அபிதான சிந்தாமணி

அநமித்ரன் 54 அநாயு தால் ஆயுராரோக்கிய மிகவுமுண்டாம். அதலை-மாலியவானுக்குச் சுந்தரி வயிற்றிற் சனபாயோகத்து மிப்படியே. துருதுரா | பிறந்த புத்ரி. யோகத்துப் பிறந்தால் ஆயுராரோக்கிய | 2. சுரபி புத்திரியாகிய ரோஹணியின் மும், ஐசுவரியமும், சந்தானவிர்த்தியு புத்ரி. அவள் புத்திரி சுகி. மிகவுமுண்டாம். சென்மவிலக்கனத்துக்கு அநவஸ்தை - முடிவின்மை யெனும் குற் (எ) ம், இடத்துநின்ற பூரணசந்திரனுக்கு | றம். இரண்டு பாரிசங்களினுஞ் சுபக்கோணின் அநாகத்சிவன் - யோகிகளால் வியோம சால் அதியோகமென்று பெயராம். இதிற் வியாபினிக்கப்பால் அறியப்படும் தேசோ- பிறந்தால் மிகவும் பிரபுத்வமாம். (வி தான மூர்த்தி . (சதாசிவரூபம்) மாலை) | அநாதலன் - இடைச்சங்கத்தார் காலத்திரு அரமித்ரன்- (சங்.) சிங் குமரன். இவன் கும | ந்த தெய்வப்பாண்டியன். திலோத்தமை ரன் சத்திராசிதன், பிரசேநன். 'யுடன் புணர்ந்து சாரகுமாரனைப் பெற்ற அநாண்ய ன்-1. (சூ.) காகுத்தன் குமரன். | வன். 2. (சூ.) வசுதன்குமரன். இவன்குமான் அநா சீருதம் - அநாசிரி தெரெழுந்தருளியிருக் அர்யச்வன். இவனை இராவணன் வருத்து கும் ஒரு புவநம். கையில் இவன் தோற்றது கண்டு நகைத்த அநாசீரிதர்--பாசிவத்தில் ஆயிரத்தொருகூறு தால் இவன் இராவணனை நோக்கிப் வலியுள்ளவர். இவரைப் பிரியாத சத்தி போரில் இளைத்தல் வீரர்க்கியல்பு, என் அநாசிரிதை. இவர் பரயை அதிட்டிக்கை னைக்கண்டு நகைத்ததால் என் வம்சத்தில் யால் பான் எனவும் கூறப்படுவர். தேவி இனிப் பிறக்கும் இராமனா லி றக்கவெனச் பரை யெனவும் படுவள். இவர் ஒருவரை சபித்தவன். இவனுக்கு அநாரணியன் என் ஆச்ரியா தபடியால் அநாசிரீதர் எனப் றும் பெயருண்டு. (உத்தரராமாயணம்) படுவர். இவரைக் கிழக்கில் அனாதா, 3. திரிசதசுவின் குமரன். அநாதையெனும் சத்தியுடன் கூடியம், 1. (சூ.) பாணன் குமரன். தெற்கில் அருந்தர் அநந்தையெனும் சதி அதலகேசன் - சண்முகசேநாலீரருள் ஒரு 'யுடன் கூடியும், வடக்கில் வியோமரூபா, வன். வியோமரூபியெனும் சத்தியுடன் கூடியும், அதலர்--அக்னிகள், இவர்கள் (சக) வகை மேற்கில் வியாபகர், வியாபினியெனும் யினர், இவர்கள் முதல்வன் அபிமானன். சத்தியுடன் கூடியும் தோத்திரஞ் செய்து அவற்கு, பாவகன், பவமானன், சுசி, என கொண்டிருப்பர். சமனையெனும் பரை மூவரும், அவருக்கு (சடு) குமாரும் உண்டு யும் உன்மனையெனும் பாமும் தம்மிற் அநலன் - அக்கி. கூடி ஆன்மாக்களைத் திருவுளத்தடைத்த - 2. குசன் வமசத்தவனான நிஷா தன் அவதாரம் அநாசிருதர் என்பர். இவர், குமரன். ஆன்மாவை அருளுக்கு மேற்படுத்திச் 3. மாலியின் புத்திரன் அரக்கன். சிவாநுபூதியாகிய சிவாநந்தத்தைச் சடுதியி 4 வசுக்களில் ஒருவன் ல நுக்ரகிப்பர். பராசத்தியால் சிவசா தாக் 5. கிருஷ்ணமூர்த்திக்குப் பத்திரை யத்தில் பஞ்சகிருத்யம் நடத்துபவர். யிடம் உதித்த குமரன். (சதா). - 6. அரக்கன், விபீஷணனுக்கு மந்திரி. அநாதர் - கிரியாசத்தியால் அசுத்த பஞ்ச அதலா சுரன்-1. ஒரு அசுரன் தேவரைத் கிருத்யம் நடத்தும் சிவாம்சம். துன்பப்படுத்திச் சிவமூர்த்தியின் நெற்றிக் அநாதிநாதர் - ஒரு சித்தர். கண்ணாலெரிந்தவன். (சிவபராக்ரமம்), அநாதிருவீடன் - சந்திர வம்சத்து அரசன். 2. யமன் தன் சபையில் நடித்த புருவம்சத்துப் பிறந்த ரௌத்திராசுவன் திலோத்தமையைக் கண்டு வீரியத்தை குமரன். விட அதினின்றுந் தோன்றித் தேவரை அநாதிருஷ்யன் - திருதராட்டிரன் குமார வருத்தின அசுரன். இவனை விநாயகமூர் ருள் ஒருவன். த்தி விழுங்கினர். (விநாயகபுராணம்) அநாமித்ரன் - யதுவம்சத்துதித்த யுதாசித் அதலி- - இராகத சேநாதிபதி சிங்கனால் தின் குமரன். இவன் குமரர்கள் நிக்கன், இறந்தவன். சிங், பிரசுநி. 2. சூரபத்மனுக்குப் படைத்தலைவன். அநாயு - தக்ஷப் பரசாபதியின் குமான்.
அநமித்ரன் 54 அநாயு தால் ஆயுராரோக்கிய மிகவுமுண்டாம் . அதலை - மாலியவானுக்குச் சுந்தரி வயிற்றிற் சனபாயோகத்து மிப்படியே . துருதுரா | பிறந்த புத்ரி . யோகத்துப் பிறந்தால் ஆயுராரோக்கிய | 2 . சுரபி புத்திரியாகிய ரோஹணியின் மும் ஐசுவரியமும் சந்தானவிர்த்தியு புத்ரி . அவள் புத்திரி சுகி . மிகவுமுண்டாம் . சென்மவிலக்கனத்துக்கு அநவஸ்தை - முடிவின்மை யெனும் குற் ( ) ம் இடத்துநின்ற பூரணசந்திரனுக்கு | றம் . இரண்டு பாரிசங்களினுஞ் சுபக்கோணின் அநாகத்சிவன் - யோகிகளால் வியோம சால் அதியோகமென்று பெயராம் . இதிற் வியாபினிக்கப்பால் அறியப்படும் தேசோ பிறந்தால் மிகவும் பிரபுத்வமாம் . ( வி தான மூர்த்தி . ( சதாசிவரூபம் ) மாலை ) | அநாதலன் - இடைச்சங்கத்தார் காலத்திரு அரமித்ரன் - ( சங் . ) சிங் குமரன் . இவன் கும | ந்த தெய்வப்பாண்டியன் . திலோத்தமை ரன் சத்திராசிதன் பிரசேநன் . ' யுடன் புணர்ந்து சாரகுமாரனைப் பெற்ற அநாண்ய ன் - 1 . ( சூ . ) காகுத்தன் குமரன் . | வன் . 2 . ( சூ . ) வசுதன்குமரன் . இவன்குமான் அநா சீருதம் - அநாசிரி தெரெழுந்தருளியிருக் அர்யச்வன் . இவனை இராவணன் வருத்து கும் ஒரு புவநம் . கையில் இவன் தோற்றது கண்டு நகைத்த அநாசீரிதர் - - பாசிவத்தில் ஆயிரத்தொருகூறு தால் இவன் இராவணனை நோக்கிப் வலியுள்ளவர் . இவரைப் பிரியாத சத்தி போரில் இளைத்தல் வீரர்க்கியல்பு என் அநாசிரிதை . இவர் பரயை அதிட்டிக்கை னைக்கண்டு நகைத்ததால் என் வம்சத்தில் யால் பான் எனவும் கூறப்படுவர் . தேவி இனிப் பிறக்கும் இராமனா லி றக்கவெனச் பரை யெனவும் படுவள் . இவர் ஒருவரை சபித்தவன் . இவனுக்கு அநாரணியன் என் ஆச்ரியா தபடியால் அநாசிரீதர் எனப் றும் பெயருண்டு . ( உத்தரராமாயணம் ) படுவர் . இவரைக் கிழக்கில் அனாதா 3 . திரிசதசுவின் குமரன் . அநாதையெனும் சத்தியுடன் கூடியம் 1 . ( சூ . ) பாணன் குமரன் . தெற்கில் அருந்தர் அநந்தையெனும் சதி அதலகேசன் - சண்முகசேநாலீரருள் ஒரு ' யுடன் கூடியும் வடக்கில் வியோமரூபா வன் . வியோமரூபியெனும் சத்தியுடன் கூடியும் அதலர் - - அக்னிகள் இவர்கள் ( சக ) வகை மேற்கில் வியாபகர் வியாபினியெனும் யினர் இவர்கள் முதல்வன் அபிமானன் . சத்தியுடன் கூடியும் தோத்திரஞ் செய்து அவற்கு பாவகன் பவமானன் சுசி என கொண்டிருப்பர் . சமனையெனும் பரை மூவரும் அவருக்கு ( சடு ) குமாரும் உண்டு யும் உன்மனையெனும் பாமும் தம்மிற் அநலன் - அக்கி . கூடி ஆன்மாக்களைத் திருவுளத்தடைத்த - 2 . குசன் வமசத்தவனான நிஷா தன் அவதாரம் அநாசிருதர் என்பர் . இவர் குமரன் . ஆன்மாவை அருளுக்கு மேற்படுத்திச் 3 . மாலியின் புத்திரன் அரக்கன் . சிவாநுபூதியாகிய சிவாநந்தத்தைச் சடுதியி 4 வசுக்களில் ஒருவன் நுக்ரகிப்பர் . பராசத்தியால் சிவசா தாக் 5 . கிருஷ்ணமூர்த்திக்குப் பத்திரை யத்தில் பஞ்சகிருத்யம் நடத்துபவர் . யிடம் உதித்த குமரன் . ( சதா ) . - 6 . அரக்கன் விபீஷணனுக்கு மந்திரி . அநாதர் - கிரியாசத்தியால் அசுத்த பஞ்ச அதலா சுரன் - 1 . ஒரு அசுரன் தேவரைத் கிருத்யம் நடத்தும் சிவாம்சம் . துன்பப்படுத்திச் சிவமூர்த்தியின் நெற்றிக் அநாதிநாதர் - ஒரு சித்தர் . கண்ணாலெரிந்தவன் . ( சிவபராக்ரமம் ) அநாதிருவீடன் - சந்திர வம்சத்து அரசன் . 2 . யமன் தன் சபையில் நடித்த புருவம்சத்துப் பிறந்த ரௌத்திராசுவன் திலோத்தமையைக் கண்டு வீரியத்தை குமரன் . விட அதினின்றுந் தோன்றித் தேவரை அநாதிருஷ்யன் - திருதராட்டிரன் குமார வருத்தின அசுரன் . இவனை விநாயகமூர் ருள் ஒருவன் . த்தி விழுங்கினர் . ( விநாயகபுராணம் ) அநாமித்ரன் - யதுவம்சத்துதித்த யுதாசித் அதலி - - இராகத சேநாதிபதி சிங்கனால் தின் குமரன் . இவன் குமரர்கள் நிக்கன் இறந்தவன் . சிங் பிரசுநி . 2 . சூரபத்மனுக்குப் படைத்தலைவன் . அநாயு - தக்ஷப் பரசாபதியின் குமான் .