அபிதான சிந்தாமணி

சிலந்தியின் அஷ்டவிஷபேதம் 650 சிலாத முனிவர் யில் விஷம் ஊறிப் பூச்சிகளைக் கொல்கி சிலம்பம் - தேகப்பயிற்சிக்காகவும் தம் எதி றது. இந்தப் பூச்சிகளுக்கு 8 கால்கள். ரிகளை வெல்லுதற்பொருட்டும் ஒற்றை இது கூடு கட்டுவதற்கும் ஆகாரத்தைப் பாட்டைக் கொம்புகளாலும் மற்றும் பல பற்றுவதற்கும் வேண்டிய நூலை. பின் | கருவிகளாலும் பழகும் பழக்கம். பாகத்திலுள்ள சிறிய குழிகளிலுள்ள சிலம்பாறு - பாண்டி நாட்டில் திருமாலிருஞ் பிசின் போன்ற பொருளால் நூற்கிறது. சோலையிலுள்ள ஒரு நதி. (சிலப்பதிகா.) இது காற்றப்பட்டால் எல்போல் உறை சிலம்பி - சோழநாட்டிலிருந்த தாசி. கம்ப கிறது. இது இப் பிசினைக் கிளைகளில் -ரிடம் கவிபெற ஆசைகொண்டு (Goo) ஒட்டித் தன்னூலால் வலைபின்னித் தான பொன் கொடுத்து தண்ணீருங் காவிரியே தன் ஓரிடத்திருந்து பூச்சிகள் வலையில் சார்வேந்தன் சோழனே, மண்ணாவதுஞ் விழுந்தபோது பிடித்து சதின்னும். சிலந்தி சோழ மண்டலமே - பெண்ணாவாள், அம் முட்டையிலிருந்து வெளிவந்தவுடன் தாய் பொற் சிலம்பி அரவிந்தத் தாளணியும், போல் ஆகாரத்தைத் தானே தேடிக் செம்பொற் சிலம்பே சிலம்பு" என்ற கவி கொள்ளும். இது (எ) வகை. இவைாள் யில் பாதி பெற்று ஒளவைக்குக் கூழிட்டு வெளுப்பு, சிவப்பு நிறத்தையும், ஆசனத் ''பெண்ணாவாள்" என்றது தொடங்கிப் தில் சித்திரங்களான மெல்லிய நூல்களைப் பாதிச் செய்யுள் பெற்றுச் சுகம் உற்றவள். பெற்றமிருக்கும். வாத, பித்த, சிலேஷ்ம, சிலாசத்து - (Gypsum) இது ஒரு சுண் சங்கீரண சிலந்திகள் என உஅ ) வகை - ணார்பின் சேர்க்கைப் பொருள். ஐரோப் யாம். சிலந்திபேதம் - வாதச்சிலந்தி - | பாவில் சில இடங்களில் அகப்படுகிறது. இலை பீதச்சிலர்தி, குமுதச்சிலங்க, மூல இதனுடன் ஜலத்தைச்சேர்க்கின் இறுகும். விஷச்சிலந்தி. இரத்தசிலந்தி, சித்திரசிலந் சிலாசான் - வீமாசுரனைக் காண்க. தி. சந்தானிகச்சிலந்தி, மேஜகச்சிலந்தி என் சிலாதமுனிவர்-1. இவர் மனைவியார் சித்ர பனவாம். இது வெளுப்புச் சிவப்பு நிறத் வதியார். இவர் புத்திரன் வேண்டிச் வ தையும் ஆசனத்தில் சித்ரங்களான நூலை பெருமானை யெண்ணிக் கற்களை ஆகாரமா யும் பெற்றிருக்கும். பித்தச்சிலந்தி - இது, கக்கொண்டு தவஞ்செய்யச் சிவபெருமான் கருமை பொன்மை கலந்த நிறத்துடன் தரிசனந் தந்து சிலாதன் (கல்லை ஆகாரமா முகத்தில் அனலையும் ஆசனத்தில் தாமரை கக் கொண்டவன்) எனப் பெயர் பெர் நூலைப்போல் ஏலையும் பொறிருக்கும். றவர். சிவபிரான் இவரை நோக்கி இது கபிலா சிலந்தி, அக்னிமுகச்சிலந்தி, நீ விருத்தனா தலால் புத்ரோற்பத்தி உன் பீச்சிலந்தி, பதுமச்சிலந்தி, மூத்திரச் மனை வியிடம் அரிதாகும். ஆதலால் நீ சிலந்தி, சுவேதச்சிலந்தி, கறப்புச் சிலந்தி யாகஞ்செய்து அப்பேற்றை யடைவாய். நீ யென (எ) வகை. சிலேஷ்மசிலந்தி . யாகஞ் செய்யவேண்டி நிலத்தினை உழவு குடலில் நீலநிறத்தையும், வெண்மை செய். அவ் வுழுசாலில் ஒரு புதல்வன் நிறம், நீல நிறம் பெற்று ஆசனத்தில் சிவ உனக்கு உண்டாவன். அவன் எனக்குச் நூல் கொண்டிருக்கும். இது பாண்டுச் சமானமானவன் என மறைந்தனர் பின்பு சிலந்த, பத்தபாண்டுச்சிலந்தி, வண்டுச் அவ்வாறு யாகஞ்செய்ய நிலத்தையுழ அவ் சிலந்தி, பிங்கச்சிலந்தி, திரிமண்டலச் 'வழுசாலில் ஒரு பொற்பெட்டியில் நந்திமா சிலந்தி, துர்க்கந்தச்சிலந்தி, சித்திரமண்ட தேவர் இருக்க எடுத்து வளர்த்தனர். இவ லச்சிலந்தி என (எ) வகையினது. சங்கீர எக்கு வைதஹவ்யர் என்று பெயர். இவர் ணச்சிலந்தி - இது ஆசனத்தில் பலநிற பிறந்தகாலத்து வந்ததேவரில் பிரமன் இந் நூலைப் பெற்றிருக்கும். இது காகச் சிலந்தி திரனை நோக்கி இக்குழந்தை சகலர்க்கும் அக்னிபதச் சிலந்தி, பொரிவண்ணச்சில ஆனந் தமுண்டாக்கினதால் நந் தீசனெனப் ந்தி, வைதேகிச்சிலந்தி, ஜாலமாலினிச் பெயர் அடைக என் றனன். சிலா தன் புத் சிலந்தி, மாலா குணச்சிலந்தி, சுவர்க்கச் திரனாதலால் சைலாதியென முனிவர்கள் சிலந்தி என (எ) வகை, (ஜீவ.) பெயரிட்டனர். (சிவாஹஸ்யம்.) சிலந்தியின் அஷ்டவிஷபேதம் - சிலந்திப் 2. இவர் இளைமைப் பருவத்தில் தம் பூச்சிகளுக்குச் சுவாசம், பல், மலம், மூத்தி வீட்டிற்குவந்த ஒரு அதிதிக்கு விளையாட் ரம், சுகலம், வாய், வாய்நீர், பரிசம் என்னும் டாக அவரறியாது அவரது அன்னபாத் (அ) இடங்களில் விஷம் உண்டாம். (ஜீவ.) | திரத்தில் ஒரு சிறு கல்லிட்டனர். அந்த
சிலந்தியின் அஷ்டவிஷபேதம் 650 சிலாத முனிவர் யில் விஷம் ஊறிப் பூச்சிகளைக் கொல்கி சிலம்பம் - தேகப்பயிற்சிக்காகவும் தம் எதி றது . இந்தப் பூச்சிகளுக்கு 8 கால்கள் . ரிகளை வெல்லுதற்பொருட்டும் ஒற்றை இது கூடு கட்டுவதற்கும் ஆகாரத்தைப் பாட்டைக் கொம்புகளாலும் மற்றும் பல பற்றுவதற்கும் வேண்டிய நூலை . பின் | கருவிகளாலும் பழகும் பழக்கம் . பாகத்திலுள்ள சிறிய குழிகளிலுள்ள சிலம்பாறு - பாண்டி நாட்டில் திருமாலிருஞ் பிசின் போன்ற பொருளால் நூற்கிறது . சோலையிலுள்ள ஒரு நதி . ( சிலப்பதிகா . ) இது காற்றப்பட்டால் எல்போல் உறை சிலம்பி - சோழநாட்டிலிருந்த தாசி . கம்ப கிறது . இது இப் பிசினைக் கிளைகளில் - ரிடம் கவிபெற ஆசைகொண்டு ( Goo ) ஒட்டித் தன்னூலால் வலைபின்னித் தான பொன் கொடுத்து தண்ணீருங் காவிரியே தன் ஓரிடத்திருந்து பூச்சிகள் வலையில் சார்வேந்தன் சோழனே மண்ணாவதுஞ் விழுந்தபோது பிடித்து சதின்னும் . சிலந்தி சோழ மண்டலமே - பெண்ணாவாள் அம் முட்டையிலிருந்து வெளிவந்தவுடன் தாய் பொற் சிலம்பி அரவிந்தத் தாளணியும் போல் ஆகாரத்தைத் தானே தேடிக் செம்பொற் சிலம்பே சிலம்பு என்ற கவி கொள்ளும் . இது ( ) வகை . இவைாள் யில் பாதி பெற்று ஒளவைக்குக் கூழிட்டு வெளுப்பு சிவப்பு நிறத்தையும் ஆசனத் ' ' பெண்ணாவாள் என்றது தொடங்கிப் தில் சித்திரங்களான மெல்லிய நூல்களைப் பாதிச் செய்யுள் பெற்றுச் சுகம் உற்றவள் . பெற்றமிருக்கும் . வாத பித்த சிலேஷ்ம சிலாசத்து - ( Gypsum ) இது ஒரு சுண் சங்கீரண சிலந்திகள் என உஅ ) வகை - ணார்பின் சேர்க்கைப் பொருள் . ஐரோப் யாம் . சிலந்திபேதம் - வாதச்சிலந்தி - | பாவில் சில இடங்களில் அகப்படுகிறது . இலை பீதச்சிலர்தி குமுதச்சிலங்க மூல இதனுடன் ஜலத்தைச்சேர்க்கின் இறுகும் . விஷச்சிலந்தி . இரத்தசிலந்தி சித்திரசிலந் சிலாசான் - வீமாசுரனைக் காண்க . தி . சந்தானிகச்சிலந்தி மேஜகச்சிலந்தி என் சிலாதமுனிவர் - 1 . இவர் மனைவியார் சித்ர பனவாம் . இது வெளுப்புச் சிவப்பு நிறத் வதியார் . இவர் புத்திரன் வேண்டிச் தையும் ஆசனத்தில் சித்ரங்களான நூலை பெருமானை யெண்ணிக் கற்களை ஆகாரமா யும் பெற்றிருக்கும் . பித்தச்சிலந்தி - இது கக்கொண்டு தவஞ்செய்யச் சிவபெருமான் கருமை பொன்மை கலந்த நிறத்துடன் தரிசனந் தந்து சிலாதன் ( கல்லை ஆகாரமா முகத்தில் அனலையும் ஆசனத்தில் தாமரை கக் கொண்டவன் ) எனப் பெயர் பெர் நூலைப்போல் ஏலையும் பொறிருக்கும் . றவர் . சிவபிரான் இவரை நோக்கி இது கபிலா சிலந்தி அக்னிமுகச்சிலந்தி நீ விருத்தனா தலால் புத்ரோற்பத்தி உன் பீச்சிலந்தி பதுமச்சிலந்தி மூத்திரச் மனை வியிடம் அரிதாகும் . ஆதலால் நீ சிலந்தி சுவேதச்சிலந்தி கறப்புச் சிலந்தி யாகஞ்செய்து அப்பேற்றை யடைவாய் . நீ யென ( ) வகை . சிலேஷ்மசிலந்தி . யாகஞ் செய்யவேண்டி நிலத்தினை உழவு குடலில் நீலநிறத்தையும் வெண்மை செய் . அவ் வுழுசாலில் ஒரு புதல்வன் நிறம் நீல நிறம் பெற்று ஆசனத்தில் சிவ உனக்கு உண்டாவன் . அவன் எனக்குச் நூல் கொண்டிருக்கும் . இது பாண்டுச் சமானமானவன் என மறைந்தனர் பின்பு சிலந்த பத்தபாண்டுச்சிலந்தி வண்டுச் அவ்வாறு யாகஞ்செய்ய நிலத்தையுழ அவ் சிலந்தி பிங்கச்சிலந்தி திரிமண்டலச் ' வழுசாலில் ஒரு பொற்பெட்டியில் நந்திமா சிலந்தி துர்க்கந்தச்சிலந்தி சித்திரமண்ட தேவர் இருக்க எடுத்து வளர்த்தனர் . இவ லச்சிலந்தி என ( ) வகையினது . சங்கீர எக்கு வைதஹவ்யர் என்று பெயர் . இவர் ணச்சிலந்தி - இது ஆசனத்தில் பலநிற பிறந்தகாலத்து வந்ததேவரில் பிரமன் இந் நூலைப் பெற்றிருக்கும் . இது காகச் சிலந்தி திரனை நோக்கி இக்குழந்தை சகலர்க்கும் அக்னிபதச் சிலந்தி பொரிவண்ணச்சில ஆனந் தமுண்டாக்கினதால் நந் தீசனெனப் ந்தி வைதேகிச்சிலந்தி ஜாலமாலினிச் பெயர் அடைக என் றனன் . சிலா தன் புத் சிலந்தி மாலா குணச்சிலந்தி சுவர்க்கச் திரனாதலால் சைலாதியென முனிவர்கள் சிலந்தி என ( ) வகை ( ஜீவ . ) பெயரிட்டனர் . ( சிவாஹஸ்யம் . ) சிலந்தியின் அஷ்டவிஷபேதம் - சிலந்திப் 2 . இவர் இளைமைப் பருவத்தில் தம் பூச்சிகளுக்குச் சுவாசம் பல் மலம் மூத்தி வீட்டிற்குவந்த ஒரு அதிதிக்கு விளையாட் ரம் சுகலம் வாய் வாய்நீர் பரிசம் என்னும் டாக அவரறியாது அவரது அன்னபாத் ( ) இடங்களில் விஷம் உண்டாம் . ( ஜீவ . ) | திரத்தில் ஒரு சிறு கல்லிட்டனர் . அந்த