அபிதான சிந்தாமணி

சிமிருதிஹாரிகை 645 சியவன முனிவர் இகில் அந்த அரசாது உதிரத்தால் பிதுர் போக்க எடுத்த உரு என்பர் சைவர். இப் தர்ப்பணஞ் செய்தனர். இதில் கண்ணன் பெயர் நிகண்டில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. கிரகண புண்ணியகாலத்துத் தீர்த்தம் ஆடி தற்காலம் இப்பறவை இல்லை. னராம். பாண்டவர் குருமக்களுடன் போ சியமந்தகம் - ஒருவித மணி. இது நாடோ ரிட்ட இடம் இதுவே. றும் (அ) பாரம் பொன் கொடுக்கத்தக்கது. சிமிருதிஹாரிகை - பிராணிகளின் மனதை வியாதிகளைப் போக்கத்தக்கது. சூரிய அபகரிக்கும் தேவதை, னால் சத்ராசித்துக்குக் கொடுத்தது. இதை சிம்மகீனமர்த்தி - நாசிங்கமூர்த்தி இரணிய ஒருமுறை சத்சாசித்தின் தம்பியாகிய பிர கசிபினை வதைத்தகாலத்து வெறியால் சோன் தரித்து வேட்டைக்குச் சென்று மற்றவர்மேல் பாய்ந்தனர். அக்காலத்துத் சிங்கத்தால் கொல்லப்பட்டான். இதற்கு தேவர் சிவமூர்த்தியை வேண்டச் சிவ முன் கண்ணன் இம்மணியை உக்கிரசேக மூர்த்தி எட்டுக்கால் உள்ளதும், பக்ஷியும் னுக்குக் கேட்டிருந்தனன். காட்டிற்சென் மிருகமுமான தோற்றம் உள்ளதும் இர ற தம்பி வராததையுணர்ந்து முன் மண் எண்டு சிரமுமாகிய உருக்கொண்டு சிங் ணன் உக்கிரசேகனுக்குக் கேட்டிருந்த 'கத்தின் தோலை யுரித்து உடுத்தனர் என் தால் பிரசேகனைக் கொன்று கண்ணனே பர். இந்தச் சாபத்தைக் கொல்ல விஷ்ணு 'மணியைக் கவர்ந்தான் என்று ஒரு அபவா நாராயணப் பதியாக வந்தனர் என்பர் தம் கண்ணனுக்கு உண்டாயிற்று. இதை வைணவர். நீக்கிக் கொள்ளக் கண்ணன் சாம்பவந்தன் சிம்மசந்திரன் - இவன் முன் ஜன்மத்தில் இடஞ் சென்று யுத்தஞ்செய்து, அவனிடம் புத்தமித்ரன் எனும் வணிகன் சத்யகோஷ இருந்ததைப் பெற்றுச் சத்திராசித்தற்கு னால் வஞ்சிக்கப்பட்டு வரதர்மமுனிவ ருப மணியைச் கொடுத்தனன். இதனால் சாம்ப தேசத்தால் மறுஜன்மத்தில் சாமதத்தையி வந்தன் தன் குமரியாகிய சாம்பவதியைக் டம் சிம்மசோனாகப் பிறந்து பூரணசந் கண்ணனுக்குக் கொடுத்தனன். இம்ம திர முனிவருபதேசத்தால் துறவு பூண்டு ணியை மீண்டும் சததன் வாசத்சாசித்தைக் லோகாக்ர மடைந் தனன், சத்யகோஷன் கொன்று கவர்ந்ததால் கண்ணன் சத்தன் தான் செய்த பாபத்தால் பாம்பாகப் பிறந்து வாவைக்கொன்று மணியை மீட்டனர். சிம்மசேனனைக் கடித்துக் கருட தண்டன் சியவனழனிவர் - 1. பிருகு முனிவர்க்குப் மந்திரவலியால் அக்னியில் வீழ்ந்திறந்து புலோமையிடம் பிறந்தவர், இவருக்குச் அசனிகோஷமெனும் யானை யாகப்பிறந்து சையாதியின் குமரி சுகன்னி என்ற மற் நரகமுற்றனன். (மேருமந்தரம்) பா தமித் செரு தேவி யிருந்ததாகத் தெரிகிறது, திரனைக் காண்க. சுகன்னியைக்காண்க. சகன்னியால் மணத் சிம்மபலன் - கீசகன். திற்கு முன்பு கண் குத்துண்டவர். ஒரு சிம்மாத்திரி ஒரு விஷ்ணு ஸ்தலம். இதில் முறை அஸ்வினிதேவர் சுகன்னியின் கற் எழுந்தருளிய விஷ்ணுமூர்த்திக்கு அப்பன் பினிலையறியவேண்டி இவரது ஆச்சிரமம் என்று பெயர். அடைந்தனர். வந்த தேவர்களைச் சியவ சிம்மாநனர் - ஒரு விஷ்ணுபடர். னர் வணங்கி அவர்கள் தம்மனைவியைக் சிம்மீகை-1. சிங்கிகை. கேட்டபடி விசைந்து அஸ்வினிதேவருருக் 2. ஒரு அரக்கி, நிழலால் இழுப்பவள். கொண்டு அவர்களுடன் நீருள் மூழ்கிநிற்க இவள் அநுமன் இலங்கைக்குப் போகை மூவரும் சியவன ருஷிகளாய் இருக்கக் யில் நிழலால் தடுக்க அநுமன் இவள் வயிற் கண்ட சுகன்னி, தேவரை வேண்டத் தே றுள் புகுந்து உடலைக் கிழித்து வெளிப் வர் கணவரைக்காட்ட அறிந்து கூடினள். பட இறந்தவள். அதனால் அச்வினி தேவர்கள் களித்து 3. தக்ஷப்பிரஜாபதியின் மகள். கசியப்பன் இருடிக்கு இளமை தாப்பெற்றவர், (பாக பாரியை. புத்திரர்கள் ராகு, சுசந்திரன், வதம்). இவர் ஸசயாதியஞ்ஞத்தில் அஸ் சந்திரஹர்த்தா, சந்திரகிரணமர்த்தனன் விங் தேவர்க்குச் சோமபானம் அளிக்க என நால்வர். இந்திரன் கோபித்து வச்சிரம் ஒச்ச அவ சிம்புள் - இது எட்டுக்காலுள்ள பக்ஷ. னுக்குச் கை தம்பிக்கச் செய்தவர். (விநா இவ்வுருவம் சிவபெருமானால் நரசிக்கவுருக் யகப் புராணம்). இவர்க்கு மனு குமரியி கொண் விஷ்ணுமூர்த்தியின் மயக்கம் டம் ஒளாவனும், சுகன்னியிடம் பிரமதி
சிமிருதிஹாரிகை 645 சியவன முனிவர் இகில் அந்த அரசாது உதிரத்தால் பிதுர் போக்க எடுத்த உரு என்பர் சைவர் . இப் தர்ப்பணஞ் செய்தனர் . இதில் கண்ணன் பெயர் நிகண்டில் கூறப்பட்டிருக்கிறது . கிரகண புண்ணியகாலத்துத் தீர்த்தம் ஆடி தற்காலம் இப்பறவை இல்லை . னராம் . பாண்டவர் குருமக்களுடன் போ சியமந்தகம் - ஒருவித மணி . இது நாடோ ரிட்ட இடம் இதுவே . றும் ( ) பாரம் பொன் கொடுக்கத்தக்கது . சிமிருதிஹாரிகை - பிராணிகளின் மனதை வியாதிகளைப் போக்கத்தக்கது . சூரிய அபகரிக்கும் தேவதை னால் சத்ராசித்துக்குக் கொடுத்தது . இதை சிம்மகீனமர்த்தி - நாசிங்கமூர்த்தி இரணிய ஒருமுறை சத்சாசித்தின் தம்பியாகிய பிர கசிபினை வதைத்தகாலத்து வெறியால் சோன் தரித்து வேட்டைக்குச் சென்று மற்றவர்மேல் பாய்ந்தனர் . அக்காலத்துத் சிங்கத்தால் கொல்லப்பட்டான் . இதற்கு தேவர் சிவமூர்த்தியை வேண்டச் சிவ முன் கண்ணன் இம்மணியை உக்கிரசேக மூர்த்தி எட்டுக்கால் உள்ளதும் பக்ஷியும் னுக்குக் கேட்டிருந்தனன் . காட்டிற்சென் மிருகமுமான தோற்றம் உள்ளதும் இர தம்பி வராததையுணர்ந்து முன் மண் எண்டு சிரமுமாகிய உருக்கொண்டு சிங் ணன் உக்கிரசேகனுக்குக் கேட்டிருந்த ' கத்தின் தோலை யுரித்து உடுத்தனர் என் தால் பிரசேகனைக் கொன்று கண்ணனே பர் . இந்தச் சாபத்தைக் கொல்ல விஷ்ணு ' மணியைக் கவர்ந்தான் என்று ஒரு அபவா நாராயணப் பதியாக வந்தனர் என்பர் தம் கண்ணனுக்கு உண்டாயிற்று . இதை வைணவர் . நீக்கிக் கொள்ளக் கண்ணன் சாம்பவந்தன் சிம்மசந்திரன் - இவன் முன் ஜன்மத்தில் இடஞ் சென்று யுத்தஞ்செய்து அவனிடம் புத்தமித்ரன் எனும் வணிகன் சத்யகோஷ இருந்ததைப் பெற்றுச் சத்திராசித்தற்கு னால் வஞ்சிக்கப்பட்டு வரதர்மமுனிவ ருப மணியைச் கொடுத்தனன் . இதனால் சாம்ப தேசத்தால் மறுஜன்மத்தில் சாமதத்தையி வந்தன் தன் குமரியாகிய சாம்பவதியைக் டம் சிம்மசோனாகப் பிறந்து பூரணசந் கண்ணனுக்குக் கொடுத்தனன் . இம்ம திர முனிவருபதேசத்தால் துறவு பூண்டு ணியை மீண்டும் சததன் வாசத்சாசித்தைக் லோகாக்ர மடைந் தனன் சத்யகோஷன் கொன்று கவர்ந்ததால் கண்ணன் சத்தன் தான் செய்த பாபத்தால் பாம்பாகப் பிறந்து வாவைக்கொன்று மணியை மீட்டனர் . சிம்மசேனனைக் கடித்துக் கருட தண்டன் சியவனழனிவர் - 1 . பிருகு முனிவர்க்குப் மந்திரவலியால் அக்னியில் வீழ்ந்திறந்து புலோமையிடம் பிறந்தவர் இவருக்குச் அசனிகோஷமெனும் யானை யாகப்பிறந்து சையாதியின் குமரி சுகன்னி என்ற மற் நரகமுற்றனன் . ( மேருமந்தரம் ) பா தமித் செரு தேவி யிருந்ததாகத் தெரிகிறது திரனைக் காண்க . சுகன்னியைக்காண்க . சகன்னியால் மணத் சிம்மபலன் - கீசகன் . திற்கு முன்பு கண் குத்துண்டவர் . ஒரு சிம்மாத்திரி ஒரு விஷ்ணு ஸ்தலம் . இதில் முறை அஸ்வினிதேவர் சுகன்னியின் கற் எழுந்தருளிய விஷ்ணுமூர்த்திக்கு அப்பன் பினிலையறியவேண்டி இவரது ஆச்சிரமம் என்று பெயர் . அடைந்தனர் . வந்த தேவர்களைச் சியவ சிம்மாநனர் - ஒரு விஷ்ணுபடர் . னர் வணங்கி அவர்கள் தம்மனைவியைக் சிம்மீகை - 1 . சிங்கிகை . கேட்டபடி விசைந்து அஸ்வினிதேவருருக் 2 . ஒரு அரக்கி நிழலால் இழுப்பவள் . கொண்டு அவர்களுடன் நீருள் மூழ்கிநிற்க இவள் அநுமன் இலங்கைக்குப் போகை மூவரும் சியவன ருஷிகளாய் இருக்கக் யில் நிழலால் தடுக்க அநுமன் இவள் வயிற் கண்ட சுகன்னி தேவரை வேண்டத் தே றுள் புகுந்து உடலைக் கிழித்து வெளிப் வர் கணவரைக்காட்ட அறிந்து கூடினள் . பட இறந்தவள் . அதனால் அச்வினி தேவர்கள் களித்து 3 . தக்ஷப்பிரஜாபதியின் மகள் . கசியப்பன் இருடிக்கு இளமை தாப்பெற்றவர் ( பாக பாரியை . புத்திரர்கள் ராகு சுசந்திரன் வதம் ) . இவர் ஸசயாதியஞ்ஞத்தில் அஸ் சந்திரஹர்த்தா சந்திரகிரணமர்த்தனன் விங் தேவர்க்குச் சோமபானம் அளிக்க என நால்வர் . இந்திரன் கோபித்து வச்சிரம் ஒச்ச அவ சிம்புள் - இது எட்டுக்காலுள்ள பக்ஷ . னுக்குச் கை தம்பிக்கச் செய்தவர் . ( விநா இவ்வுருவம் சிவபெருமானால் நரசிக்கவுருக் யகப் புராணம் ) . இவர்க்கு மனு குமரியி கொண் விஷ்ணுமூர்த்தியின் மயக்கம் டம் ஒளாவனும் சுகன்னியிடம் பிரமதி