அபிதான சிந்தாமணி

சிதம்பரசுவாமிகள் - 637 சித்தா சா- உபநிஷத்து ஆதிகளில் தகர ஆகாசத்தலம் 2 இவர் சேலத்திருந்த ஒரு தமிழ்க் எனப் புகழ்ந்து கூறப்பட்ட மகிமையுள்ள கவி, தமிழில் கைலாசநாதர் சதகமெனும் ஆகாச பூதத் தலம். இதில் சிவமூர்த்தி நீதி நூலியற்றியவர். சோசியத்தில் வல் பதஞ்சலி வியாக்கிரபாதர் முதலிய மக லவரெனத் தெரிகிறது, இவர் வீரசைவர், ருஷிகளுக்கு ஆனந்தத் தாண்டவ தரிசனம் தந்தை விசுவலிங்கையர். இவர்க்குச் சிதம் அருளினர். இதில் புலீச்சுரதீர்த்தம், குய்ய பாவாணர் எனவும் பெயர். தீர்த்தம், புலிமடு, வியாக்கிரபாதம், அருந்த வதி - உசினான் புத்திரி. இவள் கார தம், பிரமம், நாகேசரி, சிவப்பிரியை, ணமாக ஒரு காந்தர்வன் வசிட்டர்வனத் திருப்பாற்கடல், பரமானந்தகூபம் முத தில் சாபம் பெற்றனன். லிய தீர்த்தங்கள் அமரும். இதில் துன் சித்தகணம் - காசிபருக்கு அனுகையிடம் மதன், துச்சகன், துற்றெரிசனன் முதலிய பிறந்த குமார்கள் பிரமனால் மானசமாய்ப் பலரும் முத்திபெற்றனர். இதன் பெருமை படைக்கப்பட்டவர் என்றுங் கூறுவர். யைச் சிதம்பரபுராணம், கோயிற்புராணம், சித்தத்தைச் சிவன்பால் வைத்தார் - சிவ திருப்புலியூர்ப்புராணம், சபாநாதபுராணம்மூர்த்தியிடம் மனம்வைத்து முத்தியடை முதலிய பல புராணங்களிற் கண்டுணர்க) -ந்த தொகையடியவர். (பெ - புராணம்.) சிதம்பரசுவாமிகள் - இவர் மதுரையிவிரு சத்தபதம் - தேவவூதி தங்கித் தவஞ்செய்த ந்த இலக்கண வித்துவான். இவர்க்கு இடம் சிதம்பரம்பிள்ளை எனவும் பெயர். இவர் சித்தப்பகுதி - ஜிப்சம் - சஞ்சலமான நிலை பிக்ஷை செய்து நிஷ்டை கூடியிருந்த குமார மூடம் - ஒன்று மறியா நிலை. விவிப்தம் - தேவரை ஆணவலகணம் என்ன என்று சொற்பகாலம் சஞ்சலமில்லாமலும், வெகு இறுமாப்புடன் வினாவ, அவர் இவர் இறு காலம் சஞ்சலத்துடனிருக்கும் நிலை, கொக் மாப்பைக்குறித்து இப்படித் தான் இருக்கு ரம் - ஒரே வஸ்துவை அவலம்பித் திருத் மெனத் தந்தவிடையால் அடங்கி அடிமை தல், நிருத்தம் - விருத்திசூன்யமான நிலை பூண்டு குமாரதேவரிடம் ஞானோபதேசம் சித்தபாவாகயம் - சித்தித்த அர்த்தத்தைக் பெற்றுச் சிவாநுபூதிச் செல்வராய் எழுந் | கூறும் வாக்யம். தருளி யிருக்கையில் மீனாக்ஷி கட்டளைப் சித்தராமதேவர் - சொன்னலாபுரத்தில் சிவ படி திருப்போரூர் வந்து பல திருப்பணி லிங்கப் பிரதிட்டை செய்வித்து இது கள் செய்து சமாதி யடைந்தனர். இவர் வன்றி வேறு (அ0,000) சிவப்பிரதிட்டை செய்த நூல்கள் தமது பரமாசாரியர் களையும் செய்வித்துக் கைலை சென்று சிவ செய்த வைராக்கிய சதகம், வைராக்கிய தரிசனஞ்செய்து தம்மைக்கேட்டுக்கொண்ட தீபம், அவிரோதவுந்தியார், கொலைமறுத் முனிவர்க்கு நந்திமாதேவரே வசவரென தல் முதலிய நூல்கட்கு உரை, திருப் ஐயமறுத்தவர். போர் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ், போரூர் சித்தராமையர் - சொன்னலாபுரத்து வீர முருகன் சந்ததிமுறை முதலியன. சைவர் , வசவர் காலத்தவர். இவர் மாணாக் சிதம்பார் செய்யுட் கோவை - செய்யுளி கர்கள் குளம் எடுக்கையில் அல்லமர் அவ் லக்கணத்திற்கு இலக்கியமாய்க் குமரகுரு விடம் வந்து சித்தராமையரை சந்தித்த பா சுவாமிகளால் இயற்றப்பட்டது. னர். இதைக்கேட்ட சித்தராமையர் நெற் சிதம்பபுராணம் - இது பாஞ்சோதிமுனி மிக்கண்ணைக் காட்டி எரிக்க ஆரம்பிக்கை வர் இயற்றியது. சிதம்பர மான்மியம் யில் அத்தி அல்லமரை வருந்தாது அவ் கூறும். | வரை எரித்தது. இதைக்கண்ட சித்தரா தெம்பாம் பிள்ளை -1. இவா கோயம்புத் மையர் இவர் என்னை யாள வந்த சிவமூர் கார்ஜில்லா பொள்ளாச்சி தாலூகாற் த்தி என்று பணிந்து அவரிடம் ஞானம் றுக்குழி சமஸ்தான வித்வான். இவா ஜாரு அடைந்தவர் பூமி திருநெல்வேலி, தந்தையார் சங்கர சித்தர் - ஒன்பதின்மர்-1. சத்தியநாதர், மூர்த்திப்பிள்ளை. இவர் உசிதசூடாமணி 2. சதோகநாதர், 3. ஆதிநாதர், 4. அநாதி என்னும் ஒரு நிகண்டு இயற்றியவர். அந் நாதர், 5. வெகுளிநாதர், 6. மதங்களஈர். எண்டு பெரும்பாலும் தொகைப்பொருள் 7. மச்சேந்திரநாதர், 8. கடேந்திரநார், - விளக்கிக் கூறுவது. கோரக்கநாதர்.
சிதம்பரசுவாமிகள் - 637 சித்தா சா உபநிஷத்து ஆதிகளில் தகர ஆகாசத்தலம் 2 இவர் சேலத்திருந்த ஒரு தமிழ்க் எனப் புகழ்ந்து கூறப்பட்ட மகிமையுள்ள கவி தமிழில் கைலாசநாதர் சதகமெனும் ஆகாச பூதத் தலம் . இதில் சிவமூர்த்தி நீதி நூலியற்றியவர் . சோசியத்தில் வல் பதஞ்சலி வியாக்கிரபாதர் முதலிய மக லவரெனத் தெரிகிறது இவர் வீரசைவர் ருஷிகளுக்கு ஆனந்தத் தாண்டவ தரிசனம் தந்தை விசுவலிங்கையர் . இவர்க்குச் சிதம் அருளினர் . இதில் புலீச்சுரதீர்த்தம் குய்ய பாவாணர் எனவும் பெயர் . தீர்த்தம் புலிமடு வியாக்கிரபாதம் அருந்த வதி - உசினான் புத்திரி . இவள் கார தம் பிரமம் நாகேசரி சிவப்பிரியை ணமாக ஒரு காந்தர்வன் வசிட்டர்வனத் திருப்பாற்கடல் பரமானந்தகூபம் முத தில் சாபம் பெற்றனன் . லிய தீர்த்தங்கள் அமரும் . இதில் துன் சித்தகணம் - காசிபருக்கு அனுகையிடம் மதன் துச்சகன் துற்றெரிசனன் முதலிய பிறந்த குமார்கள் பிரமனால் மானசமாய்ப் பலரும் முத்திபெற்றனர் . இதன் பெருமை படைக்கப்பட்டவர் என்றுங் கூறுவர் . யைச் சிதம்பரபுராணம் கோயிற்புராணம் சித்தத்தைச் சிவன்பால் வைத்தார் - சிவ திருப்புலியூர்ப்புராணம் சபாநாதபுராணம்மூர்த்தியிடம் மனம்வைத்து முத்தியடை முதலிய பல புராணங்களிற் கண்டுணர்க ) - ந்த தொகையடியவர் . ( பெ - புராணம் . ) சிதம்பரசுவாமிகள் - இவர் மதுரையிவிரு சத்தபதம் - தேவவூதி தங்கித் தவஞ்செய்த ந்த இலக்கண வித்துவான் . இவர்க்கு இடம் சிதம்பரம்பிள்ளை எனவும் பெயர் . இவர் சித்தப்பகுதி - ஜிப்சம் - சஞ்சலமான நிலை பிக்ஷை செய்து நிஷ்டை கூடியிருந்த குமார மூடம் - ஒன்று மறியா நிலை . விவிப்தம் - தேவரை ஆணவலகணம் என்ன என்று சொற்பகாலம் சஞ்சலமில்லாமலும் வெகு இறுமாப்புடன் வினாவ அவர் இவர் இறு காலம் சஞ்சலத்துடனிருக்கும் நிலை கொக் மாப்பைக்குறித்து இப்படித் தான் இருக்கு ரம் - ஒரே வஸ்துவை அவலம்பித் திருத் மெனத் தந்தவிடையால் அடங்கி அடிமை தல் நிருத்தம் - விருத்திசூன்யமான நிலை பூண்டு குமாரதேவரிடம் ஞானோபதேசம் சித்தபாவாகயம் - சித்தித்த அர்த்தத்தைக் பெற்றுச் சிவாநுபூதிச் செல்வராய் எழுந் | கூறும் வாக்யம் . தருளி யிருக்கையில் மீனாக்ஷி கட்டளைப் சித்தராமதேவர் - சொன்னலாபுரத்தில் சிவ படி திருப்போரூர் வந்து பல திருப்பணி லிங்கப் பிரதிட்டை செய்வித்து இது கள் செய்து சமாதி யடைந்தனர் . இவர் வன்றி வேறு ( அ0 000 ) சிவப்பிரதிட்டை செய்த நூல்கள் தமது பரமாசாரியர் களையும் செய்வித்துக் கைலை சென்று சிவ செய்த வைராக்கிய சதகம் வைராக்கிய தரிசனஞ்செய்து தம்மைக்கேட்டுக்கொண்ட தீபம் அவிரோதவுந்தியார் கொலைமறுத் முனிவர்க்கு நந்திமாதேவரே வசவரென தல் முதலிய நூல்கட்கு உரை திருப் ஐயமறுத்தவர் . போர் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ் போரூர் சித்தராமையர் - சொன்னலாபுரத்து வீர முருகன் சந்ததிமுறை முதலியன . சைவர் வசவர் காலத்தவர் . இவர் மாணாக் சிதம்பார் செய்யுட் கோவை - செய்யுளி கர்கள் குளம் எடுக்கையில் அல்லமர் அவ் லக்கணத்திற்கு இலக்கியமாய்க் குமரகுரு விடம் வந்து சித்தராமையரை சந்தித்த பா சுவாமிகளால் இயற்றப்பட்டது . னர் . இதைக்கேட்ட சித்தராமையர் நெற் சிதம்பபுராணம் - இது பாஞ்சோதிமுனி மிக்கண்ணைக் காட்டி எரிக்க ஆரம்பிக்கை வர் இயற்றியது . சிதம்பர மான்மியம் யில் அத்தி அல்லமரை வருந்தாது அவ் கூறும் . | வரை எரித்தது . இதைக்கண்ட சித்தரா தெம்பாம் பிள்ளை - 1 . இவா கோயம்புத் மையர் இவர் என்னை யாள வந்த சிவமூர் கார்ஜில்லா பொள்ளாச்சி தாலூகாற் த்தி என்று பணிந்து அவரிடம் ஞானம் றுக்குழி சமஸ்தான வித்வான் . இவா ஜாரு அடைந்தவர் பூமி திருநெல்வேலி தந்தையார் சங்கர சித்தர் - ஒன்பதின்மர் - 1 . சத்தியநாதர் மூர்த்திப்பிள்ளை . இவர் உசிதசூடாமணி 2 . சதோகநாதர் 3 . ஆதிநாதர் 4 . அநாதி என்னும் ஒரு நிகண்டு இயற்றியவர் . அந் நாதர் 5 . வெகுளிநாதர் 6 . மதங்களஈர் . எண்டு பெரும்பாலும் தொகைப்பொருள் 7 . மச்சேந்திரநாதர் 8 . கடேந்திரநார் - விளக்கிக் கூறுவது . கோரக்கநாதர் .