அபிதான சிந்தாமணி

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 657 சிவப்பிரகாசதுரை னர். இதைக் கண்ட தோட்டக்காரன் பலந் தந்து சோகத்தைப்போக்கிச் சோழன் சுவாமிகளை வருத்தச் சுவாமிகள் மனம் ஒருவனுக்குப் பிரமகத்தி யொழித்து, நொந்து " அத்து வரும் கொண்டனுக்கா விஷத்தாலி றந்து மயானத்துக் கெடுத்துச் அந்தகனைத் தாள , லடர்த்ததுவுஞ் சத்து சென்ற ஆதிசைவச்சிறுவனது உடலைப் யமேயானால்- குர் ததொரு, மாங்கனிக்கா பெற்று ஞானக் கூத்தாவென்று எழுப்பித் வென்னை மடிபிட த்த மாபாவி, சாங்கனிக் திருவண்ணாமலை யாதின பட்டமளித்துத் காதித்தன் வரத் தான்" எனப்பாட அவன் திருச்செங்கோட்டுக் கல்லிடபத்திற்குக் உயிர் துறந்தனன். பின் ஏசுமதவாதியா கடலை பருத்துவித்துச் சில நாள் இருக்க, கிய வீரமாமுனி எதிர்க்க அவனை எசுமத ஒரு நாள் தியானத்திருக்கையில் பூமி நிசாகாணத்தால் வென்று சிலநாளிருந்து வெடிக்கச் சமாதியடைந்தவர். சிவசாயுச்சியம் பெற்றனர். இவர் செய்த 3. திருவாரூரிலிருந்த ஒருசைவர், நூல்கள் சிவப்பிரகாச விகாசம், தர்க்க கோவத்தமெனும் ஊரில் ஒரு புகரில் பரிபாஷை, சதமணிமாலை, நால்வர் நான் நிஷ்டை கூடியிருக்கையில் தம்மைவந்த மணிமாலை, தாலாட்டு, நெஞ்சுவிடுதூது, இத்த சொரூபா நந்தர்க்குபதேசித்து முத்தி வேதாந்த சூடாமணி சிந்தாந்தசிகாமணி, யடைந்தவர். பிரபுலிங்கலீலை, பிள்ளைத்தமிழ், திருப் சிவப்பிரகாச தேசிகர் - அருணமச்சிவாய பள்ளி எழுச்சி, அதிசயப்பத்து, திருக் தேவர் மாணாக்கர், கவபுராணம், பிக்ஷாடன நவமணிமாலை, சிவப்பிரகாசம் - சைவசித்தாந்த சாத்திரங் கொச்சகக்கலிப்பா, பெரியநாயகி விருத் கள் பதினான்கனுள் ஒன்று. இது பொது தம், பெரியநாயகி கலித்துறை, க்ஷேத உண்மையென இரண்டு பிரிவினதாய்ப் திரவெண்பா, நன்னெறி, சிவநாமமகிமை, பதி, பசு, பாச நிலையைத் தெரிவிக்கும் அபிஷேகமாலை, நெடுங்கழிநெடில், குறுங் (க00) விருத்தப்பாக்களைக் கொண்டது. கழிநெடில், நிரஞ்சனமாலை, கைத்தல இதனையியற்றியவர், உமாபதிசிவாசாரியர். மாலை, சீகாளத்திப் புராணத்தில் ஒரு சிவப்பிரகாசர் - இவர் மதுரையிலிருந்த பாகம். இவரே துறையங்கலம் சிவப்பிர சுத்த சைவர். சைவசித்தாந்த சாத்திய காசர். (சித்தாந்த சிகாமணி.) - மாகிய சிவப்பிரசாசத்திற்கு ஒரு உடை 2. இவர் கும்பகோணத்தில் வேளாண் யியற்றியவர். குடியில் பிறந்தவர். இவர் இலக்கிய சிவப்பிரதிஷ்டை - பிரதிஷ்டை - இது இலக்கணப் பயிற்: யுடையவராய்த் லிங்கத்திற் செய்யப்படும் பீடஸம்யோகம், திருவாவடுதுறை யடுத்து நமசசிவாயமூர்த் ஸ்திதிஸ்தாபனம் - ஸ்படிகாதி பீடத்தில் திகளிடத்து ஞான தீக்ஷை யடைந்து சிவ மந்திரபூர்வமாகச் செய்யப்படுவது. ஸ்தா ஞான சித்தி பெற்றுத் தலயாத்திரைக் பனம் - பாணலங்கத்திற செய்யப்படுவதி. காகப் புறப்பட்டுச் சிதம்பா மடைந்து ஆஸ்தாபனம் - சதாசிவமூர்த்தி பிரதிஷ் சிவபிரானால் ஒரு சிவலிங்கமும், திருவா டையில் செய்யப்படுவது, உத்தாபனம். வடுதுறையில் பொற்றாளமும் அடைந்து லிங்கபீடம் ஜீரணமானபோது செய்வது, சிதம்பரத்தலத்தின பூசை முட்டுப் பாட சிவப்பிரகாசதுரை- இவர் சேற்றூர் ஜமீன் றிந்து மைசூர் அரசனைக் காணச் சென்று தார். இவர்க்கும் சிவகிரி ஜமீன் தாரவர் தமது ஆன்மார்த்த மூர்த்தியைத் தார களுக்கும் போர் நடக்கையில் உதவிக்குச் ணஞ்செய்து கொண்டு தம்கருத்தை முற் சொக்கம்பட்டி தானாதிபதி பொன்னம் றுப்பெற்று அரசன வேண்டியபடி மழை பலப் பிள்ளை தண்டிகையில் சேற்றூருக்கு பொழிவித்துத் திரும்புகையில் உடனிருந் வந்தவுட னடந்ததை ஒரு கவி கூறியது தார் ஒருவர் விரைந்து செல்ல எண்ண சேற்றூரார் நெஞ்சந் திடப்படுமே தென் அவருக்குப் பெண்ணை வெள்ளங்கொள்ள மலையான், தோற்றாமென் றோடித் துயர் அவர்க்கு விபூதியளித்து முழங்கால் அளவு படுமே - மாற்றாசர், தண்டனிடுஞ் சின் வெள்ளமிருக்க அருளி, தாம் ஆசாரியரைக் னனைஞ் சான்சேனா பதிப்பொன்னன், காணச் செல்கையில் தீவட்டிக்கு எண் தண்டிகையைக் கண்டவுடன் றான்." மேற் ணெய் இல்லாதிருக்கச்சு விரிநீரைப்பெய்து கூறிய சிவப்பிரகாசதுரை போஜனம் எரிக்கச்செய்து, திருச்சோற்றுத்துறையி செய்து கரசுத்தி செய்ய வெளிவரும்போது லிருந்த குட்டரோகி யொருவனுக்குத் தம் . சொக்கம்பட்டி தானாதிபதி பொன்னம் 83
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 657 சிவப்பிரகாசதுரை னர் . இதைக் கண்ட தோட்டக்காரன் பலந் தந்து சோகத்தைப்போக்கிச் சோழன் சுவாமிகளை வருத்தச் சுவாமிகள் மனம் ஒருவனுக்குப் பிரமகத்தி யொழித்து நொந்து அத்து வரும் கொண்டனுக்கா விஷத்தாலி றந்து மயானத்துக் கெடுத்துச் அந்தகனைத் தாள லடர்த்ததுவுஞ் சத்து சென்ற ஆதிசைவச்சிறுவனது உடலைப் யமேயானால் - குர் ததொரு மாங்கனிக்கா பெற்று ஞானக் கூத்தாவென்று எழுப்பித் வென்னை மடிபிட த்த மாபாவி சாங்கனிக் திருவண்ணாமலை யாதின பட்டமளித்துத் காதித்தன் வரத் தான் எனப்பாட அவன் திருச்செங்கோட்டுக் கல்லிடபத்திற்குக் உயிர் துறந்தனன் . பின் ஏசுமதவாதியா கடலை பருத்துவித்துச் சில நாள் இருக்க கிய வீரமாமுனி எதிர்க்க அவனை எசுமத ஒரு நாள் தியானத்திருக்கையில் பூமி நிசாகாணத்தால் வென்று சிலநாளிருந்து வெடிக்கச் சமாதியடைந்தவர் . சிவசாயுச்சியம் பெற்றனர் . இவர் செய்த 3 . திருவாரூரிலிருந்த ஒருசைவர் நூல்கள் சிவப்பிரகாச விகாசம் தர்க்க கோவத்தமெனும் ஊரில் ஒரு புகரில் பரிபாஷை சதமணிமாலை நால்வர் நான் நிஷ்டை கூடியிருக்கையில் தம்மைவந்த மணிமாலை தாலாட்டு நெஞ்சுவிடுதூது இத்த சொரூபா நந்தர்க்குபதேசித்து முத்தி வேதாந்த சூடாமணி சிந்தாந்தசிகாமணி யடைந்தவர் . பிரபுலிங்கலீலை பிள்ளைத்தமிழ் திருப் சிவப்பிரகாச தேசிகர் - அருணமச்சிவாய பள்ளி எழுச்சி அதிசயப்பத்து திருக் தேவர் மாணாக்கர் கவபுராணம் பிக்ஷாடன நவமணிமாலை சிவப்பிரகாசம் - சைவசித்தாந்த சாத்திரங் கொச்சகக்கலிப்பா பெரியநாயகி விருத் கள் பதினான்கனுள் ஒன்று . இது பொது தம் பெரியநாயகி கலித்துறை க்ஷேத உண்மையென இரண்டு பிரிவினதாய்ப் திரவெண்பா நன்னெறி சிவநாமமகிமை பதி பசு பாச நிலையைத் தெரிவிக்கும் அபிஷேகமாலை நெடுங்கழிநெடில் குறுங் ( க00 ) விருத்தப்பாக்களைக் கொண்டது . கழிநெடில் நிரஞ்சனமாலை கைத்தல இதனையியற்றியவர் உமாபதிசிவாசாரியர் . மாலை சீகாளத்திப் புராணத்தில் ஒரு சிவப்பிரகாசர் - இவர் மதுரையிலிருந்த பாகம் . இவரே துறையங்கலம் சிவப்பிர சுத்த சைவர் . சைவசித்தாந்த சாத்திய காசர் . ( சித்தாந்த சிகாமணி . ) - மாகிய சிவப்பிரசாசத்திற்கு ஒரு உடை 2 . இவர் கும்பகோணத்தில் வேளாண் யியற்றியவர் . குடியில் பிறந்தவர் . இவர் இலக்கிய சிவப்பிரதிஷ்டை - பிரதிஷ்டை - இது இலக்கணப் பயிற் : யுடையவராய்த் லிங்கத்திற் செய்யப்படும் பீடஸம்யோகம் திருவாவடுதுறை யடுத்து நமசசிவாயமூர்த் ஸ்திதிஸ்தாபனம் - ஸ்படிகாதி பீடத்தில் திகளிடத்து ஞான தீக்ஷை யடைந்து சிவ மந்திரபூர்வமாகச் செய்யப்படுவது . ஸ்தா ஞான சித்தி பெற்றுத் தலயாத்திரைக் பனம் - பாணலங்கத்திற செய்யப்படுவதி . காகப் புறப்பட்டுச் சிதம்பா மடைந்து ஆஸ்தாபனம் - சதாசிவமூர்த்தி பிரதிஷ் சிவபிரானால் ஒரு சிவலிங்கமும் திருவா டையில் செய்யப்படுவது உத்தாபனம் . வடுதுறையில் பொற்றாளமும் அடைந்து லிங்கபீடம் ஜீரணமானபோது செய்வது சிதம்பரத்தலத்தின பூசை முட்டுப் பாட சிவப்பிரகாசதுரை - இவர் சேற்றூர் ஜமீன் றிந்து மைசூர் அரசனைக் காணச் சென்று தார் . இவர்க்கும் சிவகிரி ஜமீன் தாரவர் தமது ஆன்மார்த்த மூர்த்தியைத் தார களுக்கும் போர் நடக்கையில் உதவிக்குச் ணஞ்செய்து கொண்டு தம்கருத்தை முற் சொக்கம்பட்டி தானாதிபதி பொன்னம் றுப்பெற்று அரசன வேண்டியபடி மழை பலப் பிள்ளை தண்டிகையில் சேற்றூருக்கு பொழிவித்துத் திரும்புகையில் உடனிருந் வந்தவுட னடந்ததை ஒரு கவி கூறியது தார் ஒருவர் விரைந்து செல்ல எண்ண சேற்றூரார் நெஞ்சந் திடப்படுமே தென் அவருக்குப் பெண்ணை வெள்ளங்கொள்ள மலையான் தோற்றாமென் றோடித் துயர் அவர்க்கு விபூதியளித்து முழங்கால் அளவு படுமே - மாற்றாசர் தண்டனிடுஞ் சின் வெள்ளமிருக்க அருளி தாம் ஆசாரியரைக் னனைஞ் சான்சேனா பதிப்பொன்னன் காணச் செல்கையில் தீவட்டிக்கு எண் தண்டிகையைக் கண்டவுடன் றான் . மேற் ணெய் இல்லாதிருக்கச்சு விரிநீரைப்பெய்து கூறிய சிவப்பிரகாசதுரை போஜனம் எரிக்கச்செய்து திருச்சோற்றுத்துறையி செய்து கரசுத்தி செய்ய வெளிவரும்போது லிருந்த குட்டரோகி யொருவனுக்குத் தம் . சொக்கம்பட்டி தானாதிபதி பொன்னம் 83