அபிதான சிந்தாமணி

சிற்சுகாசாரியார் 674- சிற்றம்பலநாடிகள் சிற்சுகாசாரியார் - வருணனம்சமான வேதி நாமசங்கிதை, சாத்திகம் , வசவபோதம், யர், சங்கராசாரியரை வழிபட்டவர் அதிசாரம், வெகுச்சுருதம், மானபேதம் சிற்பம் - இதுசிலை, மண், மெழுகு, சாந்து, என்பன. செங்கல், கருங்கல், மரம், உலோகம், சந் சிற்பத்திற்குதவிய மாங்கள் - சிந்துரவிரு தம், வண்ணம், கண்டசர்க்கரை முதலிய | கூம், அல்லது கருவாலிமாம் (Oak) இது வற்றால் பிரதிமாதி கிராம நிர்மாணத் உறுதியானதும் அழகான துமான மரம் இத தைக் கூறும் சாஸ்திரம். இது மயன், னால் பலவேலைகள் செய்வர். தேக்கு - இது விச்வசர்மன் முதலியோராலும் மற்றவர்க உறுதியும் கனமுமான மாம். இது மிகு ளாலும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இவைக தியம் பர்மா, இந்தியாவில் உண்டாகிறது. ளுக்கு முதனூல் சிவாகமங்களாம். இச் பல கட்டடங்களும் பல சாமான்களும் சிற்பம், ஒருவன் எடுத்துக்கொண்ட காரி இதனால் செய்யப்படுகிறது, தேவதாரு யம் இனிது முடியவேண்டிக் காலவிதி, (Pine) வேலை செய்வதற்கு மிருதுவாயும் நிமித்தபரீக்ஷை, பூபரீக்ஷை, பலிவிவரம், நீடித்திருப்பதுமாகிய மரங்களில் ஒன்று. பூகர்ஷண விதி, சங்குஸ்தாபனவிதி, அமெரிக்காவில் விசேஷம். சீடர்மாம் . மானோபவிதி, பதவின்யாசவிதி, சூத்ரர் தேவதாருவைப்போன்ற மாம். இதுவும் மாணவிதி, வாஸ்து தேவபலி, கிராமாதி நெடுநாளிருக்கக்கூடிய மரம் சிரியாவில் லக்ஷணம், வி ஸ்தார ஆயாமலக்ஷணம், மிகுதி. மேல்நாட்டு உறுதியான மரங்கள் ஆயாதிலக்ஷணம், நக்ஷத்ரசக்ரம், தண்டி எலம், பீச், பிர்ச், ஆஷ் என்பன. (Elm காதிவிதி, வீதித்வாராதிமாநம், கிராமாதி Beech, Birch, Ash) அழகான. மரங்கள் தேவதாஸ் தாபனம், கிராமாதிவின்யாசம், மாஹோகானி. செம்மரம். எபோனி, கர்ப்பரியாசம், கிராமக்ரஹவின்யாசம், வால்நட், மேபில், (Mahogany, Rose- வாஸ்து சாந்தி, சாலால க்ஷணம், வர்த்தமா wooll, Ebony, Walnut, Mapla) இவை னம், நந்தியாவர்த்த ம், சுவஸ்திகம், சதுச் முறையே அமெரிகா, பிரேசில், ஆபிரிகா, சாலாவிதி, அஸ்திசாலாவிதி, மாலிகா இந்தியா, மத்ய ஐரோபா, வட அமெரிகாக் லகணம், வாங்கலம் மௌலிகம், பத்ம களிலுள். இவற்றால் அழகிய வேலைகள் மாலிகா லக்ஷணம், நகராதிவிபேதம், பூமி செய்யப்படும். இன்னும் இந்தியாவில் லம்பவிதி, ஆத்யேஷ்டகாவிதி, உபபீட தேக்கு, செம்மாம், கருங்காலி, ஆச்சா, விதி, பாதமான விதி பிரஸ் தரவிதி. பிசா கடுக்காய் மரம், மா, சாட்டுவாகை தேவ சாதபூஷணவிதி, கண்டலக்ஷணவிதி, சிகா தாரு. அகில் முதலிய உறுதியான மாங்க லக்ஷணவிதி, ஸ்தூபிகாலணைவிதி, நாளா ளும் உண்டு . திஸ் தாபனவிதி. தளவிசேஷவிதி, மூர்த்த சிற்றம்பலநாடிகள் இவர் மெய்கண்ட சங் னிஸ் சாபனவிதி, லிங்காதி பிரதிமாலக்ஷண தானத்தைச் சேர்ந்தவர். கொற்றவன்குடி விதி, பிரதிஷ்டாவிதி, விமானஸ்தாபன உமாபதிசிவாசாரியருக்கு மாணாக்கர் என விதி, மண்டபலக்ஷணவிதி, பிராகாரலக்ஷ வும் கூறுவர். இவர் சிவப்பிரகாசம் என் ணவிதி, கோபுரவிதி முதலியவற்றை விரித் னும் சைவசித்தாந்த சாத்திரத்திற்குக் துக் கூறும். ஈண்டு ஒவ்வொன்றையும் கருத்துரைச் சூத்திரம் செய்தனர். இவர் எடுத்துக்கூறின் நூல் இடங்கொடாதாகை திருச்செந்தூர் அகவலும் செய்தனர் என் யால் அதில் அடங்கிய விஷயத்தை மாத் பர். இவர்க்கு (க) மாணாக்கர்கள். இவர் திரம் கூறினோம். அதனைக் காமிகாதி தம் மாணாக்கர் அனை வருடன் ஒரு இடத் சிவாகமங்களினும், சிற்ப நூல்களினும் தில் உணவு கொள்ளுகையில் அங்கிருந்த காண்க. பரிசாரகன் நெய்யென நினைத்து வேப் சிற்ப நூல் -( உ) விச்சுவ தருமம், விச்சு பெண்ணெயைப் பரிமாற அனைவரும் 'வேசம், விச்வசாரம், விருத்தம், தாவட்டம். அதனையறியாது உண்ண ஒருவர் வேப் நளம், மயம், அநுமான், பானு, கற்பாரி பெண்ணெய் என்று அறிந்து உணவைக் யம், சிருட்டம், மானசாரம், வத்து வித்யா கான்று ஆசாரியருக்கு அறிவித்தனர். பதி, பராசாரியம், அருடிகம், சயித்தம், ஆசாரியர் இவன் பரிபாகம் இல்லாதவன் வாத்து போதம், வித்தாரம், இந்திரம், வச் என்று நீக்கிச் சிலநாளிருந்து தமது சீடர் சிரம், சௌமம், விசுவகாசிபம், மகதந்தி அனைவரில் ஒருவர் தவிர மற்றவர் அனை சம், விசாலம், சித்திரம், காபிலகாலயூபம், || வருக்கும் தனித் தனி சமாதிக்குழி செய்
சிற்சுகாசாரியார் 674 - சிற்றம்பலநாடிகள் சிற்சுகாசாரியார் - வருணனம்சமான வேதி நாமசங்கிதை சாத்திகம் வசவபோதம் யர் சங்கராசாரியரை வழிபட்டவர் அதிசாரம் வெகுச்சுருதம் மானபேதம் சிற்பம் - இதுசிலை மண் மெழுகு சாந்து என்பன . செங்கல் கருங்கல் மரம் உலோகம் சந் சிற்பத்திற்குதவிய மாங்கள் - சிந்துரவிரு தம் வண்ணம் கண்டசர்க்கரை முதலிய | கூம் அல்லது கருவாலிமாம் ( Oak ) இது வற்றால் பிரதிமாதி கிராம நிர்மாணத் உறுதியானதும் அழகான துமான மரம் இத தைக் கூறும் சாஸ்திரம் . இது மயன் னால் பலவேலைகள் செய்வர் . தேக்கு - இது விச்வசர்மன் முதலியோராலும் மற்றவர்க உறுதியும் கனமுமான மாம் . இது மிகு ளாலும் கூறப்பட்டிருக்கிறது . இவைக தியம் பர்மா இந்தியாவில் உண்டாகிறது . ளுக்கு முதனூல் சிவாகமங்களாம் . இச் பல கட்டடங்களும் பல சாமான்களும் சிற்பம் ஒருவன் எடுத்துக்கொண்ட காரி இதனால் செய்யப்படுகிறது தேவதாரு யம் இனிது முடியவேண்டிக் காலவிதி ( Pine ) வேலை செய்வதற்கு மிருதுவாயும் நிமித்தபரீக்ஷை பூபரீக்ஷை பலிவிவரம் நீடித்திருப்பதுமாகிய மரங்களில் ஒன்று . பூகர்ஷண விதி சங்குஸ்தாபனவிதி அமெரிக்காவில் விசேஷம் . சீடர்மாம் . மானோபவிதி பதவின்யாசவிதி சூத்ரர் தேவதாருவைப்போன்ற மாம் . இதுவும் மாணவிதி வாஸ்து தேவபலி கிராமாதி நெடுநாளிருக்கக்கூடிய மரம் சிரியாவில் லக்ஷணம் வி ஸ்தார ஆயாமலக்ஷணம் மிகுதி . மேல்நாட்டு உறுதியான மரங்கள் ஆயாதிலக்ஷணம் நக்ஷத்ரசக்ரம் தண்டி எலம் பீச் பிர்ச் ஆஷ் என்பன . ( Elm காதிவிதி வீதித்வாராதிமாநம் கிராமாதி Beech Birch Ash ) அழகான . மரங்கள் தேவதாஸ் தாபனம் கிராமாதிவின்யாசம் மாஹோகானி . செம்மரம் . எபோனி கர்ப்பரியாசம் கிராமக்ரஹவின்யாசம் வால்நட் மேபில் ( Mahogany Rose வாஸ்து சாந்தி சாலால க்ஷணம் வர்த்தமா wooll Ebony Walnut Mapla ) இவை னம் நந்தியாவர்த்த ம் சுவஸ்திகம் சதுச் முறையே அமெரிகா பிரேசில் ஆபிரிகா சாலாவிதி அஸ்திசாலாவிதி மாலிகா இந்தியா மத்ய ஐரோபா வட அமெரிகாக் லகணம் வாங்கலம் மௌலிகம் பத்ம களிலுள் . இவற்றால் அழகிய வேலைகள் மாலிகா லக்ஷணம் நகராதிவிபேதம் பூமி செய்யப்படும் . இன்னும் இந்தியாவில் லம்பவிதி ஆத்யேஷ்டகாவிதி உபபீட தேக்கு செம்மாம் கருங்காலி ஆச்சா விதி பாதமான விதி பிரஸ் தரவிதி . பிசா கடுக்காய் மரம் மா சாட்டுவாகை தேவ சாதபூஷணவிதி கண்டலக்ஷணவிதி சிகா தாரு . அகில் முதலிய உறுதியான மாங்க லக்ஷணவிதி ஸ்தூபிகாலணைவிதி நாளா ளும் உண்டு . திஸ் தாபனவிதி . தளவிசேஷவிதி மூர்த்த சிற்றம்பலநாடிகள் இவர் மெய்கண்ட சங் னிஸ் சாபனவிதி லிங்காதி பிரதிமாலக்ஷண தானத்தைச் சேர்ந்தவர் . கொற்றவன்குடி விதி பிரதிஷ்டாவிதி விமானஸ்தாபன உமாபதிசிவாசாரியருக்கு மாணாக்கர் என விதி மண்டபலக்ஷணவிதி பிராகாரலக்ஷ வும் கூறுவர் . இவர் சிவப்பிரகாசம் என் ணவிதி கோபுரவிதி முதலியவற்றை விரித் னும் சைவசித்தாந்த சாத்திரத்திற்குக் துக் கூறும் . ஈண்டு ஒவ்வொன்றையும் கருத்துரைச் சூத்திரம் செய்தனர் . இவர் எடுத்துக்கூறின் நூல் இடங்கொடாதாகை திருச்செந்தூர் அகவலும் செய்தனர் என் யால் அதில் அடங்கிய விஷயத்தை மாத் பர் . இவர்க்கு ( ) மாணாக்கர்கள் . இவர் திரம் கூறினோம் . அதனைக் காமிகாதி தம் மாணாக்கர் அனை வருடன் ஒரு இடத் சிவாகமங்களினும் சிற்ப நூல்களினும் தில் உணவு கொள்ளுகையில் அங்கிருந்த காண்க . பரிசாரகன் நெய்யென நினைத்து வேப் சிற்ப நூல் - ( ) விச்சுவ தருமம் விச்சு பெண்ணெயைப் பரிமாற அனைவரும் ' வேசம் விச்வசாரம் விருத்தம் தாவட்டம் . அதனையறியாது உண்ண ஒருவர் வேப் நளம் மயம் அநுமான் பானு கற்பாரி பெண்ணெய் என்று அறிந்து உணவைக் யம் சிருட்டம் மானசாரம் வத்து வித்யா கான்று ஆசாரியருக்கு அறிவித்தனர் . பதி பராசாரியம் அருடிகம் சயித்தம் ஆசாரியர் இவன் பரிபாகம் இல்லாதவன் வாத்து போதம் வித்தாரம் இந்திரம் வச் என்று நீக்கிச் சிலநாளிருந்து தமது சீடர் சிரம் சௌமம் விசுவகாசிபம் மகதந்தி அனைவரில் ஒருவர் தவிர மற்றவர் அனை சம் விசாலம் சித்திரம் காபிலகாலயூபம் | | வருக்கும் தனித் தனி சமாதிக்குழி செய்