அபிதான சிந்தாமணி

சிவியன் 668 சிறப்பு நிலையணி டது, இதைச் சிறுத்தைப்புலி யென்பர். சிளாபாயி - ஒரு அரசனுக்கு ஒரு பெண் இது பெரிய பிராணிகளை யெதிர்க்காது மகவு பிறக்க அவளுக்குச் சிளாபாயி என்று ஏமாந்தால் குழந்தைகளையும் தூக்கிக் பெயரிட்டு ஒரு கல்விமானைக்கொண்டு கொண்டு போய்விடும். முயல், மான், கல்வி முதலிய கற்பித்து வந்தனன். இப் ஆடு முதலியவைகளை வேட்டையாடும், பெண் தம் தந்தையார் செய்யும் சாளக்கிராம இந்தியாவில் காடுகளில் உண்டு. பூசையைப் போல் தானும் பூசை செய்ய சிவியன் - ஒரு இருடி, சத்தியகாமனுக்கு வெண்ணித் தன் உபாத்தியாயரை நோக்கி முன்னோன். ஒரு சாளக்கிராமம் தனக்குக் கொடுக்க சிவியர் - சிவிகையார் என்பது சிவியா என் வேண்டினள். உபாத்தியாயர் இவள் வினா றாயிற்று, இடையரில் ஒரு பகுப்பென் வியதைப் பொருளாக மதியாது ஒரு றுங் கூறுவர். இவர்கள் மகம்மதிய கலகத் உருண்ட கல்லினைச் சாளக்கிராம மென்று தில் மைசூரிலிருந்து ஓடிவந்தவர்கள் தொ கொடுத்தனர். இதைக்கொண்ட சிளாபாயி ழில் பல்லக்குச் சமத்தல், மீன் பிடித்தல் நாடோறுந் தவறாது பூசை செய்து வருங் 'சிவேதகல்பம் - ஒரு கல்பத்தில் சிவபெரு காலையில் வயதடைந்து மணமகனைக் கூடி மான் சிவேதரூபமாய், வெண்ணிறம், வேட்டகஞ் சென்றனள். செல்லும் வழிக் வெள்ளை வஸ்திரம் தரித்துத் தோன்றினர் கண் இவள் பூசைதொடங்கக்கண்ட புரு ஆதலால் அக்கல்பம் அப்பெயர் பெற்றது. ஷன் இதென்னென, உற்றார் விளையாட் இதில் சிவேதலோகிதை ண்டானாள். டாகச்செய்வதென் றனர். இதைக் கேட்ட (இலிங்க புராணம்.) கணவன் பூசைப் பெட்டகத்தை இவ சிவேதமாதவன்-ஜகந்நாதத்திலுள்ள விஷ் எறியாது ஆற்றிலிட்டனன். மறுதினம் ணுமூர்த்தத் தொன்று. (பிரகன்னா தீய பெட்டகத்தைக் காணது வருந்திப் பெரு புராணம்.) மாளை யெண்ணிப் புலம்பி நான்கு நாள் சிவேதன் - 1. கனகவிசயர்க்கு நண்பன். ஆகாரமிலாது பெட்டகம் வந்தாலன்றி (சிலப்பதிகாரம்) உணவு கொள்ளேனென் றிருக்கையில் 2. இவன் பிரச்சோ தனனுடைய மந்தரி பெருமாள் இவளது மன உறுதிக்கு மகிழ் களுள் ஒருவன். ஆலோசனையில் வல்ல ந்து ஆசாரியனைப்போல் வந்து பூசைப் வன். நளகிரி என்னும் யானை வெறிகொ பெட்டகத்தைத் தந்து அகன்றனர். மீண் ண்டு நகரை யழித்தபொழுது பிரச்சோ மெ இவன் பெட்டகத்தைப் பெற்ற தறிந்த தனன் கட்டளைப்படி சென்று மிக்க செற் கணவன் இதை யாற்றினின்றெடுப்பது தே றத்தோடு சிறையிலிருந்த உதயணனைமிக - வர்க்கன்றி யேனையோர்க்காகாதென மனை இரந்து அவன் மனத்தைக் கனிவித்துச் வியிடத் தன்புமிக்கு வைணவனாயினான். சிறையினின்றும் நீக்கி அழைத்து வந்து சில்வீடு - விட்டிலின் வேறுபாடென எண் அதனை அடக்குவித்து அவனுக்கும் அரச ணப்படுகிற ஒருவகைப் பூச்சி. னுக்கும் பழக்கம் செய்வித்தான். அரசன் சிறப்பணி - அதாவது ஒப்புமையாற் குமார்களுக்கும் வாசவத்ததைக்கும் உரிய | பொதுமையுற்றிருந்த வாண்டு பொருள்க கல்விகளைக் கற்பிக்கும்படி அவனது அனு | ளுக்கொருகாரணத் தாவு விசேஷந் தோன் மதியாற் சென்று சொல்லி உதயணனை றுதலாம். இதனை வடநூலார் விசேஷா இணங்குவித்தவன். உதயணனுக்கு உரிய லங்கார மென்பர். பணிகளை யெல்லாம் பின்னர் அன்புடன சிறப்புப்பாயிரம் -வலாசிரியன் பெயர், செய்து வந்தவன். ஐராபதமெனனு மலை நூலின் வழி, அது வழக்குமிடம், ஏலின் யிற் பிறந்த பொன்னின் நாணயங்களிற் பெயர், யாப்பு, நூல் நுதலிய பொருள், பதினாயிரம் நன்கொடையாக உதயணனால் கேட்போர், அதனாலுண்டான பயன், பெற்றான். (பெருங்கதை.) ஏல் வழங்கிய காலம்; நூல் செய்தற்குக் சிவை - 1. அக்கிரியின் குமாரனாகிய ஆங்க காரணம், இவைகளைக் கூறுவது. (நன்- ரசனுக்குத் தேவி, பொதுப்பா. ) 2. வாயுவின் தேவி. சிறப்பு நிலையணி - பிரசித்தமாகிய ஆதார 3. அனிலன் என்னும் வசுவின் தேவி. | மில்லாதிருக்க ஆதேயத்தி னிருப்பைச் சிவோத்தமர் - அஷ்டவித்யேசுரரில் ஒரு சொல்லுதல் இதனை விசேஷாலங்காரம் என்பர். (குவல.)
சிவியன் 668 சிறப்பு நிலையணி டது இதைச் சிறுத்தைப்புலி யென்பர் . சிளாபாயி - ஒரு அரசனுக்கு ஒரு பெண் இது பெரிய பிராணிகளை யெதிர்க்காது மகவு பிறக்க அவளுக்குச் சிளாபாயி என்று ஏமாந்தால் குழந்தைகளையும் தூக்கிக் பெயரிட்டு ஒரு கல்விமானைக்கொண்டு கொண்டு போய்விடும் . முயல் மான் கல்வி முதலிய கற்பித்து வந்தனன் . இப் ஆடு முதலியவைகளை வேட்டையாடும் பெண் தம் தந்தையார் செய்யும் சாளக்கிராம இந்தியாவில் காடுகளில் உண்டு . பூசையைப் போல் தானும் பூசை செய்ய சிவியன் - ஒரு இருடி சத்தியகாமனுக்கு வெண்ணித் தன் உபாத்தியாயரை நோக்கி முன்னோன் . ஒரு சாளக்கிராமம் தனக்குக் கொடுக்க சிவியர் - சிவிகையார் என்பது சிவியா என் வேண்டினள் . உபாத்தியாயர் இவள் வினா றாயிற்று இடையரில் ஒரு பகுப்பென் வியதைப் பொருளாக மதியாது ஒரு றுங் கூறுவர் . இவர்கள் மகம்மதிய கலகத் உருண்ட கல்லினைச் சாளக்கிராம மென்று தில் மைசூரிலிருந்து ஓடிவந்தவர்கள் தொ கொடுத்தனர் . இதைக்கொண்ட சிளாபாயி ழில் பல்லக்குச் சமத்தல் மீன் பிடித்தல் நாடோறுந் தவறாது பூசை செய்து வருங் ' சிவேதகல்பம் - ஒரு கல்பத்தில் சிவபெரு காலையில் வயதடைந்து மணமகனைக் கூடி மான் சிவேதரூபமாய் வெண்ணிறம் வேட்டகஞ் சென்றனள் . செல்லும் வழிக் வெள்ளை வஸ்திரம் தரித்துத் தோன்றினர் கண் இவள் பூசைதொடங்கக்கண்ட புரு ஆதலால் அக்கல்பம் அப்பெயர் பெற்றது . ஷன் இதென்னென உற்றார் விளையாட் இதில் சிவேதலோகிதை ண்டானாள் . டாகச்செய்வதென் றனர் . இதைக் கேட்ட ( இலிங்க புராணம் . ) கணவன் பூசைப் பெட்டகத்தை இவ சிவேதமாதவன் - ஜகந்நாதத்திலுள்ள விஷ் எறியாது ஆற்றிலிட்டனன் . மறுதினம் ணுமூர்த்தத் தொன்று . ( பிரகன்னா தீய பெட்டகத்தைக் காணது வருந்திப் பெரு புராணம் . ) மாளை யெண்ணிப் புலம்பி நான்கு நாள் சிவேதன் - 1 . கனகவிசயர்க்கு நண்பன் . ஆகாரமிலாது பெட்டகம் வந்தாலன்றி ( சிலப்பதிகாரம் ) உணவு கொள்ளேனென் றிருக்கையில் 2 . இவன் பிரச்சோ தனனுடைய மந்தரி பெருமாள் இவளது மன உறுதிக்கு மகிழ் களுள் ஒருவன் . ஆலோசனையில் வல்ல ந்து ஆசாரியனைப்போல் வந்து பூசைப் வன் . நளகிரி என்னும் யானை வெறிகொ பெட்டகத்தைத் தந்து அகன்றனர் . மீண் ண்டு நகரை யழித்தபொழுது பிரச்சோ மெ இவன் பெட்டகத்தைப் பெற்ற தறிந்த தனன் கட்டளைப்படி சென்று மிக்க செற் கணவன் இதை யாற்றினின்றெடுப்பது தே றத்தோடு சிறையிலிருந்த உதயணனைமிக - வர்க்கன்றி யேனையோர்க்காகாதென மனை இரந்து அவன் மனத்தைக் கனிவித்துச் வியிடத் தன்புமிக்கு வைணவனாயினான் . சிறையினின்றும் நீக்கி அழைத்து வந்து சில்வீடு - விட்டிலின் வேறுபாடென எண் அதனை அடக்குவித்து அவனுக்கும் அரச ணப்படுகிற ஒருவகைப் பூச்சி . னுக்கும் பழக்கம் செய்வித்தான் . அரசன் சிறப்பணி - அதாவது ஒப்புமையாற் குமார்களுக்கும் வாசவத்ததைக்கும் உரிய | பொதுமையுற்றிருந்த வாண்டு பொருள்க கல்விகளைக் கற்பிக்கும்படி அவனது அனு | ளுக்கொருகாரணத் தாவு விசேஷந் தோன் மதியாற் சென்று சொல்லி உதயணனை றுதலாம் . இதனை வடநூலார் விசேஷா இணங்குவித்தவன் . உதயணனுக்கு உரிய லங்கார மென்பர் . பணிகளை யெல்லாம் பின்னர் அன்புடன சிறப்புப்பாயிரம் - வலாசிரியன் பெயர் செய்து வந்தவன் . ஐராபதமெனனு மலை நூலின் வழி அது வழக்குமிடம் ஏலின் யிற் பிறந்த பொன்னின் நாணயங்களிற் பெயர் யாப்பு நூல் நுதலிய பொருள் பதினாயிரம் நன்கொடையாக உதயணனால் கேட்போர் அதனாலுண்டான பயன் பெற்றான் . ( பெருங்கதை . ) ஏல் வழங்கிய காலம் ; நூல் செய்தற்குக் சிவை - 1 . அக்கிரியின் குமாரனாகிய ஆங்க காரணம் இவைகளைக் கூறுவது . ( நன் ரசனுக்குத் தேவி பொதுப்பா . ) 2 . வாயுவின் தேவி . சிறப்பு நிலையணி - பிரசித்தமாகிய ஆதார 3 . அனிலன் என்னும் வசுவின் தேவி . | மில்லாதிருக்க ஆதேயத்தி னிருப்பைச் சிவோத்தமர் - அஷ்டவித்யேசுரரில் ஒரு சொல்லுதல் இதனை விசேஷாலங்காரம் என்பர் . ( குவல . )