர்ணம் ஆயுஷ்யம் ஒரு இலங்கையழியும் என் றனர் . அதனால் ஒரு லக்ஷம் பூர்வம் கணதரர் அனகாரர் முதல் பெட்டியில் இட்டுக் கடலில் விட்டனன் . எண்பத்தொருவர் . அது அலையில் மிதந்துவந்து வெள்ளத்தில் சீதா - - ஒரு நதி . ( பா . பீஷ் ) . மிதிலைநகரிற் புதைந்தது . அத்தருணத் Theriver yarkb and on which the தில் மிதிலைநகர்க்கு அரசனாகிய நான் town of yarkhand is situated ( Eag யாகஞ்செய்ய உழுத கலப்பையின் அடி tern Turkistan ) . முனையில் பெட்டிதோன்றத் திறந்து பார்த் சீதாபண்டிதர் - இவர் அரிபக்தி மேற்கொ துக் குழந்தை பிருக்கக்கண்டு வளர்த்துவக் ண்டு யாவரிடத்திலும் அன்பு மிகுந்தவர் . தனன் . இவள் வளர்ந்து பருவமடைந்து இவர் தம் மனைவியாருடன் யாத்திரை வில்லை முரித்த இராமபிரானை மணந்து செய்ய விரும்பி மனைவியாரைக் குதிரை நகரினின்று ஆரணியம் நீங்கிய இராம மீதேற்றிக் கொண்டு செல்கையில் ஒரு மூர்த்தியை விடாது பின்பற்றிச் சென்று கிராமத்தருகில் பொழுது செல்ல மனைவி சித்திரகூடல் கடக்கையில் அத்திரியின் ஆச் யார் நாம் திரும்பிவிடுவோம் எனக் கூறி சிரமத்தில் அநசூயையால் உபசரிக்கப்பட் னர் . ஆண்டுவந்தகள்ளர் சிலர் நாங்களுங்க இத் தண்டகாரணியத்தில் வந்த மாரீ ளுக்குத் துணை வருகிறோம் வருக என னாகிய மாயமானைக்கண்டு ஆசைகொண்டு அழைக்கப் பண்டி தர் இசையாது பிரமாண கணவரிடம் பிடித்துத் தாச் சொல்ல மிடின் வருவதாகக் கறக்கள்ளர் பிரமாண அவர் பிடிக்கப்போக அவன் கூவிய குரல் மிட்டனர் . பண்டிதர் பெருமாளிருக்கின் கேட்ட லக்குமண சீதா எனும் ஓசை றனரென்று அவர்களுடன் செல்கையில் யால் மைத்துனரைப் போகச் செய்து கள்ளர் பண்டி தரைக்கொன்று அவர்மனை தனித்திருந்து இராவண சந்நியாசியிடம் வியாரிடம் வந்து கணவனிறந்ததைக் கூறி பிடிபட்டு இலங்கை சென்று அசோக நிற்க மனைவியார் சாக்ஷியாக இருந்த பெரு வனத்தில் சிறையிருந்து திரிசடை தேற் மாள் மறைந்தாரோ என ராமமூர்த்தி றத்தேர்ந்து காமகோயால் விகாரப்பட்டுத் 85 மிடினர் . பவர்களுடன்று