அபிதான சிந்தாமணி

சாரமாமுனி 4 625 - சாரீரம் எனைப்பெற்று ஒன்று சேர்வள் என்று தின் அங்க விபாகாதிகளைச் சுருக்கிக் மறைந்தனர். அந்தப்படி கனவில் கணவ கூறுவது. சரீரத்தில் சிரம், கரம், கால், னைப் புணர்ந்து புத்திரனைப் பெற்றுக் அந்தராதி முதலிய அங்கங்கள் சிறந்தன. கோகர்ணத்தில் கணவனைக் கண்டு சுக அந்தராதி என்பது முன்னர்க்கூறிய சிரம், முடன் இருந்தனள். (பிரமோத்தரகாண் கரம், கால், ஒழிந்த உறுப்புக்கள். இவற் டம்). . றுள் கண், இருதயம் முதலிய பிரத்தியங் சாரமாமுனி - சோமசன்மன் குமார். உறை கங்களாம். இவ்வுறுப்புக்கள் பஞ்சபூத யூரில் செவ்வந்தீசரைப் பூசிக்கப் பாதா காரியமாய் நிற்கும். இச்சரீரத்தில் உள்ள ளஞ்சென்று செவ்வந்திக்கொடி கொண்டு இரத்தம், மாமிசம், மச்சை , குதம் முத வந்து பதித்து அது வளர்ந்து பூத்தபின் லிய மாத்ருஜங்களும், தேகத்தில் ஸ்திர மலரெடுத்துப் பூசித்து அம்மலரை வலி மாய் உள்ள சுக்லம், பெருநரம்பு, சிறுநா திற்பெற்ற அரசன் பட்டணத்தை அழிக் ம்பு, எலும்பு, மயிர் முதலிய பித்ருஜங்க கச் சிவமூர்த்தியை வேண்டினவர். ளும், சித்தேந்திரியம் முதலிய ஆத்மஜங் சாரமேயன் - 1. சுவபலருக்குக் காந்தியிட களும் ஆம். இத்தேகத்திற்கு ஆயுளும், த்து உதித்த குமரன். ஆரோக்கியமும், ஊக்கமும், ஒளியும், பல 2. அக்குரூரன் தம்பி. மும், ஸாத்மயஜங்களாம். தோற்றமும், சாரம் - சிவசூரிய பீடம். நிலையும், வளர்ச்சியும், அசைவின்மையும், சாரன் - 1. இராவண தூ தன், குரங்சருக் மாஜஸங்களாம். இத்தேகத்தில் எழுவ கொண்டு வாகாசேனைக்குள் புகுந்து விபீ கைத் தொக்குகள் உண்டு. அவை உண்ட ஷணசாற் கட்டுண்டவன். அன்னத்தால் உண்டாம் உதிரத்தால் உண் 2. சண்முக சேனா வீரன். டாவன அவற்றில் 1. பானி -- ஒரு 3 செந்திறங் கொண்ட சிங்கவுருவாய் நெல்லின் பதினெட்டில் ஒரு பங்கு கனம் அனந்தரிடத்திருக்கும் தூதன். உள்ளது. 2, லோ ஹினி-ஒரு நெல்லின் பாயம் - அரிசி, வேலம்பட்டை திரா 16 ல் ஒரு பங்கு சனம் உள்ளது. 3. க்ஷ முதலிய பலவகைப் பொருள்களைக் ஸ்வேதா - ஒரு நெல்லின் 12-ல் ஒருபங்கு பாய்ச்சும் வாலையினின்று வடிக்கப்படும் கனம் உள்ளது. 4. தாம்ரா - ஒரு நெல் பரவப்பொருள். மயக்கி அறிவைக்கு லைப் லின் 8-ல் ஒருபங்கு கனம் உள்ளது. 5. வேதினி ஒரு நெல்லின் 5-ல் ஒருபங்கு சாராயமட்டயந்திரம் - ஒரு சிறு கண்ணா கனம் உள்ளது. 6. ரோஹிணி - ஒரு டிச்குழையை ஒரு துளி குறையச் சாரா நெல்லின் கனம் உள்ளது. 7. மாம்ஸ தவி. பத்தை நிரப்பிக் குழையினிரு மருங்கையு இது இரண்டு நெல்லின் கனம் உள்ளது. மூடிவிட்டால் அதில் ஒருகுமிழியுண்டாம். பின்னும் கலா என்னும் கிலேதம் ஒன் இந்தக் குமிழிநிலை, பூமி, மரம் முதலிய றுண்டு. அது ரஸாதி தாதுக்களின் அந் வற்றின் பரப்பைச் சமமாக அறிவிக்கும். தங்களில் இருந்து தாதுக்களின் உஷ் சாரிசிருட்டன் - சாரங்கபக்ஷியாயிருந்த மந்த ணத்தால் பாகப்பட்டு மாவயிரம்போல் பாலமுனிவருக்கு இரண்டாங் குமானான சத்ததாதுக்களால் ஒவ்வொரு கலையை அடைந்து எழுவகைக் கலையைப் பெறும். சாரிப்புத்தன் - ஸ்ரீ ஞான சம்பந்தசுவாமிக இந்தக் கிலே தத்திற்கு, இரத்தத்திற்கு ளுடன் வாதிடவந்து சம்பந்தசரணாலயா ஆதாரமான ரக்தாசயம், கபத்திற்கு ஆதார பால் தோல்விபெற்றுச் சைவனான புத் மான கபாசயம் பக்குவாஹார ஸ்தானம் தன். | என்னும் ஆமாசயம், பித்தத்திற்கு ஆதார சாரியை - இது எழுத்துக்களையும் பதங் மான பித்தாசயம், பக்குவாஹார ஸ்தான களையும் சார்ந்து பொருளின்றி வரும் மான பக்குவாசயம், வாயுவிற்கு ஆதார எழுத்தும் சொல்லுமாம். மான வாயுவாசயம், முத்திரத்திற்கு இருப் ரேம் - இறைவன் ஆணையால் கர்மாறு பிடமான மூத்திராசயம் என எழுவகை நணமாகத் தந்தை விந்து வாகனமாக ஆசயங்கள் ஆதாரங்களாம். ஸ்திரீகளுக்கும் மாதாவின் கருவழிப்பட்ட ஆன்மா, பத்து கர்ப்பாசயம் ஒன்று அதிகப்படும். இது மாதமும் நிறைந்து பூமியில் மனித உருக் பித்த, பக்குவாசயங்களுக்கு இடையில் பொண்டு பிறப்பன். அப்பிறந்த சரீரத் இருக்கும். மேற்கூறிய சப்தாசயங்களை எரு-தகப்படி 79
சாரமாமுனி 4 625 - சாரீரம் எனைப்பெற்று ஒன்று சேர்வள் என்று தின் அங்க விபாகாதிகளைச் சுருக்கிக் மறைந்தனர் . அந்தப்படி கனவில் கணவ கூறுவது . சரீரத்தில் சிரம் கரம் கால் னைப் புணர்ந்து புத்திரனைப் பெற்றுக் அந்தராதி முதலிய அங்கங்கள் சிறந்தன . கோகர்ணத்தில் கணவனைக் கண்டு சுக அந்தராதி என்பது முன்னர்க்கூறிய சிரம் முடன் இருந்தனள் . ( பிரமோத்தரகாண் கரம் கால் ஒழிந்த உறுப்புக்கள் . இவற் டம் ) . . றுள் கண் இருதயம் முதலிய பிரத்தியங் சாரமாமுனி - சோமசன்மன் குமார் . உறை கங்களாம் . இவ்வுறுப்புக்கள் பஞ்சபூத யூரில் செவ்வந்தீசரைப் பூசிக்கப் பாதா காரியமாய் நிற்கும் . இச்சரீரத்தில் உள்ள ளஞ்சென்று செவ்வந்திக்கொடி கொண்டு இரத்தம் மாமிசம் மச்சை குதம் முத வந்து பதித்து அது வளர்ந்து பூத்தபின் லிய மாத்ருஜங்களும் தேகத்தில் ஸ்திர மலரெடுத்துப் பூசித்து அம்மலரை வலி மாய் உள்ள சுக்லம் பெருநரம்பு சிறுநா திற்பெற்ற அரசன் பட்டணத்தை அழிக் ம்பு எலும்பு மயிர் முதலிய பித்ருஜங்க கச் சிவமூர்த்தியை வேண்டினவர் . ளும் சித்தேந்திரியம் முதலிய ஆத்மஜங் சாரமேயன் - 1 . சுவபலருக்குக் காந்தியிட களும் ஆம் . இத்தேகத்திற்கு ஆயுளும் த்து உதித்த குமரன் . ஆரோக்கியமும் ஊக்கமும் ஒளியும் பல 2 . அக்குரூரன் தம்பி . மும் ஸாத்மயஜங்களாம் . தோற்றமும் சாரம் - சிவசூரிய பீடம் . நிலையும் வளர்ச்சியும் அசைவின்மையும் சாரன் - 1 . இராவண தூ தன் குரங்சருக் மாஜஸங்களாம் . இத்தேகத்தில் எழுவ கொண்டு வாகாசேனைக்குள் புகுந்து விபீ கைத் தொக்குகள் உண்டு . அவை உண்ட ஷணசாற் கட்டுண்டவன் . அன்னத்தால் உண்டாம் உதிரத்தால் உண் 2 . சண்முக சேனா வீரன் . டாவன அவற்றில் 1 . பானி - - ஒரு 3 செந்திறங் கொண்ட சிங்கவுருவாய் நெல்லின் பதினெட்டில் ஒரு பங்கு கனம் அனந்தரிடத்திருக்கும் தூதன் . உள்ளது . 2 லோ ஹினி - ஒரு நெல்லின் பாயம் - அரிசி வேலம்பட்டை திரா 16 ல் ஒரு பங்கு சனம் உள்ளது . 3 . க்ஷ முதலிய பலவகைப் பொருள்களைக் ஸ்வேதா - ஒரு நெல்லின் 12 - ல் ஒருபங்கு பாய்ச்சும் வாலையினின்று வடிக்கப்படும் கனம் உள்ளது . 4 . தாம்ரா - ஒரு நெல் பரவப்பொருள் . மயக்கி அறிவைக்கு லைப் லின் 8 - ல் ஒருபங்கு கனம் உள்ளது . 5 . வேதினி ஒரு நெல்லின் 5 - ல் ஒருபங்கு சாராயமட்டயந்திரம் - ஒரு சிறு கண்ணா கனம் உள்ளது . 6 . ரோஹிணி - ஒரு டிச்குழையை ஒரு துளி குறையச் சாரா நெல்லின் கனம் உள்ளது . 7 . மாம்ஸ தவி . பத்தை நிரப்பிக் குழையினிரு மருங்கையு இது இரண்டு நெல்லின் கனம் உள்ளது . மூடிவிட்டால் அதில் ஒருகுமிழியுண்டாம் . பின்னும் கலா என்னும் கிலேதம் ஒன் இந்தக் குமிழிநிலை பூமி மரம் முதலிய றுண்டு . அது ரஸாதி தாதுக்களின் அந் வற்றின் பரப்பைச் சமமாக அறிவிக்கும் . தங்களில் இருந்து தாதுக்களின் உஷ் சாரிசிருட்டன் - சாரங்கபக்ஷியாயிருந்த மந்த ணத்தால் பாகப்பட்டு மாவயிரம்போல் பாலமுனிவருக்கு இரண்டாங் குமானான சத்ததாதுக்களால் ஒவ்வொரு கலையை அடைந்து எழுவகைக் கலையைப் பெறும் . சாரிப்புத்தன் - ஸ்ரீ ஞான சம்பந்தசுவாமிக இந்தக் கிலே தத்திற்கு இரத்தத்திற்கு ளுடன் வாதிடவந்து சம்பந்தசரணாலயா ஆதாரமான ரக்தாசயம் கபத்திற்கு ஆதார பால் தோல்விபெற்றுச் சைவனான புத் மான கபாசயம் பக்குவாஹார ஸ்தானம் தன் . | என்னும் ஆமாசயம் பித்தத்திற்கு ஆதார சாரியை - இது எழுத்துக்களையும் பதங் மான பித்தாசயம் பக்குவாஹார ஸ்தான களையும் சார்ந்து பொருளின்றி வரும் மான பக்குவாசயம் வாயுவிற்கு ஆதார எழுத்தும் சொல்லுமாம் . மான வாயுவாசயம் முத்திரத்திற்கு இருப் ரேம் - இறைவன் ஆணையால் கர்மாறு பிடமான மூத்திராசயம் என எழுவகை நணமாகத் தந்தை விந்து வாகனமாக ஆசயங்கள் ஆதாரங்களாம் . ஸ்திரீகளுக்கும் மாதாவின் கருவழிப்பட்ட ஆன்மா பத்து கர்ப்பாசயம் ஒன்று அதிகப்படும் . இது மாதமும் நிறைந்து பூமியில் மனித உருக் பித்த பக்குவாசயங்களுக்கு இடையில் பொண்டு பிறப்பன் . அப்பிறந்த சரீரத் இருக்கும் . மேற்கூறிய சப்தாசயங்களை எரு - தகப்படி 79