அபிதான சிந்தாமணி

சிராத்தம் 648 சிரீராமநவமி இதில் விஷ்ணுமூர்த்தி வாமன அவதாரம் சிரீசைலம் - ஒரு சிவஷேத்திரம் தெலுங்க எடுத்ததால் விரதம் இருப்பர். நாட்டிலுள்ளது. | சிராத்தம் - இது பிதுர்க்களை எண்ணி, யவர் சிரீதேவி -1. இலக்ஷிமிபிராட்டி, கள் களிப்புறச் செய்யும் கருமம். இது 2. வசுதேவன் தேவியரில் ஒருத்தி. சுபத்திற் செய்யின் அப்யுதயம் என்றும், சிரீநிலை - ஒரு வித்தியாதர நகரம், நாந்தி என்றும், அசுபத்தில் செய்யின் சிரீநிவாசாசாரியர் - புண்டரீகாக்ஷர் கும நக்லை, ஏகோதிஷ்டம், சோடசசபிண்டீசா ஏர். தேசிகர் திருவடி சம்பந்தி. ணங்கள் என இப்பெயர்கள் பெறும். இது சிரீபர்வதம் - சீரிசைலத்திற்கு ஒரு பெயர். புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களில் செய்யப்ப | இது மல்லிகா அர்ச்சுனம் என்று பெயர் படின் மிக்க பலன் தரும். அமாவாஸ்யை , - பெற்ற சிவஸ் தலங்களுள் ஒன்று (பா.வன) சங்கிரமணம், மகாலயபக்ஷம், வியதிபாத சிரீபாஷியகாரர் - இராமாநுஜர் எனும் எம் யோகம், யுகாதி, மாசப்பிரவேசம், கிரகண பெருமானார்க்குச் சரஸ்வதி இட்ட பெயர், புண்ணியகாலம் இவைகளில் செய்யின் | சிரீபாலன் - 1. திருநிலையகத்து அரசன். பிதுர் களிப்படைவர். 2. பிரசாபதி அரசன் தம்பி. சிராத்ததேவன் - விவசுவானுக்குச் சமுக் | சிரீமதி - அம்பரீஷன் குமரி. இவளை விரும் யையிடம் உதித்த குமான். இவன் விவ பிப் பருவ தருஷியும், நாரதனும், அம்ப சுவான் குமானாகையால் வைவச்சுதமனு 'ரீனைக் கேட்டனர். அரசன் நீங்கள் இரு வாயினான். வர் கேட்பதால் கன்னிகை யாருக்கு மாலை சிராந்தையார் - கடைச்சங்கம் மருவிய புல சூட்டுகின் றனளோ அவர்கள் கொள்க என் வர். (அகநானூறு.) றனன், இவ்வகை இருக்க நாரதர் பருவ சிராயு -பூரூரவன் குமரன. தன் அறியாது விஷ்ணுவை நோக்கிப் பரு சிராவணம் - ஆவணிமாதத்துத் திருவோண வதனுக்குக் குரங்கு முகம்வர வரம்பெற்ற 'நக்ஷத்திரத்து அனுட்டிக்கும் ஒரு வைதிக னர். அவ்வகைப் பருவதனும் நாரதன் காரியம் அறியாது விஷ்ணுவை நோக்கி நாரதனுக் சிராவணன் - தசரதனால் யானையென்று குக் குரங்கு முகம்வாவும் வரம் பெற்றனர். ஐயுற்று அம்பெய்யப்பட்டு இறந்த இரு இவ்வகை வாம்பெற்ற இருவரும் மண டிச் சிறுவன். மண்டபத்தில் வந்தனர். சிரீமதி இவ்விரு சிராவத்ஸ்ன் - சூரியவம்சத்து ஷத்திரியன். வரையுங் கண்டு இவ்விருவருக்கும் நடுவில் ' யுவனாஸ்வன் புத்திரன். (பா, வன). அழகுள்ள புருடனாய் நின்ற விஷ்ணு மூர்த் சிராவிதம் - இலவன் இராசதானி என்பர். தியை மாலையிட்டவள். சிரீகண்டம் - பொதிகைக்கு ஒரு பெயர். | சிரீமான் - தத்திரேயபுத்திரனாகிய நிமிரிஷி சிரீகண்டர் - சிவாம்சத்து ஒரு அவசரம், -யின் புத்திரன் (பா-அநு). 'பிரகிருதி புவனத்திற்கு அதிபர். சிரீரங்கநாராயண ஜீயர்- உடையவரது சிரீகருணர் - (கணக்கர் போலும்) தூர்வா திருவடி சம்பந்தி. சர் சாபத்தால் பிரமனும் சரஸ்வதியும் மானிட வுருக்கொண்டு வெவ்வேறிடங் சிரீரங்கராஜர் - இராமானுஜப்பிள்ளானுக் களிற் பிறந்து ஆத்திரேய வேதியர் சுப குக் குமார். குணமாலை எனப் பெயர்பெற்று இருவரு சிரிசங்கம் - கரவிரி கொள்ளடத்து இடை மணமடைந்து (சுச) பிள்ளைகளைப் பெற 'யிலிருக்கும் தீவு. அயோத்தியிலிருந்து அப்பிள்ளைகள் ஞானமுனிவரது வேண்டு இலங்கைக்குச் செல்லும் விபீஷணர் பிரி கோளால் இலக்குமியின் கருணையை வாற்றாது தாம் பூசிக்கும்படி கொண்டு அடைந்தபடியால் ஸ்ரீகருணர் எனப் பட் சென்ற அரங்கநாதனைத் தேவர் வஞ்சனை டனர். (சிரீகருணர் சரித்திரம்). யாலும், பெருமாள் விருப்பினாலும் விபீ சிரீகிருஷ்ணபாதர் - வடக்குத் திருவீதிப் ஷணர் எழுந்தருளச்கெய்து பூசித்த தலம். பிள்ளைக்கு ஒரு பெயர். பெரியவாச்சான் சிரீராமநவமி - இது சித்திரை சுக்கில பிள்ளைக்கு ஒரு பெயர், பக்ஷ நவமிகூடிய சுபதினம். இதில் விஷ் சிரீசங்கபோதி - கயவாகுவைக் காண்க. ணுமூர்த்தி திரு அயோத்தியில் ஸ்ரீராம சிரீசேநன் - அசுவகண்டன் சேனாவீரருள் பாகத் திரு அவதரித்தனர். ஆதலின் விரத ஒருவன். நாளாம்.
சிராத்தம் 648 சிரீராமநவமி இதில் விஷ்ணுமூர்த்தி வாமன அவதாரம் சிரீசைலம் - ஒரு சிவஷேத்திரம் தெலுங்க எடுத்ததால் விரதம் இருப்பர் . நாட்டிலுள்ளது . | சிராத்தம் - இது பிதுர்க்களை எண்ணி யவர் சிரீதேவி - 1 . இலக்ஷிமிபிராட்டி கள் களிப்புறச் செய்யும் கருமம் . இது 2 . வசுதேவன் தேவியரில் ஒருத்தி . சுபத்திற் செய்யின் அப்யுதயம் என்றும் சிரீநிலை - ஒரு வித்தியாதர நகரம் நாந்தி என்றும் அசுபத்தில் செய்யின் சிரீநிவாசாசாரியர் - புண்டரீகாக்ஷர் கும நக்லை ஏகோதிஷ்டம் சோடசசபிண்டீசா ஏர் . தேசிகர் திருவடி சம்பந்தி . ணங்கள் என இப்பெயர்கள் பெறும் . இது சிரீபர்வதம் - சீரிசைலத்திற்கு ஒரு பெயர் . புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களில் செய்யப்ப | இது மல்லிகா அர்ச்சுனம் என்று பெயர் படின் மிக்க பலன் தரும் . அமாவாஸ்யை - பெற்ற சிவஸ் தலங்களுள் ஒன்று ( பா . வன ) சங்கிரமணம் மகாலயபக்ஷம் வியதிபாத சிரீபாஷியகாரர் - இராமாநுஜர் எனும் எம் யோகம் யுகாதி மாசப்பிரவேசம் கிரகண பெருமானார்க்குச் சரஸ்வதி இட்ட பெயர் புண்ணியகாலம் இவைகளில் செய்யின் | சிரீபாலன் - 1 . திருநிலையகத்து அரசன் . பிதுர் களிப்படைவர் . 2 . பிரசாபதி அரசன் தம்பி . சிராத்ததேவன் - விவசுவானுக்குச் சமுக் | சிரீமதி - அம்பரீஷன் குமரி . இவளை விரும் யையிடம் உதித்த குமான் . இவன் விவ பிப் பருவ தருஷியும் நாரதனும் அம்ப சுவான் குமானாகையால் வைவச்சுதமனு ' ரீனைக் கேட்டனர் . அரசன் நீங்கள் இரு வாயினான் . வர் கேட்பதால் கன்னிகை யாருக்கு மாலை சிராந்தையார் - கடைச்சங்கம் மருவிய புல சூட்டுகின் றனளோ அவர்கள் கொள்க என் வர் . ( அகநானூறு . ) றனன் இவ்வகை இருக்க நாரதர் பருவ சிராயு - பூரூரவன் குமரன . தன் அறியாது விஷ்ணுவை நோக்கிப் பரு சிராவணம் - ஆவணிமாதத்துத் திருவோண வதனுக்குக் குரங்கு முகம்வர வரம்பெற்ற ' நக்ஷத்திரத்து அனுட்டிக்கும் ஒரு வைதிக னர் . அவ்வகைப் பருவதனும் நாரதன் காரியம் அறியாது விஷ்ணுவை நோக்கி நாரதனுக் சிராவணன் - தசரதனால் யானையென்று குக் குரங்கு முகம்வாவும் வரம் பெற்றனர் . ஐயுற்று அம்பெய்யப்பட்டு இறந்த இரு இவ்வகை வாம்பெற்ற இருவரும் மண டிச் சிறுவன் . மண்டபத்தில் வந்தனர் . சிரீமதி இவ்விரு சிராவத்ஸ்ன் - சூரியவம்சத்து ஷத்திரியன் . வரையுங் கண்டு இவ்விருவருக்கும் நடுவில் ' யுவனாஸ்வன் புத்திரன் . ( பா வன ) . அழகுள்ள புருடனாய் நின்ற விஷ்ணு மூர்த் சிராவிதம் - இலவன் இராசதானி என்பர் . தியை மாலையிட்டவள் . சிரீகண்டம் - பொதிகைக்கு ஒரு பெயர் . | சிரீமான் - தத்திரேயபுத்திரனாகிய நிமிரிஷி சிரீகண்டர் - சிவாம்சத்து ஒரு அவசரம் - யின் புத்திரன் ( பா - அநு ) . ' பிரகிருதி புவனத்திற்கு அதிபர் . சிரீரங்கநாராயண ஜீயர் - உடையவரது சிரீகருணர் - ( கணக்கர் போலும் ) தூர்வா திருவடி சம்பந்தி . சர் சாபத்தால் பிரமனும் சரஸ்வதியும் மானிட வுருக்கொண்டு வெவ்வேறிடங் சிரீரங்கராஜர் - இராமானுஜப்பிள்ளானுக் களிற் பிறந்து ஆத்திரேய வேதியர் சுப குக் குமார் . குணமாலை எனப் பெயர்பெற்று இருவரு சிரிசங்கம் - கரவிரி கொள்ளடத்து இடை மணமடைந்து ( சுச ) பிள்ளைகளைப் பெற ' யிலிருக்கும் தீவு . அயோத்தியிலிருந்து அப்பிள்ளைகள் ஞானமுனிவரது வேண்டு இலங்கைக்குச் செல்லும் விபீஷணர் பிரி கோளால் இலக்குமியின் கருணையை வாற்றாது தாம் பூசிக்கும்படி கொண்டு அடைந்தபடியால் ஸ்ரீகருணர் எனப் பட் சென்ற அரங்கநாதனைத் தேவர் வஞ்சனை டனர் . ( சிரீகருணர் சரித்திரம் ) . யாலும் பெருமாள் விருப்பினாலும் விபீ சிரீகிருஷ்ணபாதர் - வடக்குத் திருவீதிப் ஷணர் எழுந்தருளச்கெய்து பூசித்த தலம் . பிள்ளைக்கு ஒரு பெயர் . பெரியவாச்சான் சிரீராமநவமி - இது சித்திரை சுக்கில பிள்ளைக்கு ஒரு பெயர் பக்ஷ நவமிகூடிய சுபதினம் . இதில் விஷ் சிரீசங்கபோதி - கயவாகுவைக் காண்க . ணுமூர்த்தி திரு அயோத்தியில் ஸ்ரீராம சிரீசேநன் - அசுவகண்டன் சேனாவீரருள் பாகத் திரு அவதரித்தனர் . ஆதலின் விரத ஒருவன் . நாளாம் .