அபிதான சிந்தாமணி

சிலேஷ்மரோகம் 652 சிவசருமர் வசித்துக்கொண்டு உண்ட அன்னாதிகளை சங்ககர்ணன், நந்திகன், பிங்காஷன், கூஷ் மிருதுவாக்கும் போதக சிலேஷ்மம் - மாண்டன், ஏகபாதன் முதலியவராம். இது, நாவிலிருந்து கொண்டு உண்ணும் சிவகலை - பட்டணத்து அடிகளின் தேவி சுவைகளைத் தெரிவிக்கும், திரும்பகசிலே யார், மருதவாணரைக் குழந்தையாக வளர் ஷ்மம் - இது, சிரசில் வசித்துக்கொண்டு த்த தவம் உடையவர். இரண்டு கண்களுக்கும் குளிர்ச்சியைத் சிவகுரு -1. சடைமுடி யுடையவராய், தரும், சந்தி சிலேஷ்மம் - இது, சில்களில் விபூதி தூளிதத்தால் வெண்ணிறத்த தேக இருந்துகொண்டு எல்லாக் கீல்களையுந் தள முடையராய் பூணு நூலும் யோகபட்டமும் ரச்செய்யும். (ஜீவ ) உள்ளவராய்ச் சிவத்யானமா யிருப்பவர். சிலேஷ்மரோகம் - இது சீதளத்தாலுண் (சைவபத்ததி). டாம் சோகம். இது இருபது வகைப்படும். '2 இவர் சோள நாட்டில் காலாட்டி அவை - வாதசிலேஷ்மம், பித்தசிலேஷ் யென்கிற அக்ராரத்தில் வித்யாதிராயர் மம், ரத்தசிலேஷ்மம், க்ஷயசிலேஷ்மம், என்பவருக்குப் பிறந்தவர். இவர் கல்வி மூர்ச்சாசிலேஷ்மம், சுஷ்டசிலேஷ்மம், பயின்று மகீபண்டி தன் குமரியாகிய ஆர் சுரசிலேஷ்மம், மூகைச்சிலேஷ்மம், துக்க யாம்பாளை மணந்து சிவாநுக்ரகத்தால் கலி சிலேஷ்மம், தொனிச்சிலேஷ்மம், கோஷ யுகம் (3058)க்குச் சரியான விக்ரமசகம் சிலேஷ்மம், சுவேதசிலேஷ்மம், மகா (14)-வது ஈசுர வைகாசிய சங்கரா சிலேஷ்மம், பேனசிலேஷ்மம், லாலா சாரியரைப் பெற்றார். சிலேஷ்மம், வமனசிலேஷ்மம, க்ஷண சிவகாமியாண்டார் - எறிபத்த நாயனார் சரி சிலேஷ்மம், சோவுசிலேஷ்மம், உத்கார தையைக் காண்க. சிலேஷ்மம், இக்காசிலேஷ்மம், சாசசிலே சிவகாயத்ரிஸ்வருபம் - பொன்னிறமாய், ஷ்மம், சுவாசசிலேஷ்மம், தீபனசிலேஷ் நான்கு கைகளும், திரிநேத்ரங்களுமுள்ள மம், மந்தசிலேஷ்மம், தொந்தசிலேஷ்மம், - வளாய், வரதம், அபயம், ஜபமாலை, சமண் சந்நிபாத சிலேஷ்மம், அதிசாரசிலேஷ் டலம் உடையவளாய் இருப்பள். மம், சலசிலேஷ்மம், அக்னிசிலேஷ்மம், சிவகுண்டி - வில்வவனத்தில் சிவார்ச்சனை முசல்சிலேஷ்மம், வெளிச் சிலேஷ்மம், புரிந்து முத்தி அடைந்தவன். விகாரசிலேஷ்மம், விரண சிலேஷ்மம், சிவகோசரியார் - திருக்காளத்தியில் எழு துர்க்கந்த சிலேஷ்மம், வித்யசிலேஷ்மம்,ந்தருளியிருக்கும் சிவமூர்த்திக்குப் பூசை பூதசலேஷ்மம் என்பனவாம். செய்திருந்த சிவவேதியர். இவர் சரிதை சிலேஷ்மரோகபூர்வம் - தேககனம், தேகத் யைத் திண்ணனாரைக் காண்க. திலு முகத்திலும் மினுமினுப்பு, குடைச் சிவக்கொழந்து தேசிகர்-இவர் கொட்டை சல், இருமல், இரைப்பு, நடுக்கல், சிரோ யூரிலிருந்த கவிவல்லவர். மருதவன புரா பாரம், நெஞ்சில் கபாதிக்க ஒசை, குளிர்ச்சி, ணம், திருநல்லூர்ப்பெருமண புராணம், வியர்த்த ல, வக்கல், சுரம், குளிர், மந் கோடீசுரக்கோவை பாடியவர். சென்னை தாக்னி, வாயில் வழுவழுப்பு, கோழை, சர்வ+லாசாலையில் வித்வானா யிருந்தவர். கணணில் சலக்கோவை, மூக்கில் நீர்வடி சிவசமவாதிமதம் - இவர்கள் பதி, பசு, தல், மூக்கடைப்பு, தும்பல வாந்தி இவை பாசம் மூனறும் அநாதி எனவும், ஞானம் களைத் தனக்குப் பழையரூபமாகப் பெற்றி அநாதி எனவுங் கூறுவர். அவற்றுள் பசு ருக்கும். (ஜீவ.) பாசங்களின் செயலறப் பதிஞானந்தோன் சில்லி - விருஷ்ணிவம்சத்து கூத்திரியன். றும் இவ்வாறு தோன்றிய ஞானத்தால் சில்லிகை - இரண்யாக்ஷன் குமரி, தண் குளவி புழுவைத் தன்னிறம் ஆக்குதல் டகா சானுக்குத் தாய் போல் பதிஞானம் பசுவைத் தன் ஞானம் சிவகங்கை - திருக்கைலை மலையிலிருந்து உதிக்கச்செய்து நிற்கும் என்பர் (தத்துவ) பிரவகிக்கும் நதி. சிவசருமர் - 1. திருவிடைமருதூர் சிவ சிவகணத்தவர் - கபாலிசன், விசோகன், வேதியர். இவர் தேவியார் சுசிலை. இவர் சதநேத்திரன், சதாநிலன், அநந் தருதான், கள் இருவரும் அன்பர்க்கு அன்னம் பரி கராளவ தனன், பாரபூதி, சோமவர்ஷன், மாறிவருகையில் பொருளின்றிக் குழந்தை மகாகாயன், சோமன, நிகும்பன, சங்கான, களுக்கு வைத்திருந்த பொருள்களை விற் சூரியாபபியானன், சர்வமானி, கடாகடன், 'றுச சிவபூசை முடித்துச் சிவனடியவர்க்கு
சிலேஷ்மரோகம் 652 சிவசருமர் வசித்துக்கொண்டு உண்ட அன்னாதிகளை சங்ககர்ணன் நந்திகன் பிங்காஷன் கூஷ் மிருதுவாக்கும் போதக சிலேஷ்மம் - மாண்டன் ஏகபாதன் முதலியவராம் . இது நாவிலிருந்து கொண்டு உண்ணும் சிவகலை - பட்டணத்து அடிகளின் தேவி சுவைகளைத் தெரிவிக்கும் திரும்பகசிலே யார் மருதவாணரைக் குழந்தையாக வளர் ஷ்மம் - இது சிரசில் வசித்துக்கொண்டு த்த தவம் உடையவர் . இரண்டு கண்களுக்கும் குளிர்ச்சியைத் சிவகுரு - 1 . சடைமுடி யுடையவராய் தரும் சந்தி சிலேஷ்மம் - இது சில்களில் விபூதி தூளிதத்தால் வெண்ணிறத்த தேக இருந்துகொண்டு எல்லாக் கீல்களையுந் தள முடையராய் பூணு நூலும் யோகபட்டமும் ரச்செய்யும் . ( ஜீவ ) உள்ளவராய்ச் சிவத்யானமா யிருப்பவர் . சிலேஷ்மரோகம் - இது சீதளத்தாலுண் ( சைவபத்ததி ) . டாம் சோகம் . இது இருபது வகைப்படும் . ' 2 இவர் சோள நாட்டில் காலாட்டி அவை - வாதசிலேஷ்மம் பித்தசிலேஷ் யென்கிற அக்ராரத்தில் வித்யாதிராயர் மம் ரத்தசிலேஷ்மம் க்ஷயசிலேஷ்மம் என்பவருக்குப் பிறந்தவர் . இவர் கல்வி மூர்ச்சாசிலேஷ்மம் சுஷ்டசிலேஷ்மம் பயின்று மகீபண்டி தன் குமரியாகிய ஆர் சுரசிலேஷ்மம் மூகைச்சிலேஷ்மம் துக்க யாம்பாளை மணந்து சிவாநுக்ரகத்தால் கலி சிலேஷ்மம் தொனிச்சிலேஷ்மம் கோஷ யுகம் ( 3058 ) க்குச் சரியான விக்ரமசகம் சிலேஷ்மம் சுவேதசிலேஷ்மம் மகா ( 14 ) - வது ஈசுர வைகாசிய சங்கரா சிலேஷ்மம் பேனசிலேஷ்மம் லாலா சாரியரைப் பெற்றார் . சிலேஷ்மம் வமனசிலேஷ்மம க்ஷண சிவகாமியாண்டார் - எறிபத்த நாயனார் சரி சிலேஷ்மம் சோவுசிலேஷ்மம் உத்கார தையைக் காண்க . சிலேஷ்மம் இக்காசிலேஷ்மம் சாசசிலே சிவகாயத்ரிஸ்வருபம் - பொன்னிறமாய் ஷ்மம் சுவாசசிலேஷ்மம் தீபனசிலேஷ் நான்கு கைகளும் திரிநேத்ரங்களுமுள்ள மம் மந்தசிலேஷ்மம் தொந்தசிலேஷ்மம் - வளாய் வரதம் அபயம் ஜபமாலை சமண் சந்நிபாத சிலேஷ்மம் அதிசாரசிலேஷ் டலம் உடையவளாய் இருப்பள் . மம் சலசிலேஷ்மம் அக்னிசிலேஷ்மம் சிவகுண்டி - வில்வவனத்தில் சிவார்ச்சனை முசல்சிலேஷ்மம் வெளிச் சிலேஷ்மம் புரிந்து முத்தி அடைந்தவன் . விகாரசிலேஷ்மம் விரண சிலேஷ்மம் சிவகோசரியார் - திருக்காளத்தியில் எழு துர்க்கந்த சிலேஷ்மம் வித்யசிலேஷ்மம் ந்தருளியிருக்கும் சிவமூர்த்திக்குப் பூசை பூதசலேஷ்மம் என்பனவாம் . செய்திருந்த சிவவேதியர் . இவர் சரிதை சிலேஷ்மரோகபூர்வம் - தேககனம் தேகத் யைத் திண்ணனாரைக் காண்க . திலு முகத்திலும் மினுமினுப்பு குடைச் சிவக்கொழந்து தேசிகர் - இவர் கொட்டை சல் இருமல் இரைப்பு நடுக்கல் சிரோ யூரிலிருந்த கவிவல்லவர் . மருதவன புரா பாரம் நெஞ்சில் கபாதிக்க ஒசை குளிர்ச்சி ணம் திருநல்லூர்ப்பெருமண புராணம் வியர்த்த வக்கல் சுரம் குளிர் மந் கோடீசுரக்கோவை பாடியவர் . சென்னை தாக்னி வாயில் வழுவழுப்பு கோழை சர்வ + லாசாலையில் வித்வானா யிருந்தவர் . கணணில் சலக்கோவை மூக்கில் நீர்வடி சிவசமவாதிமதம் - இவர்கள் பதி பசு தல் மூக்கடைப்பு தும்பல வாந்தி இவை பாசம் மூனறும் அநாதி எனவும் ஞானம் களைத் தனக்குப் பழையரூபமாகப் பெற்றி அநாதி எனவுங் கூறுவர் . அவற்றுள் பசு ருக்கும் . ( ஜீவ . ) பாசங்களின் செயலறப் பதிஞானந்தோன் சில்லி - விருஷ்ணிவம்சத்து கூத்திரியன் . றும் இவ்வாறு தோன்றிய ஞானத்தால் சில்லிகை - இரண்யாக்ஷன் குமரி தண் குளவி புழுவைத் தன்னிறம் ஆக்குதல் டகா சானுக்குத் தாய் போல் பதிஞானம் பசுவைத் தன் ஞானம் சிவகங்கை - திருக்கைலை மலையிலிருந்து உதிக்கச்செய்து நிற்கும் என்பர் ( தத்துவ ) பிரவகிக்கும் நதி . சிவசருமர் - 1 . திருவிடைமருதூர் சிவ சிவகணத்தவர் - கபாலிசன் விசோகன் வேதியர் . இவர் தேவியார் சுசிலை . இவர் சதநேத்திரன் சதாநிலன் அநந் தருதான் கள் இருவரும் அன்பர்க்கு அன்னம் பரி கராளவ தனன் பாரபூதி சோமவர்ஷன் மாறிவருகையில் பொருளின்றிக் குழந்தை மகாகாயன் சோமன நிகும்பன சங்கான களுக்கு வைத்திருந்த பொருள்களை விற் சூரியாபபியானன் சர்வமானி கடாகடன் ' றுச சிவபூசை முடித்துச் சிவனடியவர்க்கு