அபிதான சிந்தாமணி

சிறுபஞ்சமூலம் 670 சிறைக்குடியாந்தையார் உடன்பட்டுப் பைரவர்க்கு முன் தாம் புசிக் பொருள் வேண்டிக் காதலியைப் பிரிய கின் அடியவர் புசிப்பரென விரைந்தனர். நேர்ந்தது கண்டு நெஞ்சைநோக்கிப் புணர்ந் இதற்குள் பைரவர் தடுத்து உமக்குப் புத் திருப்பிற் பொருள் அடைவ தரிதெனவும் திரர் இருந்தால் உடனுண்ண அழையு பிரியிற் புணர்ச்சியில்லை யெனவும் பல மெனத் தொண்டர் கட்டளையை மறுக்க வாறு கூறி வருந்துவராயினார்: (நற் கசு.) அஞ்சி மனம் வருந்தித் தெருவிற் சென்று அது கண்ட அவர் காதலி பிரிவர்போலு சீராள" என அழைத்தனர். சிவாநுக்கிர மென்று கடுந்துனி கொண்டு பிரியின் இற கத்தால் குமரன் தந்தையின் குரல் கேட்டுச் ந்துபடுவேனெனக் கூறி மாழ்கினள். புல கல்விச்சாலையிலிருந்து எதிரில் ஓடிவர வர்பிரான் காதலியை நோக்கி நீ பூப்பெய் நாயனார் குமானை வாரி அணைத்து இல்லுட் திய மூன்று நாட் பிரிந்துறைவது ஓர் புக இலையிலிருந்த உணவுகளும் பைரவரும் ஆண்டளவு பிரிந்தாற்போலாகின்ற எனக் மறைந்தனர். சிவமூர்த்தி இடபாரூடராய்க் குப் பிரிவென்பது எப்படி நேரும்? இது காட்சி கொடுக்கத் திருவடியிற் சேர்ந்தவர். காரணமாக நீ இறப்பின் என்னுயிரும் (பெரிய - புராணம்) உடன்போகக் கடவதாகவென்றும், நாம் சிறுபஞ்சழலம் - நீதி நூல்களுள் ஒன்று, காரி இருவரும் சேர்ந்து வாழாது பிரிந்து ஒருவ யாசானால் இயற்றப்பட்டது. சங்கமருவிய ராக வாழ்வதினும் இறப்பதே நலமென் பதினெண் கீழ்க்கணக்கினுள் ஒன்று. றும் வற்புறுத்திக் கூறினர். குறு - ருஎ. சிறுபள்ளி தேவராசபட்டர் - எழுபத்து அங்ஙனம் கூறிய தன்றி அவள் கேட்டு இஃ காலு சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர். (குரு துண்மையென்று கொள்ளுமாறு பூமாலை பாம்பரை) போன்ற அவளுடைய மேனி தளரினும் சிறுபானுற்றுப்படை - சிறுபாணாறு) எறு 'மே தக்கது முயங்கு தற்கு மினிதாயிராமின் மாநாட்டு நல்லியக்கோடனை நத்தத்தனார் றது குறு - சுஉ. வன்மையாக அணைத்து முயங்கும் அத்தகையாளைப் பிரிந்தால் பாடியது, சங்கமருவிய பத்துப்பாட்டில் யான் எப்படி மறந்தமைகுவேன் குறு - ஒன்று . கஉக. அத்தகைய நறுந்தண்ணியளைக் சறுபாண்டரங்கன் - இடைச்சங்கப் புலவ கூடுந்தோறும் பிரியகில்லேன் இதனை நீ - ருள் ஒருவன். | தெளிவாய் காண் குறு - உஎ. நின் சிறு பிள்ளையுடையார் - மணக்கால் நம் னட்பைவிடுகிலேன் என்று அவள் தெரியு பியை ஆச்ரயித்தவரில் ஒருவர். மாறு கூறினர். குறு - 100. அவர் பிரிவ சிறுபொழதாவன - மாலை, யாமம், வைக தில்லையென்று தெளிவித்தலும் காதலி றை, விடியல், நண்பகல், ஏற்பாடு என்பன. முன்னையினும் பலபடியாக அவர்பாலன்பு சிறுமலை - பாண்டி நாட்டிலுள்ள மலைகளில் மிக்கு அவ்வண்ணமே யொழுகுவாளாயி ஒன்று. (சிலப்பதிகாரம்) னாள், அங்கனம் ஒழுகுவ தறிந்த ஆந்தை சிறுமேதாவியார் - கடைச்சங்கப்புலவருள் யார் உள் ளருகித் தலைப்புணைக்கொளின் ஒருவர், (திருவள்ளுவமாலை). அவளுங் கொள்ளுவள் யான் யாற்றினில் சிறுமையணி - அஃதாவது, அற்பமாகிய வீழின் உடனே தானும் விழுந்துயிர் விடுந் வாதேயத்தினு மாதாரத்தை மிக வற்பமா தன்மையளல்லளோ குறு - உஉஉ, என்று கச் சொல்லுதல். இதனை வடநூலார் கூறிப் பிரிவென்பதைக் கனவிலும் நினை அல்பாலங்காரமென்பர். யாதவராய் கலந்து முயங்கி மகிழ்ந்துறை சிறுமோலிகனூர் - இவரைப்பற்றி யாதும் வாராயினார். இங்கனம் இவர் அழகமைந்த விளங்கவில்லை ; குறிஞ்சியைப் பாடியுள் இன்பச்சுவை நனி சொட்ட சொட்டப் ளார். தலைவி காம நோயால் வருந்துவ பாடிய பாடல்கள் விழைவு விடுத்த விழுமி தறிந்த அன்னை வினவியதற்குக் கூறிய யோரையும் விழை வெய்துவிக்குந் தன் விடை ஆராயத்தக்கது. இவர் பாடியது மையவாகும். இவர் பாடல்கள் பிற்கா (நற். சுக-ம் பாட்டு.) லத்துச் சான்றோர் துறைப்பாற்படுத்தித் சிறுவெண்டேபையார் - ஒருபழைய செந் தொகை நூலுட் கோத்தனர். இவர் பாடி தமிழ்ப் புலவர். (புறநானூறு.) யனவாக நற்றிணையில் கசும் பாடலொன் சிறைக்குடியாந்தையார் - ஆதன் தந்தை றும், குறுந்தொகையில் எட்டுமாக ஒன் ஆந்தை, இவர் மனைவியோடு வாழுநாளிற் பது பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன.
சிறுபஞ்சமூலம் 670 சிறைக்குடியாந்தையார் உடன்பட்டுப் பைரவர்க்கு முன் தாம் புசிக் பொருள் வேண்டிக் காதலியைப் பிரிய கின் அடியவர் புசிப்பரென விரைந்தனர் . நேர்ந்தது கண்டு நெஞ்சைநோக்கிப் புணர்ந் இதற்குள் பைரவர் தடுத்து உமக்குப் புத் திருப்பிற் பொருள் அடைவ தரிதெனவும் திரர் இருந்தால் உடனுண்ண அழையு பிரியிற் புணர்ச்சியில்லை யெனவும் பல மெனத் தொண்டர் கட்டளையை மறுக்க வாறு கூறி வருந்துவராயினார் : ( நற் கசு . ) அஞ்சி மனம் வருந்தித் தெருவிற் சென்று அது கண்ட அவர் காதலி பிரிவர்போலு சீராள என அழைத்தனர் . சிவாநுக்கிர மென்று கடுந்துனி கொண்டு பிரியின் இற கத்தால் குமரன் தந்தையின் குரல் கேட்டுச் ந்துபடுவேனெனக் கூறி மாழ்கினள் . புல கல்விச்சாலையிலிருந்து எதிரில் ஓடிவர வர்பிரான் காதலியை நோக்கி நீ பூப்பெய் நாயனார் குமானை வாரி அணைத்து இல்லுட் திய மூன்று நாட் பிரிந்துறைவது ஓர் புக இலையிலிருந்த உணவுகளும் பைரவரும் ஆண்டளவு பிரிந்தாற்போலாகின்ற எனக் மறைந்தனர் . சிவமூர்த்தி இடபாரூடராய்க் குப் பிரிவென்பது எப்படி நேரும் ? இது காட்சி கொடுக்கத் திருவடியிற் சேர்ந்தவர் . காரணமாக நீ இறப்பின் என்னுயிரும் ( பெரிய - புராணம் ) உடன்போகக் கடவதாகவென்றும் நாம் சிறுபஞ்சழலம் - நீதி நூல்களுள் ஒன்று காரி இருவரும் சேர்ந்து வாழாது பிரிந்து ஒருவ யாசானால் இயற்றப்பட்டது . சங்கமருவிய ராக வாழ்வதினும் இறப்பதே நலமென் பதினெண் கீழ்க்கணக்கினுள் ஒன்று . றும் வற்புறுத்திக் கூறினர் . குறு - ருஎ . சிறுபள்ளி தேவராசபட்டர் - எழுபத்து அங்ஙனம் கூறிய தன்றி அவள் கேட்டு இஃ காலு சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . ( குரு துண்மையென்று கொள்ளுமாறு பூமாலை பாம்பரை ) போன்ற அவளுடைய மேனி தளரினும் சிறுபானுற்றுப்படை - சிறுபாணாறு ) எறு ' மே தக்கது முயங்கு தற்கு மினிதாயிராமின் மாநாட்டு நல்லியக்கோடனை நத்தத்தனார் றது குறு - சுஉ . வன்மையாக அணைத்து முயங்கும் அத்தகையாளைப் பிரிந்தால் பாடியது சங்கமருவிய பத்துப்பாட்டில் யான் எப்படி மறந்தமைகுவேன் குறு - ஒன்று . கஉக . அத்தகைய நறுந்தண்ணியளைக் சறுபாண்டரங்கன் - இடைச்சங்கப் புலவ கூடுந்தோறும் பிரியகில்லேன் இதனை நீ - ருள் ஒருவன் . | தெளிவாய் காண் குறு - உஎ . நின் சிறு பிள்ளையுடையார் - மணக்கால் நம் னட்பைவிடுகிலேன் என்று அவள் தெரியு பியை ஆச்ரயித்தவரில் ஒருவர் . மாறு கூறினர் . குறு - 100 . அவர் பிரிவ சிறுபொழதாவன - மாலை யாமம் வைக தில்லையென்று தெளிவித்தலும் காதலி றை விடியல் நண்பகல் ஏற்பாடு என்பன . முன்னையினும் பலபடியாக அவர்பாலன்பு சிறுமலை - பாண்டி நாட்டிலுள்ள மலைகளில் மிக்கு அவ்வண்ணமே யொழுகுவாளாயி ஒன்று . ( சிலப்பதிகாரம் ) னாள் அங்கனம் ஒழுகுவ தறிந்த ஆந்தை சிறுமேதாவியார் - கடைச்சங்கப்புலவருள் யார் உள் ளருகித் தலைப்புணைக்கொளின் ஒருவர் ( திருவள்ளுவமாலை ) . அவளுங் கொள்ளுவள் யான் யாற்றினில் சிறுமையணி - அஃதாவது அற்பமாகிய வீழின் உடனே தானும் விழுந்துயிர் விடுந் வாதேயத்தினு மாதாரத்தை மிக வற்பமா தன்மையளல்லளோ குறு - உஉஉ என்று கச் சொல்லுதல் . இதனை வடநூலார் கூறிப் பிரிவென்பதைக் கனவிலும் நினை அல்பாலங்காரமென்பர் . யாதவராய் கலந்து முயங்கி மகிழ்ந்துறை சிறுமோலிகனூர் - இவரைப்பற்றி யாதும் வாராயினார் . இங்கனம் இவர் அழகமைந்த விளங்கவில்லை ; குறிஞ்சியைப் பாடியுள் இன்பச்சுவை நனி சொட்ட சொட்டப் ளார் . தலைவி காம நோயால் வருந்துவ பாடிய பாடல்கள் விழைவு விடுத்த விழுமி தறிந்த அன்னை வினவியதற்குக் கூறிய யோரையும் விழை வெய்துவிக்குந் தன் விடை ஆராயத்தக்கது . இவர் பாடியது மையவாகும் . இவர் பாடல்கள் பிற்கா ( நற் . சுக - ம் பாட்டு . ) லத்துச் சான்றோர் துறைப்பாற்படுத்தித் சிறுவெண்டேபையார் - ஒருபழைய செந் தொகை நூலுட் கோத்தனர் . இவர் பாடி தமிழ்ப் புலவர் . ( புறநானூறு . ) யனவாக நற்றிணையில் கசும் பாடலொன் சிறைக்குடியாந்தையார் - ஆதன் தந்தை றும் குறுந்தொகையில் எட்டுமாக ஒன் ஆந்தை இவர் மனைவியோடு வாழுநாளிற் பது பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன .