அபிதான சிந்தாமணி

சிரீராமப்பிள்ளை 649 சிலந்தியியல்பு சிரீராமப்பிள்ளை - பட்டருக்குத் தம்பியார். சிருட்டி - இது பரதகண்டத்தில் ஆஸ்திக சிரீராமமிசார் - மணக்கால் நம்பிக்கு ஒரு மதத்தவராகிய ஆரியர்கள் கூறியபடி பல பெயர். விதம். அவற்றுள் சைவர், சத்திவாதீதனா சிவச்ச சின்னமிசிரர் கூரத்தாழ்வாருக்கு கிய பரமசிவத்தைக் கலந்த சத்திமாயை ஒரு பெயர் யை கோபிக்க அம் மாயையினின்றும் சிரீவைஷ்ணவநம்பி - திருக்குறுங்குடி நம் சகத் உண்டாம் என்பர். வைஷ்ணவர் உல பிக்கு ஒரு பெயர். கம் கடல் கொண்ட காலத்துத் தனித்து சிருகால வாசுதேவன் - வடமதுராபுரி குச் நின்ற நாராயணன் ஆவிலையில் யோக சமீபத்தில் இந்த கரவீரபுரத்து அரசன் நித்திரை புரிய அவர் நாபியில் பிரமன் இவனைக் காஷ்ணமூர்த்தி கொன்று உதித்து உலகாதிகளைச் சிருட்டிப்பன் இவன் குமானுக்கு முடி அளித்தனர். என்பர். ஸ்மார்த்தர், பிரமம் பொன்மய (பார - சாங்.) மான அண்டம் ஒன்று ஆக்கி அதில் பிர சிருங்கர் - மகத தேசத்து அரசர். வேசிக்க அவ்வண்டத்து இருந்து பிரமன் சிருங்ககிரி - இது மைசூர் நாட்டிலுள்ள தோன்றி உலகசிருட்டி புரிவ - என்பர். ஒரு மலைநாடு, இதில் சங்கராசாரியரால் சிருததேவா - சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் தாபிக்கப்பட்ட மடாலயம் இருக்கிறது, பிறந்த குமரி. விருத்தர்மா மனைவி. இவ சாரகாபீடம் என்பர். 'ளிடத்தில் ஒரு அசுரன் ருஷியினால் சபிக் சிருங்கவரன் -- குணிகார்க்கியரைக் காண். 'கப்பட்டவனாய்த் தந்தவக்கிரன் எனப் சிருங்காரநிலை - பகைவர் சீர்த்தி பண்ணக் பிறந்தனன். கிடந்தானை முல்லையரும்பன்ன பல்லினார் சிரேணிமந்தன் - குமாரதேசாதிபதி, தழுவதலை மேவியது. (பு - வெ.) சிரேணிமான் - குளிந்தாகரத்து அரசன். சிருங்கிழனிவர் - சமீகமுனிவர்க்குக் குமா சிரேயாம்ச தீர்த்தங்கர் - பதினொராவது ரர். பரிச்சித்தைப் பாம்பு கடித்து இறக் சைந் தீர்த்தங்கரர். இவர் கிருதயுகத்தில் கச் சபித்தவர். இவர் தந்தையைப் பைாவ சிம்மபுரத்தில் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் சஷி என்றுங் கூறுவர். விஷ்ணு மகாராசாவிற்கு தந்தையிடம் பல் சிருங்கி - மான்வயிற்றிற் பிறந்த முனி. குனிமாதம், கிருஷ்ண பக்ஷம், தசமி, திரு (மணிமேகலை) வோணநக்ஷத்திரத்திற் பிறந்தவர். இவ சிருங்கிபோம் -1. கங்கைக் கரையிலிருக் சது உன்னதம் (அO) வில், சுவர்ணவர் - கும் குகன் என்னும் வேடன் பட்டணம். ணம், ஆயுஷ்யம் (அச) வருஷம், புத்திரன் 2. Ref. (T. E) fcrt amil Sriugaur யசஸ்கரன், குந்து முதல் கணதரர் (எ எ ) on the river Ganges, 18 miles nortb இவர் காலத்து ராஜாக்கள், விசயபலதே west of Allahabad. வர், திப்பிரஷ்டவாசு தேவர், அசுவக்கிரீவ சிநஞ்சயன்-1. பர்ம்மியாசுவன் (சைப்யன்) பிரதிவாசுதேவர். தேவி கைகேயி, புத்ரி சு சமாரி (பார - சிரோவிரதம் - "அக்னிரிதி" என்பதாதி துரோண.) இவன் குமான் நாரதானுக்கி யான மந்திரங்களால் விபூதியை யெடுத் ரகத்தால் பொன்னாகவே மூத்திர மலங்க துத் தேகத்திற் பூசுவது, சிவாஹஸ்யம்.) ளைப் போக்கத்தக்க புத்திரனைப் பெற்றுச் சிலந்தியியல்பு - இது எட்டுக்காலையுடைய சுவர்ணஷ்டீவி என்று பெயரிட்டு வளர்க் பூச்சிவகையைச் சேர்ந்தது, முகத்தில் கை கையில் இவன் வயிற்றில் பொன்னிருக்கு போன்ற இரண்டுறுப்புடையது. இவற் மெனக் கள்ளர் குமானைப் பிடித்துக் கொல் றுட் சிலமாணந் தரத்தக்க விஷமுள்ளவை. லச் சிருஞ்சபன் நாரதர் அனுக்கிரகத்தால் இவைகளில் பலவகை உண்டு. இவை வலை மீண்டும் உயிர்ப்பித்தனன். இவன் குமா பின்னி வாழும். பூமியில் குழியல் வசிப் னுக்குச் சுவர்ணடீ எனவும் பெயர் பவை குழிச்சிலந்தி, செஞ்சிலந்தி, கருஞ் 2. காலாகனுக்குக் குமரன். சிலந்தி எனப் பல. இது தலை, உடல் என 3. வசுதேவனுக்குத் தம்பி. இரண்டு பாகங்களை யுடையது. தலையில் 4. பர்வதன் சுவர்ணஷ்டி வியைக் இரண்டு கண்கள் உண்டு, தலைக்கருகில் காண்க. இவன் சைப்யவிஜன் குமான் மீசையொத்த ஒரு உறுப்புண்டு. இவ் இவன் சரிதை அம்பரீஷன் சரிதையை வுறுப்பில் துவாரங்களிருக்கின்றன. இத் யொத்திருக்கிறது. (பார - துரோ.) துவாரத்திலிருந்து பூச்சிகளைப் பிடிக்கை 82
சிரீராமப்பிள்ளை 649 சிலந்தியியல்பு சிரீராமப்பிள்ளை - பட்டருக்குத் தம்பியார் . சிருட்டி - இது பரதகண்டத்தில் ஆஸ்திக சிரீராமமிசார் - மணக்கால் நம்பிக்கு ஒரு மதத்தவராகிய ஆரியர்கள் கூறியபடி பல பெயர் . விதம் . அவற்றுள் சைவர் சத்திவாதீதனா சிவச்ச சின்னமிசிரர் கூரத்தாழ்வாருக்கு கிய பரமசிவத்தைக் கலந்த சத்திமாயை ஒரு பெயர் யை கோபிக்க அம் மாயையினின்றும் சிரீவைஷ்ணவநம்பி - திருக்குறுங்குடி நம் சகத் உண்டாம் என்பர் . வைஷ்ணவர் உல பிக்கு ஒரு பெயர் . கம் கடல் கொண்ட காலத்துத் தனித்து சிருகால வாசுதேவன் - வடமதுராபுரி குச் நின்ற நாராயணன் ஆவிலையில் யோக சமீபத்தில் இந்த கரவீரபுரத்து அரசன் நித்திரை புரிய அவர் நாபியில் பிரமன் இவனைக் காஷ்ணமூர்த்தி கொன்று உதித்து உலகாதிகளைச் சிருட்டிப்பன் இவன் குமானுக்கு முடி அளித்தனர் . என்பர் . ஸ்மார்த்தர் பிரமம் பொன்மய ( பார - சாங் . ) மான அண்டம் ஒன்று ஆக்கி அதில் பிர சிருங்கர் - மகத தேசத்து அரசர் . வேசிக்க அவ்வண்டத்து இருந்து பிரமன் சிருங்ககிரி - இது மைசூர் நாட்டிலுள்ள தோன்றி உலகசிருட்டி புரிவ - என்பர் . ஒரு மலைநாடு இதில் சங்கராசாரியரால் சிருததேவா - சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் தாபிக்கப்பட்ட மடாலயம் இருக்கிறது பிறந்த குமரி . விருத்தர்மா மனைவி . இவ சாரகாபீடம் என்பர் . ' ளிடத்தில் ஒரு அசுரன் ருஷியினால் சபிக் சிருங்கவரன் - - குணிகார்க்கியரைக் காண் . ' கப்பட்டவனாய்த் தந்தவக்கிரன் எனப் சிருங்காரநிலை - பகைவர் சீர்த்தி பண்ணக் பிறந்தனன் . கிடந்தானை முல்லையரும்பன்ன பல்லினார் சிரேணிமந்தன் - குமாரதேசாதிபதி தழுவதலை மேவியது . ( பு - வெ . ) சிரேணிமான் - குளிந்தாகரத்து அரசன் . சிருங்கிழனிவர் - சமீகமுனிவர்க்குக் குமா சிரேயாம்ச தீர்த்தங்கர் - பதினொராவது ரர் . பரிச்சித்தைப் பாம்பு கடித்து இறக் சைந் தீர்த்தங்கரர் . இவர் கிருதயுகத்தில் கச் சபித்தவர் . இவர் தந்தையைப் பைாவ சிம்மபுரத்தில் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் சஷி என்றுங் கூறுவர் . விஷ்ணு மகாராசாவிற்கு தந்தையிடம் பல் சிருங்கி - மான்வயிற்றிற் பிறந்த முனி . குனிமாதம் கிருஷ்ண பக்ஷம் தசமி திரு ( மணிமேகலை ) வோணநக்ஷத்திரத்திற் பிறந்தவர் . இவ சிருங்கிபோம் - 1 . கங்கைக் கரையிலிருக் சது உன்னதம் ( அO ) வில் சுவர்ணவர் - கும் குகன் என்னும் வேடன் பட்டணம் . ணம் ஆயுஷ்யம் ( அச ) வருஷம் புத்திரன் 2 . Ref . ( T . E ) fcrt amil Sriugaur யசஸ்கரன் குந்து முதல் கணதரர் ( ) on the river Ganges 18 miles nortb இவர் காலத்து ராஜாக்கள் விசயபலதே west of Allahabad . வர் திப்பிரஷ்டவாசு தேவர் அசுவக்கிரீவ சிநஞ்சயன் - 1 . பர்ம்மியாசுவன் ( சைப்யன் ) பிரதிவாசுதேவர் . தேவி கைகேயி புத்ரி சு சமாரி ( பார - சிரோவிரதம் - அக்னிரிதி என்பதாதி துரோண . ) இவன் குமான் நாரதானுக்கி யான மந்திரங்களால் விபூதியை யெடுத் ரகத்தால் பொன்னாகவே மூத்திர மலங்க துத் தேகத்திற் பூசுவது சிவாஹஸ்யம் . ) ளைப் போக்கத்தக்க புத்திரனைப் பெற்றுச் சிலந்தியியல்பு - இது எட்டுக்காலையுடைய சுவர்ணஷ்டீவி என்று பெயரிட்டு வளர்க் பூச்சிவகையைச் சேர்ந்தது முகத்தில் கை கையில் இவன் வயிற்றில் பொன்னிருக்கு போன்ற இரண்டுறுப்புடையது . இவற் மெனக் கள்ளர் குமானைப் பிடித்துக் கொல் றுட் சிலமாணந் தரத்தக்க விஷமுள்ளவை . லச் சிருஞ்சபன் நாரதர் அனுக்கிரகத்தால் இவைகளில் பலவகை உண்டு . இவை வலை மீண்டும் உயிர்ப்பித்தனன் . இவன் குமா பின்னி வாழும் . பூமியில் குழியல் வசிப் னுக்குச் சுவர்ணடீ எனவும் பெயர் பவை குழிச்சிலந்தி செஞ்சிலந்தி கருஞ் 2 . காலாகனுக்குக் குமரன் . சிலந்தி எனப் பல . இது தலை உடல் என 3 . வசுதேவனுக்குத் தம்பி . இரண்டு பாகங்களை யுடையது . தலையில் 4 . பர்வதன் சுவர்ணஷ்டி வியைக் இரண்டு கண்கள் உண்டு தலைக்கருகில் காண்க . இவன் சைப்யவிஜன் குமான் மீசையொத்த ஒரு உறுப்புண்டு . இவ் இவன் சரிதை அம்பரீஷன் சரிதையை வுறுப்பில் துவாரங்களிருக்கின்றன . இத் யொத்திருக்கிறது . ( பார - துரோ . ) துவாரத்திலிருந்து பூச்சிகளைப் பிடிக்கை 82