அபிதான சிந்தாமணி

சிற்றரையம் 672 சீதக்காதி வித்துச் சீடருடன் ஒரே காலத்தில் அப்பைய தீக்ஷி தரை ஆதரித்தவன் (சகம் சமாதியடைந்தவர். 1504). (ஆரணி தாலுகா அடைபாலம் சாச சிற்றரையம் - இது அரையமென்னும் நக னம் நல்ல பொம்ம நாய்க்கன் சகம் 1493. சத்தின் ஒரு கூற்றின் பெயர். (புற நா). சிஃறழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா - சில சிற்றுண்டி வகைகள் - இவை செய்யும் தாழிசைகளோடு பிறவறுப்புக்களைக் கொ வகை முதலியவற்றைப் பாகசாத்திரங்க | ண்டுவருவது . ளில் காண்க. பிட்டு, இலட்டுகம், அப்பம், சிஷ்ணு - அருச்சுனன். அஃகுல்லி, பில்லடை, தினைமா, நென்மா, சிஷ்ய பாவழர்த்தி - பிரணவத்திற்குப் கோதுமைமா, தோசை, பூரிகை, கடலைமா பொருள் கூறப் புகுந்த கந்தமூர்த்தியிடம் சேர்ந்த சாதம், எல்ளோரை, புளியோரை, | சிவமூர்த்தி மாணாக்கர் போலிருந்து அவர் ததியோதனம், சருக்கரைப் பொங்கல், எவி கூறியதைக் கேட்ட திருவுரு. மிச்சம் பழரஸம் சேர்ந்த சாதம், கிச்சிலி சிஷ்யபேதம் -(கூ) அதவாலகன், பால ரஸம், திராக்ஷரஸம், வாதுமைப்பருப்பு, கன், நிராதாரி, பிரமாதி, அம்புகன், சியா கத்திரிக்காய், வண்டைக்காய், சேமைக் வகன், பாவகன், அநுமதி, தாமசன், சத் கிழங்கு, கருணை, வாழைப் ழம், தேங் திரபிருது, பௌரேயன், விசாரதி, கால காய், பலாக்காய் முதலிய சேர்ந்த சாதங் வன். (சைவபூஷணம்.) கள். துவாம்பருப்பு, பச்சைப்பயறு உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, கொள் ளுப்பருப்பு முதலிய பொங்கல்கள், உளு ந்துவடை, தித்திப்பு உளுந்து வடை, வெங் காயம் சேர்ந்த வடை, இடுலி, முருக்கு, சீகண்டர் - சைவபத்ததிசெய்த சிவாசாரிய கடலைரொட்டி, கோதுமை ரொட்டி, கடலை | ருள் ஒருவர். மாதித்திப்பு உருண்டை, பச்சைப்பயறு சீகண்டருத்ரர் - அநந்தருக்குக் கீழுள்ள புவ உருண்டை, துவரை உருண்டை, மாவுரு னங்களில் அதிகாரரா யிருக்கும் புவனகர் பண்டை , பூரணவுருண்டை , பணிகாரம், த்தா . மகிழம்பூப் பணிகாரம், எருக்கங்காய் கொ சீகதன் - பாரதவீரருள் ஒருவன். இவன் ழுக்கட்டை, குழவுண்டை , அடுக்குப் பணி | பாரதப்போரில் முதனாள் யுத்தத்தில் சிக சாரம், கச்சுருக்காய், எள்ளுருண்டை , எள் ண்டியுடன் போர்புரிந்தவன். ளடை, கடலைச் சுவையல், பேணி, பூந்தி கதை - ஒரு நூல். பலகாரம், ஜிலேபி எனும் தேங்குழல், சாதகர்ணன் - கிருஷ்ணன் குமாருள் ஒரு கோதுமைாவை அல்வா, வாதுமை அல்வா, வன். இவன் குமரன் பௌர்ணமாசன். பொரிவிளங்காய், பலவித பச்சி, பலவித சீசைலழனிவர் - விஷ்ணுமூர்த்தியாய் அம் பாயசங்கள், கிச்சடி வகைகள் முதவியன. '- பரீஷன் வீட்டில் அபகரிக்கப்பட்டவர். சினி - 1. யுதாசித்தின் குமரன். இவன் சீடதாசி - தேவாங்க வகையினரில் தாசி. குமரன் அநமித்ரன். சீதக்காதி - இவர் சாதியில் லப்பை , இருக் 2. அநமித்திரன் குமரன், இவன் கும கை காயற்பதி, மகாத்தியாகி. பலவித்து ரன் சத்தியகன். வான்களுக்குக் கொடுத்துப் பாடல் பெற் 3. சூரன் குமான், இவன் குமரன் றவர். இவரிறந்து சமாதிக்குழியில் இருக் போசன், கையில் படிக்காசுப்புலவர் இவரிறந்தது சின்னதம்பி புலவர் - இவர் யாழ்ப் பாண அறியாது இவர் ஊர்சென்று விசாரிக்கை த்து நல்லூரினர். இவர் வில்லவராய முத யில் இறந்தனர் எனச், சமாதியைத் தேடிச் லியாருக்குக் குமரர். வேளாண்மரபினர். சென்று அவ்விடம் "தேட்டாளன் காயற் சைவர் தமிழ் இலக்கிய இலக்கணம் வல்ல றுரைசீதக் காதி சிறந்த வச்ர, நாட்டான் வர். இவர் செய்த நூல்கள் மறைசையந் புகழ்க்கம்ப நாட்டி வைத்தான் றமிழ் நாவ தாதி, கல்வளையந்தாதி, இவர் இற்றைக்கு லரை, ஒட்டாண்டியாக்கி யவர்கள் தம் இரு நூறு வருடங்களுக்கு முன்னிருந்தவர் வாயில் ஒருபிடிமண், போட்டா னவனும் போலும். ஒளித்தான் சமாதிக்குழி புகுந்தே" எனப் சின்ன பொம்மய்ய நாயக்கன்- என்ற பொ பாடச் சமாதியிலிருந்த பிரேதம் கை நீட் ம்மய்ய நாய்க்கன், வேலூர் அரசன், இவன் டியது. விரலில் விலையுயர்ந்த மோதிரம்
சிற்றரையம் 672 சீதக்காதி வித்துச் சீடருடன் ஒரே காலத்தில் அப்பைய தீக்ஷி தரை ஆதரித்தவன் ( சகம் சமாதியடைந்தவர் . 1504 ) . ( ஆரணி தாலுகா அடைபாலம் சாச சிற்றரையம் - இது அரையமென்னும் நக னம் நல்ல பொம்ம நாய்க்கன் சகம் 1493 . சத்தின் ஒரு கூற்றின் பெயர் . ( புற நா ) . சிஃறழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா - சில சிற்றுண்டி வகைகள் - இவை செய்யும் தாழிசைகளோடு பிறவறுப்புக்களைக் கொ வகை முதலியவற்றைப் பாகசாத்திரங்க | ண்டுவருவது . ளில் காண்க . பிட்டு இலட்டுகம் அப்பம் சிஷ்ணு - அருச்சுனன் . அஃகுல்லி பில்லடை தினைமா நென்மா சிஷ்ய பாவழர்த்தி - பிரணவத்திற்குப் கோதுமைமா தோசை பூரிகை கடலைமா பொருள் கூறப் புகுந்த கந்தமூர்த்தியிடம் சேர்ந்த சாதம் எல்ளோரை புளியோரை | சிவமூர்த்தி மாணாக்கர் போலிருந்து அவர் ததியோதனம் சருக்கரைப் பொங்கல் எவி கூறியதைக் கேட்ட திருவுரு . மிச்சம் பழரஸம் சேர்ந்த சாதம் கிச்சிலி சிஷ்யபேதம் - ( கூ ) அதவாலகன் பால ரஸம் திராக்ஷரஸம் வாதுமைப்பருப்பு கன் நிராதாரி பிரமாதி அம்புகன் சியா கத்திரிக்காய் வண்டைக்காய் சேமைக் வகன் பாவகன் அநுமதி தாமசன் சத் கிழங்கு கருணை வாழைப் ழம் தேங் திரபிருது பௌரேயன் விசாரதி கால காய் பலாக்காய் முதலிய சேர்ந்த சாதங் வன் . ( சைவபூஷணம் . ) கள் . துவாம்பருப்பு பச்சைப்பயறு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு கொள் ளுப்பருப்பு முதலிய பொங்கல்கள் உளு ந்துவடை தித்திப்பு உளுந்து வடை வெங் காயம் சேர்ந்த வடை இடுலி முருக்கு சீகண்டர் - சைவபத்ததிசெய்த சிவாசாரிய கடலைரொட்டி கோதுமை ரொட்டி கடலை | ருள் ஒருவர் . மாதித்திப்பு உருண்டை பச்சைப்பயறு சீகண்டருத்ரர் - அநந்தருக்குக் கீழுள்ள புவ உருண்டை துவரை உருண்டை மாவுரு னங்களில் அதிகாரரா யிருக்கும் புவனகர் பண்டை பூரணவுருண்டை பணிகாரம் த்தா . மகிழம்பூப் பணிகாரம் எருக்கங்காய் கொ சீகதன் - பாரதவீரருள் ஒருவன் . இவன் ழுக்கட்டை குழவுண்டை அடுக்குப் பணி | பாரதப்போரில் முதனாள் யுத்தத்தில் சிக சாரம் கச்சுருக்காய் எள்ளுருண்டை எள் ண்டியுடன் போர்புரிந்தவன் . ளடை கடலைச் சுவையல் பேணி பூந்தி கதை - ஒரு நூல் . பலகாரம் ஜிலேபி எனும் தேங்குழல் சாதகர்ணன் - கிருஷ்ணன் குமாருள் ஒரு கோதுமைாவை அல்வா வாதுமை அல்வா வன் . இவன் குமரன் பௌர்ணமாசன் . பொரிவிளங்காய் பலவித பச்சி பலவித சீசைலழனிவர் - விஷ்ணுமூர்த்தியாய் அம் பாயசங்கள் கிச்சடி வகைகள் முதவியன . ' - பரீஷன் வீட்டில் அபகரிக்கப்பட்டவர் . சினி - 1 . யுதாசித்தின் குமரன் . இவன் சீடதாசி - தேவாங்க வகையினரில் தாசி . குமரன் அநமித்ரன் . சீதக்காதி - இவர் சாதியில் லப்பை இருக் 2 . அநமித்திரன் குமரன் இவன் கும கை காயற்பதி மகாத்தியாகி . பலவித்து ரன் சத்தியகன் . வான்களுக்குக் கொடுத்துப் பாடல் பெற் 3 . சூரன் குமான் இவன் குமரன் றவர் . இவரிறந்து சமாதிக்குழியில் இருக் போசன் கையில் படிக்காசுப்புலவர் இவரிறந்தது சின்னதம்பி புலவர் - இவர் யாழ்ப் பாண அறியாது இவர் ஊர்சென்று விசாரிக்கை த்து நல்லூரினர் . இவர் வில்லவராய முத யில் இறந்தனர் எனச் சமாதியைத் தேடிச் லியாருக்குக் குமரர் . வேளாண்மரபினர் . சென்று அவ்விடம் தேட்டாளன் காயற் சைவர் தமிழ் இலக்கிய இலக்கணம் வல்ல றுரைசீதக் காதி சிறந்த வச்ர நாட்டான் வர் . இவர் செய்த நூல்கள் மறைசையந் புகழ்க்கம்ப நாட்டி வைத்தான் றமிழ் நாவ தாதி கல்வளையந்தாதி இவர் இற்றைக்கு லரை ஒட்டாண்டியாக்கி யவர்கள் தம் இரு நூறு வருடங்களுக்கு முன்னிருந்தவர் வாயில் ஒருபிடிமண் போட்டா னவனும் போலும் . ஒளித்தான் சமாதிக்குழி புகுந்தே எனப் சின்ன பொம்மய்ய நாயக்கன் - என்ற பொ பாடச் சமாதியிலிருந்த பிரேதம் கை நீட் ம்மய்ய நாய்க்கன் வேலூர் அரசன் இவன் டியது . விரலில் விலையுயர்ந்த மோதிரம்