அபிதான சிந்தாமணி

சிவாஜி 637 சிவிங்கி வன்மையால் பல மலைக்கோட்டைகளைக் பிறகு அவன் குமரன் சாம்பாஜி பட்ட சைப்பற்றிச் செல்வத்திலும் சேனையிலும் மடைந்தான். இவனை ஒளரங்கசீப் எளி வன்மை கொண்டான். பீஜபாத்தரசன் திற் கொலைசெய்தான். இவன் துடுக்கை அடக்கும்படி அப்ஜல் சிவாஷ்டாஷ்ட மூர்த்தங்கள் - சுச, இலிங் கான் என்ற படைத்தலைவனை அனுப்பி கம், இலிங்கோற்பவம். முகலிங்கம், சதா னான். சிவாஜி பயந்தவன் போல நடித்து சிவம், மகாசதாசிவம், உமாமகேசம், சுகா நிராயுதனாய் வந்தால் தான் கீழ்ப்படிவ சனம், உமேசம், சோமாஸ்கந்தம், சந்திர தாய்ச் செய்தி அனுப்பினான். துருக்கன் சேகரம், ருபாரூடம், ருஷபாந்திகம், இவன் சொல்லை நம்பித் துணையின்றி வந் புஜங்கலளிதம், புஜங்கத்திராசம், சந்தியா தான். சிவாஜி தன் உடைகளில் ஆயுதங் நிருத்தம், சதா மிருத்தம், காளிதாண்டவம், களை மறைத்து அவன் மீது பாய்ந்து இரு கங்காதரம், சங்கா விசர்ச்சனம், திரிபுராந் புறங்களால் உடலைக் கிழித்து ஈட்டியால் 'தசம், கல்யாண சுந்தரம், அர்த்த நாரீசம், குத்திக் கொன்றான். இவனது போர் சுஜயுத்தம், சுவராபக்னம், சார்த்தூலஹரி வீரர், அப்சல்கான் படைமேற் பாய்ந்து பாசுபதம், கங்காளம், கேசவார்த்தம், பிக்ஷா படையை முரியடித்தார்கள். பின் சிவாஜி டனம், சிம்மகனம், சண்டேசா நுக்ரகம், நாடு முழுதும் வென்றான். எல்லா மராட் தமிணா மூர்த்தம், வீணாதக்ஷிணா மூர்த்தம், டியத் தலைவர்களும் அவனுடன் சேர்ந்த காலாந்தகம், காமாரி, லகுளேசம், பைா னர். கொங்கணமென்ற மேற்கரைக்கெல் வம், ஆபதோத்தாரம், வடுகம், க்ஷேத்ர லாம் அரசனானான். பிறகு டெல்லி சக்ர பாலம், வீரபத்ரம், அகோராஸ்தரம், தக வர்த்தியாகிய அவுரங்கசீப் அவனது விருத் யஞ்ஞஹ தம், கிராதம், குருமூர்த்தம், அச் தியை அடக்க எண்ணி ஷெயிஸ்ட்கான் வாரூடம், கஜாந்திகம், ஜலந்தரவதம், ஏக எனும் தக்ஷிணத்துப் பிரதியாசனை யுத்தத் பாத்திரி மூர்த்தம், திரிமூர்த்தி திரிபாதம், திற் கனுப்பினான். அவன் பூனாவில் ஏகபாத மூர்த்தம், கௌரீ வரப்ரதம், சக்க பெருஞ் சேனையுடன் வந்திறங்கினான். தானஸ்வரூபம், கௌரீலீலாசமன்விதம், சிவாஜி யிவனது சேனாபலங்கண்டு அஞ்சி விஷாபஹாணம், கருடாந்திகம், பிரம்ம 'யிவனுடன் நேரிற் போர் செயாது எவரும் சிரச்சேதம், கூர்ம் மசம்மாரம், மச்சாரி, அறியாதபடி 20 போர்வீரருடன் பிச்சைக் வராகாரி, பிரார்த்தனாமூர்த்தம், இரக்த காரவேடம்பூண்டு ஷெயிஸ்ட்கான் இறங்கி பிக்ஷாப்ரதானம், சிஷ்யபாவம், யிருந்த வீட்டிற்சென்று அவனைக் கொலை சிவி -வராககற்பத்தில் இருந்த இந்திரன், செய்யத் தொடங்குகையில் அவன் அங் சிவிகை - இது வண்டியுருவாக மனிதரால் கிருந்த சாளரத்தின் வழி குதிக்க எண்ணு | சுமந்து செல்லப்படும் யானம். இது, பல கையில் அருகிருந்த சிவாஜி அவன் விரல் வுருக்களாகச் செய்யப்படும். களை வெட்டினான். ஷெயிஸ்ட்கான் புனா சிவிங்கி - இது காட்டுப்பூனை யினத்தில் வைவிட்டு ஓடினான். பிறகு ஒளரங்கசீப் பெரிது. இதன் உடல் கரும்புள்ளிகளைப் ஒரு பெருஞ் சேனையை யனுப்ப இவன் பெற்றுச் சிவந்திருக்கும். 3 அடி உயரம், தன் தேசத்தில் ஒரு பாகமும், மொகலாய நீண்ட உடல். கழுத்து, மார்பு, விலாப் சேனாபத்யமும் தரின் தான் கீழ்ப்படிவதா பக்கம், வால் முனை முதலிய இடங்களில் கக் கூறினான். ஒளரங்கசீப் அப்படியே நீண்ட மயிருண்டு, நகங்கள் பூனைபோ ஒத்துக்கொண்டு சிவாஜியை வரும்படி லுள்ளுக்கடங்கா, அதிக மூர்க்கமுள்ளது. கூறச் சிவாஜி வந்தனன். சிவாஜியை இதை வேட்டையாடுவோர் நாயைப்போல் ஒளரங்கசீப் ஒரு வீட்டில் அடைத்துக் வீட்டில் வளர்க்கிறார்கள். இது வருடத் காவலிட்டனன். சிவாஜி தான் வியாதி திற் கொருமுறை 2 குட்டிகள் ஈனும். யால் வருந்துவதாகக் கூறினன், அவனது இது புலியைப்போல் உருவத்தில் சிறி ஆட்க ளவனை ஒரு கூடையிலிருத்தி யது. இதற்குப் புள்ளியெனப் பெயர். வெளிக்கொண்டு வர, சிவாஜி சந்நியாசி இதற்குப் புலிக்குள்ள எல்லா அமைப்பும் வேடம் பூண்டு சன்னகர்போய்ச் சேர்ந்த குணமும் உண்டு. இவ்வினத்தி லிரண்டு னன். பின் ஒருபோதும் இவன் ஒளரங்க வகையுண்டு ஒன்று கரும்புள்ளி கலந்த சீபுக் கடங்காது பல இராஜ்யங்களைக்கட்டி மஞ்சள்தோலை யுடையது, மற்றொன்று யாண்டு 52.ஆம் வயதில் காலமாயினன். | உடல்முழுதுங் கருந்தோலையே கொன்
சிவாஜி 637 சிவிங்கி வன்மையால் பல மலைக்கோட்டைகளைக் பிறகு அவன் குமரன் சாம்பாஜி பட்ட சைப்பற்றிச் செல்வத்திலும் சேனையிலும் மடைந்தான் . இவனை ஒளரங்கசீப் எளி வன்மை கொண்டான் . பீஜபாத்தரசன் திற் கொலைசெய்தான் . இவன் துடுக்கை அடக்கும்படி அப்ஜல் சிவாஷ்டாஷ்ட மூர்த்தங்கள் - சுச இலிங் கான் என்ற படைத்தலைவனை அனுப்பி கம் இலிங்கோற்பவம் . முகலிங்கம் சதா னான் . சிவாஜி பயந்தவன் போல நடித்து சிவம் மகாசதாசிவம் உமாமகேசம் சுகா நிராயுதனாய் வந்தால் தான் கீழ்ப்படிவ சனம் உமேசம் சோமாஸ்கந்தம் சந்திர தாய்ச் செய்தி அனுப்பினான் . துருக்கன் சேகரம் ருபாரூடம் ருஷபாந்திகம் இவன் சொல்லை நம்பித் துணையின்றி வந் புஜங்கலளிதம் புஜங்கத்திராசம் சந்தியா தான் . சிவாஜி தன் உடைகளில் ஆயுதங் நிருத்தம் சதா மிருத்தம் காளிதாண்டவம் களை மறைத்து அவன் மீது பாய்ந்து இரு கங்காதரம் சங்கா விசர்ச்சனம் திரிபுராந் புறங்களால் உடலைக் கிழித்து ஈட்டியால் ' தசம் கல்யாண சுந்தரம் அர்த்த நாரீசம் குத்திக் கொன்றான் . இவனது போர் சுஜயுத்தம் சுவராபக்னம் சார்த்தூலஹரி வீரர் அப்சல்கான் படைமேற் பாய்ந்து பாசுபதம் கங்காளம் கேசவார்த்தம் பிக்ஷா படையை முரியடித்தார்கள் . பின் சிவாஜி டனம் சிம்மகனம் சண்டேசா நுக்ரகம் நாடு முழுதும் வென்றான் . எல்லா மராட் தமிணா மூர்த்தம் வீணாதக்ஷிணா மூர்த்தம் டியத் தலைவர்களும் அவனுடன் சேர்ந்த காலாந்தகம் காமாரி லகுளேசம் பைா னர் . கொங்கணமென்ற மேற்கரைக்கெல் வம் ஆபதோத்தாரம் வடுகம் க்ஷேத்ர லாம் அரசனானான் . பிறகு டெல்லி சக்ர பாலம் வீரபத்ரம் அகோராஸ்தரம் தக வர்த்தியாகிய அவுரங்கசீப் அவனது விருத் யஞ்ஞஹ தம் கிராதம் குருமூர்த்தம் அச் தியை அடக்க எண்ணி ஷெயிஸ்ட்கான் வாரூடம் கஜாந்திகம் ஜலந்தரவதம் ஏக எனும் தக்ஷிணத்துப் பிரதியாசனை யுத்தத் பாத்திரி மூர்த்தம் திரிமூர்த்தி திரிபாதம் திற் கனுப்பினான் . அவன் பூனாவில் ஏகபாத மூர்த்தம் கௌரீ வரப்ரதம் சக்க பெருஞ் சேனையுடன் வந்திறங்கினான் . தானஸ்வரூபம் கௌரீலீலாசமன்விதம் சிவாஜி யிவனது சேனாபலங்கண்டு அஞ்சி விஷாபஹாணம் கருடாந்திகம் பிரம்ம ' யிவனுடன் நேரிற் போர் செயாது எவரும் சிரச்சேதம் கூர்ம் மசம்மாரம் மச்சாரி அறியாதபடி 20 போர்வீரருடன் பிச்சைக் வராகாரி பிரார்த்தனாமூர்த்தம் இரக்த காரவேடம்பூண்டு ஷெயிஸ்ட்கான் இறங்கி பிக்ஷாப்ரதானம் சிஷ்யபாவம் யிருந்த வீட்டிற்சென்று அவனைக் கொலை சிவி - வராககற்பத்தில் இருந்த இந்திரன் செய்யத் தொடங்குகையில் அவன் அங் சிவிகை - இது வண்டியுருவாக மனிதரால் கிருந்த சாளரத்தின் வழி குதிக்க எண்ணு | சுமந்து செல்லப்படும் யானம் . இது பல கையில் அருகிருந்த சிவாஜி அவன் விரல் வுருக்களாகச் செய்யப்படும் . களை வெட்டினான் . ஷெயிஸ்ட்கான் புனா சிவிங்கி - இது காட்டுப்பூனை யினத்தில் வைவிட்டு ஓடினான் . பிறகு ஒளரங்கசீப் பெரிது . இதன் உடல் கரும்புள்ளிகளைப் ஒரு பெருஞ் சேனையை யனுப்ப இவன் பெற்றுச் சிவந்திருக்கும் . 3 அடி உயரம் தன் தேசத்தில் ஒரு பாகமும் மொகலாய நீண்ட உடல் . கழுத்து மார்பு விலாப் சேனாபத்யமும் தரின் தான் கீழ்ப்படிவதா பக்கம் வால் முனை முதலிய இடங்களில் கக் கூறினான் . ஒளரங்கசீப் அப்படியே நீண்ட மயிருண்டு நகங்கள் பூனைபோ ஒத்துக்கொண்டு சிவாஜியை வரும்படி லுள்ளுக்கடங்கா அதிக மூர்க்கமுள்ளது . கூறச் சிவாஜி வந்தனன் . சிவாஜியை இதை வேட்டையாடுவோர் நாயைப்போல் ஒளரங்கசீப் ஒரு வீட்டில் அடைத்துக் வீட்டில் வளர்க்கிறார்கள் . இது வருடத் காவலிட்டனன் . சிவாஜி தான் வியாதி திற் கொருமுறை 2 குட்டிகள் ஈனும் . யால் வருந்துவதாகக் கூறினன் அவனது இது புலியைப்போல் உருவத்தில் சிறி ஆட்க ளவனை ஒரு கூடையிலிருத்தி யது . இதற்குப் புள்ளியெனப் பெயர் . வெளிக்கொண்டு வர சிவாஜி சந்நியாசி இதற்குப் புலிக்குள்ள எல்லா அமைப்பும் வேடம் பூண்டு சன்னகர்போய்ச் சேர்ந்த குணமும் உண்டு . இவ்வினத்தி லிரண்டு னன் . பின் ஒருபோதும் இவன் ஒளரங்க வகையுண்டு ஒன்று கரும்புள்ளி கலந்த சீபுக் கடங்காது பல இராஜ்யங்களைக்கட்டி மஞ்சள்தோலை யுடையது மற்றொன்று யாண்டு 52 . ஆம் வயதில் காலமாயினன் . | உடல்முழுதுங் கருந்தோலையே கொன்