அபிதான சிந்தாமணி

சாளன் 632 சான்றாகாதவர் மார்ச்சனையால் சகல பாபங்களினின்று 2. சிசுபாலனுக்குத் தம்பி, உருக்மணி நீங்கி வைகுண்டமடைவான். இவற்றின் யாகத்தில் கிருஷ்ணனை வழி மடக்கிப் விரிவைப் பிரம்மகைவர்த்த புராணம் பிர பலாமரால் அபசயம் அடைந்து பின் சிவ கிருதிகண்டம் இருபத்தொராவது அத்யா மூர்த்தியை எண்ணித் தவமியற்றிப் பலம் யத்திற் காண்க. அடைந்து பிரத்தியும் நனுடன் யுத்தஞ் 4. கண்டகி நதியில் துளசியின் சாபத் செய்து பின் கண்ணனுடன் யுத்தஞ்செய் தால் மலையுருக்கொண்ட விஷ்ணுவாகியர் கையில் இறந்தவன். இவன் அசுராம்சம், கற்களைக் கோரப் பற்களுள்ள கீடங்கள் 3. விருகன் புத்திரன், தொளைப்பதாலுண்டாம்விஷ்ணுவின் உருக் சாளுக்கியர் - 1. இவர்கள் ஆரீதபஞ்சசிகர் கள். இவை குக்குண்டாம் போல் ஒரு என்னும் முனிவர் தமது யாககுண்டத்தில் தவாரத்தில் (4) சக்கிரமும், வருமாலையும், அவிசிடும் போழ்து அவரது தீர்த்தபாத் சதாகாரமும், நீர்கொண்ட மேகநிறமுமாய் திரத்திருந்து ஒருவன் பிறந்தனன். அவன் உள்ளது லக்ஷ்மி நாராயணம், வனமாலை களுகமென்னும் அப்பாத்திரத்திருந்து யின்றி மற்றவற்றைப் பெற்றது லக்ஷ்மி பிறந்தமைபற்றி அவனுக்குச் சளூகன் அல் ஜநார்த்த னம், (2) துவாரங்களுள் (4) சக் லது சாளுக்கியன் எனப் பெயர் வந்தது. ரங்களும், ரதாகாரமாகவும் உள்ளது ரகு அவன் வழித்தோன்றினவர். சளுக்கியர், நாதம், இரண்டு சக்ரமாத்ரமுள்ளது, வாம 2. இவர்கள் பொம்பாய் இராஜதானி னம் - வனமாலையுடன் (2) சக்சமுள்ளது. யில் பெடாமி என்பதைத் தலை நகராகக் ஸ்ரீதரம், விருத்தாகாரமாகவும் (2) சக்ர கொண்டவர்கள். இவர்கள் (A. D.) எழா மாதரமுள்ளது தாமோதரம், மிகப் பெரி வது நூற்றாண்டில் தமிழ் நாடடைந்து து மிகச் சிறிதுமாகாமல் (7) சக்ரமும் சரத் தமிழ் நாட்டரசரைவென்று இடங்கொண் பூஷணத்துடன் கூடியது ராஜ ராஜேஸ் டனர் இவர்களுக்குத் தலைவன் புளுகேசி. வரம், விருத்தாகாரமாய், (2) சக்கிரத்தோ 1. பின் இந்தச் சாளுக்கியர் தாங்கள் கல இம் அம்பறாத்தூணியும், பாண அடியுமுள் கப்பட்டு மேற்குச் சாளுக்கியர் எனவும் ளது ரணராகம் (14) சக்கிரங்களுடன் கூடி கிழக்குச் சாளுக்கியர் எனவும் இராஜ் யது ஆதிசேஷம், சக்ராகாரமாய் (2) சக் யத்தை வகுத்துக்கொண்டனர். இந்தக் எங்களுடன் கூடியது மதுசூதனம், (1) சக் கிழக்குச் சாளுக்கியருக்கு இராஜதானி கிரமுள்ளது சுதர்சனம், மறைபட்ட சக்ர வெங்கி இது எல்லூருக் கருகிலுள்ளது. மாய்த் தோன்றுவது கதாதரம் (2) சக் மேற்குச்சாளூக்ய அரசன் விக்ரமாதித்யன் திரங்களுடன் ஹயக்ரீவவுருவாய்க் காணப் 'I. (733-47) இவன் நந்திவர்மன், பல் படுவது ஹயக்ரீவம், (2) சக்ரங்களும் லவமல்லன் என்னும் பல்லவனைச் செயித் திறந்தவாயும், பயங்கா வுருவுமுள்ளது தான். | நாரசிங்கம், (2) சக்ரங்களும் பெரியவாயும் சானகாட்டன் - தருமகுத்தனைப் பித்தனா வனமாலையுமுள்ளது லக்ஷ்மி நரசிங்கம், கச் சபித்த இருடி. த்வாரமுகத்தில் இரண்டு சக்கிரமும் சமா சானச்சுருதி - இரக்குவன் அருளால் அறிவு கராமாயுள்ளது வாசுதேவம், சூக்ஷ்மமான வாசுதேவம், சுக்மமான பெற்றவன், சக்ரமும், ஒரு சந்திரத்துள் பலரந்திரங்க சானவி - சந்து மகருஷியின் காதின் வழி ளுள்ளது பிரத்யும்னம், த்வாரமத்தியில் பிறந்த நதி சந்துவைக் காண்க. (2) சக்ரங்களும், புருஷ்டபாகம் பருத்து சான்மலி - சப்த தீவுகளில் ஒன்று. முள்ளது சங்கர்ஷணம், விருத்தாகாரமா சான்றன் - சூத்திரன் அரசகன்னிகையைப் யும் செம்பட்டு நிறமுள்ளது அதிருத்தம், புணரப் பிறந்தவன். இவன் கள்விற்று பொதுவில் சாளக்கிராம பூசை யெல்லா ஊர்ப்புறத்து வாழ்பவன், (அருணகிரி சம்பத்துக்களையும் கொடுக்கும். இது பின் புராணம்) னமாயிருந்தால் தீமை தரும். (தேவி-பா.) சான்றினர் - அயலானுடைய காரியத்தை சாளன் தபங்கரைக்காத்துவிஜயன் எனப் 'யெதிரே பார்த்தலினாலேனும் கேட்டலி பெயரடைந்த அரசன். னாலேனும் உண்டானவை கூறுவோர். சாளுவம் - ஒரு தேசம், சான்றகாதவர் - சுரோத்ரியன். திருடன், சாளுவன் - 1. பீஷ்மரிடம் அம்பைக்காகப் தானே பேசுவோன், சொன்னிலைமையத் போரிட்டுத் தோற்றவன். றவன், பிரமசாரி, வானப்பிரத்தன், சந்தி
சாளன் 632 சான்றாகாதவர் மார்ச்சனையால் சகல பாபங்களினின்று 2 . சிசுபாலனுக்குத் தம்பி உருக்மணி நீங்கி வைகுண்டமடைவான் . இவற்றின் யாகத்தில் கிருஷ்ணனை வழி மடக்கிப் விரிவைப் பிரம்மகைவர்த்த புராணம் பிர பலாமரால் அபசயம் அடைந்து பின் சிவ கிருதிகண்டம் இருபத்தொராவது அத்யா மூர்த்தியை எண்ணித் தவமியற்றிப் பலம் யத்திற் காண்க . அடைந்து பிரத்தியும் நனுடன் யுத்தஞ் 4 . கண்டகி நதியில் துளசியின் சாபத் செய்து பின் கண்ணனுடன் யுத்தஞ்செய் தால் மலையுருக்கொண்ட விஷ்ணுவாகியர் கையில் இறந்தவன் . இவன் அசுராம்சம் கற்களைக் கோரப் பற்களுள்ள கீடங்கள் 3 . விருகன் புத்திரன் தொளைப்பதாலுண்டாம்விஷ்ணுவின் உருக் சாளுக்கியர் - 1 . இவர்கள் ஆரீதபஞ்சசிகர் கள் . இவை குக்குண்டாம் போல் ஒரு என்னும் முனிவர் தமது யாககுண்டத்தில் தவாரத்தில் ( 4 ) சக்கிரமும் வருமாலையும் அவிசிடும் போழ்து அவரது தீர்த்தபாத் சதாகாரமும் நீர்கொண்ட மேகநிறமுமாய் திரத்திருந்து ஒருவன் பிறந்தனன் . அவன் உள்ளது லக்ஷ்மி நாராயணம் வனமாலை களுகமென்னும் அப்பாத்திரத்திருந்து யின்றி மற்றவற்றைப் பெற்றது லக்ஷ்மி பிறந்தமைபற்றி அவனுக்குச் சளூகன் அல் ஜநார்த்த னம் ( 2 ) துவாரங்களுள் ( 4 ) சக் லது சாளுக்கியன் எனப் பெயர் வந்தது . ரங்களும் ரதாகாரமாகவும் உள்ளது ரகு அவன் வழித்தோன்றினவர் . சளுக்கியர் நாதம் இரண்டு சக்ரமாத்ரமுள்ளது வாம 2 . இவர்கள் பொம்பாய் இராஜதானி னம் - வனமாலையுடன் ( 2 ) சக்சமுள்ளது . யில் பெடாமி என்பதைத் தலை நகராகக் ஸ்ரீதரம் விருத்தாகாரமாகவும் ( 2 ) சக்ர கொண்டவர்கள் . இவர்கள் ( A . D . ) எழா மாதரமுள்ளது தாமோதரம் மிகப் பெரி வது நூற்றாண்டில் தமிழ் நாடடைந்து து மிகச் சிறிதுமாகாமல் ( 7 ) சக்ரமும் சரத் தமிழ் நாட்டரசரைவென்று இடங்கொண் பூஷணத்துடன் கூடியது ராஜ ராஜேஸ் டனர் இவர்களுக்குத் தலைவன் புளுகேசி . வரம் விருத்தாகாரமாய் ( 2 ) சக்கிரத்தோ 1 . பின் இந்தச் சாளுக்கியர் தாங்கள் கல இம் அம்பறாத்தூணியும் பாண அடியுமுள் கப்பட்டு மேற்குச் சாளுக்கியர் எனவும் ளது ரணராகம் ( 14 ) சக்கிரங்களுடன் கூடி கிழக்குச் சாளுக்கியர் எனவும் இராஜ் யது ஆதிசேஷம் சக்ராகாரமாய் ( 2 ) சக் யத்தை வகுத்துக்கொண்டனர் . இந்தக் எங்களுடன் கூடியது மதுசூதனம் ( 1 ) சக் கிழக்குச் சாளுக்கியருக்கு இராஜதானி கிரமுள்ளது சுதர்சனம் மறைபட்ட சக்ர வெங்கி இது எல்லூருக் கருகிலுள்ளது . மாய்த் தோன்றுவது கதாதரம் ( 2 ) சக் மேற்குச்சாளூக்ய அரசன் விக்ரமாதித்யன் திரங்களுடன் ஹயக்ரீவவுருவாய்க் காணப் ' I . ( 733 - 47 ) இவன் நந்திவர்மன் பல் படுவது ஹயக்ரீவம் ( 2 ) சக்ரங்களும் லவமல்லன் என்னும் பல்லவனைச் செயித் திறந்தவாயும் பயங்கா வுருவுமுள்ளது தான் . | நாரசிங்கம் ( 2 ) சக்ரங்களும் பெரியவாயும் சானகாட்டன் - தருமகுத்தனைப் பித்தனா வனமாலையுமுள்ளது லக்ஷ்மி நரசிங்கம் கச் சபித்த இருடி . த்வாரமுகத்தில் இரண்டு சக்கிரமும் சமா சானச்சுருதி - இரக்குவன் அருளால் அறிவு கராமாயுள்ளது வாசுதேவம் சூக்ஷ்மமான வாசுதேவம் சுக்மமான பெற்றவன் சக்ரமும் ஒரு சந்திரத்துள் பலரந்திரங்க சானவி - சந்து மகருஷியின் காதின் வழி ளுள்ளது பிரத்யும்னம் த்வாரமத்தியில் பிறந்த நதி சந்துவைக் காண்க . ( 2 ) சக்ரங்களும் புருஷ்டபாகம் பருத்து சான்மலி - சப்த தீவுகளில் ஒன்று . முள்ளது சங்கர்ஷணம் விருத்தாகாரமா சான்றன் - சூத்திரன் அரசகன்னிகையைப் யும் செம்பட்டு நிறமுள்ளது அதிருத்தம் புணரப் பிறந்தவன் . இவன் கள்விற்று பொதுவில் சாளக்கிராம பூசை யெல்லா ஊர்ப்புறத்து வாழ்பவன் ( அருணகிரி சம்பத்துக்களையும் கொடுக்கும் . இது பின் புராணம் ) னமாயிருந்தால் தீமை தரும் . ( தேவி - பா . ) சான்றினர் - அயலானுடைய காரியத்தை சாளன் தபங்கரைக்காத்துவிஜயன் எனப் ' யெதிரே பார்த்தலினாலேனும் கேட்டலி பெயரடைந்த அரசன் . னாலேனும் உண்டானவை கூறுவோர் . சாளுவம் - ஒரு தேசம் சான்றகாதவர் - சுரோத்ரியன் . திருடன் சாளுவன் - 1 . பீஷ்மரிடம் அம்பைக்காகப் தானே பேசுவோன் சொன்னிலைமையத் போரிட்டுத் தோற்றவன் . றவன் பிரமசாரி வானப்பிரத்தன் சந்தி