அபிதான சிந்தாமணி

சிவசாதாகயம் 654 சிவதர்மோத்தரம் சிவசாதாகீயம் - இது சாந்திய தீதையெனும் பெயர்ப்பு, சிவதத்வவிவேகம், காஞ்சிபுரா பராசத்தி சுத்தமான சிவமெனும் பெயரை ணம், கம்பரந்தாதி முல்லையந்தாதி, கலை யுடைத்தாய் அதிசூஷ்மமாய்ப் பிரகாச சையந்தாதி, குளத்தூர்ப் பிள்ளைத்தமிழ், மாய் ஆகாசத்தில் மின்போல அரூபத் விநாயகர் பிள்ளைத் தமிழ், சோமேச திலே தயானத்தால் விளங்குவது. (சதா.) வெண்பா, நன்னூல் விருத்தியுரைத் திருத் சிவசிதம்பாம் செட்டியார் - பட்டணத்து நம் இவை செய்து சமாதி யடைந்தனர். அடிகளுக்கு மாமனார். இவர் தேவியார் சிவஞானவதியார் - மாணிக்கவாசகருக்குத் சிவகாமி, குமரி சிவகலை. - தாயார் சிவசித்தர் - இவர் வேதியரைச் சிவனடிய சிவஞானவள்ளலார் - வள்ளலார் சாத்திரம் வர் காலின் செருப்புக்கும் ஒவ்வார் என்ற என்னும் வைதீக சைவசாத்திரஞ் செய்த னர். அதனால் வேதியர் வாதுக்குவாச் சித் வர். இவர் சீர்காழி வள்ளலார் சந்தானத் தர் சிவனடியவரின் காற்செருப்பை ஒரு தைச் சேர்ந்தவரா யிருக்கலாம். இவர் துலையில் வைத்து வேதியர் ஒருவரைத் செய்த நூல்கள் சத்தியஞானபோதம், துலையில் நிறுத்தச் செருப்பு இருந்த துலை பதிபசுபாச விளக்கம், சித்தாந்த தரிசனம், தாழக் காட்டியவர். உபதேசமாலை, ஞானப்ரகாச வெண்பா, சிவசுவாமி - 1. கோரனது கடைக் கும ஞானவிளக்கம், அதிரகசியம், சுருதிசாரம், என். இவன் குமரன் கோபதி. சிந்தனை வெண்பா. - 2. சகலகலா பண்டிதனாகிய ஒருவேதி சிவதத்வம்-1. (ரு) சத்தவித்தை , ஈச்சுரம், யன். நல் ஒழுக்கம் உடையான். இவன் சாதாக்கியம், சத்தி, சிவம். ஞானம் ஏறிக் தேவி பனிதவதி, குமரன் தருமசுவாமி, கிரியை குறைந்தது .சுத்தவித்தை. ஞானம் சிவசூரியன் - சூரியமூர்த்தியைக் காண்க குன்றிக் கிரியை உயர்ந்தது. சச்சுரம், சிவஸ்கந்தன் - சாதகர்ணன் குமரன், ஞானமும் கிரியையும் ஒத்தது சாதாக்கி இவன் குமரன் எக்யசீலன். யம், கிரியையாதல் சத்தி, ஞானமாதல் சிவஞானசித்தியார் - அருணந்தி சிவாசாரி சிவம். யார் அருளிச்செய்த சைவசித்தாந்த சாத் 2. சுத்த மாயை மகாசங்கார காலத் திரம். துத் தனது காரியங்களெல்லாம் ஒடுங் சிவ ஞான தீபம் - இரேவணாராத்திரியர் இய கிக் காரண மாத்திரையாய் நின்றவழி, ற்றிய வீரசைவ சித்தாந்த நூல். முதல்வனும் தனது சத்தி வியாபாரங்களை சிவஞான தேசிகர் - தருமபுரமடத்துச் சந்தி ஒழித்துப் பகுப்பின்றித் தானேயாய் யாசி. காசியில் எழுந்தருளியிருந்து காசித் நிற்பன், அவ்வாறு நின்ற முதல் வன், துண்டி விநாயகர் திருவருட்பா இயற்றி சுத்த மாயையை மீளக் காரியப்படுத்தற்கு னவர். யோக்யமாம்படி, தன்னின்று வெளிப் சிவஞான போதம் - மெய்கண்டதேவர் அரு பட்ட ஞானசத்தி மாத்திரையான், அச் ளிச்செய்த சைவசித்தாந்தத் தமிழ் நூல். 'சுத்தமாயை நோக்கி பேன், அவ்வகை சிவஞான முனிவர் - பாண்டி நாட்டுத் திரு நோக்கியவழி சுத்தமாயையிற் கலக்குண்ட நெல்வேலி ஜில்லா பாபநாசத்தில் விக் பாகம் ஞானமாத்திரையாய் நின்ற சிவனா கிரம சிங்கபுரத்தில் அம்பல ஆநந்தக்கூத் லதட்டிக்கப்படுவது. இதனை இலயதத் தர்க்கு மயிலம்மையாரிடம் பிறந்து வம், நிட்கள தத்துவம், நாததத்வம் என முக்களாலிங்கர் எனப் பிள்ளைத்திரு நாமம் வும் கூறுவர். (சிவ போ.) பெற்றுக் கல்விகற்கும் வயதில் சில முளி ். இது சுத்த தத்வம் எனப்படும் இது வரை யுபசரித்து அவர்கள் துணையாகத் சிவத்தாலதிட்டிக்கப்படும் தத்வம். இது திருவாவடுதுறை சென்று சிசனபட்டத் சுத்தவித்தை , ஈச்சுரம், சாதாக்யம், சத்தி, திருந்த வேலப்பதேசி-ரிடம் சிவதீக்ஷை சிவம் என ஐவகைப்படும். பெற்றுச் சிவஞானயோகிகள் எனத் தீக்ஷா சிவதர்மம் - ஒரு புராணம். நாம மடைந்து கல்வி வல்லவராய்த் தொல் சிவதர்மோத்தாம்-இது சந்தான சர்வோத் காப்பியச் சூத்திரவிருத்தி, தர்க்கசங்கிரகம், தமம் எனனும் ஆகமத்தின் பிரிவு. இது சிவஞான போத பாடியம், சித்தாந்தப் பிர பாமதருமம, சிவஞான தானம், பஞ்சயா காசிகை, சித்தியார் பொழிப்புரை, அர கம், பலவிசிட்ட காரணம், சிவ தருமம், தத்தசுவாமிகள் அருளிய சுலோகமொழி பாவபுண்ணியத் தன்மை, சாநமாணம்,
சிவசாதாகயம் 654 சிவதர்மோத்தரம் சிவசாதாகீயம் - இது சாந்திய தீதையெனும் பெயர்ப்பு சிவதத்வவிவேகம் காஞ்சிபுரா பராசத்தி சுத்தமான சிவமெனும் பெயரை ணம் கம்பரந்தாதி முல்லையந்தாதி கலை யுடைத்தாய் அதிசூஷ்மமாய்ப் பிரகாச சையந்தாதி குளத்தூர்ப் பிள்ளைத்தமிழ் மாய் ஆகாசத்தில் மின்போல அரூபத் விநாயகர் பிள்ளைத் தமிழ் சோமேச திலே தயானத்தால் விளங்குவது . ( சதா . ) வெண்பா நன்னூல் விருத்தியுரைத் திருத் சிவசிதம்பாம் செட்டியார் - பட்டணத்து நம் இவை செய்து சமாதி யடைந்தனர் . அடிகளுக்கு மாமனார் . இவர் தேவியார் சிவஞானவதியார் - மாணிக்கவாசகருக்குத் சிவகாமி குமரி சிவகலை . - தாயார் சிவசித்தர் - இவர் வேதியரைச் சிவனடிய சிவஞானவள்ளலார் - வள்ளலார் சாத்திரம் வர் காலின் செருப்புக்கும் ஒவ்வார் என்ற என்னும் வைதீக சைவசாத்திரஞ் செய்த னர் . அதனால் வேதியர் வாதுக்குவாச் சித் வர் . இவர் சீர்காழி வள்ளலார் சந்தானத் தர் சிவனடியவரின் காற்செருப்பை ஒரு தைச் சேர்ந்தவரா யிருக்கலாம் . இவர் துலையில் வைத்து வேதியர் ஒருவரைத் செய்த நூல்கள் சத்தியஞானபோதம் துலையில் நிறுத்தச் செருப்பு இருந்த துலை பதிபசுபாச விளக்கம் சித்தாந்த தரிசனம் தாழக் காட்டியவர் . உபதேசமாலை ஞானப்ரகாச வெண்பா சிவசுவாமி - 1 . கோரனது கடைக் கும ஞானவிளக்கம் அதிரகசியம் சுருதிசாரம் என் . இவன் குமரன் கோபதி . சிந்தனை வெண்பா . - 2 . சகலகலா பண்டிதனாகிய ஒருவேதி சிவதத்வம் - 1 . ( ரு ) சத்தவித்தை ஈச்சுரம் யன் . நல் ஒழுக்கம் உடையான் . இவன் சாதாக்கியம் சத்தி சிவம் . ஞானம் ஏறிக் தேவி பனிதவதி குமரன் தருமசுவாமி கிரியை குறைந்தது . சுத்தவித்தை . ஞானம் சிவசூரியன் - சூரியமூர்த்தியைக் காண்க குன்றிக் கிரியை உயர்ந்தது . சச்சுரம் சிவஸ்கந்தன் - சாதகர்ணன் குமரன் ஞானமும் கிரியையும் ஒத்தது சாதாக்கி இவன் குமரன் எக்யசீலன் . யம் கிரியையாதல் சத்தி ஞானமாதல் சிவஞானசித்தியார் - அருணந்தி சிவாசாரி சிவம் . யார் அருளிச்செய்த சைவசித்தாந்த சாத் 2 . சுத்த மாயை மகாசங்கார காலத் திரம் . துத் தனது காரியங்களெல்லாம் ஒடுங் சிவ ஞான தீபம் - இரேவணாராத்திரியர் இய கிக் காரண மாத்திரையாய் நின்றவழி ற்றிய வீரசைவ சித்தாந்த நூல் . முதல்வனும் தனது சத்தி வியாபாரங்களை சிவஞான தேசிகர் - தருமபுரமடத்துச் சந்தி ஒழித்துப் பகுப்பின்றித் தானேயாய் யாசி . காசியில் எழுந்தருளியிருந்து காசித் நிற்பன் அவ்வாறு நின்ற முதல் வன் துண்டி விநாயகர் திருவருட்பா இயற்றி சுத்த மாயையை மீளக் காரியப்படுத்தற்கு னவர் . யோக்யமாம்படி தன்னின்று வெளிப் சிவஞான போதம் - மெய்கண்டதேவர் அரு பட்ட ஞானசத்தி மாத்திரையான் அச் ளிச்செய்த சைவசித்தாந்தத் தமிழ் நூல் . ' சுத்தமாயை நோக்கி பேன் அவ்வகை சிவஞான முனிவர் - பாண்டி நாட்டுத் திரு நோக்கியவழி சுத்தமாயையிற் கலக்குண்ட நெல்வேலி ஜில்லா பாபநாசத்தில் விக் பாகம் ஞானமாத்திரையாய் நின்ற சிவனா கிரம சிங்கபுரத்தில் அம்பல ஆநந்தக்கூத் லதட்டிக்கப்படுவது . இதனை இலயதத் தர்க்கு மயிலம்மையாரிடம் பிறந்து வம் நிட்கள தத்துவம் நாததத்வம் என முக்களாலிங்கர் எனப் பிள்ளைத்திரு நாமம் வும் கூறுவர் . ( சிவ போ . ) பெற்றுக் கல்விகற்கும் வயதில் சில முளி . இது சுத்த தத்வம் எனப்படும் இது வரை யுபசரித்து அவர்கள் துணையாகத் சிவத்தாலதிட்டிக்கப்படும் தத்வம் . இது திருவாவடுதுறை சென்று சிசனபட்டத் சுத்தவித்தை ஈச்சுரம் சாதாக்யம் சத்தி திருந்த வேலப்பதேசி - ரிடம் சிவதீக்ஷை சிவம் என ஐவகைப்படும் . பெற்றுச் சிவஞானயோகிகள் எனத் தீக்ஷா சிவதர்மம் - ஒரு புராணம் . நாம மடைந்து கல்வி வல்லவராய்த் தொல் சிவதர்மோத்தாம் - இது சந்தான சர்வோத் காப்பியச் சூத்திரவிருத்தி தர்க்கசங்கிரகம் தமம் எனனும் ஆகமத்தின் பிரிவு . இது சிவஞான போத பாடியம் சித்தாந்தப் பிர பாமதருமம சிவஞான தானம் பஞ்சயா காசிகை சித்தியார் பொழிப்புரை அர கம் பலவிசிட்ட காரணம் சிவ தருமம் தத்தசுவாமிகள் அருளிய சுலோகமொழி பாவபுண்ணியத் தன்மை சாநமாணம்